google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

De Nederlandse Klimaatwet: Vermindering Broeikasgassen 95% en 100% Duurzame Energie in 2050

Geschreven op 10-7-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Klimaat Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Update 17 februari 2022: In een Kamerbrief kondigt minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie aan dat hij in de Klimaatwet aangescherpte doelen voor CO2-reductie opneemt.

‘Nederland wil koploper zijn bij het tegengaan van de opwarming van de aarde’, schrijft minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie aan de Kamer.

Om handen en voeten te geven aan die ambitie wil hij dit voorjaar de Klimaatwet aanpassen en het doel van 49 procent CO2-reductie ophogen naar 55 procent in 2030.

Ook wil hij tussendoelen voor 2035 (70 procent) en 2040 (80 procent). Het doel voor 2050 wordt aangescherpt van 95 procent CO2-reductie naar CO2-Neutraliteit.

24 oktober 2019: Zo, het is zover. Vandaag is het voor de eerste keer Klimaatdag ook wel Klimaatprinsjesdag genoemd.

De dag waarop het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een Klimaat- en Energieverkenning publiceerd waarin de laatste cijfers en andere actuele zaken omtrent het klimaat staan.

Het Kabinet komt ieder jaar met een reactie op deze verkenning van het PBL in een klimaatnota, waarin staat hoe de doelen uit het klimaatplan moeten worden gehaald. Daarover wordt ieder jaar gedebatteerd met het parlement.

De Tweede Kamer maakte in december 2018 serieuze afspraken over deze speciale Prinsjesdag. Het idee is dat er op die dag alleen over het klimaat wordt gedebatteerd.

Waar het mis is gegaan, weet ik niet maar er is vandaag heel weinig te merken van deze speciale Klimaatprinsjesdag. Het is herfstvakantie op het Binnenhof en dus is de agenda van de Tweede Kamer deze speciale donderdag leeg. De stukken die het Planbureau jaarlijks uitbrengt, komen pas volgende week.

En dus wordt Klimaatprinsjesdag volgend jaar pas voor het eerst echt gevierd, erkent een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken. “In het voorjaar is een koninklijk besluit uitgevaardigd waarin staat dat een paar onderdelen van de Klimaatwet per 1 januari 2020 ingaan”, legt de woordvoerder uit. Ook de organisatie van de Klimaatprinsjesdag valt daar dus onder.

28 mei 2019: Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de Klimaatwet. De Klimaatwet is een initiatief uit de Tweede Kamer van GroenLinks en PvdA. Later sloten SP, 50PLUS en coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zich hier bij aan.

Voor 2030 moeten de broeikasgassen, vooral CO2, met 49 procent zijn verminderd ten opzichte van het ijkjaar 1990. In 2050 moet de reductie verder oplopen tot 95 procent.

Tegelijkertijd willen de opstellers van de wet het aandeel duurzame energie opschroeven tot 100 procent in 2050. Ook moet er energie worden bespaard, maar daar staat geen concreet doel tegenover.

Om het klimaatbeleid niet afhankelijk van een enkel kabinet te maken, moet het kabinet iedere vijf jaar een klimaatplan maken. In dat plan staan de belangrijkste beslissingen die de overheid de komende jaren neemt op het gebied van klimaatbeleid en worden de laatste nationale en internationale klimaatontwikkelingen beschreven.

Ieder jaar wordt er door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een Klimaat- en Energieverkenning gepubliceerd waarin de laatste cijfers en andere actuele zaken omtrent het klimaat staan. De publicatie verschijnt op iedere vierde donderdag in oktober. Die dag wordt voortaan Klimaatdag genoemd.

Het Kabinet komt ieder jaar met een reactie op deze verkenning van het PBL in een klimaatnota, waarin staat hoe de doelen uit het klimaatplan moeten worden gehaald. Daarover wordt ieder jaar gedebatteerd met het parlement.

De Klimaatwet is een kaderwet. Er staan geen specifieke maatregelen in. Die komen in het Klimaatakkoord te staan. Zie ook: Klimaatplan Nederland: Publieksconsultatie Klimaatplan En INEK

20 december 2018: De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Klimaatwet. Het initiatief van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66, VVD, CDA, SP en 50PLUS kreeg een meerderheid van 112 zetels, 27 Kamerleden stemden tegen.

De SGP, PVV en FvD lieten voorafgaand aan de stemming weten tegen de wet te stemmen. Ook de Partij voor de Dieren ging niet akkoord.

