google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Bossenstrategie Nederland: Rijk En Provincies Willen 10% Meer En Gezonder Bos In Nederland

Geschreven op 4-2-2020 - Erik van Erne. Geplaatst in Natuur Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Rijk en provincies willen 10% meer en gezonder bos in 2030. Dat is in de praktijk 37.000 hectare, twee keer de omvang van Apeldoorn. Het gaat daarom om ongeveer 185 miljoen nieuwe bomen. Ook wil men vervanging van gekapte bomen en meer bomen in woonwijken.

Dat zijn de belangrijkste onderdelen van de vandaag gepresenteerde visie op de toekomst van het Nederlandse bos die minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) – mede namens de provincies – naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Medio 2020 volgt er een invulling van de benodigde stappen om deze visie in praktijk te brengen.

Om de uitdagingen van klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit het hoofd te bieden werken het kabinet en de provincies aan een gezamenlijke Bossenstrategie. Daarmee geven ze invulling aan een van de plannen uit het Klimaatakkoord. Onze natuur staat onder druk. De biodiversiteit en de omvang van ons bos namen de afgelopen jaren af. Stikstofneerslag, de uitstoot van broeikasgassen en bomenkap houden de gemoederen bezig. Dat vraagt om één overkoepelende strategie voor gezond, toekomstbestendig en maatschappelijk gewaardeerd bos. Het ministerie van LNV draagt bij door middel van financiële middelen en het eventueel aanpassen van wet- en regelgeving. De provincies als verantwoordelijke voor het Nederlandse natuurbeheer.

De roep naar meer bos klinkt steeds duidelijker in de samenleving. Met als gevolg verschillende maatschappelijke initiatieven, zoals Plan Boom, Team Trees en het Nationaal Boomplantrecord, schieten uit de grond. Minister Schouten, de provincies en andere betrokken partners sluiten daarop aan met eigen ambities. Zij gaan voor meer bomen in steden, dorpen, het landelijk gebied en natuurgebieden. Samen met gemeenten, waterschappen en het bedrijfsleven kijken wij naar mogelijkheden voor het planten van nieuw bos.

Het kappen van bomen en bos leidt veelal tot maatschappelijke verontwaardiging. Toch is het essentieel voor natuurbeheer. Zo zijn veel Nederlandse boomsoorten afhankelijk van voldoende licht. Soms moeten bomen worden gekapt om iconische soorten – zoals de eik – te behouden. Ook is bos kappen soms nodig ter versterking van de biodiversiteit en om open landschappen – zoals heide – in stand te houden en te creëren. Daarbij is het uitgangspunt dat bomenkap alleen gebeurt als dat echt nodig is en na een zeer zorgvuldige afweging. De voorwaarde is wel dat gekapte bomen altijd worden gecompenseerd. Eén boom eruit betekent minimaal één boom erin.

Zie ook: The Trillion Tree Campaign: New Target 1,3 Trillion Trees by Plant for the Planet Foundation – The Canopy Project: Planting Millions of Trees for A Billion Acts of GreenHumankind has Destroyed Half of all Forests: How Many Trees Are There in the World? – Drones Planting 1 Million Trees in the Irrawaddy River Delta in Myanmar by BioCarbon Engineering – Climate Tours in Google Earth: A Voice for Trees, by Wangari Maathai – Climate Tours in Google Earth: Mangroves of Mexico by CONABIO – Trees for Grannies: Koelte Voor Bejaarden – Bomen Planten, Heel Veel Bomen: Plant 1.000.000.000.000 Bomen Tegen Klimaatverandering

5 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  3 maart 2020 om 15:09 | Permalink

  Drenthe Samen Aan De Slag Met Landelijke Bossenstrategie

  De Rijksoverheid en de provincies werken samen aan een landelijke Bossenstrategie. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord uit 2019. Gezamenlijk zijn hiervoor ambities geformuleerd en vastgesteld.

