google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Klimaatakkoord Nederland: Uitstoot Van Broeikasgassen Met 49% Verminderen In 2030

Geschreven op 23-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Klimaat Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Update 10 december 2021: Er wordt steeds meer zonne- en windenergie opgewekt in Nederland, en toekomstplannen daarvoor worden steeds concreter. Het is daarom “goed mogelijk” dat de doelen uit het Klimaatakkoord worden gehaald, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een nieuw rapport.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 70 procent van de Nederlandse elektriciteit in 2030 hernieuwbaar moet worden opgewekt. Een groot deel daarvan zal komen van windparken op zee, maar er moet ook 35 terawattuur (TWh) worden opgewekt door wind- en zonneparken op land. Zij moeten in 2030 voldoen aan voor ongeveer een kwart van de totale stroomvraag.

Alle zonne- en windparken die nu in Nederland staan zijn al goed voor 19 TWh, berekende het PBL, bijna twee keer zo veel als twee jaar geleden. Daarnaast zit er naar schatting voor 12 TWh aan projecten in de ‘pijplijn’: deze hebben al een vergunning en subsidie, maar moeten nog worden gebouwd.

De gezamenlijke ambities van de energieregio’s gaan veel verder dan de doelen uit het Klimaatakkoord: in totaal hebben zij plannen voor 55 TWh aan duurzame stroom. Maar een aanzienlijk deel van die plannen zal niet door kunnen gaan, bijvoorbeeld omdat er geen vergunning kan worden verleend of omdat er geen ruimte is op het elektriciteitsnet.

In werkelijkheid denken de onderzoekers van het PBL dat er 35 tot 46 TWh aan groene elektriciteit kan worden opgewekt in 2030. Zelfs als die lagere schatting wordt gerealiseerd, wordt het doel uit het Klimaatakkoord dus net gehaald.

6 februari 2021: Het is aan het nieuwe kabinet of Nederland de huidige doelstelling van 49% zal verhogen naar 55% minder broeikasgas in 2030, zoals de Europese Commissie wil. De aanstaande formateurs van het kabinet staan voor ingrijpende keuzes.

Het rapport Bestemming Parijs: Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050 helpt enorm in het maken van die keuzes, vinden de gasten op het webinar ‘Op naar 55% CO2-reductie’ unaniem. Maar welke keuzes dan? Het antwoord daarop verschilt nogal eens.

Voor Nederland is 55% minder uitstoot in 2030, in plaats van de huidige 49%, een logische tussenstap op weg naar CO2-neutraal in 2050. Na anderhalf uur discussie vat Pieter Boot, hoofd Klimaat bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), samen: “Hoe dat hogere doel wordt gerealiseerd, dát is het moeilijkst. Voortbouwen op het lopende Klimaatakkoord ligt voor de hand. Extra beprijzen van CO2-uitstoot is dan het meest effectief, samen met strengere normering van bijvoorbeeld auto’s. Subsidies blijven nodig om de internationaal concurrerende sectoren zoals industrie en landbouw te helpen. Met aanleggen van infrastructuur kan je al beginnen. Die extra infrastructuur voor bijvoorbeeld duurzame elektriciteit, warmte, waterstof en groen gas heeft iedereen zo tóch nodig. En wellicht moet dat betaald worden uit algemene middelen, zoals secretaris-generaal Ongering van EZK in haar Nieuwjaarsartikel bepleit.”

Vorige week publiceerde de ambtelijke studiegroep onder leiding van AFM-voorzitter Laura van Geest het rapport Bestemming Parijs: Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050. “Geen advies, maar een wegwijzer,” aldus Niels Kastelein, directeur Klimaat van het ministerie van EZK. In een dikke bijlage staan alle opties voor het klimaatbeleid die de formateurs kunnen meenemen. Maar de wegwijzer kent vele routes en leidt langs vele afslagen.

Het rapport is opgesteld omdat de Europese Commissie ten minste 55% minder uitstoot in 2030 wil, en nul uitstoot in 2050. Dat betekent dus ook voor Nederland hogere doelen: 100% minder uitstoot, in plaats van de 95% die nu nog in de Klimaatwet staat, plus meer dan 49% reductie in 2030. “Met mijn collega Heleen de Coninck van het IPCC denk ik dat 0% zó veel krachtiger is dan 5%,” zegt hoogleraar Duurzame energievoorziening Gert-Jan Kramer van de Universiteit Utrecht. “Die overblijvende 5% wil natuurlijk iedereen voor zichzelf.” Econoom Sandra Phlippen van ABN Amro valt hem bij: “We zijn heus niet alleen in de wereld. Al 58% van alle uitstoot in de wereld valt onder nationale plannen om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Of in 2060, zoals China. Het is dus een mondiale beweging.”

30 oktober 2020: Afgelopen jaar was het eerste jaar waarin plannen van het Klimaatakkoord zijn omgezet naar de uitvoering in de praktijk.

In het eerste jaar van de uitvoering van het Klimaatakkoord zijn grote stappen gezet. Ondanks de impact van de Coronacrisis liggen de meeste maatregelen op schema.

Niet alle voortgang is nu al te zien in de cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL raamt -34% ten opzichte van 1990, en dat is nog ver verwijderd van de -49% waar het kabinet op inzet.

Het kabinet tekent daarbij aan dat een aanzienlijk pakket maatregelen dat dit jaar is getroffen, of in een vergevorderd stadium is, nog niet is meegenomen in de ramingen. Het kabinet is vastbesloten om het in de Klimaatwet streefdoel van -49% te halen. Dat is niet veranderd.

Het kabinet wil vaart houden ten aanzien van de gemaakte afspraken, om er zeker van te zijn dat we de doelen halen. Bovendien is, door externe oorzaken, de opgave sinds het sluiten van het Klimaatakkoord groter geworden. Dat vraagt om extra maatregelen bovenop hetgeen al in het Klimaatakkoord was afgesproken. Ook de Raad van State constateert dat er aanvullende stappen nodig zijn. Daarom intensiveert het kabinet met de partijen de gemaakte afspraken en wacht niet tot het najaar van 2021 zoals beschreven in de cyclus van de Klimaatwet. Het kabinet heeft voor de zomer een onafhankelijke ambtelijke studiegroep opdracht gegeven om nog dit jaar voorstellen te doen voor beleidsopties voor extra CO?-reductie.

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat: “Het komende jaar blijft het belangrijk volop in te zetten op de uitvoering van de bestaande afspraken. Dit jaar zijn reeds extra uitgaven gepland of naar voren gehaald om de klimaatopgave te versnellen. Ook kunnen de komende jaren onder andere via het Nationaal Groeifonds aanvullende (investerings)middelen beschikbaar komen om de doelen te halen. Zo blijft het haalbaar en betaalbaar.”

Een deel van de maatregelen uit het Klimaatakkoord was in het voorjaar nog niet voldoende ver uitgewerkt om door PBL meegenomen te worden in de raming voor de Klimaat en Energie Verkenning (KEV) 2020. Het gaat bijvoorbeeld om de wijkgerichte aanpak en normering van de utiliteitsbouw in de gebouwde omgeving, de introductie van zero-emissie zones en aangescherpt biobrandstoffenbeleid in de mobiliteitssector, het subsidie-instrumentarium en de CO?-heffing in de industrie. Deze maatregelen kunnen op basis van de eerdere doorrekening van het Klimaatakkoord circa 20 Mton opleveren. Dat is indicatief zo’n 10% van de totale reductieopgave. Zonder ontwikkelingen van buitenaf en bij realisatie van dit reductiepotentieel, zou daarmee het oorspronkelijk benodigde aantal tonnen bijna binnen bereik zijn geweest.

Ten opzichte van het Klimaatakkoord is sprake van structurele statistische bijstellingen die leiden tot een tegenvaller van 3 Mton extra uitstoot. Een ontwikkeling van buitenaf is de daling van de gasprijs die sinds het Klimaatakkoord zorgt voor extra uitstoot in Nederland. Door een lagere gasprijs en de geplande uitfasering van kolencentrales in het buitenland is de huidige verwachting dat Nederlandse gascentrales richting 2030 meer gaan draaien dan verwacht. Ze nemen productie over van de (kolen)centrales in het buitenland. In Nederland leidt dit tot meer CO?-uitstoot, maar in Europa neemt hierdoor de CO?-uitstoot juist af.

Voor het kabinet is het belangrijk om de doelen te gaan halen zeker nu de Europese Commissie het Climate Target Plan met de Impact Assessment heeft gepresenteerd. Hieruit blijkt dat een ophoging van het 2030-doel naar ten minste 55% CO?-reductie ten opzichte van 1990 in de EU haalbaar en betaalbaar is. Het kabinet is blij met de Europese voorstellen: deze zijn in lijn met het regeerakkoord en Nederland heeft altijd samen met gelijkgezinde lidstaten voor een hogere ambitie gepleit waardoor een gelijk speelveld ontstaat.

In het kader van het Urgenda-vonnis moet de Staat het volume van de jaarlijkse Nederlandse emissies van broeikasgassen eind 2020 met minimaal 25% ten opzichte van 1990 verminderen. Uit de KEV2020 blijkt dat de ontwikkeling van emissies de komende jaren gepaard gaat met grote onzekerheden, onder andere door de gevolgen van Covid-19, weeromstandigheden en de ontwikkeling van CO?- en energieprijzen. Daarbij heeft PBL nog niet alle maatregelen kunnen meenemen die het kabinet heeft aangekondigd. Om het vonnis uit te voeren zijn in 2019 en in april dit jaar extra maatregelen getroffen waarmee op korte termijn CO? kan worden gereduceerd en tegelijkertijd wordt bijgedragen aan de transitie op de lange termijn. Bijvoorbeeld de maatregel gericht op het beperken van de productie van kolencentrales. Met deze maatregel, en de maatregelen die in het kader van het Klimaatakkoord nog nader worden uitgewerkt, wordt de komende jaren nog een aanvullende reductie gehaald.

Op dit moment wordt in 30 regio’s hard en vol ambitie gewerkt aan Regionale Energiestrategieën (RES’en) waarin plannen voor duurzame energieopwekking worden vastgelegd. Gebaseerd op de nationale CO2-reductiedoelstelling van minimaal 49% leidt dit tot minimaal 35 terawattuur extra zonne- en windenergie op land in 2030.

De monitor klimaatbeleid laat op een publieksvriendelijke manier de voortgang van het beleid en de afspraken in het klimaatakkoord zien.

14 februari 2020: Volgens de koepelorganisatie van woningcorporaties, Aedes, zijn er fouten gemaakt bij de berekening van de kosten van het Klimaatakkoord.

Aedes stelt dat de kosten veel hoger liggen, dan het Planbureau voor de Leefomgeving eerder heeft berekend. Aedes schat dat de bedragen zo’n 40 tot 50 procent hoger kunnen uitvallen.

Onderzoeker Nico Hogervorst zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat er inderdaad “een paar kleine kostenposten zijn vergeten.” Maar volgens hem is het effect op het totaal niet groot. “De berekeningen die we hebben gemaakt voor het Klimaatakkoord staan nog steeds overeind.”

Het PBL komt met een verklaring: ‘Er is discussie over de kosten van verduurzaming van woningen. Wij begrijpen dat burgers en corporaties zich zorgen maken over die kosten. In de analyse voor het Klimaatakkoord hebben wij gekeken naar de extra kosten voor de samenleving als geheel. Als we deze kosten op basis van actuele gegevens en inzichten opnieuw zouden berekenen, verwachten we dat de nationale kosten slechts enkele procenten hoger zullen uitkomen. Maar wat de feitelijke kosten voor burgers en corporaties uiteindelijk worden, zal afhangen van bijvoorbeeld subsidieregelingen en toekomstige efficiencyverbeteringen in de bouwsector’, stelt PBL-directeur Hans Mommaas.

Het PBL heeft van het Klimaatakkoord de nationale kosten berekend, terwijl Aedes uitgaat van de kosten voor de woningeigenaar. Er is verschil tussen de kosten voor de samenleving als geheel, die PBL berekent, en de zogeheten eindgebruikerskosten die Aedes hanteert. Om een voorbeeld te noemen: BTW is voor Nederland als geheel geen kostenpost, maar een overheveling van geld van de een (in dit geval de woningeigenaar) naar de ander (de overheid). Daarom zit de BTW niet in de nationale kosten zoals berekend door het PBL.

Daarnaast analyseert het PBL de meerkosten ten gevolge van klimaatmaatregelen, terwijl Aedes kijkt naar alle kosten van voorgenomen renovaties. Kosten die niet zijn meegenomen door het PBL zijn bijvoorbeeld de kosten die de woningcorporaties toch al maken bij een renovatie, zoals het tijdelijk verhuizen van mensen en het plaatsen van steigers. Ook gaat de PBL-raming ervan uit dat de cv-ketels vervangen worden door een andere warmtevoorziening op het moment dat de cv-ketel toch vervangen zou moeten worden. Daarom heeft het PBL alleen de hogere kosten van de nieuwe warmtevoorziening meegenomen in de raming.

Ten slotte zijn enkele kleinere kosten niet meegenomen in de PBL-raming. Mogelijk zijn bijvoorbeeld de verhuiskosten door de verduurzaming van een woning iets hoger dan zonder verduurzaming, omdat de renovatie langer duurt. Die kosten zijn in de berekening niet meegenomen, maar dit past binnen de bandbreedte die het PBL eerder heeft aangegeven.

Het PBL heeft in 2019 voor het Klimaatakkoord gerekend met de toen bekende, meest actuele gegevens. Ook zijn consultaties gehouden (waaronder met Aedes) om alle onderliggende kostenaannames opnieuw tegen het licht te houden. Die input heeft geleid tot kleine aanpassingen in bijkomende kosten die gemaakt worden bij het aanbrengen van energiebesparende maatregelen. In de update worden dus geen nieuwe kostenposten meegenomen, maar alleen geactualiseerde kostenniveaus. Zowel in de vorige als de huidige kostencijfers zijn ook winst en risico meegenomen, evenals aanvullende kosten.

Naast nieuwe kostenkengetallen rekent het PBL ook op basis van een nieuw WoON 2018 onderzoek, waarin geüpdatete gegevens over de technische staat van Nederlandse woningen zijn te vinden. Deze nieuwe gegevens zullen gebruikt worden voor analyses van eindgebruikerskosten die later dit jaar beschikbaar komen. Bij die analyses wordt ook Aedes geconsulteerd.

Het PBL verwacht dat de nationale kosten slechts enkele procenten zouden toenemen als deze nu op basis van actuele gegevens en inzichten zouden worden berekend.

Mommaas: ‘We begrijpen dat burgers en corporaties zich zorgen maken over de kosten die zij zullen moeten maken voor de warmtetransitie. Woningeigenaren kijken niet naar nationale kosten, maar naar wat ze in hun eigen portemonnee voelen. Voor hen zijn de extra kosten (bijvoorbeeld van BTW) reële kosten. In hoeverre de verduurzaming van woningen écht tot hogere kosten voor hen gaat leiden, zal afhangen van onder meer subsidieregelingen en efficiencyverbeteringen in de bouwsector.’

30 juni 2019: Nou het is dan toch gelukt. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft eindelijk het Klimaatakkoord gepresenteerd.

Nederland stoot in 2030 de helft minder broeikasgassen uit ten opzichte van 1990. Uitgangspunt van het Klimaatakkoord is dat de stap naar minder CO2-uitstoot voor iedereen haalbaar en betaalbaar is.

Daarom ontziet het kabinet de huishoudportemonnee zoveel mogelijk en zorgt het kabinet voor een eerlijke verdeling van lasten tussen burgers en bedrijven. Daarnaast neemt Nederland de tijd: maatregelen worden stap voor stap genomen.

Meer dan 100 partijen hebben het afgelopen jaar gewerkt aan een pakket maatregelen waarmee Nederland zijn CO2-uitstoot halveert. Het kabinet neemt aanvullend een aantal maatregelen om zeker te stellen dat de opgave én de rekening eerlijk wordt verdeeld.

Het kabinet verschuift de rekening van huishoudens naar bedrijven. De belasting op de energienota van huishoudens met een gemiddeld verbruik gaat volgend jaar met 100 euro omlaag. In de jaren daarna wordt de stijging van de energiebelasting beperkt. De industrie draagt tot en met 2030 meer aan de zogeheten Opslag Duurzame Energie (ODE) bij dan zij aan subsidies krijgt voor het Klimaatakkoord. Verder zorgt het kabinet ervoor dat het stimuleren van elektrisch rijden niet ten koste gaat van mensen die zich nog geen elektrische auto kunnen veroorloven.