De indieners zullen de Klimaatwet nu behandelen in de Eerste Kamer.

De Klimaatwet bestaat uit drie doelen: in 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent zijn teruggebracht ten opzichte van 1990, in 2050 moet dat percentage naar 95 procent en tot slot moet in datzelfde jaar de volledige elektriciteitsproductie duurzaam zijn.

7 december 2018: De Klimaatwet kan op steun van bijna alle partijen in de Tweede Kamer rekenen. Daarmee zijn de kaders om de broeikasgassen terug te dringen een stap dichterbij, bleek tijdens de wetsbehandeling in het parlement.

Nog voordat het debat begon, bestempelde Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib het initiatief al als “historisch”. Dat had te maken met de maar liefst zeven partijen die de wet indienen.

De Klimaatwet is een initiatief vanuit de Tweede Kamer. Onder de vorige regering presenteerden PvdA en GroenLinks de plannen, later sloten ChristenUnie, D66, VVD, CDA en SP zich erbij aan.

Daardoor is de wet al verzekerd van een ruime tweederdemeerderheid. Ook 50PLUS steunt de Klimaatwet onvoorwaardelijk. De doelen reiken tot in 2050, dus een breed draagvlak vanuit de politiek is ook noodzakelijk.

PVV en Forum voor Democratie (FVD) zijn ronduit tegen de Klimaatwet. PVV’er Alexander Kops had het over een vreselijke wet die Nederland naar de knoppen helpt. Kops hekelde vooral de kosten voor de burgers die uit de maatregelen voortvloeien.

FVD-leider Thierry Baudet was zo mogelijk nog kritischer. Volgens hem is het resultaat van alleen de Nederlandse maatregelen op de temperatuurverschil verwaarloosbaar. Bovendien gelooft Baudet überhaupt niet dat er een klimaatprobleem is en dat de mensheid invloed op het klimaat heeft.

Met de Klimaatwet moeten de broeikasgassen worden teruggebracht, zodat de wereldwijde temperatuurstijging ruim beneden de 2 graden blijft, zoals afgesproken in de doelen van Parijs.

De wet bestaat uit drie doelen; in 2030 moeten de broeikasgassen met 49 procent zijn teruggebracht ten opzichte van 1990, in 2050 moet dat een verdere verlaging tot 95 procent zijn en tot slot moet in datzelfde jaar alle elektriciteitsproductie volledig duurzaam zijn.

Het kabinet moet jaarlijks met concrete plannen en een klimaatbegroting laten zien hoe zij dat voor elkaar wil krijgen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) krijgt een belangrijke controlerende taak.

Een groot deel van de Kamer was het er al snel over eens dat de Klimaatwet voor de kaders zorgt. Over de invulling is veel meer verdeeldheid. Daarover wordt momenteel vergaderd aan de zogenoemde klimaattafels.

Aan die klimaattafels zitten ruim honderd partijen uit het bedrijfsleven, werknemersorganisaties, maatschappelijke organisaties en de overheid. De vijf sectoren (gebouwde omgeving, elektriciteit, industrie, landbouw en mobiliteit) moeten tot een gezamenlijk klimaatakkoord komen dat de doelen uit de Klimaatwet haalt. De politiek krijgt het laatste woord over het klimaatakkoord, maar zo ver is het nog niet.

Aanvankelijk werd een akkoord rond de jaarwisseling verwacht, maar deze week sloegen enkele milieuorganisaties alarm. Milieudefensie, Greenpeace en Natuur en Milieu zijn niet van plan voor de maatregelen te tekenen zoals die er nu liggen.

10 juli 2018: Zo, daar is ie dan. Het initiatiefwetsvoorstel voor een Nederlandse Klimaatwet. Na maanden van onderhandelen zijn zeven fracties in de Tweede Kamer het eens geworden over de tekst voor de Klimaatwet.

Jesse Klaver van GroenLinks, Lodewijk Asscher van PvdA, Sandra Beckerman van SP, Rob Jetten van D66, Carla Dik-Faber van ChristenUnie, Dilan Yesilgöz van VVD en Agnes Mulder van CDA dienden de initiatiefwet  in. Daarin pleiten de zeven partijen onder andere voor een klimaatnota waarin het kabinet eens per vijf jaar het beleid voor de komende jaren uitwerkt.

