google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Bossenstrategie Nederland: Rijk En Provincies Willen 10% Meer En Gezonder Bos In Nederland

Geschreven op 4-2-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Update 2 december 2021: De bosoppervlakte in Nederland is in de afgelopen vier jaar met 1925 hectare (0,5 procent) verder afgenomen.

Dat blijkt uit een recente analyse van Wageningen Environmental Research (WENR).

De onderzoekers zien minder netto ontbossing dan in de jaren daarvoor, maar vooral de aanplant van nieuw bos blijft achter: in de afgelopen vijftig jaar is er niet eerder zo weinig bos aangeplant.

Sinds 1970 is de hoeveelheid bos in Nederland decennialang toegenomen, maar sinds 2013 was er een sterke daling te zien. “Dit heeft veel ogen geopend”, zegt Mart-Jan Schelhaas, bosecoloog bij Wageningen Environmental Research. “In de afgelopen vier jaar is geprobeerd om deze trend om te buigen. Dat is deels gelukt, maar over de afgelopen vier jaar zien we nog steeds netto ontbossing in Nederland. De huidige bosoppervlakte van 363.801 hectare is vergelijkbaar met het niveau van 1990.”

Ontbossing wordt veroorzaakt door veranderingen in landgebruik. Schelhaas: “Hierbij worden bomen weggehaald om bijvoorbeeld open natuur te creëren, zoals heidelandschappen, maar ook voor het aanleggen van woonwijken en het verbreden van wegen. Dit is anders dan bij bomenkap voor houtproductie of ziektes, zoals essentaksterfte. Dit bos blijft als zodanig bestaan, omdat er op dezelfde plek nieuw bos voor teruggroeit.”

Bij een netto afname van de bosoppervlakte wordt er meer bos weggehaald dan er nieuw bos aangeplant wordt. Ondanks dat er de afgelopen jaren minder bos is verdwenen, komt er nog maar weinig bos bij. De snelheid waarmee nieuw bos aangeplant wordt, ligt zelfs op het laagste punt in de afgelopen vijftig jaar. “Die relatief hoge dynamiek in het bos op sommige plekken in Nederland heeft ook een consequentie voor de bijdrage van het bos aan klimaatmitigatie”, aldus Schelhaas. “In oud bos ligt veel meer koolstof opgeslagen dan in jong bos. Het kost tientallen jaren om die koolstof weer opnieuw te binden. Het helpt dus niet mee als er oud bos wordt weggehaald en minder jong bos wordt aangeplant.”

Juist vanwege dit potentieel in koolstofopslag spelen bossen een belangrijke rol in het tegengaan van klimaatverandering. Dat Nederland minder bos heeft dan vier jaar geleden lijkt dan ook haaks te staan op de verschillende (inter)nationale ambities voor meer bos. “De Nederlandse Bossenstrategie uit 2020 moet hier verandering in brengen”, zegt Eric Arets, bosecoloog bij WENR. “Het doel van de strategie is om 10 procent meer bos te realiseren in 2030. Daar moet nog veel voor gebeuren. De cijfers die wij leveren kunnen hier richting aan geven en gebruikt worden om de doelstellingen te monitoren. Het is nu nog te vroeg, maar mogelijk dat we volgend jaar de eerste effecten gaan zien.”

Beide onderzoekers benadrukken ook het belang om in de uitvoering van de Bossenstrategie te kiezen voor een integrale benadering. “Voor meer bos is wel ruimte nodig, terwijl er ook ruimteclaims liggen voor bijvoorbeeld andere natuurtypen, landbouw, woningbouw en infrastructuur. Hierbij kun je denken aan slimme combinaties van bos en waterberging, recreatiegebieden bij nieuwe woonwijken en bufferzones van bos rondom kwetsbare natuurgebieden. Juist die integrale benadering is waar wij ons ook op richten in ons onderzoek, onder meer met klimaatslim bosbeheer.”

De analyse is gedaan op basis van een nieuwe topografische kaart van Nederland, die veranderingen in landgebruik weergeeft. De kaart wordt iedere vier jaar geüpdatet. Deze dient als basis voor de klimaatrapportage van Nederland aan het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties, voor de sector landgebruik en bossen (Land Use, Land Use Change and Forestry, kortweg aangeduid als LULUCF). Met het verschil in landgebruik door de jaren heen kan berekend worden wat de broeikasgasemissies zijn geweest door dit landgebruik en de veranderingen daarin.

26 november 2021: Nederland heeft de komende jaren 161 miljoen bomen en struiken nodig voor de aanplant in bos en landschap. Dat staat in rapport ‘Planten voor de toekomst‘ dat is opgesteld door de werkgroep Genenbronnen en plantmateriaal, in opdracht van het ministerie van LNV en de provincies ten behoeve van de uitwerking van de nationale Bossenstrategie.