Het kabinet neemt ook maatregelen die de industrie schoner maakt en tegelijkertijd de banen in Nederland houdt. Daarvoor introduceert het kabinet een verstandige CO2-heffing voor de industrie. Dit stimuleert bedrijven om stappen te zetten in verduurzaming, waardoor de Nederlandse concurrentiepositie sterker wordt.

Iedereen krijgt met het Klimaatakkoord te maken, maar lang niet allemaal van vandaag-op-morgen. Nederland maakt gebruik van de 31 jaar die er is voor de transitie richting 2050. Het kabinet zal mensen de komende jaren ontzorgen met een wijkgerichte aanpak en stimuleert mensen om op een natuurlijk moment te investeren in duurzamer rijden en isolatie van hun woning. Huizenbezitters die investeren in verduurzaming kunnen daarvoor een beroep doen op een Warmtefonds.

Met het pakket aan maatregelen dat het kabinet presenteert, komt Nederland de afspraken na die zijn gemaakt in de Klimaatovereenkomst van Parijs. Het kabinet vertrouwt erop dat het Klimaatakkoord Nederland voor iedereen economisch sterker en duurzamer maakt.

Milieudefensie denkt er allemaal net iets anders over dan minister Eric Wiebes die een grote voorliefde heeft voor nergens op gebaseerd optimisme. Dat is al vele malen gebleken.

Vandaag presenteerde het kabinet de plannen voor jet Klimaatakkoord. Helaas is het akkoord nog steeds niet eerlijk en effectief genoeg. De beloftes zijn er, maar de harde afspraken, garanties en grenzen missen. Daarom geven we het Klimaatakkoord gemiddeld een 5+.

Het Klimaatakkoord bestaat nu uit veel plannen en maatregelen waarmee we in Nederland de klimaatdoelen moeten gaan halen. Maar grote vervuilers zoals Tata Steel en Shell krijgen nog veel subsidie, terwijl de rekening komt te liggen bij gezinnen en kleine ondernemers. Dat is niet eerlijk en niet effectief. Daarom krijgt de industrie van ons het rapportcijfer 4.

Het Klimaatakkoord gaat nu nog door de Tweede en daarna de Eerste Kamer. Met een aantal wijzigingen kunnen zij het akkoord wél eerlijk en effectief maken. Als Nederland investeert in een duurzame toekomst in plaats van vervuilende industrie, kunnen we zelfs internationaal vooroplopen.

Alles is mogelijk, als we het maar willen. Dus: laten we de problemen voor de volgende generaties niet erger maken, maar juist kleiner.  Bron: Milieudefensie

Ook Natuur&Milieu geeft haar mening: Met het Klimaatakkoord dat het kabinet op 28 juni heeft gepresenteerd, zet Nederland een wezenlijke stap vooruit in het aanpakken van klimaatverandering en het halen van de Parijs-doelen. Nederland kan aan de slag! Er komt een CO2-heffing voor de industrie, 70% van onze elektriciteit is in 2030 afkomstig van zon en wind en er zijn concrete afspraken gemaakt voor het verduurzamen van woningen en gebouwen. Maar in het akkoord zitten ook een flink aantal punten die we teleurstellend en onvoldoende vinden. We gaan ons de komende jaren volop inzetten om deze tekortkomingen alsnog te verbeteren.

Na ruim anderhalf jaar ligt er nu een eerste klimaatplan. Veel partijen staan in de startblokken om aan het werk te gaan met de uitvoering. “De zorgen om het klimaat worden door heel Nederland gevoeld. Het is van het allergrootste belang dat er nu duidelijkheid is voor bedrijven, burgers en overheden. We staan aan de vooravond van een grote verbouwing, mensen willen én moeten aan de slag. En daar ligt nu een basis voor.”, aldus Natuur&Milieu directeur Marjolein Demmers.

Op een aantal punten maakt het kabinet keuzes waar we niet achter staan en die een echte duurzame transitie in de weg staan. Zo mag een grote hoeveelheid CO2 met subsidie onder de zee opgeslagen worden. De bedragen die naar deze dure ‘tijdelijke’ oplossing gaan, kunnen beter worden?besteed aan het voorkomen van CO2-uitstoot.?De inzet op het stimuleren van elektrisch rijden is te mager en het terugdraaien van bestaand stimuleringsbeleid is ronduit schokkend. Ook serieuze investeringen in fiets en openbaar vervoer ontbreken.

Voor effectief klimaatbeleid is het belangrijk dat de overheid betrouwbaar is en kiest voor een echte omslag naar een duurzame samenleving. Dit betekent dat het kabinet alles uit de kast moet halen: geen kleine stapjes als het aanmoedigen van radiatorfolie, maar effectieve en serieuze maatregelen. Marjolein Demmers: “Met dit Klimaatakkoord hebben we concrete handvaten om aan de slag te gaan. Dat is positief. Tegelijkertijd zullen we druk blijven zetten en oplossingen blijven aandragen, om de plannen van dit kabinet te verbeteren.”. Bron: Natuur&Milieu

Greenpeace is niet echt blij met het Klimaatakkoord. Na 1,5 jaar onderhandelen, actievoeren en demonstreren hoopte ik te kunnen zeggen dat er vandaag een Klimaatakkoord ligt dat de klimaatcrisis tegen gaat. Waarmee we de problemen voor toekomstige generaties niet groter maken, maar kleiner. Dat is helaas niet zo en dat geeft mij een bittere nasmaak.

Vier noodzakelijke verbeterpunten voor het Klimaatakkoord: Inzetten op echte doorbraken in plaats van schijnoplossingen. Dit akkoord plakt pleisters met korte termijn oplossingen zoals CO2-uitstoot opslaan in de zeebodem (CCS) en het gebruiken van biomassa. Terwijl de klimaatcrisis vraagt om maatregelen die voor de generaties na ons ook echte oplossingen zijn.

De krimp van de veestapel blijft een groot taboe. Om uit de klimaatcrisis te komen, is het noodzakelijk om te kiezen voor duurzamere landbouw met een kleinere veestapel. Daar valt veel winst te halen qua broeikasgassen en voor onze natuur.

Er komt weliswaar een CO2-heffing, maar die is niet eerlijk en effectief genoeg. Bij een eerlijke heffing betalen grote vervuilers om de noodzakelijke vergroening van diezelfde industrie te betalen. Het tegengestelde is waar; burgers en kleine ondernemers betalen miljoenen, die de industrie als subsidies ontvangt.

Elektrisch rijden wordt onvoldoende gestimuleerd. Fietsen en het openbaar vervoer krijgt nauwelijks aandacht. Een gemiste kans, want niets is groener dan afstappen van olie en gas.

Drie punten die wij wel steunen: Vanaf 2030 komt 75% van onze stroom uit duurzame bronnen als zon en wind; Anderhalf miljoen huizen worden de komende jaren duurzamer gemaakt; In Nederland worden vanaf 2030 geen benzine- en dieselauto’s meer verkocht.

Deze punten steunen we waar mogelijk. Maar eerlijk is eerlijk: het blijft onvoldoende om uit de klimaatcrisis te komen. Daarom blijven wij strijden voor een duurzame, klimaatneutrale energievoorziening. Bron: Greenpeace

MVO Nederland geeft Klimaatakkoord een 6 min. MVO Nederland is gematigd positief over het Klimaatakkoord dat op 28 juni 2019 is gepresenteerd door het kabinet. Michel Schuurman, directeur Economie en Politiek bij MVO Nederland: “Het Klimaatakkoord krijgt van ons een 6 min. Er zitten goede afspraken in voor elektriciteit, gebouwde omgeving en landbouw. Die onderdelen krijgen van ons 7 tot 8. De landbouw een 7. Maar de dikke onvoldoende is voor de zware industrie, waar consumenten en andere bedrijven de rekening gaan betalen.” Volgens MVO Nederland ‘lijkt het er op’ dat het doel van de 49 procent CO2-reductie gehaald kan worden. Die kans is echter veel groter wanneer er een eenvoudig uitvoerbare CO2-heffing wordt opgelegd, die voor het hele bedrijfsleven geldt.

Schuurman: “Er zitten fundamentele weeffouten in het Klimaatakkoord. Om er een ruime voldoende van te maken, hadden wij onder andere een generieke CO2-heffing willen zien. Dan was het principe ‘de vervuiler betaalt’ daadwerkelijk toegepast, zodat het innovatieve mkb niet onevenredig belast wordt. Ook de forse inzet op ondergrondse CO2-opslag remt de échte vernieuwing in de industrie. En dat brengt het daadwerkelijke einddoel – een klimaatneutrale economie in 2050 – niet dichterbij.” Bron: MVO Nederland

Waterschappen vangen de gevolgen van de klimaatverandering zo goed mogelijk op om Nederland veilig en bewoonbaar te houden. Het Klimaatakkoord dat op 28 juni is gepresenteerd, moet de uitstoot van CO2 drastisch gaan beperken. Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “Wij verwachten als waterschappen veel van dit klimaatakkoord. Want als we de oorzaak van de klimaatproblemen niet actief aanpakken, blijft het dweilen met de kraan open.”

Dirk-Siert Schoonman: “Het Klimaatakkoord is een mijlpaal in de ontwikkeling van het Nederlandse klimaatbeleid richting 2050. Het is bemoedigend dat politiek en samenleving tot eenduidige klimaatdoelen en -maatregelen komen, die nu moeten worden uitgevoerd. Waterschappen zijn hierbij zeer actief en werken nauw samen met gemeenten en provincies in de regionale energiestrategieën.”

De waterschappen hebben actief deelgenomen aan de onderhandelingen van het Klimaatakkoord. De urgentie van de klimaatproblematiek is voor hen in het dagelijks werk zichtbaar, voelbaar en meetbaar. Weersextremen doen zich vaker voor en de waterschappen houden rekening met een verder stijgende zeespiegel, hevigere buien en met perioden van grote droogte.

“Met onze bijzondere ligging in de delta zijn we kwetsbaar, maar daarvan zijn we ons als Nederlanders nog niet genoeg bewust”, zegt Dirk-Siert Schoonman. “We hebben er belang bij om ook internationaal voor een ambitieuze aanpak te ijveren. Bij dit belang past een ambitieus klimaatakkoord en een voortvarende uitvoering. We moeten snel aan de slag, want als we nu te weinig doen, zal het uiteindelijk veel meer gaan kosten.”

De waterschappen werken actief mee aan de reductie van broeikasgassen, onder andere door het opwekken van biogas en door plaatsing van windmolens en zonneweiden. En door deelname aan de aanpak van CO2-uitstoot in veenweidegebieden. In 2025 willen de waterschappen 100% energieneutraal zijn. Bron: UvW

Techniek Nederland is positief over de ‘ambitieuze aanpak’ die volgens de ondernemersvereniging uit het vandaag gepresenteerde Klimaatakkoord straalt. “Verduurzaming wordt haalbaar en betaalbaar voor iedereen in Nederland”, stelt Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. Milieuorganisaties en de FNV zijn het daar niet helemaal mee eens.

Het Klimaatakkoord maakt het versnellen van de verduurzaming onder meer mogelijk met gunstige financieringsmogelijkheden en subsidies. Verder komen er maatregelen op het gebied van de energiebelasting: aardgas wordt duurder en elektriciteit juist goedkoper. Het akkoord voorziet verder in een aanpak om wijken collectief aardgasvrij te maken of voor te bereiden op aardgasvrije verwarming. Wie al eerder wil en kan verduurzamen (bijvoorbeeld bij het vervangen van de cv-ketel, een verbouwing of een verhuizing) kan gebruikmaken van standaardpakketten per woningtype, en van subsidies. Terpstra: “Daarmee bereid je als eigenaar je woning voor op de wijkaanpak. Het gaat om maatregelen waar je nooit spijt van krijgt en die je al snel een lagere energierekening opleveren.”

Arbeidsmarkt en scholing vormen volgens Techniek Nederland “een belangrijk aspect van het Klimaatakkoord”. Aantrekkelijk werk, interessante ontwikkelingskansen en een goed loopbaanperspectief moeten zorgen voor een grotere instroom. Terpstra: “Er komen honderd proeftuinen voor aardgasvrije wijken. Wij betrekken het beroepsonderwijs erbij, zodat jonge technici in opleiding straks over de vaardigheden beschikken die nodig zijn om warmtepompen te installeren, zonnepanelen te plaatsen en warmtenetten aan te sluiten. De huidige werknemers bieden we om- en bijscholing aan.”

Terpstra benadrukt dat het akkoord voor de gebouwde omgeving onderdeel is van een totaalakkoord dat alle maatschappelijke sectoren raakt. “Niet iedereen zal positief zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat we in samenspraak met het kabinet uiteindelijk tot een breed gedragen klimaatakkoord kunnen komen waarmee Nederland verder kan.” Bron: Techniek Nederland

Dit klimaatakkoord geeft met een doel van 75% stroom uit wind en zon in 2030 een helder signaal over het belang van wind en zon voor het realiseren van 49% CO2-reductie in 2030. Het is een logische volgende tussenstap op de ingeslagen route naar de volledige afbouw van CO2-uitstoot door het versterken van de duurzame energievoorziening. Windenergie op land en windenergie op zee zijn beide essentieel.

Dit klimaatakkoord is niet revolutionair te noemen. Het akkoord neemt een productie van 49 TWh op zee en 35TWh op land (incl. zon) als uitgangspunt om de benodigde windenergieproductie te realiseren. De windsector kan deze doelstelling realiseren. Grotere stappen zijn realiseerbaar en noodzakelijk maar hiervoor is vergaande elektrificatie nodig. Dit klimaatakkoord geeft hiervoor slechts een eerste aanzet. Als de vraag (door elektrificatie) echt doorzet in de komende jaren, bijvoorbeeld als gevolg van een snellere vergroening in andere sectoren, dan kan de groeiende windsector daaraan uitvoering geven.

Gezien de planningshorizon van de leden van NWEA is het essentieel dat tijdig duidelijk is wanneer extra vraag ontstaat. Die leden moeten een stabiele groei in de totale keten maken om verdergaande kostenreductie te realiseren en moeten hun investeringsbeslissingen hierop nemen. NWEA onderstreept daarom het belang van een jaarlijkse toets op de uitvoering van het klimaatakkoord.

Voor de agenda van de windsector tot 2030 heeft dit klimaatakkoord een beperkte impact. NWEA vindt het belangrijk om tegelijk verder te kijken naar 2050. Want om een CO2-reductie van >95% in 2050 te realiseren zal de productie na 2030 nog verder moeten worden opgeschaald. Dit vraagt om visieontwikkeling én een planmatige aanpak gericht op de lange termijn. Dit klimaatakkoord draagt daar naar onze mening toe bij. Bron: NWEA

27 maart 2019: Nou echt snel gaat het allemaal niet. Volgens Ed Nijpels zal een definitief klimaatakkoord, ondertekend en goedgekeurd door het parlement en kabinet, pas in juni van dit jaar klaar zijn. Aanvankelijk werd gerekend op december vorig jaar.

Vandaag begint de Tweede Kamer met de eerste van zeven rondetafelgesprekken over het Klimaatakkoord. Het is de eerste keer dat de Kamer zoveel gesprekken houdt over één thema.

Allereerst komen de doorberekeningen aan bod, daarna de sectorbrede aspecten. Woensdag 3 april is de elektriciteitssector aan de beurt. De voorstellen van de klimaattafel industrie worden donderdag 11 april besproken.

De rondetafelgesprekken die de Kamer organiseert rond de klimaattafels, starten met een kick-off van een onafhankelijke voorzitter. De voorzitters zijn Kees Vendrik voor Elektriciteit, Diederik Samsom voor Gebouwde omgeving, Manon Janssen voor Industrie, Pieter van Geel voor Landbouw en landgebruik en Annemieke Nijhof voor Mobiliteit.

In april stuurt minister Eric Wiebes (Klimaat) meer informatie over hoe alle aanvullende plannen uitgewerkt zullen worden. Als van alle maatregelen bekend is wat ze kosten, wie ze gaat betalen en hoeveel CO2-besparing ze opleveren, is de politiek aan zet om er een definitief klimaatakkoord van te maken.

6 februari 2019: Het Klimaatdebat in de Tweede Kamer heeft eindelijk plaatsgevonden. Het kabinet staat bij monde van premier Mark Rutte en minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat open voor een CO2-heffing voor de Nederlandse industrie. Dat werd dinsdagavond duidelijk in het debat over een conceptklimaatakkoord.