GroenLinks, PvdA, VVD, CDA, D66, CU en SP hebben afgesproken dat de uitstoot in 2050 met 95 procent moet zijn afgenomen ten opzichte van het niveau van 1990. Ook is afgesproken dat tegen die tijd alle energie duurzaam moet worden opgewekt.

De Klimaatwet is een nadere uitwerking van het initiatief van Groenlinks en PvdA waar SP, D66 en CU zich vorig jaar bij aansloten. Coalitiepartijen VVD en CDA voegden zich daar aan toe na de formatie waarna intensieve onderhandelingen volgden om tot een Klimaatwet te komen. Om ook CDA en VVD aan boord te krijgen, moesten de ondertekenaars van de initiatiefwet water bij de wijn doen. Het nieuwe voorstel wordt eerst voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De parlementaire behandeling begint naar verwachting na het zomerreces.

De Eerste en de Tweede Kamer ontvangen jaarlijks een uitgebreide klimaat- en energieverkenning van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en op een jaarlijkse Klimaatdag, een soort Prinsjesdag over het Klimaat, op de vierde donderdag in oktober worden de vorderingen besproken.

In het regeerakkoord is de ambitie opgenomen dat die Nederlandse Klimaatwet er moet komen. Voor 2030 is een daling van de CO2-uitstoot van minstens 49 procent afgesproken vergeleken met 1990. De partijen spreken wel de ambitie uit om uiteindelijk op 55 procent CO2-afname uit te komen, waar PvdA en GroenLinks als initiatiefnemers voor de Klimaatwet aanvankelijk op mikten.

Een van die details is een passage over een eerlijke verdeling van de financiële lasten van de energietransitie. Het gaat om een verdeling van de lasten tussen grote bedrijven en hogere inkomens enerzijds en het midden- en kleinbedrijf en lagere inkomens anderzijds. Linkse partijen zien graag dat dit terugkomt in Klimaatwet, maar de VVD voelt daar minder voor. Zij zien de energietransitie als een mogelijkheid om het bedrijfsleven een extra impuls te geven.

De zeven fracties zijn samen goed voor 113 zetels in de Tweede Kamer. De verwachting is dat vanwege het brede draagvlak de wet in de Eerste Kamer niet in de problemen zal komen. Over hoe de beoogde afname bereikt moet worden, wordt momenteel nog onderhandeld aan diverse klimaattafels en wordt uiteindelijk vastgelegd in het Klimaatakkoord.

Nederland wordt het zevende land ter wereld met een eigen Klimaatwet. Het Verenigd Koninkrijk was in 2008 het eerste land dat een soortgelijke wet heeft ingevoerd. Ook Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, Frankrijk en Mexico hebben zo’n wet.

Niet iedereen is positief over de initiatief Klimaatwet. De Partij voor de Dieren vat het als volgt samen: Klimaatwet smelt langzaam weg tot boterzacht compromis. Met de gepresenteerde klimaatwet gaan we het klimaat niet redden, concludeert de Partij voor de Dieren. Het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad wordt ingewisseld voor een politiek compromis waarmee het niet-groene regeerakkoord nog verder wordt ontgroend. De doelstelling van 49% CO2-reductie in 2030, die nog wel in het regeerakkoord stond, is afgezwakt tot een boterzacht ‘streven’.

Daardoor ontbreken er harde afrekenbare doelstellingen voor de komende 32 jaar, is er geen enkele garantie ingebouwd dat de grootste vervuilers gaan betalen en wordt er nog steeds geen afscheid genomen van fossiele energie. GroenLinks en PvdA hebben zich met deze wet tot gedoogpartners gemaakt van het kabinet en dat geeft een verontrustend beeld.

De Partij voor de Dieren ziet uit naar de behandeling van het wetsvoorstel en zal een aantal amendementen indienen die ervoor kunnen zorgen dat de wet een échte klimaatwet wordt naar Zweeds voorbeeld. De Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren zal één van de grootste vervuilers namelijk de veehouderij indringend agenderen. Er is “no time to waste” en dat betekent dat de Tweede Kamer moet komen met een realistische klimaatagenda. Geen intentieverklaring, maar een wet met afrekenbare doelstellingen.

Marianne Thieme: “Het is goed dat deze partijen hebben geprobeerd iets voor het klimaat te regelen. Maar het is slechts een gedoogakkoord geworden voor het huidige niet-groene klimaatbeleid van het kabinet. De ambities van het voorstel moeten realistischer worden willen we de aarde niet meer laten opwarmen dan 1,5 graad Celsius. Dat betekent hogere reductie van CO2, afscheid nemen van fossiele brandstoffen en inkrimping van de veestapel. Het kabinet erkende in 2004 al dat vlees het meest klimaatonvriendelijke onderdeel van ons voedselpakket is.”