In de werkgroep zaten vertegenwoordigers van het ministerie van LNV, LandschappenNL, de Raad voor plantenrassen, LTO Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen, Staatsbosbeheer en Probos. Zij hebben adviezen uitgewerkt om genenbronnen van bomen en struiken in Nederland verder te beschermen en ontwikkelen. Ook zijn adviezen uitgewerkt voor de beschikbaarheid en toepassing van plantmateriaal dat geschikt is voor bos en landschap.

De ambities van de Bossenstrategie brengen een enorme plantopgave met zich mee. Naar schating zijn 161 miljoen bomen en struiken nodig. De genetische herkomst van het plantmateriaal speelt hierbij een cruciale rol, zeker met het oog op het veranderend klimaat. In het rapport wordt onderscheid gemaakt tussen autochtoon plantmateriaal, bosbouwkundig plantmateriaal en plantmateriaal met voor Nederland nieuwe soorten.

De werkgroep doet tevens een aantal aanbevelingen: Zorg voor een robuust en toekomstbestendig stelsel van genenbronnen; Zorg voor een goede garanties en samenwerking in de plantsoenketen; Versterk de kennisbasis door gericht fundamenteel en praktijkonderzoek; Versterk de positie van de Rassenlijst Bomen en breid de lijst uit met nieuwe herkomsten en soorten.

10 februari 2021: Er is felle kritiek op de Bossenstrategie van Rijk en provincies. Natuurorganisaties en liefhebbers van bomen dringen bij de Tweede Kamer aan op uitstel van de Bossenstrategie van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Zij vinden dat er te veel ruimte wordt gelaten voor het kappen van bomen om bossen te revitaliseren.

Organisaties als Urgenda, NatuurAlert, Probos en het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming richten zich tot de leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. Daar is op maandag 8 februari over de Bossenstrategie gesproken. Hierin staan de bosambities en doelen van rijk en provincies voor de komende 10 jaar. Er wordt gestreefd naar een toename van de hoeveelheid bos met 10% tot 407.000 hectare in 2030.

De laatste jaren is het bosoppervlak in Nederland met 2 tot 3% gekrompen Schouten en de provincies willen het kappen van bos voor maximaal 0,5 hectare per keer toestaan. Dat is slecht voor de biodiversiteit, nadelig voor het vastleggen van CO2 en niet bevorderlijk voor de weerstand van het bos tegen de effecten van klimaatverandering, stellen de critici.

Die wijzen er op dat bij vlaktekap ook jonge aanplant verloren gaat, het bodemleven wordt verstoord en paddenstoelen en mossen niet kunnen groeien. De toezegging dat al het gekapte bos zal worden gecompenseerd is onvoldoende, omdat het bos niet de kans krijgt oud te worden. Er is te weinig aandacht voor het zelfregulerend vermogen van het bos. Vlaktekap zien ze als een negatieve vorm van bosbeheer, die helemaal niet nodig is voor icoonsoorten.

4 februari 2020: Rijk en provincies willen 10% meer en gezonder bos in 2030. Dat is in de praktijk 37.000 hectare, twee keer de omvang van Apeldoorn. Het gaat daarom om ongeveer 185 miljoen nieuwe bomen. Ook wil men vervanging van gekapte bomen en meer bomen in woonwijken.

Dat zijn de belangrijkste onderdelen van de vandaag gepresenteerde visie op de toekomst van het Nederlandse bos die minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) – mede namens de provincies – naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Medio 2020 volgt er een invulling van de benodigde stappen om deze visie in praktijk te brengen.

Om de uitdagingen van klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit het hoofd te bieden werken het kabinet en de provincies aan een gezamenlijke Bossenstrategie. Daarmee geven ze invulling aan een van de plannen uit het Klimaatakkoord. Onze natuur staat onder druk. De biodiversiteit en de omvang van ons bos namen de afgelopen jaren af. Stikstofneerslag, de uitstoot van broeikasgassen en bomenkap houden de gemoederen bezig. Dat vraagt om één overkoepelende strategie voor gezond, toekomstbestendig en maatschappelijk gewaardeerd bos. Het ministerie van LNV draagt bij door middel van financiële middelen en het eventueel aanpassen van wet- en regelgeving. De provincies als verantwoordelijke voor het Nederlandse natuurbeheer.

De roep naar meer bos klinkt steeds duidelijker in de samenleving. Met als gevolg verschillende maatschappelijke initiatieven, zoals Plan Boom, Team Trees en het Nationaal Boomplantrecord, schieten uit de grond. Minister Schouten, de provincies en andere betrokken partners sluiten daarop aan met eigen ambities. Zij gaan voor meer bomen in steden, dorpen, het landelijk gebied en natuurgebieden. Samen met gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven kijken wij naar mogelijkheden voor het planten van nieuw bos.