“We staan open voor alle oplossingen”, zei Wiebes over zo’n heffing. “Er zijn geen taboes en we gaan dat bekijken”, aldus Rutte. Dat klinkt natuurlijk weer geweldig, maar wat stelt het in de praktijk voor. Gaat er echt een CO2 heffing komen? Dat blijft voorlopig nog even de vraag, want Rutte en Wiebes blijven wel sceptisch. De premier denkt namelijk niet dat een platte boete tot de gewenste CO2-reductie zal leiden. Alles staat namelijk in het teken van 49 procent minder broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990 en Wiebes waarschuwt dat bedrijven de grens over rennen als het ondernemen in Nederland te duur wordt. Afgezien van de vele reserveringen, zijn de bewindslieden toch bereid alle opties uiteindelijk serieus te overwegen.

In het conceptklimaatakkoord is zowel een boete- als een subsidiesysteem voor de industrie bedacht. Daarvoor moeten bedrijven plannen indienen om het klimaatdoel voor hun sector te halen. Als dat niet lukt of bedrijven niet meewerken, dan wordt een boete opgelegd. Als ondernemingen het wel halen, dan komen ze in aanmerking voor subsidie. Dit zou bedrijven kunnen stimuleren om te innoveren.

Premier Rutte ziet geen reden om gehaast klimaatmaatregelen voor te stellen als niet duidelijk is wat de gevolgen zijn. Hij reageert daarmee op de kritiek van de linkse oppositie in het klimaatdebat dat het kabinet niets doet en geen beslissingen durft te nemen. Rutte: “Ik begrijp best dat we elkaar tot de verkiezingen op 20 maart nog de maat gaan nemen. Maar tegelijk hebben we 31 jaar de tijd om deze transitie door te maken.” Hij doelt op de doelstelling van 95 procent CO2-reductie in 2050. Het eerstvolgende doel is een reductie van 49 procent in 2030.

18 januari 2019: Na de dreigende en krachtige taal van VVD-leider Klaas Dijkhoff zijn inmiddels alle plooitjes in de coalitie weer gladgestreken. Niet dat iedereen nou opeens blij is met de opvallende actie van Klaas Dijkhoff, maar men is het in grote lijnen weer helemaal met elkaar eens ten aanzien van het klimaatakkoord.

Inmiddels is duidelijk dat er van een politieke crisis geen sprake is, maar de verhoudingen worden wel scherper.

13 januari 2019: De kans dat het klimaatakkoord in zijn huidige vorm ook echt wordt uitgevoerd, wordt steeds kleiner. Eerder trokken de milieuorganisaties en FNV zich al terug en gaven aan geen handtekening te zullen zetten onder het klimaatakkoord.

Nu is het tijd voor VVD-leider Klaas Dijkhoff om te laten weten dat het concept klimaatakkoord dat er nu ligt niet op zijn steun kan rekenen. De VVD is absoluut niet van plan alle maatregelen uit het klimaatakkoord uit te voeren. Klaas Dijkhoff zegt dat zijn partij het lang niet met alle punten in het moeizaam tot stand gekomen akkoord eens is: “Bedankt voor het advies en het harde werk, maar de kans dat ik het akkoord letterlijk ga uitvoeren is nihil.”

22 december 2018: Gisteren is het klimaatakkoord gepresenteerd. Althans het concept klimaatakkoord of zo u wilt het voorlopige klimaatakkoord, ook wel ontwerp klimaatakkoord genoemd. Voor er een definitief klimaatakkoord is, kan nog wel even duren. Alle plannen moeten nog worden doorgerekend.

De planbureaus kijken de komende maanden of de klimaatmaatregelen kostenefficiënt zijn (zoveel mogelijk vermindering van tonnen CO2-uitstoot tegen zo weinig mogelijk geld) en wat het betekent voor de lasten en inkomenseffecten van voor burgers en bedrijven.

In het eerste kwartaal van 2019 moeten dan de laatste stappen worden gezet naar een solide pakket van maatregelen en afspraken die invulling geven aan een breed gedragen en vertrouwenwekkend klimaatakkoord, aldus minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

De uitstoot van CO2 moet in 2030 met 49 procent zijn afgenomen ten opzichte van 1990. In 2050 moet dat een percentage van 95 procent zijn. Dat is het doel van het conceptklimaatakkoord dat vrijdagmiddag werd gepresenteerd. In het ontwerp staan honderden afspraken die door veel partijen zijn gemaakt. Vier belangrijke punten uit het voorlopige klimaatakkoord.

Omdat de industrie een groot aandeel heeft in de uitstoot van CO2, is er voor bedrijven een belangrijke rol weggelegd in het terugdringen van de CO2-emissie. In het voorlopige klimaatakkoord staat dat bedrijven die in 2021 geen goedgekeurd CO2-verminderingsplan hebben ingediend een boete zullen krijgen. Die boete wordt elk jaar wat hoger. Als een bedrijf wel een CO2-reductieplan heeft ingediend, maar zich daar vervolgens niet aan houdt, dan volgt ook een boete.

Om zo min mogelijk warmte – en daarmee energie – verloren te laten gaan, moeten volgens het klimaatakkoord in de periode van 2022 tot 2030 zo’n 1,5 miljoen woningen en gebouwen goed geïsoleerd en aardgasvrij gemaakt worden. Woningcorporaties gaan de komende jaren tienduizenden huizen duurzamer maken. In het voorstel staat wel de voorwaarde dat de huur en de energierekening samen niet hoger mogen zijn dan het huidige bedrag dat bewoners betalen. “Zo krijgen huurders een betere woning tegen gelijke of lagere maandlasten”, staat in het rapport.

Niet alle woningen die in Nederland staan zullen even goed geïsoleerd worden. Voor huizen die voor de oorlog zijn gebouwd, zullen de eisen minder streng zijn dan voor huizen die in de jaren negentig zijn gebouwd. Op die manier is minder energie nodig om woningen te verwarmen.

Als aanpassingen aan een koopwoning erg duur zijn, kan daar een zogeheten goedkope gebouwgebonden lening voor worden afgesloten. Deze lening rust dan niet op de huiseigenaar zelf, maar is verbonden aan het huis. Als de huiseigenaar de woning verkoopt, verhuist de lening automatisch mee naar de nieuwe eigenaar.

Het streven is dat in 2030 geen nieuwe personenauto’s meer worden verkocht die op benzine of diesel rijden. Nederland doet het in vergelijking met andere landen nu al goed op het gebied van elektrisch rijden. In 2018 reed 4,6 procent van alle auto’s voor een deel of volledig op elektriciteit en dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor.

Als het doel wordt bereikt, dan betekent dit dat er in 2030 twee miljoen auto’s in Nederland rijden die geen CO2 uitstoten. Er zijn dan wel 1,8 miljoen punten nodig waar auto’s opgeladen kunnen worden. Ook vrachtwagens moeten de komende jaren zoveel mogelijk op elektriciteit gaan rijden. Volgens het plan mag de overheid in 2028 geen auto’s meer gebruiken die op fossiele brandstoffen rijden, om zo zelf ook een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Om het rijden op diesel en benzine te ontmoedigen, worden vanaf 2020 de accijnzen op benzine en diesel met 1 cent verhoogd. In 2023 zullen de accijnzen op diesel opnieuw met 1 cent worden verhoogd.

Om de verkoop van elektrische auto’s de komende jaren te stimuleren, moeten kopers van auto’s die geen CO2 uitstoten nog meer korting krijgen dan nu al het geval is. In 2021 zal die korting met 6.000 euro het hoogst zijn. In de jaren daarna wordt die afgebouwd naar uiteindelijk een bedrag van 2.200 euro in 2030.

De genoemde korting geldt alleen voor auto’s onder de 60.000 euro. Voor auto’s die duurder zijn, wordt geen subsidie gegeven. Voor auto’s met een aankoopbedrag van tussen de 40.000 euro en 60.000 euro wordt dus een korting gegeven. Daarvoor geldt wel: hoe duurder de auto, des te lager de korting.

Verder wordt de voorwaarde gesteld dat de auto minstens acht jaar in Nederland geregistreerd blijft staan. Als het voertuig in die tijd toch in het buitenland wordt geregistreerd, dan moet de subsidie door de koper van de auto worden terugbetaald.

20 december 2018: Nou het is zover. Er is een Klimaatakkoord maar dan wel zonder zonder CO2-heffing voor de industrie. Er komt vooralsnog geen algemene CO2-heffing voor de industrie, maar een boetesysteem voor bedrijven die geen adequaat verduurzamingsplan hebben of zich hier niet aan houden. Dat is afgesproken in de onderhandelingen over het klimaatakkoord dat morgen gepresenteerd wordt.

De milieubeweging is woedend over het uitblijven van de algemene CO2-heffing voor de industrie en dreigt de onderhandelingen te verlaten.

De industrie moet wel meer gaan bijdragen aan de subsidiepot Stimulering Duurzame Energie, waaruit bedrijven ook zelf weer subsidie kunnen krijgen. In plaats van de CO2-heffing is gekozen voor een bonus-malussysteem. Goed gedrag wordt beloond en slecht gedrag bestraft. De subsidieregeling waaruit nu onder meer zonneweides en windmolenparken worden gefinancierd, wordt uitgebreid.

De nieuwe stimuleringsregeling SDE++ wordt opengesteld voor subsidiëring van maatregelen voor CO2-reductie in de industrie. Bedrijven betalen hier aan mee via een hogere energiebelasting (ODE-heffing). In feite is dit een vermindering van de korting op de zogenoemde grootverbruikersbelasting voor de industrie.

De industrie betaalt in Nederland een fractie van wat huishoudens voor aardgas betalen, een overblijfsel van de vroegere industriepolitiek waarmee het bedrijfsleven gesteund werd met goedkoop Gronings aardgas.

“Het budget ten behoeve van CO2-reductie in de industrie via SDE++ komt in 2020 beschikbaar”, staat in het laatste conceptwerkdocument van 18 december. “Het budget loopt geleidelijk op naar indicatief 550 miljoen euro in 2030.”

Het is de bedoeling dat bedrijven met de beste CO2-reductieplannen de meeste financiële steun krijgen. De boetes die bedrijven moeten betalen als ze niets of te weinig doen, gaan naar de subsidiepot, zodat anderen er hun voordeel mee kunnen doen. Ook het opvangen en onder de grond stoppen van CO2 en hergebruik kunnen worden gefinancierd uit de nieuwe regeling.

De grote bedrijven die samen verantwoordelijk zijn voor driekwart van de industriële uitstoot van CO2 moeten volgend jaar al formuleren hoe ze hun aandeel in de CO2-reductie willen realiseren. In 2020 zal de overheid die plannen beoordelen en bedrijven bestraffen die tekortschieten. Overigens betekent dit alles niet dat de discussie over de CO2-reductiemaatregelen voor de industrie helemaal verstomd is.

De milieuorganisaties die twee weken geleden al aangaven niet genoeg resultaat te zien om hun handtekening te zetten, dreigen nu dus weg te lopen. Ze vinden dat het bedrijfsleven ten onrechte geen CO2-heffing opgelegd krijgt en dat er veel te veel geïnvesteerd wordt in de opvang en opslag van CO2, in plaats van in vermindering van de uitstoot.

Verder vrezen Greenpeace en Natuur & Milieu dat er aan de verschillende klimaattafels veel meer biomassa wordt ingezet dan er beschikbaar is. Dat zou tot ernstige milieuschade in binnen- en buitenland kunnen leiden vanwege ontbossing. Gisteren zaten Natuur & Milieu, Greenpeace en Milieudefensie nog om de tafel met klimaatminister Eric Wiebes. Vandaag wordt er nog druk onderhandeld in een poging om teksten te veranderen en aan te scherpen.

6 december 2018: Tja, dat zat er natuurlijk dik in. De Milieuorganisaties dreigen het klimaatakkoord niet te tekenen. Op 21 december moeten de onderhandelaars voor het klimaatakkoord hun definitieve plannen inleveren om de CO2-uitstoot in Nederland met 49% te verminderen. Greenpeace, Natuur & Milieu, Milieudefensie en de Natuur en milieufederaties, die ook deelnemen aan de onderhandelingen, hebben op 4 december laten weten dat zij niet hun handtekening zullen zetten onder de voorstellen zoals die er momenteel liggen. Ze vinden die voorstellen ontoereikend.

De milieuorganisaties vinden onder andere dat er een te groot beroep wordt gedaan op biomassa, zodat voedselvoorziening en natuur in het geding komen. Ook in de ondergrondse CO2-opslag zien de organisaties geen oplossing. De hervormingen in de landbouw gaan niet ver genoeg en er wordt onvoldoende gedaan om de emissie van CO2 te beprijzen, zowel voor elektriciteitscentrales als de industrie.

5 oktober 2018: Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de kabinetsreactie op het Voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd.

Hiermee geeft het kabinet richting aan de verdere gesprekken over een Klimaatakkoord. De kabinetsreactie luidt de tweede ronde in van de gesprekken aan de sectortafels van het klimaatoverleg.

De planbureaus PBL en CPB hebben het voorstel van de klimaattafels deze zomer beoordeeld. Hieruit blijkt dat met dit voorstel de doelstelling van 49% CO2-vermindering in 2030 haalbaar is, maar dat nog stappen moeten worden gezet in uitwerking ervan in concrete maatregelen.

Het kabinet heeft de analyses gebruikt om een appreciatie te geven van de voorstellen. Op deze manier geeft het kabinet richting aan het vervolg van de gesprekken over onder meer verduurzaming van de gebouwde omgeving, elektrisch vervoer en omvangrijke CO2-reductie in de elektriciteitsproductie en industrie.

Minister Wiebes roept de deelnemers aan de tafels op in de tweede ronde nog meer aandacht te besteden aan kostenreductie. Het kabinet vindt het bovenal belangrijk dat de transitie haalbaar en betaalbaar blijft voor iedere Nederlander. Kosten van de klimaatopgave moeten voor iedereen behapbaar worden gemaakt.

Zie ook: Subsidie Van 6000 Euro Op Aanschaf Elektrische Auto Vanaf 2020 by Mobiliteitstafel

Het kabinet investeert jaarlijks 300 miljoen euro in maatregelen die bijdragen aan CO2-reductie. De verdeling van de investeringsgelden voor 2019 is vandaag bekend geworden. Het geld uit de zogeheten Klimaatenvelop gaat volgend jaar onder meer naar projecten voor het aardgasvrij maken van bestaande woonwijken, recycling, slimmer landgebruik en projecten voor CO2-vermindering in de industrie. Zie Programma Aardgasvrije Wijken: 120 Miljoen Euro Voor Aardgasvrije Wijken In 27 Gemeenten

7 juli 2018: Op dinsdag 10 juli presenteert de voorzitter van het Klimaatberaad, Ed Nijpels, samen met de vijf voorzitters van de klimaattafels de hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Dat akkoord moet dit najaar worden gesloten. Met die hoofdlijnen geven de vijf tafels invulling aan de doelstelling van het kabinet om in 2030 een CO2-reductie van 49% te realiseren.

Voorzitter Ed Nijpels presenteert de voorstellen in samenhang en geeft een toelichting op de stand van zaken. Vervolgens zal hij de voorstellen voor hoofdlijnen aanbieden aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Grote vraag is hoe concreet de voorstellen in deze fase al zijn. Het gaat in ieder geval alleen nog over de grote lijnen. Details worden in de komende maanden uitgewerkt, in het najaar moet dan het definitieve akkoord volgen.

De vijf voorzitters van de sectortafels geven daarna een verdiepende toelichting per tafel. Kees Vendrik voor Elektriciteit, Manon Janssen voor Industrie, Annemieke Nijhoff voor Mobiliteit, Diederik Samsom voor de Gebouwde omgeving en Pieter van Geel voor Landbouw en landgebruik.

Maanden van onderhandelen over het Klimaatakkoord hebben op verschillende gebieden weinig opgeleverd. Opvallend is dat net als bij de industrie ook de plannen voor verkeer en vervoer nog weinig concreet worden. Landbouw weet de doelstellingen wel te halen, maar schuift pijnlijke maatregelen voor zich uit. Afgelopen tijd is door bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties op verschillende deelgebieden (‘tafels’) onderhandeld en komende dinsdag worden de resultaten aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gepresenteerd. De NOS heeft de hoofdlijnen van het akkoord ingezien. Veel verschillende partijen hebben meegepraat over het akkoord.

15 mei 2018: Het klimaatakkoord gaat het land in met Ed Nijpels. Om tot goede keuzes te komen, willen de onderhandelaars ook weten hoe u er over denkt. Iedereen krijgt met de energietransitie te maken. Zonder draagvlak lukt het niet. Vanaf eind mei komen hoofdonderhandelaar Ed Nijpels en andere mensen achter het Klimaatakkoord op vijf plaatsen in het land.

