Anders Bekeken

Nieuw Nationaal Waterplan 2016-2021 (NWP2): Vastgesteld: Verder met Ons Water

Geschreven op 17-12-2015 - Erik van Erne. Geplaatst in Water Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Nationaal waterplan 2016-2021Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) hebben op 10 december 2015 het Nationaal Waterplan 2016 – 2021 (NWP2) vastgesteld.

Hierin is voor de komende zes jaar vastgelegd hoe Nederland zich verdedigt tegen het water, hoe ons water schoner wordt en hoe we Nederland klimaatbestendig en waterrobuust gaan inrichten.

Ook bevat het Nationaal Waterplan 2016-2021 (NWP2) acties om Nederland gidsland te laten blijven voor watermanagement en Nederlanders bewuster te maken van het leven met water.

Klimaatverandering heeft grote gevolgen in onze kwetsbare delta: hogere stormvloeden op zee, meer water door de rivieren, vaker stortbuien, hitte en droogte. We hebben sterkere dijken en bredere rivieren nodig, en meer mogelijkheden om regenwater vast te houden op de plaatsen waar het valt. Dat kost veel geld en veel ruimte. Nederland wordt veiliger als we in de ruimtelijke inrichting meer rekening houden met ons water. Daarnaast is het zaak afspraken over water te maken in Europees verband, omdat rivieren en zeeën niet stoppen bij landsgrenzen.

Het Nationaal Waterplan (PDF) geeft het integrale kader voor het waterbeleid van het Rijk voor de komende zes jaar met een vooruitblik naar 2050. Het geeft uitvoering aan de Europese richtlijnen voor waterkwaliteit, de mariene strategie en de overstromingsrisico’s. De Deltabeslissingen (waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie), Stroomgebiedbeheerplannen, het Programma van maatregelen mariene strategie, de Beleidsnota Noordzee en de Overstromingsrisicobeheerplannen maken onderdeel uit van het NWP2. Ook de verankering van waterafspraken uit het Energieakkoord, de Natuurvisie, de Internationale Waterambitie maken deel uit van het Nationaal Waterplan.

In het nieuwe Nationaal Waterplan staan vijf ambities centraal. Nederland moet de veiligste delta in de wereld blijven. Deze ambitie wordt vooral ingevuld door onze veiligheidsnormen tegen overstromingen te vernieuwen. Het kabinet kiest voor een grotere inzet op verbetering van de waterkwaliteit (meststoffen, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, microplastics), zodat de Nederlandse wateren schoon en gezond zijn en er genoeg zoet water is. Ook wil het kabinet stimuleren dat Nederlanders waterbewust leven.

Innovatieve oplossingen
Verder wil het kabinet dat Nederland klimaatbestendig en waterrobuust wordt ingericht en dat Nederland daarin een gidsland is en blijft voor watermanagement en -innovaties. Als voorbeelden van innovatieve oplossingen die bijdragen aan de exportkracht noemt het nieuwe Waterplan het ontwerpen van slimme ICT-toepassingen (Zoals smart cities en slim watermanagement) en het slim gebruikmaken van natuurlijke processen bij de versterking van waterkeringen (zoals de zandige oplossing bij de Houtribdijk). Dit soort innovatieve oplossingen zijn goed in het buitenland te vermarkten. Dit sluit aan bij de ambitie van het kabinet in het topsectorenbeleid.

Topsector Water
Met de Kennis- en Innovatieagenda 2016-2019 en doorontwikkeling van projecten in Nederland (proeftuin NL) zorgt Topsector Water ervoor dat de Nederlandse watersector genoeg in huis heeft om internationaal te blijven concurreren en daarbij het verdienvermogen te benutten en verder te versterken. Dat doet zij daarnaast door sturing te geven op het realiseren van crossovers tussen de topsectoren ‘Agro/food’ en ‘Water’ om de opgaven voor emissies van meststoffen, bestrijdingsmiddelen en diergeneesmiddelen en een efficie?nt gebruik van (schaarser wordend) zoetwater innovatief en doelmatig aan te pakken. De slogan ‘bring in the Dutch’ betreft volgens het Nationaal Waterplan daarmee in de toekomst niet alleen veiligheid maar ook waterkwaliteit en duurzame agrarische productie.