  Gedeputeerde Henk Jumelet: “Met deze ambities en afspraken ga ik de komende maanden in gesprek met onze samenwerkingspartners van de CLG (Commissie Landelijk Gebied). Samen met hen wil ik een Drentse uitwerking van de Bossenstrategie formuleren. De bossenstrategie is ook nodig om meer samenhang te brengen in het bossen-, natuur-, en klimaatbeleid. We denken bij de uitwerking hiervan aan thema’s als, vitalere bossen, mogelijke uitbreiding van bosareaal, meer bomen in steden en wijken en het gebruik van het bos. Een groot deel van de uitwerking van de afspraken wordt in bestaand natuurgebied gerealiseerd. Daarnaast zoeken we ook naar andere mogelijkheden om het aanplanten van extra bomen te stimuleren.”

  De Bossenstrategie Drenthe wordt naar verwachting medio 2020 vastgesteld.

 2. Erik van Erne zegt:

  7 maart 2020 om 17:41 | Permalink

  Noord-Holland Maakt Werk Van Bossenstrategie

  De komende 10 jaar moet er in heel Nederland 37.000 hectare bomen bij komen. De provincie Noord-Holland werkt mee aan die ambitie en onderzoekt ook waar gekapte bomen gecompenseerd kunnen worden. Daarom heeft Noord-Holland samen met de andere provincies en het Rijk een begin gemaakt met de bossenstrategie. De komende maanden volgt de concrete invulling van de bossenstrategie. Noord-Holland gaat in gesprek met betrokken partijen zoals organisaties die het groen beheren om tot plannen te komen en de kosten daarvoor in kaart te brengen.

  Noord-Holland is van nature geen bosrijke provincie. Naast de duinen in het westen, kenmerkt het landschap zich door open weidevogelgebieden. Daarom moet goed gekeken worden waar bomen geplant kunnen worden. Te denken valt aan extra boomaanplant in nieuwe woonwijken. Ook spreekt de provincie met het Rijk af dat bomenkap bij projecten van de provincie zoveel mogelijk wordt vermeden of beperkt. In het geval van herstelmaatregelen voor Natura 2000-gebieden voor onder andere het verwijderen van teveel stikstof, blijft bomenkap echter noodzakelijk om de biodiversiteit te bevorderen.

 3. Erik van Erne zegt:

  18 december 2020 om 18:02 | Permalink

  Plan Boom Drenthe: Eerste 20.000 Bomen Zijn Geplant

  Een miljoen extra bomen in Drenthe in vier jaar tijd, dat is de ambitie van Plan Boom in Drenthe. In 2020 zijn de eerste 20.000 bomen geplant. Daarmee hebben de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe en het Drentse Landschap de basis gelegd om de komende jaren samen met bewoners, boeren, bedrijven, overheden en particuliere grondeigenaren nog veel meer bomen te planten. Deze bomen leggen niet alleen CO2 vast, maar leveren ook een bijdrage aan de biodiversiteit en landschapskwaliteit in Drenthe.

  Dit jaar zijn vooral bewonersgroepen en particulieren ondersteund bij de vergroening van hun dorpen en erven. Zo heeft een aantal bewoners in Lhee en Lheebroek bijvoorbeeld eind november streekeigen bomen en struiken op hun erven aangeplant.

  Maar ook Landgoed Bosch en Vaart heeft een bijdrage geleverd aan Plan Boom. Tussen het Landgoed Bosch en Vaart en natuurgebied de Hondstong van Het Drentse Landschap ten noorden van Vries ligt een perceel weiland dat recent verworven is om als een ecologische verbinding tussen het Landgoed en de Hondstong te worden ingericht. Half december zijn hier met hulp van Het Drentse Landschap zes prachtige winterlindes geplant. De aanleg van een poel volgt nog en met gericht beheer is het de bedoeling om uiteindelijk bloemrijk grasland te realiseren.