Het kappen van bomen en bos leidt veelal tot maatschappelijke verontwaardiging. Toch is het essentieel voor natuurbeheer. Zo zijn veel Nederlandse boomsoorten afhankelijk van voldoende licht. Soms moeten bomen worden gekapt om iconische soorten – zoals de eik – te behouden. Ook is bos kappen soms nodig ter versterking van de biodiversiteit en om open landschappen – zoals heide – in stand te houden en te creëren. Daarbij is het uitgangspunt dat bomenkap alleen gebeurt als dat echt nodig is en na een zeer zorgvuldige afweging. De voorwaarde is wel dat gekapte bomen altijd worden gecompenseerd. Eén boom eruit betekent minimaal één boom erin.

Zie ook: The Trillion Tree Campaign: New Target 1,3 Trillion Trees by Plant for the Planet Foundation – The Canopy Project: Planting Millions of Trees for A Billion Acts of GreenHumankind has Destroyed Half of all Forests: How Many Trees Are There in the World? – Drones Planting 1 Million Trees in the Irrawaddy River Delta in Myanmar by BioCarbon Engineering – Climate Tours in Google Earth: A Voice for Trees, by Wangari Maathai – Climate Tours in Google Earth: Mangroves of Mexico by CONABIO – Trees for Grannies: Koelte Voor Bejaarden – Bomen Planten, Heel Veel Bomen: Plant 1.000.000.000.000 Bomen Tegen Klimaatverandering

18 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  19 april 2019 om 20:21 | Permalink

  Staatsbosbeheer Plant 750.000 Nieuwe Bomen In Flevoland

  De provincie Flevoland is landelijk het zwaarst getroffen door de essentaksterfte. Na een periode van vooral vellingen voor de veiligheid, is er ook een start gemaakt met de herplant van gemengd, toekomstbestendig bos. Het afgelopen halfjaar zijn er circa 750.000 nieuwe bomen geplant.

  Afgelopen maanden is er circa 70 hectare bos geplant op plekken waar eerst essen stonden. Daarnaast komt de eerste generatie populieren uit de tijd van de inpoldering gaandeweg aan zijn eind. Ook hier is zo snel mogelijk weer voor een nieuwe generatie bomen gezorgd, bijna 90 hectare. Verder zijn er ook bomen aangeplant voor nieuwe bossen, bij elkaar circa 35 hectare. Alle nieuwe aanplant bij elkaar beslaat een kleine 200 hectare.

  Er is vooral gemengd bos aangeplant. Hoofdzakelijk loofbos waarin onder andere eik, beuk, haagbeuk, iep, linde, esdoorn, zoete kers, berk, zwarte els, acacia, walnoot, en zwarte noot zijn gebruikt. Daarnaast zijn er ook fijnsparren en populieren geplant en talloze bloeiende struiksoorten met bessen, zoals sleedoorn en meidoorn. Ook de komende jaren staat op veel plekken herplant op het programma van Staatsbosbeheer in Flevoland.

 2. Erik van Erne zegt:

  18 december 2019 om 20:24 | Permalink

  1MiljoenBomenPlan: Provincie Limburg Gaat 1 Miljoen Bomen Planten

  De Provincie Limburg wil binnen 8 jaar, 1 miljoen extra bomen planten. Extra bomen bovenop de ambities die er al zijn.

  Samen met de Limburgers, samen met natuurorganisaties en andere partijen. Er zijn namelijk veel maatschappelijke initiatieven waar we bij willen aansluiten.

  Bomen zorgen voor een gezonde lucht, slaan CO2 op, kunnen de biodiversiteit verbeteren, vangen fijnstof op van autowegen, industrie en veehouderijen, voorkomen hittestress en leveren in het algemeen een onmisbare bijdrage aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.
  Kortom met het bomenplan streven we naar kwaliteit boven kwantiteit.

  Provinciale Staten van Limburg hebben groen licht gegeven voor het 1miljoenbomenplan en hebben ook zelf een bijdrage geleverd. Pal naast de Statenzaal in het Gouvernement aan de Maas te Maastricht werd een nieuwe boom geplant.

  Nadat het voorstel van Gedeputeerde Staten om in de komende jaren een extra boom voor elke Limburger te planten door Provinciale Staten was goedgekeurd, trok een aantal statenleden naar buiten om de boom, een zogeheten fladderiep, te planten. Deze boom, met meerdere stammen, kan wel tot 18 meter hoog worden.

 3. Erik van Erne zegt:

  3 maart 2020 om 15:09 | Permalink

  Drenthe Samen Aan De Slag Met Landelijke Bossenstrategie

  De Rijksoverheid en de provincies werken samen aan een landelijke Bossenstrategie. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord uit 2019. Gezamenlijk zijn hiervoor ambities geformuleerd en vastgesteld.

