google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Kringlooplandbouw: Een Nieuw Perspectief Voor De Nederlandse Landbouw by WUR

Geschreven op 10-9-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Niet gecategoriseerd Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

17 juni 2019: De omslag naar kringlooplandbouw krijgt een forse impuls.

Om belemmeringen weg te nemen die innovaties in de weg staan, krijgen kringloopboeren experimenteergebieden toegewezen.

De omslag naar een sterke en duurzame landbouw krijgt verder vorm door wet- en regelgeving aan te passen om het gebruik van kunstmest terug te dringen en dierlijke mest te bevorderen.

Om (voedsel)reststromen vaker als veevoer te kunnen gebruiken, gaat ook regelgeving op de schop. Voor boeren die hun bedrijf natuurinclusief willen maken maar onvoldoende grond hebben, stelt Staatbosbeheer grond beschikbaar.

Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in het realisatieplan van haar visie op een duurzame en sterke landbouw in 2030, dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. In dat realisatieplan ‘Op weg met perspectief’ dat in nauwe samenwerking met boeren en andere partijen tot stand is gekomen, doet de minister uit de doeken hoe de beweging naar kringlooplandbouw in gang is gezet en onomkeerbaar is.

Minister Schouten: “Niet langer zoveel mogelijk zo goedkoop produceren, maar produceren met zo min mogelijk verlies aan grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur. Dat is de kern van kringlooplandbouw, waar we met elkaar aan werken. Dit is niet iets van overheden alleen. De verandering slaagt alleen met de hulp en inzet van banken, de retail, maatschappelijke organisaties, consumenten en uiteraard de boer zelf: hij of zij moet een goed inkomen verdienen en kunnen innoveren om zo een gezond bedrijf in stand houden. Onze agrarische sector staat er wereldwijd al decennia lang goed op, daar ben ik trots op. Met kringlooplandbouw en de daarmee gepaard gaande innovaties is het onze ambitie deze positie te bestendigen.’

Om kringlooplandbouw te realiseren, gaat een flink deel van de LNV-begroting (135 miljoen euro in 2019) naar activiteiten die bijdragen aan de doelen van deze visie. Geld voor innovaties wordt hierop gericht. Ook is er geld beschikbaar uit de speciale enveloppen van het Regeerakkoord, zoals gelden voor de warme sanering varkenshouderij (200 miljoen euro) en voor het verbeteren van natuur- en waterkwaliteit (40 miljoen euro). Voor innovaties die aansluiten op de kringlooplandbouw en klimaatbestendige landbouw is in 2020 al 25 miljoen euro beschikbaar. In Europees verband wordt gewerkt aan het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2021-2027. Nederland zet zich in om de gelden die hieruit naar Nederlandse boeren en tuinders vloeien zoveel mogelijk in te zetten voor de transitie naar kringlooplandbouw. Het realisatieplan helpt om de ambitie van de sectortafel Landbouw en Landgebruik om in het kader van het Klimaatakkoord een Co2-reductie van 6 Mton te realiseren in plaats van 3,5 Mton. Het kabinet zal hiervoor binnenkort middelen beschikbaar stellen.

Boeren die de omslag naar kringlooplandbouw willen maken, lopen soms tegen knellende wetten en regels op. De minister gaat – om innovatie een forse impuls te geven – in eerste instantie in een vijftal gebieden agrariërs ruimte geven om tijdelijk af te wijken van bepalingen in wet- en regelgeving. Zo komen er experimenten in de Achterhoek (sluiten van kringlopen), De Peel (mest, nieuwe teelten), Twente (zelfvoorzienend landgoed Twickel, bodem- en waterkwaliteit), Flevoland (precisielandbouw, bodemkwaliteit) en Noord Nederland (natuurinclusieve landbouw, vitaal platteland). Rijk en regio gaan hier samen met ondernemers verkennen hoe nieuwe, verdergaande stappen op weg naar kringlooplandbouw kunnen worden gezet.