Zij zullen vertellen waar ze mee bezig zijn en wat dat voor u betekent. Ook willen zij uw vragen, wensen, zorgen en ideeën horen. Er is altijd iemand bij die de Haagse plannen vertaalt naar de betekenis voor de regio. Een uitgelezen kans om uw stem aan de onderhandelingstafels te laten horen.

Er staan de volgende bijeenkomsten op het programma: 28 mei Zutphen het Koelhuis – 1 juni Breda Strand Binnen – 12 juni Groningen Grand Cafe Tromp – 13 juni Utrecht Winkel van Sinkel – 15 juni Leiden Scheltema. De bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. U kunt zich hier aanmelden.

Zie ook: Het Betonakkoord: Verduurzaming Bouwsector, Recycling en Verlaging CO2-Uitstoot – Convenant Recycling Betondakpannen: Jaarlijks 25 Miljoen Beton Dakpannen Recyclen – De Nederlandse Klimaatwet: Vermindering Broeikasgassen 95% en 100% Duurzame Energie in 2050 – Hoe Nederland Een Klimaatwet Krijgt by Milieudefensie – Het Energieakkoord Voor Duurzame Groei: Slechts 14% Duurzame Energie in 2020 en 16% in 2023 – Uitvoeringsagenda Energieakkoord Voor Duurzame Groei 2018: 6 of 7 Zonneparken by Het Rijk – Minder Windmolens op Land Dan Gepland in Energieakkoord 2013: 6.000 MW Wordt Niet Gehaald – Het Warmtefonds: Langjarige Financiering Voor Woningeigenaren En VvE’s

23 februari 2018: De ministerraad heeft de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord vastgesteld. Daarmee wordt het startschot gegeven voor de besprekingen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en mede overheden over het Klimaatakkoord.

Het doel is om in de zomer van dit jaar tot afspraken op hoofdlijnen te komen over de wijze waarop Nederland de CO2-uitstoot met 49% terugdringt in 2030. Deze afspraken zullen vervolgens in de tweede helft van het jaar worden uitgewerkt in concrete programma’s. Zie ook: Hoe Nederland Een Klimaatwet Krijgt by Milieudefensie

De uitvoering van het Klimaatakkoord begint in 2019. Zie ook: De Klimaatenvelop: Kabinet Investeert 300 Miljoen Euro Per Jaar in CO2-Reductie – E-Magazine SCHOON Gelanceerd Op Klimaatdag 2020: Toekomst Klimaatmasters 2020

Het kabinet streeft naar een akkoord dat kan rekenen op breed maatschappelijk en politiek draagvlak. “Alle partijen hebben elkaar nodig om deze grote opgave tot een succes te maken”, aldus minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. “De uitdaging om tot de noodzakelijke broeikasgasreductie te komen is groot, maar biedt tegelijk ook kansen voor versterking van de Nederlandse economie.”

Het vorige akkoord uit 2013 was vooral op gericht minder energieverbruik en meer duurzamere energie opwekken en gebruiken. Nu staat alles in het teken van de strijd tegen broeikasgassen

Het Klimaatakkoord kent één centraal doel: de opgave om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 terug te dringen met 49% ten opzichte van 1990. De maatregelen die nodig zijn om CO2-uitstoot sterk terug te dringen, kosten geld. Het kabinet wil de kosten voor burgers en bedrijven zoveel mogelijk beperken. Dat gebeurt door er scherp op te letten dat de gemaakte afspraken kostenefficiënt zijn.

Het Klimaatakkoord moet concrete afspraken over CO2-reductie bevatten, waaruit duidelijk wordt welke partij verantwoordelijk is voor het realiseren van resultaat. De afspraken worden gemaakt binnen vijf sectoren: industrie, mobiliteit, de gebouwde omgeving, elektriciteit en landbouw & landgebruik. Elke sector krijgt een reductiedoelstelling in megatonnen CO2, zoals afgesproken in het regeerakkoord.

Er worden vijf sectortafels samengesteld, waaraan partijen deelnemen die een concrete bijdrage kunnen leveren aan de transitie, kennis over hun sector hebben en over mandaat beschikken om afspraken te maken. Van de sectortafels wordt verwacht dat ze ook afspraken maken over thema’s die belangrijk zijn voor alle sectoren, zoals innovatie, financiering en de arbeidsmarkt.

De voortgang en samenhang van de besprekingen wordt bewaakt door een Klimaatberaad. Binnen het kabinet is het klimaatbeleid een gezamenlijke opgave van de ministeries van EZK, BZK, LNV en I&W. VVD’er en oud-minister Ed Nijpels neemt een coördinerende rol op zich als voorzitter van het Klimaatberaad.

De sectortafels en het Klimaatberaad krijgen ieder een onafhankelijke voorzitter: Gebouwde omgeving (BZK): Dhr. Diederik Samsom. Mobiliteit (I&W): Mevr. Annemieke Nijhof. Industrie (EZK): Mevr. Manon Janssen. Elektriciteit (EZK): Dhr. Kees Vendrik. Landbouw & landgebruik (LNV): Dhr. Pieter van Geel. Klimaatberaad: Dhr. Ed Nijpels.

Zie ook: Het KlimaatAkkoord van Parijs – The Paris Agreement – Klimaatakkoord met Vereniging Nederlandse Gemeenten – Het Nationaal Klimaatakkoord: Hoe Ziet Jouw Klimaatakkoord Eruit? – Nederland haalt Kyoto doelstellingen – Open Brief 64 Hoogleraren: Oproep aan Kabinet om Alle Elf Kolencentrales in Nederland te Sluiten – De Klimaatwet van Jesse Klaver en Diederik Samson: Vermindering Broeikasgassen 95% in 2050 – De Klimaatzaak by VPRO Tegenlicht – Kabinet in Beroep Tegen Klimaatvonnis: Urgenda Ziet Uitspraak Beroep Met Vertrouwen Tegemoet – Het Energy Next! Congres: Het Roer Moet Om, Maar Hoe? – Nederlandse Energiecentrales Verstoken Steeds Meer Kolen: CO2-Uitstoot Fors Hoger – Battle of The Grids: Kernenergie- en Kolencentrales Overbodig, Voorrang voor Duurzame Energie – Energie van Nederland: Nederland Wordt Vuilste Land van Europa – Nederland 100% Duurzame Energie in 2030: Samen Sneller Duurzaam – Nederland krijgt nieuwe energie: 100% Duurzame Energie – Nederland ver verwijderd van Europese duurzame energie doelstelling – Het Energieakkoord Voor Duurzame Groei: Slechts 14% Hernieuwbare Energie in 2020 – Nieuwe Energie: Nederland na het Fossiele Tijdperk by Anne-Marie Rakhorst – Prins van Oranje over duurzame energie op de World Future Energy Summit

36 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  24 februari 2018 om 14:04 | Permalink

  NVDE blij met start Klimaatakkoord

  De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie is blij met het startschot dat minister Eric Wiebes vrijdag gaf voor het Klimaatakkoord. Hij stuurde namens de ministeries van EZK, BZK, I&W en LNV een brief naar de Kamer over het proces dat gaat leiden tot het Klimaatakkoord.

  De NVDE vindt de brief een krachtige basis om een klimaatakkoord uit te werken dat zorgt voor een historische CO2-reductie. De NVDE vertegenwoordigt meer dan duizend bedrijven die Nederland in één generatie energieneutraal willen maken en heeft veel zin om aan de slag te gaan.
  De NVDE is het eens met de keuze voor netto cijfers voor de sectoren, waarbij de slaagkans wordt meegerekend. Daardoor rekenen we ons niet rijk. Ook is het mooi dat de vijf sectortafels de opdracht krijgen om uit te werken hoe de hogere, Europese ambitie van 55 procent reductie in 2030 tot stand gebracht zou kunnen worden.

  De NVDE is het er zeer mee eens dat kosteneffectiviteit wordt berekend met het oog op 2050. Daarmee mikken we op maatregelen die kosteneffectief zijn voor het uiteindelijke doel, in plaats van eerst in te zetten op aanpakken die weliswaar goedkoop zijn op de korte termijn, maar eindigen in een doodlopende straat.

  De bulk van de gewenste tonnen CO2-reductie zal komen van de uitrol van bestaande technieken. Wiebes noemt hierbij terecht hernieuwbare energie, energie-efficiency en elektrisch vervoer. Bijvoorbeeld aardgasvrije wijken en opslag en conversie van energie staan terecht genoemd als belangrijke onderwerpen voor pilots en demonstratieprojecten.

  Het streven om de afspraken zo concreet te maken dat het PBL ze kan doorrekenen is een must om meetbaar succes te behalen en op tijd te kunnen bijsturen. Het door Wiebes genoemde tijdpad is ambitieus maar nodig: hij wil in de zomer al een akkoord op hoofdlijnen, en nadere uitwerking in de tweede helft van 2019.

  De NVDE is blij met de genoemde voorzitters van de tafels en het Klimaatberaad. We wensen hen veel succes en staan in de startblokken om samen met hen en de ministeries stevige afspraken tot stand te helpen brengen. Wiebes en zijn collega’s hebben met deze brief een mooie schaatsbaan neergelegd met een sterk ‘team Holland’ om dit klimaatakkoord te leiden. Let’s go!

 2. Erik van Erne zegt:

  16 maart 2018 om 13:19 | Permalink

  Natuur & Milieu Tevreden over Start Klimaatakkoord

  Natuur & Milieu is tevreden over de rol die milieuorganisaties krijgen bij het komende Nationaal Klimaatakkoord. Het akkoord gaat de ambities van het kabinet concreet maken om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. Milieuorganisaties nemen deel aan de gesprekken voor het akkoord.

  In het klimaatakkoord worden belangrijke afspraken gemaakt over natuur en landbouw, mobiliteit, gebouwde omgeving, energie en industrie. Zo worden er afspraken gemaakt over de manier waarop vervoersmiddelen emissievrij moeten worden en hoe gebouwen de komende jaren van het gas af gaan.

  Natuur & Milieu vindt het belangrijk dat er ambitieuze afspraken gemaakt worden. “Daarom zetten we in op een gedegen maatregelenpakket dat streeft naar 55% minder CO2-uitstoot in 2030. Dit is het percentage dat nodig is om de klimaatdoelstellingen uit Parijs te halen,” aldus Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu. Naast de CO2-reductie in 2030 wil Natuur & Milieu dat in het akkoord ook een goede basis wordt gelegd voor een volledig klimaatneutrale samenleving in 2050.

  De besprekingen over de inhoud van het klimaatakkoord worden gehouden aan vijf tafels. Greenpeace, de Natuur- en Milieufederaties, Milieudefensie en Natuur & Milieu werken samen en vertegenwoordigen elkaar tijdens de gesprekken. Natuur & Milieu schuift aan bij de tafels over landbouw en natuur, mobiliteit en industrie. Ook bij de overkoepelende tafel, het Klimaatberaad, doet Natuur & Milieu mee aan de gesprekken. Demmers: “Wij hebben onder meer onze expertise aangeboden op het vinden van draagvlak in de samenleving en het uitvoeren van de transitie. Ook zullen we ons, samen met de andere groene organisaties, hard maken voor een eerlijke verdeling van de lusten en lasten.”

 3. Erik van Erne zegt:

  27 april 2018 om 15:35 | Permalink

  Hogere Klimaatambities Bereikbaar Door Lagere Kosten Duurzame Energie by NVDE

  Het Klimaatakkoord kan ambitieuzer worden. De benodigde extra CO2-reductie tot 2030 is 11 megaton lager dan in het regeerakkoord staat, zo blijkt uit de Kostennotitie van het PBL. Dat komt onder andere doordat het opwekken van duurzame stroom goedkoper is geworden. Daardoor hoeft de overheid minder kosten te maken om de doelen te bereiken.

  De kosten van 49% CO2-reductie in 2030 zijn aanzienlijk lager dan eerder geschat: niet 3,5 – 5,5 miljard per jaar maar 2,1 – 3,3 miljard euro. De doelstelling van -55% CO2 komt daardoor makkelijker binnen bereik. Verdere elektrificatie van industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving met oranje-groene stroom gaat Nederland kosteneffectief verduurzamen.

  De nationale kosten voor zon en wind op land zijn veranderd in nationale opbrengsten van €20 per vermeden ton CO2. De NVDE is blij dit te zien in de Kostennotitie Energie van het PBL. Maar dat gaat niet vanzelf. Er moeten wel degelijk afspraken worden gemaakt om die kostenreductie te realiseren. Daar wil de NVDE flink mee aan de slag. We moeten tot goede plannen komen om ruimte te vinden voor wind- en zonne-energie, inclusief de inpassing in natuur en landschap en voldoende participatie van burgers. Met goede afspraken is het eind van de kostendaling nog lang niet in zicht.

  Met een verdere elektrificatie van industrie, vervoer en gebouwde omgeving kunnen de kosten nog verder omlaag. Ook de hogere ambitie bij wind op zee wordt dan gunstiger dan nu in de PBL-cijfers.

  Minister Eric Wiebes schrijft in zijn brief aan de Kamer dat hij onverkort vasthoudt aan de doelstellingen van het huidige Energieakkoord voor 2020 en 2023. Het is goed dat hij dat expliciet benoemt. Het PBL rekent namelijk met een referentiescenario zonder SDE+-subsidie, waarbij die doelen niet gehaald worden. De NVDE is blij dat Wiebes bevestigt dat hij de doelen van het Energieakkoord onverkort wil halen: bij het maken van afspraken over nieuwe doelen in het klimaatakkoord is het cruciaal om tegelijkertijd de bestaande doelen te realiseren

  De energietransitie in de gebouwde omgeving is nog relatief duur. Het is goed dat minister Wiebes erkent dat die met het oog op 2050 wel noodzakelijk is. De NVDE werkt met anderen aan kostenreductie, via een aanpak zoals ook bij wind op zee succesvol is gebleken: schaal maken, goed organiseren en aantrekkelijk maken voor mensen. De NVDE heeft er vertrouwen in dat hier onder leiding van Diederik Samsom en met inzet van alle betrokkenen een doorbraak mogelijk is, zoals het Energieakkoord die bevatte voor wind op zee.

  Voor de industrie is duidelijk dat besparing ook zeer kosteneffectief is (meestal geld oplevert). Een verdere elektrificatie van de industrie is niet helemaal doorgerekend, maar op basis van de voorziene kostendaling van elektriciteit is het zeer de moeite waard is om uit te werken in het Klimaatakkoord. Ook met oog op de lange termijn is dit een belangrijke mogelijkheid, die nu financieel een stuk aantrekkelijker is geworden.
  Een aantal zon- en wind-opties zijn goedkoper geworden dan CCS. Zij krijgen dan ook een hoger aandeel in de pakketten (20 Gigawatt). Wiebes gaat uit nu uit van 7,2 megaton CCS in de industrie in plaats van de eerder geplande 18 megaton. De NVDE vindt de nieuwe inschatting een stuk haalbaarder.

  Het PBL geeft een optimistischer inschatting van de kostendaling van elektrische auto’s. De kabinetsambitie van nulemissie-auto’s heeft nationale opbrengsten van €60 per vermeden ton CO2. Ook CO2-normen voor auto’s en zuinige banden leveren geld op.

 4. Erik van Erne zegt:

  28 april 2018 om 13:24 | Permalink

  Windenergie op Land Goedkoopste by NWEA

  De Nederlandse branchevereniging voor windenergie NWEA laat weten blij te zijn met het rapport van het PBL waarin wind op land als goedkoopste optie voor CO2-reductie wordt aangemerkt. NWEA-directeur Berend Potjer: ‘Het is goed dat een onafhankelijke bron bevestigd wat wij al langer zeggen. Dat windenergie op land niet alleen de goedkoopste bron van duurzame energie is, maar Nederland ook veel oplevert, zoals banen en innovatie. Door lokale werkgelegenheid, goedkope stroom en participatie profiteren de lokale gemeenschappen en omwonenden meestal ook zelf van de projecten.’

  Bij de varianten met veel duurzame stroom stijgen rekent PBL op stijgende kosten van wind op zee. De belangrijkste reden daarvoor is dat PBL ervan uitgaat dat de vraag niet meestijgt, waardoor de windmolens meer stroom produceren dan nodig en dus afgeschakeld zouden worden.

  Volgens NWEA is dat niet reëel. Potjer: ‘Woningen en industrie gaan van het Groningengas af en het vervoer moet in 2030 van de benzine en diesel af. De vraag naar stroom zal juist stijgen en dan moet je de windparken niet afschakelen, maar bijschakelen.

 5. Erik van Erne zegt:

  18 mei 2018 om 12:27 | Permalink

  Vijf dingen die je moet weten over het Klimaatakkoord

  Milieudefensie beslist mee over het Nederlands Klimaatakkoord. Ons doel? Een eerlijk Klimaatakkoord. Zodat alle Nederlanders mee kunnen doen en klimaatverandering zo snel mogelijk stopt. In deze video legt directeur Donald Pols uit wat je moet weten over het Kimaatakkoord.