Onlangs gaf de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur nog maar weer eens aan dat een inkrimping van de intensieve veehouderij vereist is om het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Het juridisch bindend quotum van broeikasgassen voor alle sectoren samen ligt op 10 megaton C02-equivalenten in 2050. De uitstoot door de veehouderij ligt momenteel al op 18 megaton. Zonder de intensieve veehouderij drastisch in te perken worden de klimaatdoelstelling ook volgens dit adviesorgaan onhaalbaar.

De Partij voor de Dieren heeft op 17 september 2015 een motie ingediend die het Kabinet opriep met een klimaatwet te komen. PvdA stemde toen tegen de motie. PvdA en GroenLinks kondigden drie maanden later een klimaatwet aan. Het voorstel kende een CO2-reductiedoelstelling van 55% in 2030. Nadat de partijen D66, ChristenUnie, VVD en CDA werden uitgenodigd om mee te doen, is het eerste wetsvoorstel drastisch herzien met minder vergaande intenties.

Zie ook: Hoe Nederland Een Klimaatwet Krijgt by Milieudefensie – Zandzakken Voor de Deur: Klimaatwet Nu by Natuur & Milieu – De Klimaatwet van Jesse Klaver en Diederik Samson: Vermindering Broeikasgassen 95% in 2050 – Startschot Voor Klimaatakkoord Nederland: Uitstoot Van Broeikasgassen Met 49% Verminderen – Het KlimaatAkkoord van Parijs – The Paris Agreement – Klimaatakkoord met Vereniging Nederlandse Gemeenten – Het Nationaal Klimaatakkoord: Hoe Ziet Jouw Klimaatakkoord Eruit? – De Klimaatenvelop: Kabinet Investeert 300 Miljoen Euro Per Jaar in CO2-Reductie – Nederland haalt Kyoto doelstellingen – Open Brief 64 Hoogleraren: Oproep aan Kabinet om Alle Elf Kolencentrales in Nederland te Sluiten – De Klimaatzaak by VPRO Tegenlicht – Kabinet in Beroep Tegen Klimaatvonnis: Urgenda Ziet Uitspraak Beroep Met Vertrouwen Tegemoet – Het Energy Next! Congres: Het Roer Moet Om, Maar Hoe? – Nederlandse Energiecentrales Verstoken Steeds Meer Kolen: CO2-Uitstoot Fors Hoger – Battle of The Grids: Kernenergie- en Kolencentrales Overbodig, Voorrang voor Duurzame Energie – Energie van Nederland: Nederland Wordt Vuilste Land van Europa – Nederland 100% Duurzame Energie in 2030: Samen Sneller Duurzaam – Nederland krijgt nieuwe energie: 100% Duurzame Energie – Nederland ver verwijderd van Europese duurzame energie doelstelling – Het Energieakkoord Voor Duurzame Groei: Slechts 14% Hernieuwbare Energie in 2020 – Nieuwe Energie: Nederland na het Fossiele Tijdperk by Anne-Marie Rakhorst – Prins van Oranje over duurzame energie op de World Future Energy Summit – Het Betonakkoord: Verduurzaming Bouwsector, Recycling en Verlaging CO2-Uitstoot – Convenant Recycling Betondakpannen: Jaarlijks 25 Miljoen Beton Dakpannen Recyclen

3 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  10 juli 2018 om 15:46 | Permalink

  NVDE blij met eensgezindheid over Klimaatwet

  De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is positief over de Klimaatwet. “De wet biedt duidelijkheid op de lange termijn en geeft perspectief aan de bevolking en aan bedrijven voor hun investeringen,” zegt Olof van der Gaag.

  Het is belangrijk dat zoveel politieke partijen het eens zijn geworden. Dat geeft stabiliteit. Klimaatbeleid is een partij-overstijgend belang; het is niet links of rechts.

  Het brede draagvlak voor de Klimaatwet is een steun in de rug van het werk aan het Klimaatakkoord. Nederland schaart zich hiermee onder de Europese landen met een Klimaatwet.

  “De duidelijkheid op lange termijn maakt dat we keuzes maken vanuit het idee dat we in 2050 een nagenoeg CO2-vrij energiesysteem nodig zullen hebben.