Krachten bundelen
Het bundelen van krachten op het terrein van kennis en innovatie maakt Nederland als geheel sterker. Het nationaal kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat beoogt afstemming en samenwerking in alle fasen van fundamenteel onderzoek tot praktische toepassingen, met directe betrokkenheid van de kennis- vragers en eindgebruikers. Het bundelen van de financie?le middelen maakt het hierbij makkelijker om externe fondsen van bijvoorbeeld de EU te verwerven.

Slim watermanagement
Als speerpunt bij innovatie noemt het nieuwe Nationaal Waterplan slim watermanagement. ICT en de toenemende hoeveelheid informatie die wordt gegenereerd bieden kansen om het watersysteem nauwkeuriger te monitoren, bijvoorbeeld op het gebied van waterkwaliteit, waterstanden, de conditie van waterkeringen en de geleden schade. Voorbeelden zijn het toepassen van sensoren (zoals in de IJkdijk), het verzamelen en combineren van data uit andere bronnen (‘big data’) en mogelijkheden om sneller en beter in te spelen of zelfs te anticiperen op veranderingen in het watersysteem waardoor gevolgschade wordt voorkomen.

Meekoppelkansen
Vooral in stedelijke gebieden, waar veel opgaven samenkomen en veel partijen betrokken zijn, bieden dergelijke slimme oplossingen en nieuwe technologie?n nieuwe kansen voor het goed laten functioneren van het watersysteem en het benutten van meekoppelkansen. Voorbeelden zijn dynamisch verkeersmanagement (snellere omleidingsroutes bij lokale wateroverlast op wegen), energieopwekking (‘smart polder’) of het terugwinnen van grondstoffen (zoals fosfaten uit urine).

Het kabinet werkt aan opendatabeleid. Ook zet het kabinet in op het ontwikkelen van een gebiedsgerichte, integrale benadering volgens het concept van smart cities’ in een aantal steden. Concrete voorbeelden zijn Digitale Delta en het platform NL Smart Cities. Voor de Nationale Omgevingsvisie wordt onderzocht wat nodig is om de digitale infrastructuur op orde te brengen en te integreren met de fysieke waterinfrastructuur.

Opgaven combineren
“Als we veilig en comfortabel in onze delta willen blijven wonen, is het nodig wateropgaven en andere ruimtelijke plannen te combineren: bijvoorbeeld dijkversterkingen met natuurontwikkeling of bestrijding van wateroverlast met stedelijke herinrichting” aldus minister Schultz van Haegen in een persbericht over de vaststelling van dit nieuwe Nationaal Waterplan. “Als iedereen waterbewust werkt aan de inrichting van Nederland, blijft onze delta op een betaalbare manier veilig, klimaatbestendig én aantrekkelijk.”

Zonder sterke dijken zou 60% van Nederland regelmatig onder water staan. In dat gebied wonen 9 miljoen mensen en wordt 70% van ons bruto nationaal product verdiend. 16% van onze economie is afhankelijk van genoeg zoetwater. Deze waterafhankelijke sectoren zijn goed voor een omzet van ruim 193 miljard euro per jaar.

Bprw
Het vandaag vastgestelde Nationaal Waterplan 2016-2021 (NWP2) vervangt het Nationaal Waterplan 2009-2015. Tegelijkertijd is het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021 (Bprw) vastgesteld met daarin de operationele uitwerking van het NWP2 voor de rijkswateren: de rollen en taken van Rijkswaterstaat en de hoofdlijnen van het beheer en onderhoud.