  Het Klimaatakkoord van Parijs is een afspraak tussen bijna alle landen van de wereld om klimaatverandering te stoppen. Ook Nederland heeft het akkoord ondertekend. Daarom werkt de regering nu met allerlei partijen aan een Nederlands Klimaatakkoord. Daarin worden onder andere afspraken gemaakt over energie, voedsel en verkeer. Aan tafel zitten: overheden, werkgevers en vakbonden, en milieuorganisaties zoals Milieudefensie. Die spreken samen af hoe we de doelen van Parijs hier in Nederland kunnen halen..

 6. Erik van Erne zegt:

  22 juni 2018 om 15:11 | Permalink

  Klimaatakkoord: Energiebelasting op Elektriciteit 50 Procent Omlaag en op Aardgas 75 Procent Omhoog

  In het Klimaatakkoord wordt naar alle waarschijnlijkheid vastgelegd dat de belasting op elektriciteit in de komende 12 jaar met 50 procent wordt verlaagd en op aardgas 75 procent wordt verhoogd.

  De verlaging van de belasting op stroom en de verhoging van de belasting op aardgas zou het gebruik van warmtepompen moeten aanjagen ten faveure van gasgestookte cv-ketels.

  Deze stapsgewijze verschuiving van de energiebelasting wordt vrijwel zeker opgenomen in nog af te sluiten het Klimaatakkoord.

  Een pakket maatregelen dat moet bewerkstelligen dat de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen voor 2030 met 49 procent daalt.

  Wie aardgas blijft stoken zou in 2030 hierdoor zo’n 380 euro per jaar meer kwijt zijn aan energiebelasting dan nu.

 7. Erik van Erne zegt:

  4 juli 2018 om 21:47 | Permalink

  Kwart Gemeenten Noemt Doelen voor Energietransitie in Coalitieakkoord by NVDE

  De NVDE is blij dat het merendeel van de honderd grootste gemeenten klimaatbeleid noemt in hun coalitieakkoord. “Het is mooi dat gemeenten volop aandacht hebben voor de energietransitie. Dat past bij de hoofdrol die zij krijgen in de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Tegelijk is het nodig dat hun plannen nog veel concreter worden,” zegt Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. In de Regionale Energie Strategieën (RES) zullen gemeenten zo snel mogelijk keuzes moeten maken over de opwekking van duurzame energie en over het aardgasvrij maken van wijken. Bureau WKPA inventariseerde in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) wat er in de coalitieakkoorden van de honderd grootste gemeenten staat over de energietransitie.

  Een kwart van de honderd grootste gemeenten noemt concrete doelen voor de energietransitie binnen de komende vier jaar in het coalitieakkoord. Vijfendertig andere gemeenten willen deze doelen in de komende vier jaar gaan bepalen. Voor de langere termijn, gerelateerd aan het Parijs-akkoord, benoemt meer dan de helft van de gemeenten een specifiek jaartal voor een energieneutrale gemeente. Goerree-Overflakkee is hierin het meest ambitieus: dat wil in 2020 energieneutraal zijn.

  In bijna de helft van de college-akkoorden staan concrete plannen voor aardgasvrije wijken. Vijf gemeenten noemen een jaartal waarin ze volledig aardgasvrij zijn. Acht hebben ook concrete doelen voor deze coalitieperiode. Nijmegen wil acht aardgasvrije wijken hebben in 2022. Den Haag wil in deze periode 25.000 tot 30.000 woningen van duurzame energie voorzien.

  Twaalf van de honderd coalities benoemen concreet dat er zon- en windprojecten zullen komen. Ede wil nog deze kabinetsperiode twee windmolens plaatsen, vijftig hectare zonnevelden aanleggen en het oppervlakte aan zonnepanelen op daken verdrievoudigen.

  43 gemeenten noemen het verduurzamen van eigen gemeentelijk vastgoed. Negen van hen hebben hiervoor concrete plannen opgesteld.

  55 coalitieakkoorden gaan in op elektrisch vervoer. 27 spreken zich uit over meer laadpalen. Twee van hen willen parkeerbeleid gebruiken om elektrisch rijden te stimuleren (Eindhoven en Hilversum). Acht gemeenten spreken zich uit over waterstof. Maastricht wil in 2030 volledig elektrisch rijden.

  Bijna alle gemeenten willen burgerparticipatie bevorderen. Veertig willen burgercoöperaties en -initiatieven voor duurzame energie ondersteunen. 29 van de honderd akkoorden zeggen energieloketten in te richten om bewoners te helpen bij verduurzaming of hebben andere concrete plannen daarvoor.

 8. Erik van Erne zegt:

  10 juli 2018 om 15:36 | Permalink

  NVDE reactie hoofdlijnen Klimaatakkoord: Basis voor snelle groei duurzame energie tegen lagere kosten

  Duurzame stroom wordt de norm: minimaal driekwart van de elektriciteit in Nederland is duurzaam in 2030. We hebben dan tenminste zeven keer zoveel zon- en windenergie als nu, tegen 40 procent lagere kosten. Ruim een kwart van de huizen is dan duurzaam verwarmd, zonder aardgas. De kosten daarvoor zijn in 2030 een kwart tot de helft lager en zijn ook tot die tijd betaalbaar met een combinatie van belastingverschuiving, gebouwgebonden financiering en subsidie. Dat zijn de belangrijkste positieve punten van de hoofdlijnen van het klimaatakkoord volgens de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

  De hoofdlijnen van het klimaatakkoord zijn voor de NVDE een belangrijke tussenstap op weg naar een volledig duurzame energievoorziening. De tafels geven een gemengd beeld en er moeten nog belangrijke keuzes worden gemaakt. “Het is nog te vroeg voor champagne maar zeker nog geen tijd voor azijn. De NVDE heeft er zin in om ook in het najaar bij te dragen aan een mooi akkoord dat zorgt voor een definitieve omslag naar een CO2-vrije samenleving. Zeker de resultaten bij elektriciteit en gebouwde omgeving bieden hoop dat dat gaat lukken” zegt Olof van der Gaag (directeur NVDE).

  In 2030 is 75 procent van de Nederlandse elektriciteit duurzaam en hebben we zeven keer zoveel zon- en windenergie als nu. Wanneer andere sectoren meer elektriciteit vragen, zal dit verder groeien. De sterke groei van elektriciteit uit wind en zon betekent ongeveer: 700 nieuwe windmolens op zee tussen 2023 en 2030, 500 nieuwe windmolens op land ten opzichte van het Energieakkoord – deels door oude molens te vervangen en 75 miljoen nieuwe zonnepanelen. Kostprijsreducties van veertig procent of meer zijn haalbaar.

  Die groei en kostprijsverlaging komen er niet vanzelf. Afgesproken is dat de succesformule van wind op zee wordt voortgezet en zoveel mogelijk wordt toegepast op land, met betrokkenheid van omwonenden. In het najaar moet dit samen met andere randvoorwaarden verder worden uitgewerkt.

  In 2030 verwarmen we twee miljoen woningen duurzaam en de overige woningen gebruiken fors minder aardgas. Aardgasvrij wordt aantrekkelijker dan aardgas door een combinatie van maatregelen: Het verhogen van de belasting op aardgas en het verlagen van die op elektriciteit maakt alle duurzame oplossingen rendabeler. De groei in de markt bevordert kostenreductie met een kwart tot de helft, in combinatie met kwaliteitsverbetering. Gebouwgebonden financiering helpt woningeigenaren om hun huis te verduurzamen zonder hogere woonlasten. Er komt subsidie voor een wijkaanpak en voor woningverbeteringen en warmtebronnen die nog niet rendabel zijn.

  Deze maatregelen moeten nader worden uitgewerkt in het najaar – net als de normering voor woningen en warmte-installaties, de planning wanneer wijken van aardgas af gaan en ontzorging voor bewoners.

  Mobiliteit heeft ruimschoots voldoende mogelijkheden in kaart gebracht voor CO2-besparing. In het najaar moet de mobiliteitstafel van mogelijkheden naar maatregelen. Elektrische auto’s kunnen zorgen voor een besparing van 3 tot 5 Megaton, wanneer die financieel concurrerend worden gemaakt en de benodigde (slimme) laadinfrastructuur er is. Een prima route om invulling te geven aan het regeerakkoord is om in 2030 alleen nog maar emissievrije personenauto’s te verkopen.

  De industrietafel ziet net als de NVDE forse kansen voor elektrificatie. In combinatie met energiebesparing en fors verlaagde inzet op CO2 –opslag (CCS) is dit pakket nu meer in balans. De vormgeving van het ‘vervuiler betaalt’-principe in combinatie met aandacht voor de concurrentiepositie moet nog verder worden uitgewerkt.

  De glastuinbouw heeft goede ambities om klimaatneutraal worden met duurzame elektriciteit en geothermie. Dit is een mooi voorbeeld van kansen die ontstaan door vanuit verschillende sectoren samen te werken.

 9. Erik van Erne zegt:

  10 juli 2018 om 16:28 | Permalink

  De Jonge Klimaatbeweging: Klimaatakkoord is mooie eerste stap, maar nog te weinig, te vaag en te technisch

  De Jonge Klimaatbeweging is blij met de eerste stap van het Klimaatakkoord, maar het is nog te vaag, te weinig en te technisch.

  Zo zijn bij de tafels Gebouwde Omgeving en Elektriciteit de plannen goed uitgewerkt en ambitieus, maar zijn de andere tafels nog niet zo ver. Zij moeten na de zomer hard aan de slag om realistische en ambitieuze afspraken te maken. Daarnaast komen twee belangrijke thema’s nog niet veel aan bod, terwijl ze essentieel zijn voor het slagen van het Klimaatakkoord: de sociale aspecten van de transitie en een visie op de rol die duurzaam onderwijs speelt in het akkoord. Ook missen er afspraken over de manier waarop de kosten verdeeld gaan worden, tussen huishoudens onderling en tussen huishoudens en bedrijven.

  In het akkoord zijn veel technische maatregelen opgenomen. Maar het sociale aspect van de transitie komt nog te weinig aan bod. “Het verduurzamen van Nederland is voor ons niet alleen een technische uitdaging, waarbij het wachten is op de nieuwste technologische innovatie. Nee, het grootste deel van de benodigde techniek is al voorhanden. Om de doelen van Parijs te halen is ook sociale innovatie nodig; nieuwe samenwerkingsvormen, nieuwe manieren om huizen te delen, een leasefiets van de baas, het langzaam uitfaseren van vleesconsumptie, innovatief openbaar vervoer, experimenteerruimte met reststromen en ga zo maar door,“ aldus Linde Nieman (voorzitter Jonge Klimaatbeweging). Dat het mogelijk is om hier meer mee te doen bewijst bijvoorbeeld de Gebouwde Omgeving met het idee om leningen voor duurzame investeringen te koppelen aan het gebouw in plaats van aan de bewoner.

  De taakgroep Arbeidsmarkt en Scholing is al ver gekomen met een visie op werkgelegenheid. Het stuk dat in het akkoord staat is gebaseerd op het recente SER-advies en neemt veel dingen in overweging. Nieman: “Wel missen we hier de integrale kijk op onderwijs en het besef dat duurzaamheid in het onderwijs een van de belangrijkste manieren is om klimaatverandering tegen te gaan.” De Jonge Klimaatbeweging gaat zich het komende half jaar inzetten om de link tussen onderwijs en het bereiken van de doelen van Parijs een belangrijk onderdeel te maken van het Klimaatakkoord.

  Duurzaamheid zit volgens de Jonge Klimaatbeweging verweven in heel veel verschillende aspecten van de samenleving en houdt niet op bij het verminderen van CO2 uitstoot. Dit akkoord is een unieke kans om gezamenlijk (jong/oud, bedrijfsleven/overheid, links/rechts) een samenleving te creëren waarin we allemaal op een duurzame manier een goed en gezond leven hebben. Laten we na de zomer er met z’n allen voor zorgen dat deze kans benut wordt.

 10. Erik van Erne zegt:

  10 juli 2018 om 16:32 | Permalink

  Klimaatakkoord: samen nieuwe duurzame energie opwekken by ODE

  In het voorstel op hoofdlijnen voor het nieuwe Klimaatakkoord is de ambitie uitgesproken dat 50 procent van alle nieuwe duurzame energie opwek op land eigendom wordt van de lokale omgeving. “Wij voorzien een grote versnelling van de ontwikkeling van nieuwe duurzame energieprojecten wanneer de omgeving daar eigenaar van kan worden,” aldus Siward Zomer, woordvoerder van Energie Samen, de branchevereniging van duurzame energie-initiatieven van burgers en agrariërs.

  De zeggenschap en de opbrengsten van duurzame energieprojecten waarin bewoners, agrariërs, en lokale ondernemers zelf investeren en die ze zelf ontwikkelen zijn direct voor de lokale gemeenschap. Dit maakt hen een gelijkwaardige partner bij het ontwikkelen van duurzame energieprojecten. Zo kunnen we door een goede samenwerking tussen markt en omgeving de energietransitie versnellen.

  Met deze ambitie wordt een belangrijke kans gecreëerd voor de lokale omgeving. Siward Zomer: “Deze kans moeten lokale partijen wel zelf oppakken en verzilveren. Het betekent niet dat de duurzame energieprojecten op een presenteerblaadje worden aangereikt. Het betekent samen ondernemen en risico nemen. We moeten echt aan de bak met z’n allen” Ieder project is maatwerk. De eigendomsverhoudingen en rolverdeling zullen daarom niet bij alle projecten hetzelfde zijn.

  Met de uitspraak dat de helft van nieuwe duurzame energieproductie van burgers kan worden, wordt heel letterlijk invulling gegeven aan één van de belangrijkste uitgangspunten van het nieuwe Klimaatakkoord, namelijk dat de transitie naar een CO2-vrij elektriciteitssysteem van iedereen is en dat iedereen mee kan doen.

  Ook op het gebied van energiebesparing en aardgasvrije wijken gaan bewonersinitiatieven een belangrijke rol spelen. In de komende drie jaar gaan zij er samen met gemeenten en andere partijen voor zorgen dat in 500 wijken een concrete uitvoeringsagenda wordt gerealiseerd. Zij zorgen dat bewoners elkaar inspireren om tot woningverduurzaming te komen, en brengen de dialoog op gang over wonen zonder aardgas. Hiermee zijn zij een belangrijke partner om tot een gedragen oplossing per wijk te komen.

  De lokale energiebeweging is straks vertegenwoordigd in de alle 33 regio’s waar regionale energiestrategieën worden uitgewerkt. Ook hiermee werken burgerinitiatieven eraan dat de doelstellingen voor lokale duurzame energie uit het Klimaatakkoord gerealiseerd gaan worden, inclusief 50% eigendom van de omgeving – en dat de energieprojecten zorgvuldig in de omgeving worden ingepast.

  Van iedereen wordt gevraagd actief mee te werken aan de energietransitie. Energie Samen wil samen met haar achterban stevig aan de slag. We roepen iedereen op om lid te worden van een energiecoöperatie in de buurt en zelf aan de slag te gaan met een duurzaam energie-initiatief.

 11. Erik van Erne zegt:

  12 juli 2018 om 17:02 | Permalink

  Klimaatakkoord: Extra Geld Nodig om Verduurzamen Huurwoningen te Versnellen by Aedes

  Woningcorporaties willen bijdragen aan de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad, maar niet ten koste van hun kerntaken. En zonder extra geld is versnelling niet mogelijk. Op basis van deze uitgangspunten blijven corporaties meepraten over het Klimaatakkoord. Dat besloten corporatiebestuurders op 6 juli 2018 tijdens een ledencongres van Aedes.

  Aedes neemt deel aan de Klimaattafel Gebouwde omgeving. De inzet van corporaties is eerder vastgelegd in een position paper: woningcorporaties kunnen en willen bijdragen aan klimaatdoelstellingen. Ze verduurzamen hun woningen, maar dat mag niet ten koste gaan van het bouwen van voldoende en betaalbare huizen. Alles tegelijk is financieel niet mogelijk en het is niet redelijk dat de sociale huursector als voorloper extra kosten voor haar rekening neemt.

  Ook de Klimaattafel Gebouwde omgeving heeft de hoofdlijnen vastgelegd in een tussenstand. Onderdeel daarvan is het akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij: partijen bekijken of nieuwbouwprojecten in de pijplijn alsnog gasvrij kunnen worden gemaakt. Ook ligt het voorstel de Startmotor op tafel: in de komende drie jaar 100.000 sociale huurwoningen extra van het gas halen.