  Het voorkomt dat we een sprintje trekken naar de 49 procent reductie in 2030 zonder verder vooruit te kijken,” zegt Van der Gaag.

  Het is goed dat er een jaarlijkse Klimaatdag komt, waarop het PBL laat zien in hoeverre de klimaatdoelen gehaald zijn.

 2. Erik van Erne zegt:

  27 september 2019 om 16:20 | Permalink

  Broeikasgassen by CBS

 3. Erik van Erne zegt:

  6 november 2019 om 17:38 | Permalink

  Nauwelijks Vermindering CO2 Uitstoot In Nederland: Wel Minder Uitstoot Van Broeikasgassen

  Volgend jaar moet de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen 25 procent lager zijn dan in 1990. We liggen niet op koers, meldde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) afgelopen vrijdag. Sterker nog, vorig jaar was onze CO2-uitstoot slechts 1 procent lager dan in 1990.

  De uitstoot van andere broeikasgassen zoals methaan en lachgas is wel flink verminderd waardoor de totale uitstoot van broeikasgassen nu 14,5 procent lager is dan in 1990. Dat brengt Nederland een stap dichter in de buurt van het doel voor 2020.

  De belangrijkste bron van methaan is de landbouw. Deze uitstoot is tussen 1990 en 2018 vrijwel niet gedaald. Maar in 1990 was er een andere bron van methaan, die toen bijna even groot was, maar nu vrijwel geheel is verdwenen: vuilstorten. De methaanuitstoot uit de afvalverwerking is maar liefst 82,5 procent omlaag gegaan. De modernere afvalverwerking heeft geleid tot een reductie van 11,3 miljoen ton zogeheten ‘CO2-equivalenten’. De sterkste daling vond plaats tussen 1990 en 2005.

  Na CO2 en methaan is lachgas (N2O) het belangrijkste broeikasgas. Ook hier is de landbouw de belangrijkste bron, die slechts iets minder is geworden. Verreweg de grootste reductie van lachgas heeft plaatsgevonden tussen 2006 en 2008, met één enkele maatregel: het invoeren van lachgaskatalysatoren (die lachgas omzetten in zuurstof en stikstof) bij fabrieken die salpeterzuur produceren, dat onder andere wordt gebruikt om kunstmest te maken.

  Door deze enkele maatregel daalde de lachgasuitstoot van de industrie in slechts twee jaar tijd van 6,3 naar 1,4 miljoen ton CO2-equivalenten. Dat is een reductie van 77,8 procent.

  Cfk’s zijn ook extreem krachtige broeikasgassen. Daar vallen ze in de wat ruimere categorie van fluorhoudende F-gassen. Het terugdringen van deze gassen is daarom ook onderdeel geworden van klimaatbeleid, via het in 1999 ingevoerde reductieplan overige broeikasgassen.

  Resultaat: de totale uitstoot van F-gassen is tussen 1990 en 2018 gedaald van 8,5 naar 2,5 miljoen ton CO2-equivalenten, een reductie van 70,6 procent. De sterkste daling vond plaats tussen 1998 en 2001.

  In Nederland moet de energietransitie de uitstoot van broeikasgassen verder terugdringen: een combinatie van energiebesparing en duurzame energie, vastgelegd in de nieuwe klimaatwet. Voorlopig heeft dat niet meer dan 1 procent CO2-reductie opgeleverd. We wekken weliswaar 7,4 procent van de energie duurzaam op, maar zijn er niet in geslaagd netto energie te besparen. De groei van duurzame energie dekt ongeveer de gestegen energievraag.

  Het is de bedoeling dat dat volgend jaar anders is. De Hemweg kolencentrale in Amsterdam gaat dicht, en er komt extra duurzame energie bij. Deze eindsprint was bedoeld om op het nippertje het klimaatdoel uit de Urgenda-zaak te halen, maar volgens het PBL blijven we net voor de finish steken, met een 23 procent lagere uitstoot van broeikasgassen.

  Wel gaat naar verwachting volgend jaar eindelijk ook de uitstoot van CO2 omlaag. 12 procent onder het niveau van 1990, schat het PBL. Daar begint dan eindelijk ook de energietransitie vruchten af te werpen voor het klimaat.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (458)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Verduurzaam Jouw Bedrijf En Maak Dat Breed Bekend Bij Gemeenten En Leveranciers
 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Links

  Milieunet op..