google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Prinsjesdag 2010: De Troonrede, De Miljoenennota 2011 en Het Huishoudboekje van Nederland

Geschreven op 21-9-2010 - Erik van Erne. Geplaatst in Oranje Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Troonrede

Zie ook: Prinsjesdag 2018: De Troonrede 2018 en de Miljoenennota 2019

Prinsjesdag, de dag van de Troonrede, uitgesproken door Koninging Beatrix en uiteraad ook de dag dat het Kabinet de Rijksbegroting en het Belastingplan voor het komende jaar presenteert.

De dag van de Miljoenennota 2011 en dit jaar kunnen we daar rustig aan toevoegen, de dag van bezuinigingen. Het begin van de bezuinigingen opgesteld door het demissionaire Kabinet Balkenende, een lijn die zal worden doorgezet door het beoogde Kabinet Rutte. De formatie van een VVD-CDA Kabinet met gedoogsteun van de PVV gaat vooral over bezuinigen. De dag die de geschiedenisboekjes in kan als het begin van financieel herstel.

Ook een dag waarin Koningin Beatrix de nadruk legt op het ‘beheersbaar’ houden van de tegenstellingen en verschillen van opvatting in Nederland en oproept tot ‘geven en nemen, tolerantie maar ook aanpassing’ om een ‘harmonieuze samenleving’ te waarborgen. En niet te vergeten een ‘stabiel bestuur’

De tekst van de troonrede 2010:

Willen wij daadkrachtig het economisch herstel vorm kunnen geven, dan is stabiel bestuur gewenst. Intensief wordt sinds de Tweede Kamer-verkiezingen van 9 juni gewerkt aan de totstandkoming van een nieuw kabinet. Lopende de kabinetsformatie past het huidige kabinet terughoudendheid bij het doen van beleidsvoorstellen voor het komende jaar. Lange tijd en wereldwijd zullen de gevolgen van de financieel-economische crisis voelbaar blijven. Een ingrijpend pakket van ombuigingen is nu noodzakelijk om de positie van ons land ook op de lange termijn te verbeteren. Maatregelen voor de jaren na 2011 zullen vanzelfsprekend door een nieuw kabinet voorbereid moeten worden.

Voorwaarde voor een duurzame ontwikkeling en welvaart is een stabiel begrotingsbeleid. Aanvullende voorstellen om het jaarlijkse tekort op de begroting terug te dringen, zijn onvermijdelijk. Noodzakelijke middelen om de economie te stimuleren heeft de regering reeds ingezet. Niet langer kan dit beleid ongewijzigd worden gecontinueerd.

Als gevolg van de dalende belastinginkomsten en de stimuleringsmaatregelen is het overheidstekort fors opgelopen. Staatsschuld en tekort stijgen tot een hoogte die op den duur niet houdbaar is. Structurele financiële maatregelen zullen nú genomen moeten worden. Om de hoge overheidstekorten terug te dringen komt de regering met voorstellen die de financiële positie van de Rijksbegroting op termijn zullen verbeteren. Voldaan wordt tevens aan de voorwaarden van het Europees Stabiliteits- en Groeipact, waaraan ons land gebonden is. De keuzes van de regering zijn daarbij vooral ingegeven door de wens en de noodzaak het uitgavenniveau te verlagen.

Hoewel in Nederland de werkloosheid minder hoog is opgelopen dan in de landen om ons heen, blijft de regering zich inzetten om deze terug te dringen. In deze moeilijke tijden is het belangrijk houvast te bieden aan alle inwoners van ons land, met een beleid dat gericht is op behoud van werkgelegenheid en versterking van de economie. Op termijn zal de arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing gekenmerkt worden door een dalend arbeidsaanbod. Het blijft noodzakelijk maatregelen te treffen die de arbeidsparticipatie vergroten, de inzetbaarheid van werknemers verbeteren en de arbeidsmobiliteit bevorderen.