  Corporatiebestuurders besloten op het Aedes-congres om op basis van de tussenstand mee te blijven praten over het Klimaatakkoord. Ze spraken ondubbelzinnig uit dat ze alleen een handtekening onder het Klimaatakkoord zullen zetten als er ook harde afspraken over de financiering vastgelegd worden. Over dat uitgangspunt nam het congres een motie aan: ‘Gelijk oversteken: versnelling is alleen mogelijk met extra geld.’ Ook moet er in afspraken rekening worden gehouden met verschillen tussen corporaties en hun werkgebied.

  Aedes-voorzitter Marnix Norder kan goed uit de voeten met de randvoorwaarden die hij van de bestuurders meekrijgt voor het overleg aan de klimaattafel: ‘Corporaties laten zien wat ze kunnen bijdragen. Maar als Nederland het tempo wil versnellen, moet er geld bij. De belastingdruk op corporaties neemt nog steeds toe, daar moet het kabinet wat aan doen. We willen graag en de zon gaat weliswaar voor niets op, maar ieder zonnepaneel moet betaald worden.’

 12. Erik van Erne zegt:

  12 juli 2018 om 17:30 | Permalink

  Reactie Klimaatstroom Zuid op landelijk Klimaatakkoord: Zuid-Nederland al volop in beweging!

  ‘Volle kracht vooruit’. Onder die vlag is de reactie vanuit de zuidelijke provincies op het landelijke Klimaatakkoord te vatten. ‘Praten en schrijven over klimaatverandering is nuttig en noodzakelijk, maar beneden de rivieren zitten we al stevig in de doe-stand’, aldus de Bredase wethouder Paul de Beer, één van de initiatiefnemers van Klimaatstroom Zuid.

  Tijdens de Klimaattop Zuid op 4 juni stelden de deelnemers aan het eind van het programma een ‘startdocument’ op dat de brede inzet in Zuid-Nederland toont om de leefomgeving in snel tempo beter voor te bereiden op extreme regenval, hitte en droogte. De zuidelijke provincies geven daarmee feitelijk al uitvoering aan het landelijke Klimaatakkoord en verwachten daarvoor ook steun van het Rijk.

  Enkele voorbeelden van projecten die al uit de startblokken komen: zonne-energie op alle boerendaken, aardgasloze wijken, aardgasloze glastuinbouw, twee pilots circulaire veehouderij en het groene schoolpleinenplan. Brabants gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu): ‘In september komen we opnieuw samen om het programma en de community van Klimaatstroom Zuid verder vorm te geven. Ik zou minister Eric Wiebes best wel eens willen uitnodigen voor een tour door de drie zuidelijke provincies langs alle goede voorbeelden en initiatieven die hier al gaande zijn’.

  Kees-Jan de Vet, dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta, sluit zich daarbij aan. ‘De klimaatverandering is een gigantische maatschappelijke opgave. We zien nu dat er in Den Haag stappen worden gezet. Klimaatstroom Zuid wil daar een versterkende beweging bij zijn: alleen door samen op te trekken, kunnen grote stappen worden gezet’.

 13. Erik van Erne zegt:

  12 juli 2018 om 21:07 | Permalink

  Milieuorganisaties Over het Klimaatakkoord: twee klimaattafels goed op weg, drie blijven achter

  Greenpeace, Milieudefensie, de Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu vinden de voorstellen voor de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord nog niet voldoende om de klimaatdoelen uit het Parijs-akkoord te halen: “Deze voorstellen gaan ons niet in Parijs brengen, we zijn pas in Antwerpen”, aldus de milieuorganisaties in een eerste reactie.

  De organisaties zijn blij met de gemaakte keuzes voor elektriciteit en de gebouwde omgeving. “Die tafels zijn aardig ver gekomen en bieden veel aanknopingspunten om op verder te gaan. Maar andere blijven teleurstellend vaag. Dit najaar zullen óók industrie, landbouw en mobiliteit keuzes moeten maken voor structurele verandering.

  Het hoofdlijnenakkoord dat nu op tafel ligt zal het komende half jaar verder uitgewerkt worden. Belangrijkste zorgpunten voor de organisaties zijn de focus op CO2-opslag, te veel gebruik van biomassa en het uitblijven van een duurzaam landbouwsysteem.

  “Komende half jaar moet ook invulling worden gegeven aan de opdracht van het kabinet voorstellen te doen die leiden tot 55% CO2-reductie in 2030, een cruciaal element van dit broodnodige akkoord in strijd tegen catastrofale klimaatverandering.”

  De organisaties willen ook meer duidelijkheid over wie de maatregelen gaat betalen. “De burgers dreigen op te draaien voor de kosten van het klimaatbeleid zolang grote vervuilers nauwelijks klimaatbelasting betalen en tegelijk wel subsidies eisen. Dat is oneerlijk en moet echt beter.

  Het meest tevreden zijn de organisaties over de afspraken over elektriciteit. “Bij de opwekking van duurzame energie zijn gelukkig wel ambitieuze afspraken voor de lange termijn gemaakt.”

  In het akkoord wordt de ambitie uitgesproken om in 2030 70 tot 80 procent van de energie duurzaam op te wekken. Bij genoeg vraag kan het tempo voor de uitrol wind op zee verdrievoudigd worden. Afspraak is om natuurbelangen hierbij goed mee te nemen. Daarnaast is afgesproken dat de helft van de nieuwe installaties voor zon- en windenergie in lokale handen moet komen.

  De industrie heeft nog een lange weg te gaan. De technieken zijn op een rij gezet maar er zijn nog geen keuzes gemaakt. “Wij plaatsen nog steeds grote vraagtekens bij nut en noodzaak van CO2-opslag onder de grond. De industrie heeft daar begrip voor. Daarom gaan we nu de risico’s van CO2-opslag samen goed onder de loep nemen en afzetten tegen duurzame alternatieven via een gezamenlijk onderzoekstraject.”

  Er is weinig concreet over de financiering van de plannen in de industrie. De milieuorganisaties bepleiten dat de kosten van de verduurzaming van de industrie niet alleen bij de burger belanden. Positief in dit voorstel is de afspraak om onderzoek te doen naar het beprijzen van de CO2-uitstoot van de industrie.

  De milieuorganisaties maken zich grote zorgen over de forse inzet op biobrandstoffen. Gevreesd wordt dat de verwachtingen daarover te hoog zijn. “Echt duurzame biobrandstof is en blijft onvoldoende beschikbaar om grote CO2-besparing mee te realiseren.” Liever zien de organisaties dat vervoer wordt verduurzaamd door meer in te zetten door op onder andere elektrisch rijden, de fiets en ov.

  Ze zijn daarom ook tevreden met de voorstellen om elektrisch vervoer te versnellen en de inzet op schoon vervoer in steden. Daarnaast zijn de organisaties positief dat aan de mobiliteitstafel voor het eerst een integrale visie is ontwikkeld op duurzame mobiliteit in Nederland.

  Grootste opgave in de landbouw is volgens de organisaties om de problemen die er zijn structureel aan te pakken. “Er staan nu vooral kortetermijnmaatregelen in het hoofdlijnenakkoord die er niet voor gaan zorgen dat er een duurzaam landbouwsysteem komt. Op deze manier blijven boeren moeite houden het hoofd boven water te houden en blijft de druk op de natuur te groot.

  Om de landbouw echt toekomstbestendig te maken, moet de omvang van de veestapel passen binnen de grenzen van de biodiversiteit. Positief is dan ook de afspraak dat deze zomer wordt onderzocht hoe Nederland tot een integraal duurzaam landbouwsysteem kan komen. De resultaten uit dit onderzoek zijn van belang voor de verdere uitwerking van het klimaatakkoord.”

  Aan de tafel voor de gebouwde omgeving zijn volgens de milieuorganisaties goede eerste stappen gezet. Zo wordt door belastingmaatregelen gasverbruik minder aantrekkelijk gemaakt ten gunste van het gebruik van elektriciteit. “Ook positief zijn de afspraken over het isoleren van woningen, daar valt namelijk nog veel winst te halen”.

  Er zijn wel zorgen over de vrijblijvendheid van de afspraken in het akkoord. “Ook krijgen gemeenten een belangrijke rol, maar de doelen hiervoor zijn onduidelijk.”

 14. Erik van Erne zegt:

  15 juli 2018 om 15:53 | Permalink

  Met Dit Klimaatakkoord Kan De Verbouwing van Nederland Beginnen by Techniek Nederland (voorheen UNETO-VNI)

  Duurzame technologie gaat een sleutelrol spelen bij het op grote schaal energiezuinig maken van woningen en gebouwen. Die conclusie trekt UNETO-VNI uit de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord.

  De installatiekoepel is enthousiast over de plannen die Ed Nijpels vandaag heeft gepresenteerd. De subsidie voor gebouw-gebonden financiering en een verschuiving in de energiebelasting zullen verduurzaming aantrekkelijker maken. De norm voor de maximale warmtevraag van woningen geeft vaart aan de toepassing van hybride warmtepompen en zonneboilers. Dat geldt ook voor de afspraak om 100.000 corporatiewoningen nog vóor 2021 aardgasloos te maken. UNETO-VNI heeft regelmatig gepleit voor dergelijke maatregelen.

  Voorzitter Doekle Terpstra van UNETO-VNI: ‘De grote verbouwing van Nederland gaat écht beginnen. Nog voor 2021 gaan we 100.000 corporatiewoningen verduurzamen met behulp van warmtenetten en collectieve of individuele (hybride) warmtepompen. Vanaf 2021 moeten jaarlijks 50.000 huizen aangepakt worden. Al ruim voor 2030 verduurzamen we ieder jaar 200.000 woningen. Daarmee reduceren we onze CO2-uitstoot enorm. Een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050 is geen utopie, het kan echt. Op deze manier zetten we grote stappen om het voor elkaar te krijgen.’

  Op basis van de huidige voorstellen zal het Klimaatakkoord leiden tot een gefaseerde energietransitie. Terpstra: ‘Wij zijn blij met de afspraak dat gemeenten in 2021 duidelijk maken of en wanneer een wijk van het gas af gaat en wat de alternatieve bron voor verwarming wordt. Dat is belangrijk voor bewoners, maar óók voor de regionale installateurs die voorbereidingen moeten treffen om klanten voor te lichten of medewerkers bij te scholen. Met dit tempo verwacht ik dat we voldoende capaciteit hebben om de klus te klaren. De komende jaren zetten we bovendien alles op alles om meer technici op te leiden voor de energietransitie.’

  Het Klimaatakkoord schrijft het huidige aardgasnetwerk nog niet af. Daarmee blijft de mogelijkheid open in de toekomst gebruik te maken van duurzaam gas. Het huidige gasnetwerk is daarvoor uitermate geschikt. In het akkoord is op aandringen van UNETO-VNI opgenomen dat er demonstratieprojecten komen voor duurzaam gas en waterstof. De installateurskoepel verwacht dat dit een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de energietransitie.

  UNETO-VNI vindt het van groot belang dat het Klimaatakkoord het verduurzamen van de woning aantrekkelijk maakt. De belasting op gas zal stapsgewijs omhoog gaan vanaf 2020 terwijl de elektriciteitsbelasting omlaag gaat. Dat bevordert de toepassing van duurzame energie met bijvoorbeeld warmtepompen en zonnepanelen. Daarnaast zijn in het akkoord afspraken opgenomen over de invoering van een financiering die gekoppeld is aan het huis en niet aan de eigenaar. De kosten van de lening mogen niet hoger worden dan wat de verlaging van de energierekening oplevert. Terpstra: ‘Zo maken we de energietransitie ook haalbaar voor Nederlanders met een krappere portemonnee.’

  Woningen zullen worden verwarmd door warmtenetten en collectieve of individuele (hybride) warmtepompen. Dat betekent dat de aardgasgestookte cv-ketel op termijn verdwijnt als enige vorm van warmtevoorziening. Terpstra: ‘De combinatie van duurzame techniek en een cv-ketel kan de CO2-uitstoot met de helft reduceren. UNETO-VNI heeft zich hiervoor hard gemaakt. In 2021 evalueren we of de beoogde kostenreductie wordt gerealiseerd en de systemen compacter en dus eenvoudiger inpasbaar zijn.’

  Om de toepassing van onder meer de hybride warmtepomp te stimuleren, komt er een norm voor de maximale warmtevraag voor woningen. De norm wordt geïntroduceerd bij aankoop van de woning en bij een vergunningsaanvraag voor een verbouwing. Tegelijkertijd hebben de installatiebranche en de bouwsector hun commitment uitgesproken om de kostprijs van duurzame verwarmingssystemen te verlagen en de rendementen te verbeteren. Met name warmtepompen en zonneboilers zullen daardoor nog aantrekkelijker worden. De norm is niet verplicht en wordt in 2025 geëvalueerd. Als de regeling niet voldoende oplevert, komt er mogelijk in 2030 een verplichting.

  Innovatie speelt een cruciale rol in het Klimaatakkoord. De installatiebranche blijft ook de komende jaren veel aandacht besteden aan stillere en meer compacte warmtepompen, mogelijkheden voor compacte warmte-opslag, industrialisering van renovaties en specialistische technieken als aquathermie en geothermie. Terpstra: ‘Het Klimaatakkoord is tot op zekere hoogte een momentopname. De techniek staat niet stil en zal steeds betere oplossingen aandragen. Onze branche blijft daar een voortrekkersrol in vervullen.’

 15. Erik van Erne zegt:

  15 juli 2018 om 18:59 | Permalink

  Eneco Groep over het Klimaat- en Energie akkoord

 16. Erik van Erne zegt:

  2 november 2018 om 20:18 | Permalink

  Minister Eric Wiebes Gelooft in CO2-heffing Voor Industrie Maar Twijfelt Over Bedrag

  Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) is een groot voorstander van een heffing op CO2-uitstoot voor vervuilende bedrijven. Maar hij verwacht niet dat die heffing 50 euro per ton zal bedragen, zoals De Nederlandsche Bank (DNB) eerder deze week voorstelde.

  “CO2-heffing is de effectiefste, de meest voor de hand liggende en efficiëntste manier te verduurzamen”, zei Wiebes in de nacht van woensdag op donderdag in de Tweede Kamer. “Ik verwacht voorstellen vanuit de industrie, maar die gaan niet zo hard als het voorbeeld van DNB”, aldus de bewindsman.

  DNB stelde eerder deze week voor elke ton CO2-uitstoot te beboeten met 50 euro, om de vervuiler ook het meest te laten betalen. De toezichthouder op de financiële markten verwacht met de maatregel voor de Nederlandse economie als geheel geen grote gevolgen, maar een aantal sectoren krijgt wel te maken met een slechtere internationale concurrentiepositie.

 17. Erik van Erne zegt:

  7 december 2018 om 13:17 | Permalink

  Klimaatakkoord: Duurzame Plannen Gaan Uit Van Niet Bestaande Biomassa by Natuur & Milieu

  Om de CO2-uitstoot te verlagen, gaan de onderhandelaars in het klimaatakkoord uit van biomassa die helemaal niet beschikbaar is. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur & Milieu.

  De plannen van het Klimaatakkoord rekenen op biomassa die helemaal niet beschikbaar is. Dit blijkt uit de Biomassavisie (PDF) die Natuur & Milieu vandaag presenteert. In het rapport is gekeken naar het duurzaam beschikbare aanbod van biomassa en naar de vraag in 2030. Daaruit blijkt dat er geen biomassa duurzaam beschikbaar is voor extra toepassingen, hoewel onderhandelaars in het Klimaatakkoord daar wel op mikken.

  Het kabinet moet daarom het gebruik van biomassa indammen, stelt de organisatie, bijvoorbeeld door de stimuleringssubsidie ervoor af te schaffen.

  Biomassa wordt vaak gezien als duurzaam en klimaatneutraal, planten nemen immers CO2 op. In werkelijkheid leidt de productie van biomassa vaak tot milieu- en sociale risico’s als ontbossing, verlies van biodiversiteit, landroof en concurrentie met voedselteelt. Ook is de inzet van biomassa vrijwel nooit klimaatneutraal, omdat er veel CO2 vrijkomt bij de productie en verwerking. Er zijn biomassastromen waar deze nadelen minder aan kleven, maar die hoeveelheid is zeer beperkt.

  In de onderhandelingen voor het klimaatakkoord wordt gemikt op het inzetten van twee tot vier keer zo veel biomassa als beschikbaar is. Volgens Natuur & Milieu is er jaarlijks ongeveer 200 petajoule aan biomassa duurzaam beschikbaar. In de onderhandelingen wordt voor 2030 gemikt op het inzetten van 340 tot 570 petajoule biomassa boven op de 200 petajoule uit de bestaande plannen.