Vanaf 17 december 2015 is het nieuwe Bprw van kracht: het Bprw 2016-2021. In het plan is te lezen wat er de komende 6 jaar wordt gedaan om: Nederland te beschermen tegen het water. Overtollig water af te voeren en watertekort te beperken. De waterkwaliteit te verbeteren. Vlot en veilig verkeer over water mogelijk te maken. Bij te dragen aan een duurzame leefomgeving.  Zie: Het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021 in het kort (PDF).

Zie ook: Watervisie 2016: Industriewater in de Circulaire Economie – Waterinnovator of The Year 2016: U Kunt Innovatie Projecten Nog Steeds Aanmelden – Kustwerk Katwijk: De Beste Openbare Ruimte 2015 van Nederland – Ruimte voor de Waal bij Nijmegen: De Spiegelwaal en het Eiland Veur-Lent in de Waal bij Nijmegen – De Staat Van Ons Water: Waterbeleid 2017

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (579)
 • Agenda (3.031)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (118)
 • Blog Action Day (59)
 • Bouwen-Klussen (761)
 • Communicatie (372)
 • Cradle to Cradle – Circulair (467)
 • Design (231)
 • Dieren (173)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.210)
 • Educatie (341)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.132)
 • Europa (29)
 • Evenementen (136)
 • Geluid (25)
 • Gezondheid (302)
 • Goed Doel (118)
 • Green Deal (20)
 • Greenwashing (114)
 • Hergebruik-Kringloop (308)
 • Iets anders (363)
 • Int. Samenwerking (190)
 • Investeren (133)
 • Kerst (152)
 • Klimaat (1.623)
 • Licht (371)
 • Lucht (32)
 • Mensenrechten (167)
 • Milieu (743)
 • MVO (108)
 • Natuur (702)
 • Nederland (21)
 • Olympische Spelen (67)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (120)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (26)
 • Sport (213)
 • Vakantie (77)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (62)
 • Vervoer en OV (1.132)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (293)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Plastic Promise: Op Weg Naar Afvalvrije Evenementen Met Herbruikbare Bekers
 • Intelligent Mobility Vision by Nissan: Towards Zero-Emission And Zero-Fatality
 • Dag Van De Stad 2018: De Stad In Balans
 • Programma Nederland Circulair 2050: 22,5 Miljoen Euro Voor Duurzame en Circulaire Initiatieven
 • EnergiekEvent 2019: Over Energiebesparing En Duurzame Energie by Kas als Energiebron
 • Drenthe Woont Circulair: De Acht Drentse Wooncorporaties Gaan Circulair Bouwen
 • Stoomturbine Attero Levert Groene Energie En Duurzame Warmte Voor 400.000 Huishoudens
 • Green Deal Autodelen II: 100.000 Deelauto’s En 700.000 Gebruikers In 2021
 • Nationale Omgevingsvisie Helpt Bij Energietransitie, Extra Woningbouw En Kringlooplandbouw
 • Enorme Noodstroomgenerator Bij Elektriciteitscentrale Enecogen In Rotterdam by Eneco
 • Zonnedak Volvo Car Gent Met 15.000 Zonnepanelen by Eneco
 • Grootste Warmtepomp Van Nederland: Duurzame Warmte Voor 10.000 Huishoudens by Eneco
 • Vroege Vogels Wint Groeneveldprijs 2018 By Stichting Groeneveld
 • De Elektrische Volkswagen I.D. Electric Sedan Concept Car: De I.D. Neo
 • Greenland Melting (360°) by NOVA
 • Alle Vlaamse Stadsbussen De Lijn In 2025 Volledig Elektrisch
 • Shell Pernis Levert Restwarmte Aan 16.000 Huishoudens
 • Nieuw Land: Een Nieuw Nationaal Park In Flevoland
 • Drijvend Zonnepark Op Lippe Gabriëlsplas bij Ureterp Met 38.500 Zonnepanelen by Univergy Solar
 • Symposium Earth Futures: Veranderingen In Het Aardsysteem by WUR
 • Links

  Milieunet op..