  Gedeputeerde Henk Jumelet: “Met deze ambities en afspraken ga ik de komende maanden in gesprek met onze samenwerkingspartners van de CLG (Commissie Landelijk Gebied). Samen met hen wil ik een Drentse uitwerking van de Bossenstrategie formuleren. De bossenstrategie is ook nodig om meer samenhang te brengen in het bossen-, natuur-, en klimaatbeleid. We denken bij de uitwerking hiervan aan thema’s als, vitalere bossen, mogelijke uitbreiding van bosareaal, meer bomen in steden en wijken en het gebruik van het bos. Een groot deel van de uitwerking van de afspraken wordt in bestaand natuurgebied gerealiseerd. Daarnaast zoeken we ook naar andere mogelijkheden om het aanplanten van extra bomen te stimuleren.”

  De Bossenstrategie Drenthe wordt naar verwachting medio 2020 vastgesteld.

 4. Erik van Erne zegt:

  7 maart 2020 om 17:41 | Permalink

  Noord-Holland Maakt Werk Van Bossenstrategie

  De komende 10 jaar moet er in heel Nederland 37.000 hectare bomen bij komen. De provincie Noord-Holland werkt mee aan die ambitie en onderzoekt ook waar gekapte bomen gecompenseerd kunnen worden. Daarom heeft Noord-Holland samen met de andere provincies en het Rijk een begin gemaakt met de bossenstrategie. De komende maanden volgt de concrete invulling van de bossenstrategie. Noord-Holland gaat in gesprek met betrokken partijen zoals organisaties die het groen beheren om tot plannen te komen en de kosten daarvoor in kaart te brengen.

  Noord-Holland is van nature geen bosrijke provincie. Naast de duinen in het westen, kenmerkt het landschap zich door open weidevogelgebieden. Daarom moet goed gekeken worden waar bomen geplant kunnen worden. Te denken valt aan extra boomaanplant in nieuwe woonwijken. Ook spreekt de provincie met het Rijk af dat bomenkap bij projecten van de provincie zoveel mogelijk wordt vermeden of beperkt. In het geval van herstelmaatregelen voor Natura 2000-gebieden voor onder andere het verwijderen van teveel stikstof, blijft bomenkap echter noodzakelijk om de biodiversiteit te bevorderen.

 5. Erik van Erne zegt:

  18 december 2020 om 18:02 | Permalink

  Plan Boom Drenthe: Eerste 20.000 Bomen Zijn Geplant

  Een miljoen extra bomen in Drenthe in vier jaar tijd, dat is de ambitie van Plan Boom in Drenthe. In 2020 zijn de eerste 20.000 bomen geplant. Daarmee hebben de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe en het Drentse Landschap de basis gelegd om de komende jaren samen met bewoners, boeren, bedrijven, overheden en particuliere grondeigenaren nog veel meer bomen te planten. Deze bomen leggen niet alleen CO2 vast, maar leveren ook een bijdrage aan de biodiversiteit en landschapskwaliteit in Drenthe.

  Dit jaar zijn vooral bewonersgroepen en particulieren ondersteund bij de vergroening van hun dorpen en erven. Zo heeft een aantal bewoners in Lhee en Lheebroek bijvoorbeeld eind november streekeigen bomen en struiken op hun erven aangeplant.

  Maar ook Landgoed Bosch en Vaart heeft een bijdrage geleverd aan Plan Boom. Tussen het Landgoed Bosch en Vaart en natuurgebied de Hondstong van Het Drentse Landschap ten noorden van Vries ligt een perceel weiland dat recent verworven is om als een ecologische verbinding tussen het Landgoed en de Hondstong te worden ingericht. Half december zijn hier met hulp van Het Drentse Landschap zes prachtige winterlindes geplant. De aanleg van een poel volgt nog en met gericht beheer is het de bedoeling om uiteindelijk bloemrijk grasland te realiseren.

  Ook het eerste bedrijf heeft zich bij Plan Boom gemeld. Het bedrijf Boom, laboratoriumleverancier uit Meppel, bestaat dit jaar precies 125 jaar. Omdat het bedrijf wil investeren in onze toekomst, schenkt het bedrijf dit jaar geen tastbaar relatiegeschenk maar bomen aan zijn relaties. Het bedrijf Boom gaat deze bomen via Plan Boom planten in zijn eigen “Boombos”. In 2021 plant het bedrijf in ieder geval 500 bomen. Maar om de duurzaamheid te bevorderen wil het bedrijf dit bos nog verder uitbreiden.

