google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Bossenstrategie Nederland: Rijk En Provincies Willen 10% Meer En Gezonder Bos In Nederland

Geschreven op 4-2-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Update 10 februari 2021: Er is felle kritiek op de Bossenstrategie van Rijk en provincies.

Natuurorganisaties en liefhebbers van bomen dringen bij de Tweede Kamer aan op uitstel van de Bossenstrategie van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Zij vinden dat er te veel ruimte wordt gelaten voor het kappen van bomen om bossen te revitaliseren.

Organisaties als Urgenda, NatuurAlert, Probos en het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming richten zich tot de leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. Daar is op maandag 8 februari over de Bossenstrategie gesproken. Hierin staan de bosambities en doelen van rijk en provincies voor de komende 10 jaar. Er wordt gestreefd naar een toename van de hoeveelheid bos met 10% tot 407.000 hectare in 2030.

De laatste jaren is het bosoppervlak in Nederland met 2 tot 3% gekrompen Schouten en de provincies willen het kappen van bos voor maximaal 0,5 hectare per keer toestaan. Dat is slecht voor de biodiversiteit, nadelig voor het vastleggen van CO2 en niet bevorderlijk voor de weerstand van het bos tegen de effecten van klimaatverandering, stellen de critici.

Die wijzen er op dat bij vlaktekap ook jonge aanplant verloren gaat, het bodemleven wordt verstoord en paddenstoelen en mossen niet kunnen groeien. De toezegging dat al het gekapte bos zal worden gecompenseerd is onvoldoende, omdat het bos niet de kans krijgt oud te worden. Er is te weinig aandacht voor het zelfregulerend vermogen van het bos. Vlaktekap zien ze als een negatieve vorm van bosbeheer, die helemaal niet nodig is voor icoonsoorten.

4 februari 2020: Rijk en provincies willen 10% meer en gezonder bos in 2030. Dat is in de praktijk 37.000 hectare, twee keer de omvang van Apeldoorn. Het gaat daarom om ongeveer 185 miljoen nieuwe bomen. Ook wil men vervanging van gekapte bomen en meer bomen in woonwijken.

Dat zijn de belangrijkste onderdelen van de vandaag gepresenteerde visie op de toekomst van het Nederlandse bos die minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) – mede namens de provincies – naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Medio 2020 volgt er een invulling van de benodigde stappen om deze visie in praktijk te brengen.

Om de uitdagingen van klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit het hoofd te bieden werken het kabinet en de provincies aan een gezamenlijke Bossenstrategie. Daarmee geven ze invulling aan een van de plannen uit het Klimaatakkoord. Onze natuur staat onder druk. De biodiversiteit en de omvang van ons bos namen de afgelopen jaren af. Stikstofneerslag, de uitstoot van broeikasgassen en bomenkap houden de gemoederen bezig. Dat vraagt om één overkoepelende strategie voor gezond, toekomstbestendig en maatschappelijk gewaardeerd bos. Het ministerie van LNV draagt bij door middel van financiële middelen en het eventueel aanpassen van wet- en regelgeving. De provincies als verantwoordelijke voor het Nederlandse natuurbeheer.

De roep naar meer bos klinkt steeds duidelijker in de samenleving. Met als gevolg verschillende maatschappelijke initiatieven, zoals Plan Boom, Team Trees en het Nationaal Boomplantrecord, schieten uit de grond. Minister Schouten, de provincies en andere betrokken partners sluiten daarop aan met eigen ambities. Zij gaan voor meer bomen in steden, dorpen, het landelijk gebied en natuurgebieden. Samen met gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven kijken wij naar mogelijkheden voor het planten van nieuw bos.

Het kappen van bomen en bos leidt veelal tot maatschappelijke verontwaardiging. Toch is het essentieel voor natuurbeheer. Zo zijn veel Nederlandse boomsoorten afhankelijk van voldoende licht. Soms moeten bomen worden gekapt om iconische soorten – zoals de eik – te behouden. Ook is bos kappen soms nodig ter versterking van de biodiversiteit en om open landschappen – zoals heide – in stand te houden en te creëren. Daarbij is het uitgangspunt dat bomenkap alleen gebeurt als dat echt nodig is en na een zeer zorgvuldige afweging. De voorwaarde is wel dat gekapte bomen altijd worden gecompenseerd. Eén boom eruit betekent minimaal één boom erin.