  Er zijn voldoende duurzame alternatieven voor de toepassingen waar de klimaattafels op mikken. Biomassa staat nu in de plannen als manier om stroom op te wekken, huizen te verwarmen en auto’s te laten rijden. Zon en wind, warmtepompen, fiets, OV en elektrisch rijden zijn veel betere, en wel beschikbare, alternatieven. Biomassa moet vooral ingezet worden daar waar geen alternatieven zijn: voor een gezonde bodem, voedsel voor mens en dier en voor de circulaire economie.

  Natuur & Milieu roept het kabinet op maatregelen te nemen om de groeiende vraag naar biomassa als brandstof in te dammen. Om problemen te voorkomen, moet Nederland nu al duidelijke criteria en randvoorwaarden opstellen die de duurzaamheid van gebruikte biomassa garanderen en die sturen op de meest wenselijke inzet van de beschikbare biomassa. De eerste stap daarbij is het afschaffen van de SDE-subsidie voor biomassa. Dat geld kan beter besteed worden aan echt duurzame energie.

  Zie ook: Hoe Groen Is Biomassa Eigenlijk? by NOS op 3CO2 van Biomassa is Klimaatneutraal: Het ene Fossiel CO2 en het andere Biogeen CO2 – Wereldprimeur Biokolen: Geroosterde Biomassa als Vervanging van Kolen by Stramproy Green Coal – Minister Maria van der Hoeven Lost Koffieschillen voor Essent – Kolencentrales in Nederland Krijgen Miljarden Euro’s Subsidie voor Bijstook Biomassa – Eneco Biomassa Energiecentrale Bio Golden Raand Gaat Stoom Leveren aan AkzoNobel –Bio Energie Centrale Cuijk (BEEC) Weer in Gebruik Genomen – BioWarmte Installatie Lage Weide in Utrecht: Duurzame Stadswarmte by Eneco – Green Deal: Olifantgras in Omgeving Schiphol Als Biomassa Grondstof Voor Duurzame Energie – Besparen op Energiekosten met Olifantengras – Bio Based: Veluws Gras als Grondstof voor Eiwitten, Vezels, Vitamines, Polymeren en Groen Gas – Graskracht: Maaigras als Duurzame Energie – Programma Nederland Circulair 2050: Biomassa – Hoe Groen en Duurzaam is Aardgas? En Hoe Zit Het Met Het Bijmengen van Groen Gas? – Heldergroen Gas – De Duurzaamheid van Groen Gas: Groen Gas Lang Niet Altijd Duurzaam

 18. Erik van Erne zegt:

  11 december 2018 om 20:10 | Permalink

  Werkgevers Willen Pauze In Onderhandelingen Klimaatakkoord

  De onderhandelaars die in gesprek zijn over het Klimaatakkoord doen er verstandig aan een pauze in te lassen, vindt Hans de Boer, de voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

  Volgens de afspraken zou er op 21 december een akkoord gesloten worden, maar de onderhandelende partijen moeten zich volgens hem niet blindstaren op de datum. “Ik zou het verstandig vinden om een time-out te nemen met de kerstdagen en in januari met een fris gemoed weer te beginnen”, aldus De Boer.

  Volgens de werkgeversvoorman heeft het “absoluut geen nut” om “met z’n allen het hoofd op hol te laten brengen door te zeggen dat het allemaal op 21 december rond moet zijn”. Minister van Economische Zaken Eric Wiebes gaat nog wel van die deadline uit.

  Sinds begin dit jaar onderhandelen ruim honderd partijen uit het bedrijfsleven, werknemersverenigingen, maatschappelijke organisaties en overheden over een Klimaatakkoord. Daarmee moet de uitstoot van broeikasgassen omlaag worden gebracht, zodat aan de klimaatafspraken van Parijs kan worden voldaan.

 19. Erik van Erne zegt:

  11 december 2018 om 20:13 | Permalink

  Coalitie Wil Laatste Woord Over Klimaatakkoord: Oneens Over Deadline

  De coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie benadrukken dat zij het laatste woord hebben wat betreft het Klimaatakkoord. De partijen die er nu over onderhandelen mogen met maatregelen komen, maar de politiek zal die niet blindelings overnemen.

  Dat maken partijleiders Klaas Dijkhoff (VVD), Sybrand Buma (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) dinsdag duidelijk. Rob Jetten, partijleider van de vierde coalitiepartij D66, zei vorige week juist dat het Klimaatakkoord wat hem betreft integraal door het kabinet wordt overgenomen. Jetten is op dit moment op de klimaatconferentie in Polen.

  De drie partijen trekken de regie naar zich toe nu de deadline van 21 december voor een Klimaatakkoord op losse schroeven komt te staan. Werkgeversorganisaties en milieuclubs uitten publiekelijk hun ongenoegen over de afspraken die nu op tafel liggen.

 20. Erik van Erne zegt:

  11 december 2018 om 20:24 | Permalink

  Klimaatakkoord Kan Eigenlijk Niet Zonder CO2-heffing Voor Industrie

  Een rapport van milieuorganisaties Greenpeace en WISE, wijst uit dat een CO2-heffing de meest kostenefficiënte maatregel is om de Nederlandse industrie te verduurzamen. Tevens blijkt dat een CO2-heffing geen substantiële negatieve gevolgen heeft voor de concurrentiepositie van de industrie in Nederland.

  Een nationale CO2-heffing bevordert juist op Europees niveau een gelijk speelveld blijkt uit het rapport. Omgekeerd heeft het ontzien van de Nederlandse industrie negatieve effecten, namelijk hogere kosten om tot de gewenste 49% CO2-reductie in 2030 te komen. Greenpeace en WISE roepen minister Eric Wiebes op CO2-prijs te verankeren in het Klimaatakkoord.

  Peer de Rijk, directeur van WISE: “Als we de klimaatdoelen serieus nemen en écht wat willen veranderen, kunnen we de industriële reuzen niet langer blijven ontzien. De schouders van de industrie zijn sterk genoeg om de kosten van een CO2-heffing te dragen. Het is daarom hoog tijd dat de grootste vervuilers een serieuze bijdrage gaan leveren aan de klimaattransitie.”

  Het beprijzen van CO2 versnelt de terugverdientijd van investeringen en geeft zekerheid aan het bedrijfsleven over de kosten die gemaakt moeten worden om CO2-uitstoot te verminderen. Bovendien kan een deel van de opbrengsten van de heffing worden teruggesluisd als subsidie voor het nemen van CO2-besparende maatregelen of duurzame investeringen. Een dergelijke combinatie van beprijzing en subsidiëren kan heel doeltreffend werken. Op die manier worden bedrijven gesteund in hun omslag naar een schone toekomst blijkt uit de analyse van Greenpeace en WISE.

 21. Erik van Erne zegt:

  20 december 2018 om 16:45 | Permalink

  Klimaatakkoord: Woningcorporaties Motor Achter Verduurzaming Huizen

  Deze kabinetsperiode gaan woningcorporaties al beginnen met het verduurzamen en aardgasvrij maken van woningen. Dat is afgesproken in het klimaatakkoord met gemeenten, bouw- en energiebedrijven. Jaarlijks gaat het om 30.000 tot 50.000 huizen.

  “Deze partijen hebben tot uiterlijk 1 april 2019 om zo concreet mogelijk te maken om welke woningen het gaat”, staat in de afspraken die zijn gemaakt aan de klimaattafel. Het is een van de uitkomsten van de onderhandelingen rond het klimaatakkoord, dat morgen officieel wordt gepresenteerd.

  Tot nu toe was het probleem dat corporaties meer geld zeiden nodig te hebben dan het kabinet beschikbaar wilde stellen. Dat is nu opgelost: de woningcorporaties krijgen extra middelen naast de eerder toegezegde korting op de verhuurdersheffing van 100 miljoen euro. Via de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE), de energie-investeringsaftrek en extra geld voor een wijkgerichte aanpak is er alles bij elkaar bijna een half miljard euro extra beschikbaar.

  Als de woningcorporaties op grote schaal beginnen, wordt de techniek om huizen te verduurzamen snel goedkoper, is het idee. De corporaties fungeren dan als startmotor voor de verduurzaming van alle woningen in Nederland.

 22. Erik van Erne zegt:

  20 december 2018 om 16:50 | Permalink

  Milieuorganisaties en FNV Stemmen Niet In Met Klimaatakkoord

  Vijf milieuorganisaties en werknemersvereniging FNV zullen geen handtekening zetten onder het klimaatakkoord dat er nu ligt, hebben ze vandaag op een persconferentie bekendgemaakt.

  De ontevredenheid zit hem vooral in de voorstellen die er liggen voor de industrie. Het bedrijfsleven moet zwaarder worden aangepakt voor de vervuiling van het klimaat met het broeikasgas CO2, vinden ze.

  Een gesprek met minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) kon hier geen verandering in brengen. De onderhandelingen met onder meer de overheid zijn sinds dit jaar bezig.

  “Als deze fundamentele punten niet worden opgelost, kunnen wij in 2019 niet onze handtekening zetten onder het uiteindelijke akkoord”, laten de organisaties gezamenlijk weten. De bal ligt volgens hen nu bij het kabinet. Er moet wat de in totaal zeven partijen betreft “een wonder” gebeuren willen ze alsnog instemmen.

  Vanavond overleggen het kabinet en de coalitiepartijen voor een laatste over de plannen van de zogenoemde klimaattafels waaraan vertegenwoordigers uit de sectoren elektriciteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw en mobiliteit maandenlang hebben onderhandeld.

  De politiek laat dan weten of er wat hen betreft een klimaatakkoord ligt. Daarna moeten Tweede en Eerste Kamer hier nog mee instemmen. Ook moeten de maatregelen nog worden doorgerekend of ze de doelen uit de Klimaatwet halen.

 23. Erik van Erne zegt:

  13 januari 2019 om 15:11 | Permalink

  Klaas Dijkhoff Van De VVD Neemt Afstand van Klimaatakkoord

  VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt dat het klimaatakkoord niet zijn akkoord is en zinspeelt zelfs op een mogelijke val van het kabinet.

  De VVD is absoluut niet van plan alle maatregelen uit het klimaatakkoord uit te voeren. In een interview met De Telegraaf zegt fractievoorzitter Klaas Dijkhoff dat zijn partij het lang niet met alle punten in het moeizaam tot stand gekomen akkoord eens is: “Bedankt voor het advies en het harde werk, maar de kans dat ik het akkoord letterlijk ga uitvoeren is nihil.”

  Het in december gesloten concept-klimaatakkoord bevat zo’n zeshonderd maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen en is tot stand gekomen na langdurige onderhandelingen tussen zo’n honderd belanghebbende partijen. Dijkhoff neemt nu duidelijk afstand van de door onder andere de industrie en maatschappelijke organisaties gemaakte afspraken: “Het is niet mijn akkoord.”

  De fractievoorzitter van de VVD vreest voor de gevolgen voor de portemonnee van gewone mensen, zegt hij. Al voordat het akkoord gesloten was sprak CDA-leider Sybrand Buma in augustus ook al de vrees uit dat het akkoord niet goed zou uitpakken voor de gewone mensen en zou leiden tot maatschappelijke tweedeling.

  De VVD-fractievoorzitter zinspeelt zelfs al op de mogelijke val van het kabinet op dit thema: “Als het alternatief wordt dat ik óf het kabinet óf de burger moet laten vallen: de burger zal ik nooit laten vallen.”

 24. Erik van Erne zegt:

  22 januari 2019 om 22:22 | Permalink

  Doorberekeningen Klimaatakkoord Komen Voor Provinciale Verkiezingen

  De Tweede Kamer kan op 13 maart, dus nog voor de provinciale verkiezingen, kennisnemen van de doorrekeningen van het ontwerp-klimaatakkoord door het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

  Belangrijke vragen zijn of de voorstellen toereikend zijn om de beoogde afname van de CO2-uitstoot te halen, hoe hoog de kosten oplopen en wie precies de rekening betaalt.

  Het klimaatakkoord omvat honderden mogelijke verduurzamingsmaatregelen op het gebied van energie, industrie, landbouw, transport en woningen. Doel is dat Nederland daarmee voldoet aan internationale afspraken om de uitstoot van CO2 in 2030 met bijna de helft te hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. Na de doorrekening is het aan de politiek om te kiezen welke plannen daadwerkelijk worden uitgevoerd.

  Het klimaatakkoord zorgt binnen de regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie nu al voor de nodige spanningen. Daar komt nog bij dat de coalitie na de verkiezingen van 20 maart de meerderheid in de Eerste Kamer kwijt dreigt te raken. Dan zou het kabinet afhankelijk worden van de steun van oppositiepartijen, die ook hun eigen klimaatwensen hebben.

 25. Erik van Erne zegt:

  14 maart 2019 om 17:42 | Permalink

  Effecten Ontwerp-Klimaatakkoord: Grote Stappen In Energietransitie Mogelijk, Maar Doelstelling Wordt Niet Gehaald by PBL

  Het ontwerp-Klimaatakkoord realiseert in 2030 naar verwachting een afname van de uitstoot van broeikasgassen van 31 – 52 megaton CO2-equivalenten. De opgave van 48,7 megaton (en daarmee een reductie van 49% ten opzichte van 1990) valt net binnen de bandbreedte, maar wordt waarschijnlijk niet gehaald.

  Het ontwerpakkoord kan leiden tot grote stappen in de energietransitie, maar er is nog veel werk aan de winkel: er moeten (politieke) keuzes gemaakt worden waarmee onzekerheden over het precieze effect van de voorgestelde maatregelen afnemen. De nationale kosten van deze voorstellen in 2030 vallen met 1,6 – 1,9 miljard euro nu lager uit dan geraamd op basis van het hoofdlijnenakkoord in 2018.

  Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de publicatie ‘Effecten ontwerp-Klimaatakkoord’. Het PBL heeft het ontwerp-Klimaatakkoord op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Klimaatberaad doorgerekend. Tegelijkertijd heeft ook het CPB effecten van het ontwerp-Klimaatakkoord in kaart gebracht.

  Het doel om in 2030 49% minder broeikasgassen uit te stoten ten opzichte van 1990 stelt het kabinet voor een reductieopgave van 48,7 megaton CO2-equivalenten ten opzichte van het basispad (de Nationale Energieverkenning 2017). Het ontwerp-Klimaatakkoord realiseert naar verwachting een vermindering van 31 tot 52 megaton.

  De beoogde emissiereductie valt weliswaar net binnen deze bandbreedte, maar wordt waarschijnlijk niet gehaald. Dit komt vooral door onzekerheden over verdere vormgeving van de afspraken, en over de manier waarop burgers en bedrijven zullen reageren op de voorgestelde beleidsprikkels. Er moeten (politieke) keuzes gemaakt worden om deze onzekerheden weg te nemen.

  De verwachte nationale kosten van deze voorstellen zijn met 1,6 – 1,9 miljard euro fors lager dan wat berekend werd voor het klimaatakkoord-op-hoofdlijnen van medio 2018 (3 – 3,9 miljard euro). Belangrijke oorzaken daarvan zijn lagere kosten voor hernieuwbare elektriciteit en in de industrie. Ook was het nu mogelijk het pakket voor mobiliteit te analyseren, dat per saldo juist baten oplevert.

  De grootste reductie (18,3 – 21,0 Mton) wordt bereikt in de elektriciteitssector. Het doel was hier een reductie van 20,2 Mton. De sterke toename van hernieuwbaar opgewekte elektriciteit zorgt er mogelijk voor dat Nederland in 2030 netto-exporteur van elektriciteit is en ook bijdraagt aan vermindering van emissies in het buitenland. Het einde van kolenstook en ondersteuning van wind- en zonne-energie zorgt ervoor dat in 2030 zo’n driekwart van de elektriciteitsproductie hernieuwbaar is.

  De sector met daarna de grootste reductie is de industrie (6,0 – 13,9 Mton), waar naar verwachting het doel (14,3 Mton) niet wordt gehaald. De grote bandbreedte wordt veroorzaakt door onzekerheden over vormgeving van en de reactie van bedrijven op onder andere de bonus-malusregeling: zien zij het vooral als kans of als bedreiging?

  Ook in de mobiliteit is er met 4,2 – 8,0 (doel 7,3 Mton) sprake van een forse emissiereductie. De bandbreedte komt hier door onzekerheid over de snelheid waarmee het aantal elektrische personenauto’s in Nederland zal toenemen, de mate van inzet van biobrandstoffen en de omvang van stedelijke zones voor zero-emissies van het goederenvervoer.