Nederland is voor zijn welvaart voor een groot deel afhankelijk van de levering van goederen en diensten aan het buitenland. Voor de komende jaren moet rekening worden gehouden met een sterk toenemende concurrentie op de exportmarkten. Vanwege ons relatief hoge loonkostenniveau zal ons land zich moeten blijven inspannen om de concurrentie te weerstaan door innovatieve producten en diensten van hoge kwaliteit te leveren. Een verantwoorde loonontwikkeling is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Een sterke en stabiele financiële sector is voor onze samenleving en ons internationaal opererende bedrijfsleven van bijzonder belang. Het is daarom essentieel dat het maatschappelijk vertrouwen in de sector wordt hersteld. Internationaal zijn al stappen gezet ter verscherping van het toezicht. Zo worden voorstellen voorbereid voor betere samenwerking tussen toezichthouders en versterking van de reservepositie van instellingen. De Nederlandse financiële sector heeft zélf verantwoordelijkheid getoond door het opstellen van de Code Banken. Wettelijke verankering hiervan vormt een basis om met behulp van strengere kapitaaleisen en dwingende beloningsprincipes de vertrouwensrelatie met de samenleving te herstellen. Voor het beheer van financiële instellingen die door de Staat zijn overgenomen, wordt een aparte structuur opgezet.

Het Nederlandse pensioenstelsel is robuust in vergelijking met de stelsels van andere landen. Maar maatregelen zijn noodzakelijk omdat de stijgende levensverwachting de pensioenuitkeringen onder druk zet. Om volgende generaties na een werkzaam leven te verzekeren van een goed pensioen, ligt een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd in de rede. Werkgevers en werknemers hebben reeds laten blijken gezamenlijk hieraan mee te willen werken. Daarnaast heeft de economische crisis ernstige gevolgen voor de waarde van ons pensioenvermogen. De regering hecht eraan dat de bestaande regelgeving wordt nageleefd, teneinde het vertrouwen op lange termijn te herstellen.

Voor de samenleving zijn niet louter financieel-economische ontwikkelingen doorslaggevend. Maatschappelijke ontwikkelingen hebben evenzeer hun doorwerking in de kwaliteit van onze maatschappij. Sociale samenhang werd in de Nederlandse samenleving vaak als vanzelfsprekend beschouwd. De afgelopen jaren zijn wij ons er echter van bewust geworden dat dit niet zo is. In het verleden waren reeds voortdurend inspanningen nodig om tegenstellingen en verschillen van opvatting in de samenleving beheersbaar te houden. Deze noodzaak is in onze tijd niet minder geworden. Het bieden van tegenwicht is niet alleen een taak voor de regering, maar ook voor burgers en de vele maatschappelijke organisaties die ons land telt. Een harmonieuze samenleving is gebouwd op respect, verdraagzaamheid en wellevendheid. Dat vergt geven en nemen, tolerantie maar ook aanpassing. Dit is de verantwoordelijkheid van ons allen.

Onze stijgende levensverwachting is een groot goed. Tegelijkertijd stelt zij de samenleving voor nieuwe uitdagingen. Zo zijn een adequaat onderwijssysteem, een hoogwaardige gezondheidszorg, een leefbare woonomgeving en een veilige samenleving voorzieningen die de nodige financiële inspanningen vergen. Hierbij staan kwaliteit en toegankelijkheid centraal.

Kwaliteitsverbetering in het onderwijs is steeds een prioriteit van het regeringsbeleid geweest. Op die weg zullen nog veel stappen gezet moeten worden. Hierbij is, naast het verwerven van kennis, ook de aansluiting bij het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt van belang. In zijn afsluitend rapport heeft het Innovatieplatform voorstellen gedaan om Nederland op de lijst van kenniseconomieën te laten opklimmen van plaats tien tot in de top vijf. Bij de ambitie om ons land tot een echt kennisland te maken, horen goed onderwijs en onderzoek. In de vandaag ingediende begroting ontziet de regering het onderwijs. Daarnaast spreekt zij het bedrijfsleven aan op een hogere bijdrage voor ontwikkeling en onderzoek.