Zie ook: The Trillion Tree Campaign: New Target 1,3 Trillion Trees by Plant for the Planet Foundation – The Canopy Project: Planting Millions of Trees for A Billion Acts of GreenHumankind has Destroyed Half of all Forests: How Many Trees Are There in the World? – Drones Planting 1 Million Trees in the Irrawaddy River Delta in Myanmar by BioCarbon Engineering – Climate Tours in Google Earth: A Voice for Trees, by Wangari Maathai – Climate Tours in Google Earth: Mangroves of Mexico by CONABIO – Trees for Grannies: Koelte Voor Bejaarden – Bomen Planten, Heel Veel Bomen: Plant 1.000.000.000.000 Bomen Tegen Klimaatverandering

10 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  19 april 2019 om 20:21 | Permalink

  Staatsbosbeheer Plant 750.000 Nieuwe Bomen In Flevoland

  De provincie Flevoland is landelijk het zwaarst getroffen door de essentaksterfte. Na een periode van vooral vellingen voor de veiligheid, is er ook een start gemaakt met de herplant van gemengd, toekomstbestendig bos. Het afgelopen halfjaar zijn er circa 750.000 nieuwe bomen geplant.

  Afgelopen maanden is er circa 70 hectare bos geplant op plekken waar eerst essen stonden. Daarnaast komt de eerste generatie populieren uit de tijd van de inpoldering gaandeweg aan zijn eind. Ook hier is zo snel mogelijk weer voor een nieuwe generatie bomen gezorgd, bijna 90 hectare. Verder zijn er ook bomen aangeplant voor nieuwe bossen, bij elkaar circa 35 hectare. Alle nieuwe aanplant bij elkaar beslaat een kleine 200 hectare.

  Er is vooral gemengd bos aangeplant. Hoofdzakelijk loofbos waarin onder andere eik, beuk, haagbeuk, iep, linde, esdoorn, zoete kers, berk, zwarte els, acacia, walnoot, en zwarte noot zijn gebruikt. Daarnaast zijn er ook fijnsparren en populieren geplant en talloze bloeiende struiksoorten met bessen, zoals sleedoorn en meidoorn. Ook de komende jaren staat op veel plekken herplant op het programma van Staatsbosbeheer in Flevoland.

 2. Erik van Erne zegt:

  18 december 2019 om 20:24 | Permalink

  1MiljoenBomenPlan: Provincie aLimburg Gaat 1 Miljoen Bomen Planten

  De Provincie Limburg wil binnen 8 jaar, 1 miljoen extra bomen planten. Extra bomen bovenop de ambities die er al zijn.

  Samen met de Limburgers, samen met natuurorganisaties en andere partijen. Er zijn namelijk veel maatschappelijke initiatieven waar we bij willen aansluiten.

  Bomen zorgen voor een gezonde lucht, slaan CO2 op, kunnen de biodiversiteit verbeteren, vangen fijnstof op van autowegen, industrie en veehouderijen, voorkomen hittestress en leveren in het algemeen een onmisbare bijdrage aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.
  Kortom met het bomenplan streven we naar kwaliteit boven kwantiteit.

  Provinciale Staten van Limburg hebben groen licht gegeven voor het 1miljoenbomenplan en hebben ook zelf een bijdrage geleverd. Pal naast de Statenzaal in het Gouvernement aan de Maas te Maastricht werd een nieuwe boom geplant.

  Nadat het voorstel van Gedeputeerde Staten om in de komende jaren een extra boom voor elke Limburger te planten door Provinciale Staten was goedgekeurd, trok een aantal statenleden naar buiten om de boom, een zogeheten fladderiep, te planten. Deze boom, met meerdere stammen, kan wel tot 18 meter hoog worden.