De voer-mest-kringloop in Nederland is niet gesloten. Streefbeeld is om weilanden, akkerland en tuinbouw te bemesten met hoogwaardige meststoffen, waaronder meer lokaal beschikbare reststromen, compost of dierlijke mest. Kunstmestgebruik zal worden ontmoedigd. In het najaar worden de contouren van de fundamentele herziening van het mestbeleid duidelijk. Cruciaal is om nutriënten uit dierlijke en humane ontlasting te herwinnen en goed te benutten. In Europees verband pleit Nederland om hoogwaardige meststoffen in te zetten als kunstmestvervanger. Het ministerie ondersteunt proefprojecten naar de effecten hiervan op landbouw en milieu.

Het meeste diervoer bestaat nu uit restproducten uit de voedingsindustrie en direct als diervoerder geproduceerde grondstoffen zoals granen, maïs en ruwvoeder – afkomstig uit alle werelddelen. De minister wil het aandeel reststromen als grondstof voor diervoer vergroten. Komende zomer zal een speciaal ‘team Reststromen’ starten om ondernemers te helpen hier een slag in te maken. In het voorjaar van 2020 moeten er afspraken zijn met het bedrijfsleven om alle niet door de mens geconsumeerde restproducten uit de voedselproductie en voedselconsumptie te hergebruiken. Voor diervoer, of als meststof voor plantaardige productie. Randvoorwaarden zijn uiteraard de (voedsel)veiligheid en economische haalbaarheid.

In 2020 komt er een nulmeting naar de status van landbouwbodems in Nederland en komen er eenduidige meetmethodes om de staat van de bodems in de toekomst te blijven monitoren. In september is er de eerste (en jaarlijks terugkerende) Bodemtop om onder meer kennis uit te wisselen.

Met precisielandbouw kan aan de hand van technologie precies bepaald worden wat de bodem, gewassen of vee nodig hebben. Naar verwachting na de zomer wordt de Nationale Agenda Precisielandbouw gepresenteerd. Vooruitlopend daarop zijn dit jaar 10 boeren gestart met precisielandbouw. In 2020 zullen er weer 10 volgen. Onderzocht wordt hoe techniek kan helpen om grasland beter te bemesten, nesten en fauna in grasland beter te beschermen en hoe techniek kan bijdragen aan betere onkruidbestrijding.

Agrarisch ondernemers tekenen met Staatsbosbeheer een samenwerkingscontract, waarmee het mogelijk wordt om enkele duizenden hectares pachtgronden die vrijkomen in te zetten voor boeren die zich willen ontwikkelen naar een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Deze experimenten leveren kennis en goede voorbeelden op die worden gedeeld met de sector. In totaal zullen circa 40 agrarische bedrijven aan het programma Natuurinclusieve Landbouw gaan deelnemen.

Om de omslag naar kringlooplandbouw te maken is de positie van de boer cruciaal: hij of zij moet voldoende waardering én inkomen krijgen om de nodige investeringen terug te verdienen. Er komen initiatieven om het verdienvermogen van boeren te verbeteren. Een advies over wat de belangrijkste randvoorwaarden zijn voor het verdienvermogen van agrariërs bij de omschakeling naar circulaire landbouw volgt nog dit jaar.

Toegang tot investeringen is belangrijk, evenals de beloning voor maatschappelijke diensten, denk aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Met het bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren ontstaat er financiële ruimte om op het moment van en vlak na bedrijfsovername te investeren in duurzame bedrijfsontwikkeling.

Het tegengaan van oneerlijke handelspraktijken is een voorwaarde. Een aantal oneerlijke handelspraktijken wordt daarom wettelijk verboden en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zal toezicht houden op de naleving van deze wettelijke bepalingen én via een speciale monitor onderzoeken hoe de prijsvorming in de keten van producent tot consument plaatsvindt. Ook komt er een geschillencommissie waar boeren terecht kunnen voor laagdrempelige en onafhankelijk geschilbeslechting. De ACM ziet erop toe dat boeren en tuinders hogere prijzen ontvangen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid of dierenwelzijn.

23 januari 2019: Vanaf vandaag kunnen boeren, tuinders, vissers, andere ondernemers en maatschappelijke partijen hun initiatieven voor kringlooplandbouw melden bij het digitaal loket ‘Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw’.