 6. Erik van Erne zegt:

  18 december 2020 om 18:10 | Permalink

  Gelderland Wil 1 Miljoen Bomen En 1700 Hectare Nieuw Bos

  In de provincie Gelderland moet er de komende 10 jaar 1700 hectare nieuw bos bijkomen, grotendeels in bestaande natuurgebieden. En het doel is nog eens 1 miljoen bomen te planten in het landelijk gebied en in Gelderse dorpen en steden. Dat staat in het Uitvoeringsprogramma Bomen en bos dat door Gedeputeerde Staten van Gelderland is vastgesteld.

  De provincie Gelderland heeft sinds vorig jaar aan een eigen bomen- en bosbeleid. De gezondheid van de Gelderse bossen staat onder druk door klimaatverandering, stikstofneerslag en verdroging. Dit voorjaar stelden Gedeputeerde Staten daarom al nieuw beleid vast om het tij te keren. In het Uitvoeringsprogramma is verder uitgewerkt hoe de provincie meer bos en vooral een vitaler bos wil realiseren.

  Gelderse bossen hebben te lijden onder stikstofdepositie en droogte, onder andere door klimaatverandering. Dat betekent dat de bossen bestand en weerbaar moeten zijn tegen het veranderend klimaat. Door meer gemengde bossen te laten ontstaan zijn de bossen hiertegen beter bestand. De provincie ondersteunt de aanleg van wildkerende rasters, om te voorkomen dat wilde dieren het jonge loofbos opeten. Voorwaarde is wel dat in een gebied de wildstand niet veel hoger mag zijn dan is afgesproken.

  Gelderland wil ook 9000 hectare bossen waar ook houtproductie plaatsvindt, omvormen naar natuurbossen, waar het beheer nog meer is gericht op het verbeteren van de biodiversiteit. Dat gebeurt onder andere door samen met andere provincies de regels voor beheer van natuurbossen aan te passen. Dit sluit aan bij het landelijk beleid voor bossen dat in november naar de Tweede Kamer is gestuurd.

  In 10 jaar tijd wil het provinciebestuur binnen het Gelders Natuurnetwerk 1200 hectare graslanden en land met lage vegetaties omvormen naar bos. Ook buiten het natuurnetwerk moeten meer bomen en bos komen. Dat gaat om circa 500 hectare. Ook agroforestry biedt mogelijkheden om meer bomen te planten. Provincie Gelderland moedigt agrarisch ondernemers aan om daarmee aan de slag te gaan. Ook wil de provincie bij particulieren en in de openbare ruimte in dorpen en steden en langs wegen en waterlopen in 10 jaar nog 1 miljoen extra bomen planten.

 7. Erik van Erne zegt:

  23 december 2020 om 18:22 | Permalink

  Bosgroepen, FSC En StukjeNatuur Willen 3 Miljoen Bomen Planten

  Op vrijdag 11 december hebben de Unie van Bosgroepen, FSC Nederland en StukjeNatuur de start van een bijzondere samenwerking bekrachtigd door op Landgoed Prattenburg bij Rhenen de eerste bomen te planten.

  Dat moeten er de komende jaren veel meer worden. Het streven is om de komende 5 jaar in Nederland 3 miljoen extra bomen te planten.

  StukjeNatuur richt zich op extra aanplant van bomen én andere klimaatmaatregelen in Nederlandse bossen. Dit doet de organisatie op basis van donaties en sponsoring van particulieren en bedrijven. Zo wordt ingezet op klimaatbestendige bossen met meer biodiversiteit en extra CO2-opslag. StukjeNatuur werkt daarbij samen met FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen.

  Er wordt gestart in 4 gebieden, verspreid over 4 provincies. Er worden bomen geplant in het gebied Het Meuleman bij De Lutte in Overijssel, in Het Feithenhof bij Gortel in Gelderland, in het landgoed Prattenburg bij Rhenen in de provincie Utrecht en in het gebied Cleefswit bij Gemert in Noord-Brabant.

 8. Erik van Erne zegt:

  18 januari 2021 om 20:27 | Permalink

  Al 300.000 extra bomen aangeplant in Limburg

  De provincie Limburg heeft inmiddels 300.000 extra bomen aangeplant als onderdeel van het 1 miljoen bomenplan dat eind 2019 werd gelanceerd.

  Dat meldt de provincie op Twitter. In het collegeprogramma van de huidige Limburgse coalitie is de ambitie opgenomen om binnen 8 jaar Statenperiodes 1 miljoen bomen te planten in de provincie.

  In december 2019 is door de provincie Limburg het actieplan 1 miljoen bomen vastgesteld. Daarbij werd besloten om 2 miljoen euro ter beschikking hebben voor het aanplanten van de eerste 500.000 bomen.