 3. Erik van Erne zegt:

  3 maart 2020 om 15:09 | Permalink

  Drenthe Samen Aan De Slag Met Landelijke Bossenstrategie

  De Rijksoverheid en de provincies werken samen aan een landelijke Bossenstrategie. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord uit 2019. Gezamenlijk zijn hiervoor ambities geformuleerd en vastgesteld.

  Gedeputeerde Henk Jumelet: “Met deze ambities en afspraken ga ik de komende maanden in gesprek met onze samenwerkingspartners van de CLG (Commissie Landelijk Gebied). Samen met hen wil ik een Drentse uitwerking van de Bossenstrategie formuleren. De bossenstrategie is ook nodig om meer samenhang te brengen in het bossen-, natuur-, en klimaatbeleid. We denken bij de uitwerking hiervan aan thema’s als, vitalere bossen, mogelijke uitbreiding van bosareaal, meer bomen in steden en wijken en het gebruik van het bos. Een groot deel van de uitwerking van de afspraken wordt in bestaand natuurgebied gerealiseerd. Daarnaast zoeken we ook naar andere mogelijkheden om het aanplanten van extra bomen te stimuleren.”

  De Bossenstrategie Drenthe wordt naar verwachting medio 2020 vastgesteld.

 4. Erik van Erne zegt:

  7 maart 2020 om 17:41 | Permalink

  Noord-Holland Maakt Werk Van Bossenstrategie

  De komende 10 jaar moet er in heel Nederland 37.000 hectare bomen bij komen. De provincie Noord-Holland werkt mee aan die ambitie en onderzoekt ook waar gekapte bomen gecompenseerd kunnen worden. Daarom heeft Noord-Holland samen met de andere provincies en het Rijk een begin gemaakt met de bossenstrategie. De komende maanden volgt de concrete invulling van de bossenstrategie. Noord-Holland gaat in gesprek met betrokken partijen zoals organisaties die het groen beheren om tot plannen te komen en de kosten daarvoor in kaart te brengen.

  Noord-Holland is van nature geen bosrijke provincie. Naast de duinen in het westen, kenmerkt het landschap zich door open weidevogelgebieden. Daarom moet goed gekeken worden waar bomen geplant kunnen worden. Te denken valt aan extra boomaanplant in nieuwe woonwijken. Ook spreekt de provincie met het Rijk af dat bomenkap bij projecten van de provincie zoveel mogelijk wordt vermeden of beperkt. In het geval van herstelmaatregelen voor Natura 2000-gebieden voor onder andere het verwijderen van teveel stikstof, blijft bomenkap echter noodzakelijk om de biodiversiteit te bevorderen.

 5. Erik van Erne zegt:

  18 december 2020 om 18:02 | Permalink

  Plan Boom Drenthe: Eerste 20.000 Bomen Zijn Geplant

  Een miljoen extra bomen in Drenthe in vier jaar tijd, dat is de ambitie van Plan Boom in Drenthe. In 2020 zijn de eerste 20.000 bomen geplant. Daarmee hebben de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe en het Drentse Landschap de basis gelegd om de komende jaren samen met bewoners, boeren, bedrijven, overheden en particuliere grondeigenaren nog veel meer bomen te planten. Deze bomen leggen niet alleen CO2 vast, maar leveren ook een bijdrage aan de biodiversiteit en landschapskwaliteit in Drenthe.

  Dit jaar zijn vooral bewonersgroepen en particulieren ondersteund bij de vergroening van hun dorpen en erven. Zo heeft een aantal bewoners in Lhee en Lheebroek bijvoorbeeld eind november streekeigen bomen en struiken op hun erven aangeplant.

  Maar ook Landgoed Bosch en Vaart heeft een bijdrage geleverd aan Plan Boom. Tussen het Landgoed Bosch en Vaart en natuurgebied de Hondstong van Het Drentse Landschap ten noorden van Vries ligt een perceel weiland dat recent verworven is om als een ecologische verbinding tussen het Landgoed en de Hondstong te worden ingericht. Half december zijn hier met hulp van Het Drentse Landschap zes prachtige winterlindes geplant. De aanleg van een poel volgt nog en met gericht beheer is het de bedoeling om uiteindelijk bloemrijk grasland te realiseren.