Daarnaast is een ‘Denk-mee-groep’ van agrariërs gevormd over wat nodig is om de visie te realiseren en hoe dit aangepakt kan worden. Dit schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een brief LNV-visie ‘Waardevol en verbonden’ aan de Tweede Kamer.

Minister Schouten: ‘Om concrete afspraken te kunnen maken hoe we de toekomstvisie ‘Waardevol en Verbonden’ gaan realiseren wil ik het gesprek met mensen uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen voortzetten en uitbreiden. Daarnaast wil ik samenwerken met de regionale overheden. Veel innovaties ontstaan op het boerenerf, bij de agrarisch ondernemers zelf.

Bij het digitaal loket kunnen zij hun initiatieven melden of vragen stellen over hun plannen. Deze kennis en ervaringen wil ik bij elkaar brengen en vertalen in handelingsperspectieven voor boeren.’

Voor de uitvoering van de toekomstvisie landbouw zal minister Schouten de regie nemen. Om te komen tot een Realisatieplan worden met verschillende partijen concrete doelen gesteld en afspraken gemaakt. Van primaire producent tot de consument, van onderwijs- en kennisinstellingen tot erfbetreders, van banken tot non-gouvernementele organisaties. Met hen zal de overheid kijken naar de voorwaarden voor een succesvolle omslag naar kringlooplandbouw. Met de Denk-mee-groep zal regelmatig besproken worden wat er goed of minder goed gaat.

Zijn we in staat tot innovaties te komen die boeren helpen zich in de richting van kringlooplandbouw te ontwikkelen, én lukt het de boer daarmee een goed inkomen te verdienen? Dat zijn de belangrijkste vragen waar het Realisatieplan antwoord op moet geven. Dit Realisatieplan, dat nog voor de zomer gepresenteerd zal worden, zal ook concrete doelen bevatten voor vijf opgaves die in 2030 moeten zijn behaald: versterken positie boer, tuinder en visser in de keten; vergroten waardering voor voedsel en versterken verbondenheid boer-burger; versterken synergie van landbouw en natuur;
verduurzamen van de veehouderij; herijken van de internationale strategie van Nederland als koploper in kringlooplandbouw.

Naast de voorbereiding voor het Realisatieplan zijn inmiddels verschillende acties in gang gezet die van belang zijn voor de transitie naar kringlooplandbouw. Te denken valt aan onder andere de sanering van de varkenshouderij, het verduurzamen van de gewasbeschermingsmiddelen, de verduurzaming van de veehouderij en de herziening van het pachtbeleid.

10 september 2018: Meer dan een halve eeuw was het Nederlandse en Europese landbouwbeleid gericht op het efficiënt produceren van zoveel mogelijk voedsel tegen een lage prijs en met een redelijk inkomen voor de boer.

Met dit beleid, ontwikkeld door de legendarische Sicco Mansholt, heeft agrarisch Nederland tot ver over de grenzen bewondering geoogst en zich ontwikkeld tot de tweede agrarische exportnatie ter wereld.

Na meer dan vijftig jaar is het hoog tijd voor een koersverandering. Een efficiënte productie blijft noodzakelijk – zeker omdat de vraag naar voedsel en andere agrarische producten en grondstoffen alleen maar toeneemt. We kunnen het ons simpelweg niet permitteren om kostbare biomassa te verspillen.

Maar we moeten het begrip efficiëntie wel breder gaan invullen: niet alleen economisch, maar ook ecologisch efficiënt door slimmer gebruik te maken van natuurlijke processen en zuiniger om te gaan met grondstoffen. En door tegelijkertijd waarden als een aantrekkelijk landschap en boerennatuur om te zetten naar maatschappelijke waardering en interessante verdienmodellen.

Kort voor de zomer presenteerde Wageningen University & Research de notitie Kringlooplandbouw, waarin een nieuw perspectief wordt geschetst voor agrarisch Nederland. Deze notitie is half juni besproken met de landbouwcommissie van de Tweede Kamer. Een wetenschappelijke kijk op kringlooplandbouw in Europees perspectief wordt op 19 september gepresenteerd tijdens de jaarlijkse Mansholtlezing in Brussel. In dit artikel schetsen we kort wat dit nieuwe perspectief van een circulaire landbouw betekent voor Nederland.