De gezondheidszorg is in ons land van goede kwaliteit. De toegankelijkheid hiervan is voor alle Nederlanders zeer ruim. Daar staat wél tegenover dat, mede door de groeiende vraag naar zorg, de kosten in de afgelopen jaren sterk zijn toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door steeds grotere technologische verbeteringen en de stijgende levensverwachting. Maatregelen om de kosten in de hand te houden zullen worden genomen, teneinde de doelmatigheid in de ziekenhuiszorg verder te vergroten.

Om de toegankelijkheid en het vertrouwen in de woningmarkt te herstellen dienen investeringen en doorstroming te worden bevorderd. De regering heeft maatregelen genomen om de woningbouw te stimuleren. Dit is nodig, want niet alleen de bevolking blijft groeien, maar ook het aantal huishoudens. Zeker in de Randstad is er nog steeds een grote behoefte aan goede en betaalbare huisvesting. Daarnaast blijft aandacht geboden voor de specifieke problemen van krimpgebieden.
De regering zal de mobiliteit verbeteren door een versnelde aanpak van knelpunten in de infrastructuur. Een gerichte werkwijze zal moeten garanderen dat Nederland goed is beveiligd tegen het water. Daarnaast moet er, ook in perioden van droogte, voldoende zoet water beschikbaar zijn.

Het veiligheidsbeleid is er al jaren op gericht om overlast en criminaliteit aan te pakken, maar ook om de kwaliteit van het leefklimaat in de wijken structureel te verbeteren. De wijkgerichte aanpak blijft een goed instrument om samen met gemeenten, burgers en woningcorporaties hieraan te werken. Het jeugdbeleid is gebaseerd op de ervaring dat preventie loont. Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Schooluitval moet effectief worden bestreden. Het actief beveiligen en beschermen van de samenleving en de burger tegen intimidatie, discriminatie en geweld blijft een hoge prioriteit van de regering.

Nederland is de op één na grootste exporteur van land- en tuinbouwproducten. Het innovatieve en duurzame karakter van onze agrarische sector staat wereldwijd hoog aangeschreven. Ons land kan een belangrijke bijdrage leveren aan de mondiale voedselzekerheid door te blijven werken aan verbetering van de huidige technologieën. De overheid schept hierbij randvoorwaarden voor duurzame productiemethoden.

De financieel-economische crisis heeft nog eens duidelijk gemaakt hoe verweven Nederland is met de wereld om ons heen. Het wekt vertrouwen dat Europa in een moeilijke tijd slagvaardig kan opereren. Niet alleen op financieel-economisch terrein toont Europa zijn toegevoegde waarde. Ook op het gebied van duurzaamheid worden belangrijke stappen gezet. Zo wordt het komende jaar in Europa besloten over de aanscherping van emissienormen voor autoverkeer. In contacten met onze partners en internationale organisaties hebben de bestrijding van armoede in de wereld, de duurzaamheid van onze planeet, versterking van mensenrechten en internationale vrede en veiligheid een centrale plaats. De inzet van Nederland tijdens de afgelopen G20 en Europese topconferenties is mede in dat licht te bezien.

Stabiliteit, vrede en goed bestuur worden gediend met samenwerking binnen internationale organisaties zoals de Europese Unie, de NAVO en de Verenigde Naties. Een goed toegeruste veiligheids- en defensieorganisatie draagt daartoe bij. De eerste taak van onze krijgsmacht is de zorg voor de veiligheid van het eigen en het bondgenootschappelijk grondgebied. Daarenboven heeft Nederland ook de opdracht aanvaard bij te dragen aan internationale vredesmissies en crisisbeheersingsoperaties. Grote dank zijn wij verschuldigd aan de mannen en vrouwen die zich in de afgelopen acht jaren in Afghanistan hebben ingezet, in het bijzonder in de provincie Uruzgan, om de bevolking te helpen bij het bouwen aan een betere toekomst. Ook hen die thans nog de verantwoordelijkheid dragen voor de veilige terugkeer van de laatste eenheden en materieel, willen wij in onze dank betrekken.