  Ook het eerste bedrijf heeft zich bij Plan Boom gemeld. Het bedrijf Boom, laboratoriumleverancier uit Meppel, bestaat dit jaar precies 125 jaar. Omdat het bedrijf wil investeren in onze toekomst, schenkt het bedrijf dit jaar geen tastbaar relatiegeschenk maar bomen aan zijn relaties. Het bedrijf Boom gaat deze bomen via Plan Boom planten in zijn eigen “Boombos”. In 2021 plant het bedrijf in ieder geval 500 bomen. Maar om de duurzaamheid te bevorderen wil het bedrijf dit bos nog verder uitbreiden.

 6. Erik van Erne zegt:

  18 december 2020 om 18:10 | Permalink

  Gelderland Wil 1 Miljoen Bomen En 1700 Hectare Nieuw Bos

  In de provincie Gelderland moet er de komende 10 jaar 1700 hectare nieuw bos bijkomen, grotendeels in bestaande natuurgebieden. En het doel is nog eens 1 miljoen bomen te planten in het landelijk gebied en in Gelderse dorpen en steden. Dat staat in het Uitvoeringsprogramma Bomen en bos dat door Gedeputeerde Staten van Gelderland is vastgesteld.

  De provincie Gelderland heeft sinds vorig jaar aan een eigen bomen- en bosbeleid. De gezondheid van de Gelderse bossen staat onder druk door klimaatverandering, stikstofneerslag en verdroging. Dit voorjaar stelden Gedeputeerde Staten daarom al nieuw beleid vast om het tij te keren. In het Uitvoeringsprogramma is verder uitgewerkt hoe de provincie meer bos en vooral een vitaler bos wil realiseren.

  Gelderse bossen hebben te lijden onder stikstofdepositie en droogte, onder andere door klimaatverandering. Dat betekent dat de bossen bestand en weerbaar moeten zijn tegen het veranderend klimaat. Door meer gemengde bossen te laten ontstaan zijn de bossen hiertegen beter bestand. De provincie ondersteunt de aanleg van wildkerende rasters, om te voorkomen dat wilde dieren het jonge loofbos opeten. Voorwaarde is wel dat in een gebied de wildstand niet veel hoger mag zijn dan is afgesproken.

  Gelderland wil ook 9000 hectare bossen waar ook houtproductie plaatsvindt, omvormen naar natuurbossen, waar het beheer nog meer is gericht op het verbeteren van de biodiversiteit. Dat gebeurt onder andere door samen met andere provincies de regels voor beheer van natuurbossen aan te passen. Dit sluit aan bij het landelijk beleid voor bossen dat in november naar de Tweede Kamer is gestuurd.

  In 10 jaar tijd wil het provinciebestuur binnen het Gelders Natuurnetwerk 1200 hectare graslanden en land met lage vegetaties omvormen naar bos. Ook buiten het natuurnetwerk moeten meer bomen en bos komen. Dat gaat om circa 500 hectare. Ook agroforestry biedt mogelijkheden om meer bomen te planten. Provincie Gelderland moedigt agrarisch ondernemers aan om daarmee aan de slag te gaan. Ook wil de provincie bij particulieren en in de openbare ruimte in dorpen en steden en langs wegen en waterlopen in 10 jaar nog 1 miljoen extra bomen planten.

 7. Erik van Erne zegt:

  23 december 2020 om 18:22 | Permalink

  Bosgroepen, FSC En StukjeNatuur Willen 3 Miljoen Bomen Planten

  Op vrijdag 11 december hebben de Unie van Bosgroepen, FSC Nederland en StukjeNatuur de start van een bijzondere samenwerking bekrachtigd door op Landgoed Prattenburg bij Rhenen de eerste bomen te planten.

  Dat moeten er de komende jaren veel meer worden. Het streven is om de komende 5 jaar in Nederland 3 miljoen extra bomen te planten.