 9. Erik van Erne zegt:

  27 januari 2021 om 17:22 | Permalink

  Bomen Actieplan Voor 600.000 Nieuwe Bomen In Provincie Utrecht

  Binnen drie jaar kunnen er in de provincie Utrecht 600.000 nieuwe bomen staan. Dat staat in het Bomen Actieplan, dat de Natuur en Milieufederatie Utrecht opstelde in opdracht van de provincie. Samen met Landschap Erfgoed Utrecht bracht de Natuur en Milieufederatie Utrecht 38 haalbare boomplantprojecten in kaart. De provincie gaat nu met het advies aan de slag.

  Naast de provincie Utrecht zetten nog 11 Utrechtse organisaties hun handtekening onder het Bomen Actieplan. Naast Landschap Erfgoed Utrecht en Natuur en Milieufederatie Utrecht zijn dat Utrechts Landschap, IVN Utrecht, LTO Noord, Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Natuurmonumenten, Utrechts Particulier Grondbezit, MeerBomenNU, Bosgroep Midden Nederland en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

  Het Bomen Actieplan omvat de aanplant van volledig nieuwe bossen, maar ook het bijplanten van nieuwe bomen in bestaande bossen en het aanplanten en herstellen van landschapselementen zoals houtsingels, knotbomen en hakhoutbosjes.

  Het Bomen Actieplan is de Utrechtse uitwerking van Plan Boom: een nationaal programma met als doel 10 miljoen bomen aan te planten in 4 jaar tijd. Plan Boom is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties, die daarin samen optrekken met tal van partnerorganisaties. Het plan is mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

 10. Erik van Erne zegt:

  2 april 2021 om 17:51 | Permalink

  Actie Nederland Plant Bomen: Aanplant Van 65.731 Bomen Gerealiseerd

  Samen met Staatsbosbeheer, Nationale Boomfeestdag en Buitenfonds kwam de EO in actie voor een groener Nederland. De afgelopen maanden kon iedereen voor 7,50 euro een boom kopen via de actie ‘Nederland plant bomen’. Ook kinderen kwamen in actie met ‘Zapp Your Planet Bos’. Het heeft geresulteerd in 65.731 bomen. Een aantal bomen zijn al geplant, de rest wordt tijdens het boomplantseizoen van volgend jaar in de grond gezet.

  EO-presentator Bert van Leeuwen ging in maart voor het tv-programma ‘Nederland plant bomen’ op NPO 1 in gesprek met boswachters van Staatsbosbeheer en op zoek naar mooie persoonlijke verhalen rondom bomen.

  Ook kinderen leverden een groene bijdrage aan de actie met ‘Zapp Your Planet’. Ze staken de handen uit hun mouwen om zoveel mogelijk geld op te halen voor nieuwe bossen. Voor het tv-programma stuurden ze goede ideeën op voor een ‘Zapp Your Planet Bos’. Dat bos is nu blijvend leuker gemaakt met onder andere een freerunparcours, chillplek en een TikTok-paal.

  ‘Nederland plant bomen’ is een initiatief van de EO, in samenwerking met Staatsbosbeheer, Stichting Nationale Boomfeestdag en Stichting Buitenfonds. De EO heeft met de campagne Nederland in beweging gebracht om op een verantwoorde manier met de natuur om te gaan. Staatsbosbeheer en Stichting Nationale Boomfeestdag zorgen ervoor dat in elke provincie bomen geplant worden. Buitenfonds verzorgt de financiële afhandeling en zorgt voor verantwoording van de plantwerkzaamheden.

 11. Erik van Erne zegt:

  28 oktober 2021 om 16:26 | Permalink

  Meer bos, bomen en groen in Groningen

  De komende tien jaar wordt er in de provincie Groningen 750 hectare extra groen aangelegd. Dat staat in het uitvoeringsprogramma Bos en Hout 2021-2030. Met dit programma werken we aan een mooier en groener Groningen, dat klimaatbestendig is en meer verschillende planten- en diersoorten heeft. Ongeveer 50 procent van het groen zal bestaan uit nieuw bos.

  Daarnaast worden er ook groene landschapselementen, zoals houtsingels, groen langs wegen en paden, bomen en struiken bij bedrijventerreinen en (boeren-)erven aangeplant. Voor de eerste periode van de uitvoering is 1,4 miljoen euro beschikbaar. Het uitvoeringsprogramma Bos en Hout is tot stand gekomen in samenwerking met gemeenten, groene gebiedspartners en agrarische collectieven.

  Op een ‘Kansenkaart’ is onderzocht waar bos, bomen en struiken goed passen en kunnen groeien. Hierbij worden de karakteristieke eigenschappen van het Groninger landschap versterkt. Gebieden als de Waddenkust, het grootschalige open gebied van Oldambt en delen van de Veenkoloniën worden meer open gehouden dan delen van Groningen waar al meer bos is. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de gebieden met houtsingels en houtwallen in het Zuidelijk Westerkwartier, het Gorecht en Westerwolde. Hier wordt het groen juist uitgebreid. Vooral bij het aanplanten van landschapselementen worden zoveel mogelijk bomen en struiken gebruikt die van nature in Groningen voorkomen.