Intens medeleven gaat uit naar degenen die gewond zijn geraakt bij het uitoefenen van hun taken. Diep respect zullen wij blijven voelen voor degenen die bij het vervullen van hun opdracht hun leven hebben gegeven. Zij -­ en hun nabestaanden – blijven in onze gedachten. Wij allen kunnen trots zijn op wat onder zeer moeilijke omstandigheden is verricht in Afghanistan.

Voorbereidingen zijn getroffen om de staatkundige vernieuwingen binnen het Koninkrijk hun beslag te laten krijgen. De Nederlandse Antillen zullen als land binnen het Koninkrijk ophouden te bestaan. Curaçao en Sint-Maarten krijgen elk de status van land. De eilandgebieden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zullen als openbaar lichaam deel gaan uitmaken van het Nederlandse staatsbestel. Curaçao en Sint- Maarten kunnen blijven rekenen op steun van de regering op het terrein van rechtshandhaving en goed bestuur.

Leden van de Staten-Generaal,

In afwachting van het aantreden van een nieuw kabinet bereidt U zich voor op voorstellen die op veel beleidsterreinen bij U aanhangig worden gemaakt. Over de afhandeling daarvan zal in overleg met U moeten worden beslist. Vast staat dat veel aandacht en inspanning van U zal worden gevraagd bij de zwaarwegende beslissingen die nodig zijn om onze economische en sociale problemen het hoofd te bieden. U mag zich daarin gesteund weten door het besef dat velen U wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor U bidden. Bron: Troonrede

Het ‘Huishoudboekje van Nederland’ geeft u op een interactieve manier inzicht in de inkomsten en uitgaven van de Rijksoverheid. U vindt er antwoord op de vragen ‘wat zijn de inkomsten van de overheid en waar geeft de overheid geld aan uit én hoeveel’. Hoeveel geld wordt er bijvoorbeeld uitgegeven aan volksgezondheid, onderwijs, sociale zekerheid, maar ook aan rente over de staatsschuld.

De Miljoenennota 2011: Op weg naar financieel herstel vat de plannen en keuzes van de regering samen en gaat in op de economische situatie. De Miljoenennota is ook per onderwerp te doorzoeken. Uit de Samenvatting Miljoenennota: 2011 wordt een overgangsjaar: het stimuleren van de economie maakt plaats voor het gezond maken van de overheidsfinanciën. Nederland is weliswaar nog niet definitief uit de crisis, maar de nieuwe economische voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) zijn hoopgevend. Dit neemt niet weg dat de gevolgen van de crisis nog lang merkbaar zullen blijven, ook als de economie weer aantrekt. De ontwikkeling van de koopkracht zal de komende jaren achterblijven en in sommige sectoren, zoals de bouw, zal het herstel langer op zich laten wachten. Een groot punt van zorg zijn de overheidsfinanciën, die door de crisis sterk zijn verslechterd. De staatsschuld loopt nog steeds op en het tekort op de begroting is nog hoog. De overheid staat samen met bedrijven en burgers voor de opgave te werken aan een duurzaam herstel van vertrouwen en perspectief.

In Nederland valt de overgang van het stimuleren van de economie naar het gezond maken van de overheidsfinanciën samen met een politieke wisseling van de wacht. Het huidige demissionaire kabinet heeft forse inspanningen geleverd om het tekort op de begroting te reduceren. Er zijn aanvullende maatregelen genomen om onder de uitgavenplafonds voor 2011 te blijven. De extra uitgaven als gevolg van de crisis worden afgebouwd. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de afspraken uit het aanvullend beleidsakkoord om in 2011 besparingen van 1,8 miljard euro te realiseren. Ook is het kabinet de afspraak uit het aanvullend beleidsakkoord om nog eens 3,2 miljard euro te besparen nagekomen. Meer dan de helft van dit bedrag wordt al in 2011 gerealiseerd.