Om te beginnen wat het niet is: Kringlooplandbouw betekent niet dat we terug gaan naar het nostalgische beeld van Ot en Sien. Zo lieflijk als de plaatjes in het boek van Ot en Sien suggereren was die tijd ook niet: de landbouw kampte met een hoge ziektedruk, te weinig mest en het voortdurende risico op misoogst. Kringlooplandbouw is ook geen blauwdruk waarin het boerenbedrijf nog verder ingesnoerd raakt door knellende dogma’s, eisen van de markt en regelgeving van de overheid.

Kringlooplandbouw is wèl een gezamenlijke zoektocht van boeren, betrokken burgers, bedrijven en onderzoekers naar het optimaal combineren van ecologische principes en moderne technologie, met nieuwe partnerschappen, nieuwe verdienmodellen en maatschappelijke diensten. Niet alleen gericht op een goede opbrengst en een zuinig gebruik van grondstoffen en energie, maar ook op zo min mogelijk belasten van klimaat, milieu en natuur.

Kringlooplandbouw houdt in dat we agrarische biomassa en de daarin opgeslagen voedingsstoffen vasthouden in het voedselsysteem. Door nog veel  zuiniger om te gaan met schaarse grondstoffen en minder biomassa te verspillen, hoeven minder voedingsstoffen van elders te worden aangevoerd in de vorm van bijvoorbeeld kunstmest en geïmporteerd veevoer. De beschikbaarheid van circulaire grondstoffen bepaalt daarmee de productiecapaciteit en de mogelijkheden voor consumptie die daaruit voortvloeien.

Het sluiten van kringlopen wordt de nieuwe leest waarop de landbouw is geschoeid. Geen knellend schoeisel, maar een nieuw paradigma dat ruimte biedt aan een breed scala van bedrijfsstijlen en verdienmodellen, afhankelijk van de beschikbaarheid van grondstoffen, van markten en afzetmogelijkheden en – vanzelfsprekend – afgestemd op de maatschappelijke en ecologische omgeving. Kortom, een variëteit aan bedrijvigheid variërend van intensief tot extensief; van klein naar groot en van low-tech tot high-tech.

Een centraal principe van kringlooplandbouw is dat er niet meer areaal en niet meer grondstoffen worden gebruikt dan strikt noodzakelijk. Akkers worden primair gebruikt voor de productie van voedselgewassen. Het areaal wordt daarbij optimaal benut door het inzaaien van opeenvolgende teelten, zodat de akker een groot deel van het jaar begroeid is. Met waar mogelijk mengteelten in een ruime rotatie. Een belangrijke rol is weggelegd voor dubbeldoelgewassen, waarvan de resten, zoals bladeren en stengels, gebruikt worden als veevoer of bodemverbeteraar.

Gras voor veevoer wordt alleen geteeld in gebieden waar akkerbouw niet goed mogelijk is. De nadruk ligt daarbij op meerjarige of permanente graslanden met diverse grassoorten en kruiden. Het rantsoen in de veehouderij wordt aangevuld met reststromen uit de akkerbouw, tuinbouw en de voedingsindustrie. Daaronder ook reststromen die nu niet volledig worden gebruikt, zoals eiwitrijk bietenblad, of nog niet mogen worden gebruikt, zoals meel van insecten en wormen gekweekt op akkerafval en ‘swill’ (doorgekookte voedselresten). Inmiddels zijn er adequate technieken beschikbaar om die reststromen om te zetten in hoogwaardige diervoeders die veilig zijn voor mens en dier.

In een circulaire landbouw worden de kringlopen ’zo dichtbij als mogelijk en zo ver weg als nodig’ gesloten. Optimaal benutten van reststromen betekent niet altijd dat kringlopen op bedrijfsniveau of zelfs op lokaal niveau gesloten kunnen worden. Dat hoeft ook niet. Kringlooplandbouw maakt deel uit van een circulair voedselsysteem, dat in principe de hele wereld omvat. We willen zo min mogelijk reststromen de wereld over slepen, maar de inzet is wel om te zorgen dat kringlopen ook op nationaal en mondiaal niveau zoveel mogelijk gesloten worden.