  Ook het eerste bedrijf heeft zich bij Plan Boom gemeld. Het bedrijf Boom, laboratoriumleverancier uit Meppel, bestaat dit jaar precies 125 jaar. Omdat het bedrijf wil investeren in onze toekomst, schenkt het bedrijf dit jaar geen tastbaar relatiegeschenk maar bomen aan zijn relaties. Het bedrijf Boom gaat deze bomen via Plan Boom planten in zijn eigen “Boombos”. In 2021 plant het bedrijf in ieder geval 500 bomen. Maar om de duurzaamheid te bevorderen wil het bedrijf dit bos nog verder uitbreiden.

 4. Erik van Erne zegt:

  18 december 2020 om 18:10 | Permalink

  Gelderland Wil 1 Miljoen Bomen En 1700 Hectare Nieuw Bos

  In de provincie Gelderland moet er de komende 10 jaar 1700 hectare nieuw bos bijkomen, grotendeels in bestaande natuurgebieden. En het doel is nog eens 1 miljoen bomen te planten in het landelijk gebied en in Gelderse dorpen en steden. Dat staat in het Uitvoeringsprogramma Bomen en bos dat door Gedeputeerde Staten van Gelderland is vastgesteld.

  De provincie Gelderland heeft sinds vorig jaar aan een eigen bomen- en bosbeleid. De gezondheid van de Gelderse bossen staat onder druk door klimaatverandering, stikstofneerslag en verdroging. Dit voorjaar stelden Gedeputeerde Staten daarom al nieuw beleid vast om het tij te keren. In het Uitvoeringsprogramma is verder uitgewerkt hoe de provincie meer bos en vooral een vitaler bos wil realiseren.

  Gelderse bossen hebben te lijden onder stikstofdepositie en droogte, onder andere door klimaatverandering. Dat betekent dat de bossen bestand en weerbaar moeten zijn tegen het veranderend klimaat. Door meer gemengde bossen te laten ontstaan zijn de bossen hiertegen beter bestand. De provincie ondersteunt de aanleg van wildkerende rasters, om te voorkomen dat wilde dieren het jonge loofbos opeten. Voorwaarde is wel dat in een gebied de wildstand niet veel hoger mag zijn dan is afgesproken.

  Gelderland wil ook 9000 hectare bossen waar ook houtproductie plaatsvindt, omvormen naar natuurbossen, waar het beheer nog meer is gericht op het verbeteren van de biodiversiteit. Dat gebeurt onder andere door samen met andere provincies de regels voor beheer van natuurbossen aan te passen. Dit sluit aan bij het landelijk beleid voor bossen dat in november naar de Tweede Kamer is gestuurd.

  In 10 jaar tijd wil het provinciebestuur binnen het Gelders Natuurnetwerk 1200 hectare graslanden en land met lage vegetaties omvormen naar bos. Ook buiten het natuurnetwerk moeten meer bomen en bos komen. Dat gaat om circa 500 hectare. Ook agroforestry biedt mogelijkheden om meer bomen te planten. Provincie Gelderland moedigt agrarisch ondernemers aan om daarmee aan de slag te gaan. Ook wil de provincie bij particulieren en in de openbare ruimte in dorpen en steden en langs wegen en waterlopen in 10 jaar nog 1 miljoen extra bomen planten.

 5. Erik van Erne zegt:

  23 december 2020 om 18:22 | Permalink

  Bosgroepen, FSC En StukjeNatuur Willen 3 Miljoen Bomen Planten

  Op vrijdag 11 december hebben de Unie van Bosgroepen, FSC Nederland en StukjeNatuur de start van een bijzondere samenwerking bekrachtigd door op Landgoed Prattenburg bij Rhenen de eerste bomen te planten.

  Dat moeten er de komende jaren veel meer worden. Het streven is om de komende 5 jaar in Nederland 3 miljoen extra bomen te planten.