Prinsjesdag 2009: De Troonrede, De Miljoenennota 2010 en Duurzaamheid

11 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  21 september 2010 om 21:11 | Permalink

  Ouderen gaan er gemiddeld meer op achteruit dan andere Nederlanders. Dat stelt de koepel van ouderenorganisaties CSO in reactie op de plannen voor volgend jaar van het demissionaire kabinet. Nederlanders verliezen gemiddeld een kwart procent aan koopkracht. Bij ouderen ligt dat percentage op 0,75 procent, stellen ze. De schade kan nog oplopen omdat bezuinigingen op de AOW volgens de CSO nog niet eens zijn meegenomen in de berekeningen. Zorgbehoeftige senioren die een beroep doen op de WMO-zorg van de gemeente (thuiszorg) en/of op de AWBZ worden nog veel zwaarder getroffen.

 2. Erik van Erne zegt:

  21 september 2010 om 21:15 | Permalink

  De Miljoenennota 2011 zonder Klimaat, Energie en Duurzaamheid

  Het demissionaire Kabinet Balkenende heeft een miljoenennota gepresenteerd waarin de klimaatproblemen, de noodzakelijke energietransitie en duurzaamheid niet meer aan de orde zijn. Het woord duurzaamheid viel vandaag nog wel een keer of vijf in de Troonrede, maar dat betekende niet dat het een hoofdonderwerp is. Integendeel, de meeste aandacht ging uit naar de noodzaak van bezuinigingen. Want, in de woorden van de koningin,’voorwaarde voor een duurzame ontwikkeling en welvaart is een stabiel begrotingsbeleid’.

  In verband met de formatie van een volgend kabinet, waren de Troonrede en de Miljoenenota uiteraard terughoudend met beleid. ‘De keuzes van de regering zijn daarbij vooral ingegeven door de wens en de noodzaak het uitgavenniveau te verlagen’, aldus de Troonrede.

  In een persbericht van het ministerie van Economische Zaken over het hoofdstuk EZ staat één alinea: ’Zorgen voor een toekomstbestendige energievoorziening; In 2011 kunnen via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE) 500.000 tot 550.000 huishoudens van duurzame energie worden voorzien. Daarnaast zorgt EZ er voor dat particulieren en bedrijven (bijvoorbeeld tuinders) die duurzame energie produceren voorrang krijgen op het elektriciteitsnet. Tenslotte worden vergunningsprocedures versimpeld om aanleg van energie-infrastructuur en grote duurzame projecten te vergemakkelijken.’

  VROM vond het blijkbaar niet eens nodig om een persbericht op te stellen over het klimaatbeleid. Lijkt mij logisch want Tineke Huizinga riep onlangs nog dat het klimaatbeleid geheel op schema ligt. Zie ook: Balans van de Leefomgeving 2010: De Mislukking van de Kabinetsbrede Aanpak Schoon en Zuinig

  In het persbericht van het ministerie van LNV wordt nog de meeste aandacht besteed aan duurzaamheid en de verduurzaming van de energievoorziening: LNV zet volgend jaar flinke stappen in innovatie en verduurzaming van land- en tuinbouw en visserij. In de periode 2010-2013 is in er zelfs 145 miljoen euro extra beschikbaar voor het plattelandsbeleid. Dit geld is er voor concrete maatregelen voor onder meer akkerrandenbeheer, verbetering van water- en milieukwaliteit, reductie van milieuverliezen, innovatie, landbouwgebonden productie van duurzame energie. LNV meldt verder dat de voorgenomen uitgaven van 5 miljoen euro voor Schoon en Zuinig ten bedrage van € 5 miljoen worden geschrapt.