  StukjeNatuur richt zich op extra aanplant van bomen én andere klimaatmaatregelen in Nederlandse bossen. Dit doet de organisatie op basis van donaties en sponsoring van particulieren en bedrijven. Zo wordt ingezet op klimaatbestendige bossen met meer biodiversiteit en extra CO2-opslag. StukjeNatuur werkt daarbij samen met FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen.

  Er wordt gestart in 4 gebieden, verspreid over 4 provincies. Er worden bomen geplant in het gebied Het Meuleman bij De Lutte in Overijssel, in Het Feithenhof bij Gortel in Gelderland, in het landgoed Prattenburg bij Rhenen in de provincie Utrecht en in het gebied Cleefswit bij Gemert in Noord-Brabant.

 8. Erik van Erne zegt:

  18 januari 2021 om 20:27 | Permalink

  Al 300.000 extra bomen aangeplant in Limburg

  De provincie Limburg heeft inmiddels 300.000 extra bomen aangeplant als onderdeel van het 1 miljoen bomenplan dat eind 2019 werd gelanceerd. Dat meldt de provincie op Twitter. In het collegeprogramma van de huidige Limburgse coalitie is de ambitie opgenomen om binnen 8 jaar Statenperiodes 1 miljoen bomen te planten in de provincie.

  In december 2019 is door de provincie Limburg het actieplan 1 miljoen bomen vastgesteld. Daarbij werd besloten om 2 miljoen euro ter beschikking hebben voor het aanplanten van de eerste 500.000 bomen.

 9. Erik van Erne zegt:

  27 januari 2021 om 17:22 | Permalink

  Bomen Actieplan Voor 600.000 Nieuwe Bomen In Provincie Utrecht

  Binnen drie jaar kunnen er in de provincie Utrecht 600.000 nieuwe bomen staan. Dat staat in het Bomen Actieplan, dat de Natuur en Milieufederatie Utrecht opstelde in opdracht van de provincie. Samen met Landschap Erfgoed Utrecht bracht de Natuur en Milieufederatie Utrecht 38 haalbare boomplantprojecten in kaart. De provincie gaat nu met het advies aan de slag.

  Naast de provincie Utrecht zetten nog 11 Utrechtse organisaties hun handtekening onder het Bomen Actieplan. Naast Landschap Erfgoed Utrecht en Natuur en Milieufederatie Utrecht zijn dat Utrechts Landschap, IVN Utrecht, LTO Noord, Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Natuurmonumenten, Utrechts Particulier Grondbezit, MeerBomenNU, Bosgroep Midden Nederland en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

  Het Bomen Actieplan omvat de aanplant van volledig nieuwe bossen, maar ook het bijplanten van nieuwe bomen in bestaande bossen en het aanplanten en herstellen van landschapselementen zoals houtsingels, knotbomen en hakhoutbosjes.

  Het Bomen Actieplan is de Utrechtse uitwerking van Plan Boom: een nationaal programma met als doel 10 miljoen bomen aan te planten in 4 jaar tijd. Plan Boom is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties, die daarin samen optrekken met tal van partnerorganisaties. Het plan is mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

 10. Erik van Erne zegt:

  2 april 2021 om 17:51 | Permalink

  Actie Nederland Plant Bomen: Aanplant Van 65.731 Bomen Gerealiseerd

  Samen met Staatsbosbeheer, Nationale Boomfeestdag en Buitenfonds kwam de EO in actie voor een groener Nederland. De afgelopen maanden kon iedereen voor 7,50 euro een boom kopen via de actie ‘Nederland plant bomen’. Ook kinderen kwamen in actie met ‘Zapp Your Planet Bos’. Het heeft geresulteerd in 65.731 bomen. Een aantal bomen zijn al geplant, de rest wordt tijdens het boomplantseizoen van volgend jaar in de grond gezet.

  EO-presentator Bert van Leeuwen ging in maart voor het tv-programma ‘Nederland plant bomen’ op NPO 1 in gesprek met boswachters van Staatsbosbeheer en op zoek naar mooie persoonlijke verhalen rondom bomen.