  De aanpak in de landbouwsector (1,8 – 4,6 Mton reductie) is gelijk verdeeld over een reductie van overige broeikasgassen in de veeteelt en vernieuwing van de glastuinbouw; de reductie door ander landgebruik is minder. In de gebouwde omgeving (reductie 0,8 – 3,7 Mton) staat onzekerheid over het succes van de wijkaanpak centraal. De normering in de utiliteitsbouw kan naast de wijkaanpak ook tot forse emissiereductie leiden.

 26. Erik van Erne zegt:

  5 september 2019 om 17:58 | Permalink

  NVDE Ondertekent Klimaatakkoord Op 11 September

  Op woensdag 11 september gaat de NVDE namens haar leden het Klimaatakkoord feestelijk ondertekenen.

  Dat doen we in Voorhout, in de plus-op-de-meter-wijk De Wals, samen met bewoners. Ed Nijpels, Teun Bokhoven en buurtbewoners zullen er het woord voeren.

  Door de ondertekening geeft de NVDE namens haar leden aan dat ze ‘ja’ zegt op de drie vragen die Nijpels aan de onderhandelaars stelde: wij dragen de urgentie van het klimaatprobleem uit, we zetten ons in voor 49 procent reductie van broeikasgassen in 2030 en we committeren ons aan de uitvoering van de afspraken waar de NVDE direct bij betrokken is.

 27. Erik van Erne zegt:

  5 september 2019 om 20:28 | Permalink

  Techniek Nederland Tekent Klimaatakkoord

  Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland tekent vandaag in Madurodam voor steun aan het Klimaatakkoord. Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat en Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, zijn daarbij aanwezig.

  De installatiebranche wil zich inzetten om de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving, de infrastructuur en de industrie terug te dringen. De ruim 5.000 leden van Techniek Nederland moeten voor innovatieve oplossingen zorgen om de kosten van de energietransitie binnen de perken te houden. Tegelijkertijd wil de branche alles op alles zetten om werknemers bij te scholen en nieuw talent te werven. De doelstellingen van het Klimaatakkoord zijn alleen te realiseren als er voldoende technici met green skills instromen op de arbeidsmarkt.

  De leden van Techniek Nederland leveren met duurzame energietechnieken een belangrijke bijdrage aan het reduceren van de CO2-uitstoot met 49 procent in 2030. Voorzitter Doekle Terpstra: “Zonder de technieksector krijgen we de energietransitie niet voor elkaar. Deze sector gaat het verschil maken.”

  Terpstra hoopt dat ook andere sectoren hun steun zullen uitspreken voor het Klimaatakkoord. De voorzitter van Techniek Nederland is trots op het akkoord, waar zijn sector een belangrijke bijdrage aan leverde. Terpstra: “We hebben veel gepraat en daar is een praktisch en realistisch akkoord uit voortgekomen. Nu zijn de klimaataanpakkers aan de beurt. Met concrete actieplannen rond innovatie en scholing gaan we vaart geven aan de energietransitie.”

 28. Erik van Erne zegt:

  12 september 2019 om 17:47 | Permalink

  Shell Nederland Steunt Nederlands Klimaatakkoord

  Op 12 september 2019 heeft Marjan van Loon een brief aan Ed Nijpels aangeboden, waarmee ze namens Shell Nederland steun heeft uitgesproken voor het Nederlandse klimaatakkoord.

  Nederland heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Meer dan honderd organisaties zijn samen na lang beraad tot een pakket maatregelen gekomen dat op 28 juni 2019 is gepresenteerd om opwarming van de aarde te beperken. Het is erg stevig voor ons, des te meer na de veranderingen die het kabinet recent heeft aangebracht. Maar het biedt ook kansen.

  Binnen het klimaatakkoord zullen wij ons deel doen. Wij zullen de emissies van onze eigen fabrieken terugbrengen. Daarbovenop gaan wij de Nederlandse samenleving helpen verduurzamen door bijvoorbeeld het bouwen van zonne- en offshore windparken en gaan we meer CO2-arme brandstoffen verkopen aan onze klanten. Shell Nederland wil de kansen pakken die de energietransitie biedt in Nederland.

  Zie ook: Shell Opent Tweede Energiezuinige Tankstation Met Zonnepanelen Op Het Dak In NederlandZonnepark Shell Moerdijk Met 76.000 Zonnepanelen Op Chemiecomplex in MoerdijkBuitenfonds: Vijf Miljoen Bomen Planten In Nederland by Shell En StaatsbosbeheerShell Pernis Levert Restwarmte Aan 16.000 Huishoudens

 29. Erik van Erne zegt:

  14 oktober 2019 om 17:00 | Permalink

  Waterschappen Stemmen Unaniem In Met Klimaatakkoord

  De waterschappen hebben na uitvoerig overleg unaniem ingestemd met het Klimaatakkoord. Waterschappen vangen de gevolgen van de klimaatverandering zo goed mogelijk op om Nederland ook in de toekomst veilig en bewoonbaar te houden. Dit zet alleen zoden aan de dijk als ook de uitstoot van CO2 drastisch wordt teruggebracht. Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “Wij steunen het Klimaatakkoord, want als de oorzaak van de klimaatverandering niet actief en voortvarend wordt aangepakt, worden de waterproblemen in ons laaggelegen land op termijn steeds groter, zo niet onhoudbaar.”

  Dirk-Siert Schoonman: “Het Klimaatakkoord is een mijlpaal in de ontwikkeling van het Nederlandse klimaatbeleid richting 2050. Het is bemoedigend dat politiek en samenleving tot heldere klimaatdoelen en –maatregelen komen, die nu ook onverkort moeten worden uitgevoerd. Waterschappen dragen bij met de lokale opwek van duurzame energie binnen de opgaven van de regionale energiestrategieën en werken daarvoor samen met lokale energiecoöperaties, gemeenten, provincies en netbeheerders.”

  De urgentie van de klimaatproblematiek is in het dagelijks werk van de waterschappen zichtbaar, voelbaar en meetbaar. Weersextremen doen zich vaker voor en de waterschappen houden rekening met een verder stijgende zeespiegel, hevigere buien en met perioden van grote droogte. Dirk-Siert Schoonman: “Met onze bijzondere ligging in de delta zijn we kwetsbaar, maar daarvan zijn we ons als Nederlanders onvoldoende bewust. Nederland heeft belang bij een ambitieus Klimaatbeleid en een voortvarende uitvoering daarvan. We moeten snel aan de slag, want als we nu te weinig doen, zal het uiteindelijk veel meer gaan kosten.”

  De waterschappen reduceren de uitstoot van CO2 door het opwekken van biogas en door plaatsing van windmolens en zonneweiden. Op dit moment produceren de waterschappen al bijna 120 miljoen kuub biogas uit rioolslib. In 2025 willen de waterschappen 100% energieneutraal zijn. Bovendien stellen zij waar mogelijk hun afvalwater en oppervlaktewater ter beschikking voor verwarming van woonwijken als alternatief voor aardgas (aquathermie). Lokale energiecoöperaties krijgen, waar dit is in te passen, de gelegenheid om gebruik te maken van waterschapsterreinen voor duurzame energieprojecten. De investeringen blijven zo in de regio en komen ten goede aan de lokale bevolking. Ook de bouwprojecten van de waterschappen worden steeds meer circulair en klimaatneutraal uitgevoerd, net als het reguliere onderhoud aan het watersysteem. Tot slot voeren de waterschappen vernattingsmaatregelen uit – als een gebied hierom vraagt – omwille van de reductie van broeikasgassen en versterking van de biodiversiteit.

  De waterschappen streven naar slimme en kostenefficiënte oplossingen om Nederland klimaatbestendig te maken. Dirk-Siert Schoonman: “Wanneer de straat wordt opengebroken om een warmtenet aan te leggen, kunnen we tegelijk maatregelen nemen om water te bergen bij hoosbuien of juist vast te houden bij droogte.”

  De 21 waterschappen gaan samen met de regionale partners vol aan de slag met de uitvoering van de afspraken die in het Klimaatakkoord zijn gemaakt om Nederland duurzaam en economisch sterker te maken.

 30. Erik van Erne zegt:

  27 november 2019 om 18:08 | Permalink

  Provincies Scharen Zich Achter Klimaatakkoord

  De 12 Nederlandse provincies scharen zich gezamenlijk achter het klimaatakkoord. Dat betekent dat de provincies zich inzetten om de uitstoot van broeikasgassen met 49% te verminderen ten opzichte van de uitstoot in 1990. Samen met de gemeenten en waterschappen dringen de provincies erop aan dat ze bij de noodzakelijke nieuwe wetgeving vanaf een vroeg stadium in alle organen mee kunnen praten en beslissen.

  De provincies zijn gestart met regionale energiestrategieën, regionale mobiliteitstrategieën, veenweidenstrategieën en industriële clusters. De provincies willen daarin kansen benutten in het eerlijk verdelen van de lasten en lusten van de verduurzaming, bijvoorbeeld via nieuwe gebiedsfondsen.

  Voor een succesvolle verduurzaming van de regionale economie is voldoende netcapaciteit van groot belang, stellen de provincies. De netcapaciteit moet op een aantal cruciale plekken zo snel mogelijk worden uitgebreid, want nu lopen initiatieven van inwoners en ondernemers vast op het feit dat ze geen opgewekte stroom kunnen terug leveren aan het net.

  De afspraken die in het klimaatakkoord zijn gemaakt over landbouw en landgebruik sluiten nauw aan de maatschappelijke opgaven in het landelijke gebied, zoals de ontwikkeling van kringlooplandbouw, leefbaarheid platteland en een toekomstbestendige natuur. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat provincies hierbij regie nemen op een gebiedsgerichte aanpak, samen met de maatschappelijke partijen, zoals landbouw- en natuurorganisaties.

  De industrie heeft een groot aandeel in de opgave om CO2 te besparen en kan tegen relatief beperkte kosten CO2 reduceren ten opzichte van andere sectoren. De transitie van de industriële clusters vindt in de provincies plaats. Regionale clusters nemen initiatieven om de kansen in de energietransitie te verzilveren. In samenwerking met de regio’s benutten de provincies de kansen om de warmteproductie in de industrie te koppelen aan de warmtevraag in de gebouwde omgeving.

 31. Erik van Erne zegt:

  3 december 2019 om 15:53 | Permalink

  Gemeenten Stemmen Massaal Voor Klimaatakkoord by VNG

  Het Klimaatakkoord krijgt groen licht van het lokale bestuur, maar het kabinet moet nog wel met financiële garanties komen. Dat bleek vrijdag tijdens een ingelaste vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die voor een groot deel over dit onderwerp ging.

  Ruim 99 procent (99,7) van de stemmen in de vergadering was voor het akkoord, zoals geadviseerd door het VNG-bestuur. Daarbij wordt wel kritisch gekeken naar het Rijk. Zo moeten er harde en concrete financiële randvoorwaarden over de uitvoering komen. Lang niet alle gemeenten zijn er gerust op dat Den Haag ‘boter bij de vis levert’, gelet op de recente ervaringen met de decentralisaties. Nunspeet en Noord-Beveland stemden tegen.

  Bij het Klimaatakkoord komt niet zozeer de bevoegdheid als wel de regie voor een groot deel op het bord van gemeenten. Zij moeten ervoor zorgen dat bewoners en bedrijven van het gas af gaan, wat een belangrijk onderdeel is van het akkoord. De VNG sprak eerder van ‘een uiterst ingrijpende, complexe en omvangrijke opgave’. Dit vraagt om wettelijke instrumenten, die in het akkoord worden toegezegd. Daarnaast moet het Rijk dus met geld over de brug komen.

  De breed gesteunde motie hierover stelt dat nu nog ‘onzeker is hoe de extra kosten voor de uitvoering van het Klimaatakkoord door gemeenten er na 2021 uitzien’. Het financiële plaatje bij de wetgeving die gemeenten hiertoe verplicht, moet helder worden in ‘een opvolger van Klimaatakkoord’. Gemeenten willen dit beeld compleet hebben in juni volgend jaar. Dan volgt een nieuwe beoordeling of dit genoeg is om aan de inhoudelijke afspraken te kunnen voldoen.

  Dat klinkt als een mits, maar: dat is het niet helemaal. Gemeenten gaan wel echt beginnen met de uitvoering. Voorstellen die zouden zorgen voor verdere vertraging werden tijdens de vergadering naar de prullenmand verwezen. Volgens de VNG betekent de motie voor het klimaatbeleid van start gaan met de afspraken uit het Klimaatakkoord, maar ruimte houden om het tempo aan te passen op basis van het al dan niet komen tot goede interbestuurlijke afspraken op de nog openstaande randvoorwaarden.

 32. Erik van Erne zegt:

  28 november 2020 om 21:14 | Permalink

  Klimaatakkoord Webinar: Spanning op de netten

  Onder leiding van Ed Nijpels zijn zeven kopstukken uit de energiewereld met elkaar in gesprek over de energie-infrastructuur, met twee belangrijke vragen: Hoe organiseren wij de regie op dit complexe vraagstuk? Hoe maken wij de nieuwe infrastructuur voor energie haalbaar en betaalbaar?

 33. Erik van Erne zegt:

  16 december 2020 om 21:09 | Permalink

  Klimaatakkoord Webinar ‘Gevecht om Waterstof’

  Het webinar ‘Gevecht om Waterstof’, onder leiding van Ed Nijpels. Aan het woord komen Noé van Hulst (internationaal waterstofexpert en voormalig waterstofgezant), Ad van Wijk (hoogleraar toekomstige energiesystemen Technische Universiteit Delft) en John Kerkhoven (directeur onderzoeksbureau Kalavasta).

 34. Erik van Erne zegt:

  18 januari 2021 om 21:02 | Permalink

  Klimaatakkoord Webinar ‘Ruimte maken voor nieuw bos’

  Het webinar ‘Ruimte maken voor nieuw bos’: over het belang van bomen in Nederland, het verminderen van de uitstoot van CO2 en het bijbehorende beleid. Aan het woord komen: Gert-Jan Nabuurs, Bosbouwexpert, professor Wageningen universiteit en betrokken bij het bosbouwdossier van het IPCC; Berno Strootman, tot eind 2020 Rijksadviseur fysieke leefomgeving; Pieter van Geel, Voorzitter Uitvoeringsorganisatie landbouw en landgebruik Klimaatakkoord.

  Zie ook: Bossenstrategie Nederland: Rijk En Provincies Willen 10% Meer En Gezonder Bos In Nederland

 35. Erik van Erne zegt:

  18 februari 2021 om 20:52 | Permalink

  Klimaatakkoord Webinar Op naar 55 procent CO2-reductie

  Op 5 februari vond ons webinar ‘Op naar 55 procent CO2-reductie’ plaats. Wat is nodig is om de Nederlandse klimaatdoelstelling te verhogen van 49% naar 55% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030?

 36. Erik van Erne zegt:

  27 november 2021 om 13:32 | Permalink

  Klimaatakkoord Webinar “Het Grote Geld” – Blok 1

  Gespreksleider Ed Nijpels in gesprek met:
  • Bas Metz: Secretaris Commissie Klimaatcommitment Financiële sector (korte powerpoint-presentatie);
  • Femke de Vries: Voorzitter Commissie klimaatcommitment financiële sector;
  • Richard Kooloos: Director Group Sustainability ABN Amro en voorzitter platform duurzaamheid NVB;
  • Diane Griffioen: Hoofd beleggingen stichting pensioenfonds ABP

  Klimaatakkoord Webinar “Het Grote Geld” – Blok 2

  Gespreksleider Ed Nijpels in gesprek met:
  • Richard Kooloos: Director Group Sustainability ABN Amro en voorzitter platform duurzaamheid NVB;
  • Willem van Schramade: Sustainable Finance Factory, consultant, verbonden aan Erasmus universiteit;
  • Rens van Tilburg: Directeur Sustainable Finance Lab;
  • Kees Kodde: Eerlijke Geldwijzer Oxfam Novib.

  Klimaatakkoord Webinar “Het Grote Geld” – Blok 3

  Gespreksleider Ed Nijpels in gesprek met:
  • Kees Vendrik, Hoofdeconoom Triodos Bank;
  • Hiske Arts, ABP Fossielvrij;
  • Rens van Tilburg, Sustainable Finance Lab;
  • Diane Griffioen: Hoofd beleggingen stichting pensioenfonds ABP

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (459)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Plastic Wegwerp Draagtasjes Versus Herbruikbare Draagtasjes
 • Verhuizen? Regel Regel Deze Drie Dingen Vooraf
 • Verduurzaam Jouw Bedrijf En Maak Dat Breed Bekend Bij Gemeenten En Leveranciers
 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Links

  Milieunet op..