  In het tegelijk met de Miljoenennota verschenen Belastingplan staat dat de fiscale voordelen voor zeer zuinige auto’s ongewijzigd blijven.

  De uitgaven aan subsidies op de beleidsterreinen innovatie, ondernemerschap, energie en telecom worden op de begroting van Economische Zaken gekort met 10 miljoen euro in 2011 oplopend tot 50 miljoen euro vanaf 2015. De klappen vallen onder meer bij de uitgaven aan innovatie. Zo gaat er minder geld naar innovatievouchers – door EZ- minister Van der Hoeven vaak aangeprezen als succesproject. Hetzelfde geldt voor de zogenoemde innovatieprestatiecontracten. Volgens het ministerie is naar beide veel vraag vanuit het bedrijfsleven, maar het beschikbare budget wordt ruim gehalveerd tot 32 miljoen euro.

  Het budget voor de fiscale stimuleringsmaatregel van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk(WBSO) gaat omhoog. Hiervoor komt 130 miljoen euro extra beschikbaar, bovenop de reeds voorziene 63 miljoen. Bedrijven kunnen dit geld gebruiken om met overheidssteun R&D-werk te verrichten. Er is 200 miljoen aan bezuinigingen te verwachten op innovatieprogramma’s waarin het bedrijfsleven en kennisinstituten samenwerken op het gebied van bijvoorbeeld nano-elektronica, materiaaltechnologie en voedingsmiddelen. De gedachte daarachter was dat Nederland op deze terreinen internationaal zou kunnen uitblinken. Meer dan de helft van de overheidssteun wordt nu ingetrokken.

  Grote uitdagingen zijn de overheidsfinanciën en de ontwikkeling van de economie. Klimaat- en energiebeleid worden niet meer genoemd.

 3. Susanne zegt:

  22 september 2010 om 02:36 | Permalink

  Oproep tot boycot binnen de wet. Hou het vreedzaam.

  Boycot alle politici, bestuurders, en managers die meewerken aan de bezuinigingsplannen. Enkel toegang tot voedsel, medische zorg, en andere noodzakelijke voorzieningen. En dat is meer dan deze mensen de bevolking van Nederland gunnen.

  Zeg, tweet, of blog het voort.

 4. Erik van Erne zegt:

  22 september 2010 om 07:51 | Permalink

  SP, PvdA en GroenLinks komen samen met plan bezuinigingen

  Get Microsoft Silverlight
  Bekijk de video in andere formaten.

  Zo’n alternatieve begroting is verspilde energie. Wie gaat dat overnemen? Het demissionaire Kabinet vast niet en het PVC Kabinet in wording al helemaal niet. Niemand dus.

  Voor mensen die alleen AOW hebben en daar pak een beet een jaar of 40 voor hebben gewerkt, wordt het heel zwaar. Schandalig hoe we in ons land met ouderen en zwakkeren omgaan. Die Knevel kletst ook maar wat. Gaat niet alleen om die euro per week, maar ook om verhoging lasten voor ziektekostenverzekering, hoger eigen risico, huur, gas, licht, water en wat er allemaal nog meer in prijs wordt verhoogd,

  Mensen met alleen een AOW kunnen nu al niet meer rondkomen. Wordt alleen maar erger. Wie ziek is of chronisch ziek is, is nog slechter af.

 5. Erik van Erne zegt:

  22 september 2010 om 10:58 | Permalink

  Alleen Werkgevers zijn Tevreden over Begroting

  „Never waste a good crisis”, stelde werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes tevreden vast na troonrede. „Heerlijk om naar te luisteren. Een heel goede beschouwing over de internationale dimensie van Nederland en een stevig economisch verhaal.”