  Bomen en planten leveren een belangrijke bijdrage aan het klimaat, biodiversiteit en een mooie, gezonde leefomgeving. Bomen dragen bij aan het zuiveren van lucht (bijvoorbeeld afvang van fijnstof), klimaatmitigatie (terugdringen van hitte in de bebouwde omgeving), buffering en zuivering van water en een rijk bodemleven. Meer bomen en planten houden meer CO2 vast en dragen op die manier bij aan de doelen uit de Klimaatagenda.

 12. Marie de Jonge zegt:

  5 november 2021 om 09:57 | Permalink

  Hopelijk worden de doelen voor 2030 bereikt. Daarnaast mag er ook best meer aandacht komen voor het belang van biodiversiteit in Nederland. Hopelijk gaan provincies en gemeentes samenwerken om het land groener te maken.

 13. Erik van Erne zegt:

  19 november 2021 om 17:53 | Permalink

  Plan Boom: Aanplant van ruim 40.000 jonge bomen in Noord-Brabant

  Dit najaar worden er in de provincie Noord-Brabant ruim 40.000 jonge bomen aangeplant door vrijwilligers van de Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en IVN Brabant.

  De plantacties in Brabant zijn onderdeel van Plan Boom. Dat is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties, LandschappenNL, De Gezonde Stad, Duurzaam Den Haag, Milieucentrum Rotterdam, Stichting wAarde, LSA bewoners en Trees for All. Gemeenten, bewonersgroepen en bedrijven haken daarbij aan.

  Plan Boom wordt mede mogelijk gemaakt door Life Terra en de Nationale Postcode Loterij.

 14. Erik van Erne zegt:

  2 december 2021 om 21:01 | Permalink

  Recordaantal bomen en struiken geplant in Drenthe

  In Drenthe zijn dit najaar door erfeigenaren, bewonersinitiatieven en vrijwilligersgroepen een recordaantal bomen en struiken aangevraagd. Er zijn in totaal zo’n tweehonderd verzoeken ingediend, wat neerkomt op bijna 30.000 stuks bosplantsoen. Afgelopen weken zijn de bomen en struiken bezorgd en geplant. Niet eerder leverde Landschapsbeheer Drenthe en Plan Boom zoveel bosplantsoen in een seizoen.

  Landschapsbeheer Drenthe ondersteunt onder de noemer Streekbeheer bewoners- en vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor het vergroenen van hun eigen woon- en leefomgeving. Deze groepen krijgen beplanting en advies. Ook ondersteunt Landschapsbeheer Drenthe, op verschillende plekken in de provincie, grondeigenaren bij het natuurlijk maken en/of het (her)inrichten van hun erf.

  De beschikbaar gestelde bomen en struiken zijn inheems, autochtoon en passen zoveel mogelijk bij de streek. Het gaat om bomen en struiken die van oorsprong groeien in de provincie en geschikt zijn voor de bodemomstandigheden.

 15. Erik van Erne zegt:

  2 december 2021 om 21:22 | Permalink

  BAM Plant 150.000 Bomen Ter Gelegenheid Van 150ste Verjaardag

  In 2019 bestaat de BAM Groep 150 jaar. Om het commitment van de groep aan duurzaamheid te onderstrepen, plant de Europese bouwonderneming in dit jubileumjaar 150.000 bomen.

  Voor het planten van de bomen is BAM een samenwerking aangegaan met Trees for All. Trees for All plant circa 100.000 bomen op herbebossingsprojecten in Bolivia en Oeganda. Daarnaast worden 50.000 bomen geplant in de diverse Europese landen waar BAM actief is.

 16. Erik van Erne zegt:

  10 december 2021 om 17:15 | Permalink

  Provincie Drenthe draagt 100.000 euro bij aan uitvoering van Plan Boom

  Provincie Drenthe draagt 100.000 euro bij aan de uitvoering van Plan Boom.

  De komende vier jaar planten Natuur en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe en vrijwilligers onder de noemer Plan Boom 500.000 tot 1 miljoen bomen in Drenthe: in dorpen en steden, het landschap, bedrijventerreinen en landgoederen.

  De initiatiefnemers van Plan Boom richten zich in eerste instantie op Drentse particulieren die graag bomen of bos willen planten op hun eigen terrein. Met de bijdrage van de provincie Drenthe kunnen 15 van dit soort projecten ondersteund worden.

  Het initiatief van Plan Boom sluit aan bij de Drentse bomen- en bossenstrategie waar de provincie Drenthe op dit moment samen aan werkt met terreinbeheerders en andere partners om Drentse bossen sterker te maken en nieuwe bomen en bossen aan te planten.