  StukjeNatuur richt zich op extra aanplant van bomen én andere klimaatmaatregelen in Nederlandse bossen. Dit doet de organisatie op basis van donaties en sponsoring van particulieren en bedrijven. Zo wordt ingezet op klimaatbestendige bossen met meer biodiversiteit en extra CO2-opslag. StukjeNatuur werkt daarbij samen met FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen.

  Er wordt gestart in 4 gebieden, verspreid over 4 provincies. Er worden bomen geplant in het gebied Het Meuleman bij De Lutte in Overijssel, in Het Feithenhof bij Gortel in Gelderland, in het landgoed Prattenburg bij Rhenen in de provincie Utrecht en in het gebied Cleefswit bij Gemert in Noord-Brabant.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (683)
 • Agenda (3.259)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (116)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (853)
 • Communicatie (376)
 • Cradle to Cradle – Circulair (522)
 • Design (239)
 • Dieren (178)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.375)
 • Educatie (349)
 • EEN-Armoede (251)
 • Energie en Besparing (3.583)
 • Europa (29)
 • Evenementen (201)
 • Geluid (26)
 • Gezondheid (314)
 • Goed Doel (119)
 • Green Deal (33)
 • Greenwashing (120)
 • Hergebruik-Kringloop (326)
 • Iets anders (390)
 • Int. Samenwerking (192)
 • Investeren (140)
 • Kerst (123)
 • Klimaat (1.703)
 • Licht (392)
 • Lucht (34)
 • Mensenrechten (171)
 • Milieu (754)
 • MVO (111)
 • Natuur (770)
 • Nederland (34)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (127)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (231)
 • Vakantie (83)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (62)
 • Vervoer en OV (1.556)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (303)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Leitwolf H2: Waterstof Sneeuwruimer Voor Wereldbeker Alpineskiën Gran-Risa Piste by Prinoth
 • ZEUS: Zero Emission Ultimat Hybride Ship Met Brandstofcel En Dieselgeneratoren by Fincantieri
 • De WRZV Hallen Van Zaalvoetbalvereniging WRZV In Zwolle: Energieneutraal, Duurzaam, Circulair
 • Energieneutrale Nieuwbouw Wilhelminaschool En kinderopvang Kind & Co In Woerden by Arcom
 • Effect Van COVID-19 Op De Wereldwijde Aandelenmarkt
 • Webinar Circulaire Elektronica by TU Delft & Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Nobelprijswinnaars Roepen Op Tot Aanpak Klimaatcrisis by Climate Adaption Summit CAS2021
 • Startgids Laden Van Elektrische Auto’s Voor Bedrijven by Nationale Agenda Laadinfrastructuur
 • Slim Laadplein Met 108 Laadstations Geopend In Houthavens Amsterdamby BlueMarble Charging
 • Aardpeer, Samen Voor Grond: Landbouwgronden Voor Minimaal 7 Generaties Veiligstellen
 • Britains Got Talent 2020: SOS From The Kids Song About Climate Change
 • Week Van De AfvalHelden: Zet Vrouwen En Mannen In De Afvalbranche In Het Zonnetje
 • Bijna 20 Procent Van Nederlandse Glastuinders Heeft Zonnepanelen by AgriDirect
 • Webinar Autodelen: Deelmobiliteit Steeds Belangrijker by CROW, Deloitte En Advier
 • Kloof Prijsniveau Tussen Groene Waterstof En Aardgas Bijna Gedicht In 2030 by ABN AMRO
 • De Elektrische Opel Combo-e: Het Elektrische Bestelbusje by Opel
 • Porthos: CO2-Afvang En Opslag (CCS) In Rotterdam: CO2 Opslaan In Lege Gasvelden Noordzee
 • Webinar Circulair Bouwen: Toekomstgericht Ontwerpen Met Optimaal Waardebehoud
 • Grenzeloos Circulair: Hoe Realiseer Je Circulaire Projecten by Holland Circular Hotspot (HCH)
 • Enquete Elektrisch Vervoer In Nederland by RVO, Doet En Automotive NL
 • Links

  Milieunet op..