  De voorzitter van VNONCW gaat ervan uit dat het vorig jaar gesloten Catshuisakkoord, waarin de sociale partners loonmatiging op inflatieniveau afspraken in ruil voor werkzekerheid, ook in 2011 zal worden voortgezet. Geen loonsverhogingen dus, aldus Wientjes. „Alleen eenmalige uitkeringen waar het kan.” Lees verder bij De Financiële Telegraaf

 6. Erik van Erne zegt:

  23 september 2010 om 06:41 | Permalink

  Gezin betaalt volgend jaar 260 tot 350 euro meer aan zorgverzekering

  Een gemiddeld gezin gaat in 2011 gemiddeld 260 euro meer betalen voor de zorgverzekering. Deze premie kan oplopen tot 350 euro voor de uitgebreidere pakketten. Dat is fors hoger dan het ministerie van VWS in haar begroting op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. Tegelijkertijd zal de zorgtoeslag vanaf 2011 geleidelijk worden afgebouwd. Zo verwacht de onafhankelijke vergelijkingssite ZorgKiezer

  Het ministerie van VWS gaat vooralsnog uit van een gemiddelde premiestijging van 9 procent (100 euro) per basisverzekering, dat is 200 euro per gezin. Dat bleek afgelopen jaren telkens een voorzichtige schatting. Voor 2010 verwachtte het ministerie een stijging van 20 euro. Dat werd uiteindelijk een premiestijging van 70 euro, waarvan 40 euro voor de basisverzekering en 30 euro voor de aanvullende verzekering.

  De zorgverzekering zal ook komend jaar hoger uitpakken. Dat komt omdat zorgverzekeraars hun premie hoger vaststelden dan het ministerie van VWS verwachtte. Ook houdt VWS geen rekening met de premiestijging van de aanvullende verzekeringen. Die premie was over het afgelopen jaar 60 euro meer per gezin. De verwachting voor 2011 is dat deze stijging ten minste even hoog zal zijn als in 2010 door de gestegen uitgaven voor de tandarts en fysiotherapeut. Naast de nominale zorgpremies stijgt ook de inkomensafhankelijke bijdrage (van 7,05 naar 7,75 procent) en het eigen risico met 5 euro. Bron: ANP

 7. Erik van Erne zegt:

  25 september 2010 om 16:51 | Permalink

  Ouderen bezorgd over financiële toekomst

  Van de ouderen maakt 60 procent zich zorgen over zijn financiële toekomst. Dat blijkt uit een zaterdag gepubliceerde peiling van onderzoeker Maurice de Hond onder 50-plussers. Een groot deel (56 procent) vindt verder dat de rekening voor de financiële crisis vooral bij ouderen wordt gelegd.

 8. Erik van Erne zegt:

  28 september 2010 om 18:57 | Permalink

  CDA: bezuinigingen zijn nog maar het begin

  De bezuinigingen van ruim 3 miljard euro die het huidige demissionaire kabinet heeft voorgesteld zijn wat het CDA betreft „nog maar het begin van forsere ingrepen. Ingrepen die nodig zijn, die hervorming tot stand brengen.” Dat zei CDA-Tweede Kamerlid Elly Blanksma dinsdag in het debat over de Miljoenennota.

 9. W ROEST zegt:

  16 september 2011 om 16:20 | Permalink

  Het was te verwachten dat de ouderen weer gepakt worden, dat is al door de jaren heen gebeurt. Wij ouderen hebben de crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw meegemaakt aansluitend de oorlog en daarna de wederopbouw en wat hebben wij er aan verdiend, niets we zijn altijd gepakt en het kapitaal bleef en blijft ook nu weer buiten schot.

 10. Erik van Erne zegt:

  25 december 2012 om 21:07 | Permalink

  Troonrede 2011

 11. Erik van Erne zegt:

  25 december 2012 om 21:08 | Permalink

  Troonrede 2012

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (457)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Casino777 Online Spellen: De Ultieme Online Casino Ervaring Van Nederland by Casino777
 • Links

  Milieunet op..