 17. Erik van Erne zegt:

  30 maart 2022 om 16:48 | Permalink

  Provincie Utrecht wil 1500 hectare aan nieuwe bossen in 2040

  Voor 2040 wil het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht 1500 hectare nieuw bos aan laten leggen. Deze ambitie staat in het nieuwe Strategisch Bosbeleid. Ook wil de provincie bestaande bossen goed bestand maken tegen de effecten van de klimaatverandering en waardevolle en oude bossen beter beschermen.

  Nederland telt op dit moment ongeveer 370.000 hectare bos, waarvan circa 18.000 hectare in de provincie Utrecht. De Utrechtse Heuvelrug is het grootste bosgebied van de provincie en ook het één na grootste bosgebied van Nederland.

  De kwaliteit van de Utrechtse bossen staat onder druk, onder andere door stikstofdepositie, verdroging, verzuring en ziekten. Een vitaal bos herbergt een rijkdom aan soorten dieren en planten. Met nieuw bosbeleid wil de provincie de Utrechtse bossen toekomstbestendig maken.

  De provincie Utrecht heeft tot nu toe vooral gefocust op bescherming van bestaande bosgebieden. Met het nieuwe beleid wordt ook gekozen voor meer bomen en bos. Die bomen komen niet alleen in het landelijk gebied, maar ook in de meer verstedelijkte delen van de provincie. Zo wordt de recreatiedruk op de Utrechtse Heuvelrug verlicht.

  De benodigde ruimte voor nieuw bos is ook gewild voor andere essentiële maatschappelijke opgaven, zoals energietransitie, woningbouw en landbouw. Nauwe samenwerking met medeoverheden, de agrarische sector, natuurorganisaties en maatschappelijke organisaties is dan ook essentieel voor het halen van de ambities.

  Gedeputeerde Staten van de provincie hebben het bosbeleid vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd bij Provinciale Staten. Zij moeten nog akkoord gaan met de plannen. Met het bosbeleid is tot 2040 een financiële investering van 106 miljoen euro gemoeid.

 18. Erik van Erne zegt:

  30 maart 2022 om 17:11 | Permalink

  Provincie Flevoland Gaat 55.000 bomen en struiken in Oostvaardersplassen Planten

  Natuurgebied de Oostvaardersplassen moet weer uitgroeien tot een gebied met een bos-weidelandschap. Zo’n landschap geeft beschutting aan dieren. De afgelopen jaren zijn er voor dit doel bijna 55.000 bomen en struiken in het gebied geplant. Het laatste groen is onlangs de grond in gegaan.

  Een groot deel van de Oostvaardersplassen was de laatste decennia veranderd in een kale vlakte. Als er toch iets groeide, was dat vooral riet. Bomen en struiken werden massaal opgegeten door heckrunderen, herten en konikpaarden. Jonge aanwas kreeg weinig kans om te groeien.

  Volgens Staatsbosbeheer leefden er te veel grote grazers in het gebied. Dat aantal dieren is flink verminderd. Om de natuur te helpen, zijn nu delen afgezet met rasters. Binnen die rasters zijn struiken en bomen geplant. Omdat de dieren er niet bij kunnen, krijgt deze nieuwe aanplant de kans om te groeien. “Op deze manier ontstaan er in een paar jaar weer heel veel stukken met robuuste planten en bomen. Aan de buitenranden van de vakken planten we struiken met stekels. Als die groot genoeg zijn, beschermen ze de andere begroeiing”, vertelt boswachter Hans-Erik Kuypers.

  Volgens de Oostvaardersplassen-beheerder zijn de bosschages straks ideaal om achter te schuilen tegen bijvoorbeeld harde wind. “Het maakt niet uit waar die wind vandaan komt, je kunt dan aan alle kanten gaan staan. De begroeide delen vormen ook een ideale voedsel- en broedplek voor vogels, kleine zoogdieren en insecten”, vertelt Kuypers.

  Als over een paar jaar de bomen en struiken sterk genoeg zijn, gaat het raster weg. “We zorgen dat eerst een deel van de dieren in het gebied kan, zodat de aanplant niet alsnog onder de voet gelopen wordt. Het is de bedoeling dat de vakken op een natuurlijke manier langzaam zullen uitdijen waardoor er steeds meer het bos-weidelandschap ontstaat”, besluit de boswachter.

  Zie ook: Nieuw Land: Een Nieuw Nationaal Park In Flevoland

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (459)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Plastic Wegwerp Draagtasjes Versus Herbruikbare Draagtasjes
 • Verhuizen? Regel Regel Deze Drie Dingen Vooraf
 • Verduurzaam Jouw Bedrijf En Maak Dat Breed Bekend Bij Gemeenten En Leveranciers
 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Links

  Milieunet op..