  Ook kinderen leverden een groene bijdrage aan de actie met ‘Zapp Your Planet’. Ze staken de handen uit hun mouwen om zoveel mogelijk geld op te halen voor nieuwe bossen. Voor het tv-programma stuurden ze goede ideeën op voor een ‘Zapp Your Planet Bos’. Dat bos is nu blijvend leuker gemaakt met onder andere een freerunparcours, chillplek en een TikTok-paal.

  ‘Nederland plant bomen’ is een initiatief van de EO, in samenwerking met Staatsbosbeheer, Stichting Nationale Boomfeestdag en Stichting Buitenfonds. De EO heeft met de campagne Nederland in beweging gebracht om op een verantwoorde manier met de natuur om te gaan. Staatsbosbeheer en Stichting Nationale Boomfeestdag zorgen ervoor dat in elke provincie bomen geplant worden. Buitenfonds verzorgt de financiële afhandeling en zorgt voor verantwoording van de plantwerkzaamheden.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (695)
 • Agenda (3.347)
 • Biologisch (119)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (888)
 • Communicatie (376)
 • Cradle to Cradle – Circulair (526)
 • Design (238)
 • Dieren (179)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.435)
 • Educatie (352)
 • EEN-Armoede (253)
 • Energie en Besparing (3.680)
 • Europa (29)
 • Evenementen (203)
 • Geluid (26)
 • Gezondheid (318)
 • Goed Doel (119)
 • Green Deal (38)
 • Greenwashing (120)
 • Hergebruik-Kringloop (328)
 • Iets anders (417)
 • Int. Samenwerking (194)
 • Investeren (147)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (123)
 • Klimaat (1.721)
 • Licht (395)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (172)
 • Milieu (757)
 • MVO (113)
 • Natuur (786)
 • Nederland (39)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (127)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (234)
 • Vakantie (86)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (51)
 • Vervoer en OV (1.651)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (309)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Windpark Eemshaven-West: 16 Windturbines In Vier Rijen En Twee Dorpsmolens by Vattenfall
 • Recycling Doen We Met Z’n Allen
 • Masterly The Hague: Jurk van Gerecyclede PET-flessen by Michael Barnaart van Bergen
 • Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL): Nieuwe Natuur In Friesland
 • Benut Het Potentieel Van Oceanen En Zeeën: Genoeg Energie Voor Hele Wereldbevolking
 • Opzoomer Mee: Ruim Duizend Straten In Rotterdam Groener Gemaakt Door Bewoners
 • De Groene Zone In De Regio Zuidoost Brabant: Zonder Financiële Investering Zonnepanelen Plaatsen
 • Rioolwaterzuivering (RWZI) Kortenoord Nieuwerkerk aan den IJssel Met 1.800 Zonnepanelen
 • Bedrijven Investeerden In 2020 Ruim 2 Miljard Euro In Milieu
 • Ecobrush En Brushkeeper: Een Duurzame Verfkwast Met Houder
 • Coldplay Low Carbon World Tour 2022: Planting Trees – Kinetic Dancefloor – No Single Use Plastics
 • Eerste Elektrische Auto’s by Foxconn: Foxconn Model C, Foxconn Model E, Foxconn Model T Bus
 • Internationaal Energie Agentschap: Sneller Stoppen Met Kolen Om Klimaatdoelen Te Halen by IEA
 • VN Directeur-Generaal Antonio Guterres: Klimaatdoelen Scheepsvaart En Luchtvaart Aanscherpen
 • Position Paper Duurzaam Verpakken: Uitgangspunten Voor Duurzaam Verpakkingsproces by CBL
 • Wind Europe 2022 In Bilbao, Spain: Anual Event 2022 by WindEurope
 • Piepschuim In De Ban: Mycelium Mushroom Packing, Een Duurzaam Alternatief by Grown.Bio
 • Vier Handige Duurzame Apps Voor Een Duurzamer Leven
 • De Elektrische Xiaomi Mi Electric Car M1: De Elektrische Auto by Xiaomi Komt Eraan In 2024
 • Rotterdam Zet Door: Transformatiecongres Rotterdam
 • Links

  Milieunet op..