Voor de veehouder betekent kringlooplandbouw dat hij vooral gebruik maakt van ruwvoer uit eigen land en van reststromen uit akkerbouw, tuinbouw en de voedingsindustrie en de rest van de voedselketen, en dus zo min mogelijk plantaardige eiwitten die ook geschikt zijn voor menselijke consumptie, aan dieren voert. Daarbij kijkt de veehouder ook naar grondstoffen voorbij de horizon, zoals zeewier. Verder produceert hij mest van goede kwaliteit door al in de stal of de mestkelder feces en urine te scheiden.

Voor de akkerbouwer betekent kringlooplandbouw dat hij zoveel mogelijk gebruik maakt van dierlijke mest, compost en gewasresten om het bodemleven te stimuleren. Kunstmest wordt alleen gericht ingezet op de momenten dat het gewas extra voeding nodig heeft. Verder maakt hij maximaal gebruik van agrobiodiversiteit op en in de bodem en teelt hij bij voorkeur robuuste dubbeldoelgewassen, waarvan de resten (bladeren, stengeldelen) bruikbaar zijn als veevoer of plantenvoeding.

Natuurlijk zijn er nog veel vragen:  hoe kan de kringlooplandbouw slim, gezond en veilig worden ingericht op een manier die de meeste winst oplevert voor de voedselproductie van de toekomst met tegelijkertijd de meeste perspectieven voor boeren en bedrijfsleven en voor klimaat, natuur en samenleving? We weten al veel over efficiënte voedselproductie, maar nog niet in een context waarin kringlopen worden benut om de verspilling en verliezen van grondstoffen en biomassa voorkomen.

In proeftuinen kan de kringlooplandbouw worden getest en verbeterd. De proefgebieden zullen daarmee ook een bron van inspiratie en nieuwe kennis voor onderzoekers en studenten zijn. Belangrijke aspecten waar we ervaring mee op zullen moeten doen zijn: het borgen van sanitaire veiligheid, het daadwerkelijk reduceren van milieudruk en het slim tot waarde brengen van restromen. Dat alles tegen de achtergrond dat kringlooplandbouw niet los staat van de ontwikkeling van een brede biobased economie met gebruik van biomassa voor de productie van materialen en chemicaliën.

Kringlooplandbouw. Dat is het toverwoord in de landbouwvisie die Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zaterdag 8 september presenteerde. Heel concreet is die nog niet, geeft ze toe in een interview. ‘Het is een document waarmee boeren aan de slag kunnen.’

“Ik zal de regie op me nemen, het moet niet alleen een mooi stuk op papier zijn, we moeten aan de slag.” Dat zegt minister Carola Schouten bij de presentatie van haar landbouwvisie in een hypermoderne, biologisch-dynamische melkveestal in Delfgauw.

De toekomst voor de landbouw ligt volgens haar bij kringlooplandbouw. Brussel zal een belangrijke rol krijgen bij de uitwerking van de landbouwvisie: Via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kan kringlooplandbouw mogelijk gestimuleerd worden. De EU kan echter ook roet in het eten gooien, omdat er Europese wetgeving aangepast moet worden voor de Nederlandse plannen om de landbouw om te schakelen naar kringlooplandbouw.

Zie ook: Mansholt Lecture 2018: Towards Circular Food Production in Europe by WUR – Circular Agrofood System: A Zero-Waste System Producing 70 % More Food by WUR – Nationale Omgevingsvisie Helpt Bij Energietransitie, Extra Woningbouw En KringlooplandbouwWat zijn de grootste obstakels op weg naar kringlooplandbouw?Kringlooplandbouw In De Provincie Noord-BrabantDe Kringlooplandbouw Is Al BegonnenKringlooplandbouw: Hoe kunnen we de natuur benutten in onze landbouw? by WURMinister Carola Schouten Gaat Kennisdeling Kringlooplandbouw Stimuleren Via Groen Kennisnet by WUR – Regio Deal Foodvalley: Transitie Naar Gezond En Duurzaam Voedselsysteem

Tags:

6 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  21 september 2018 om 14:31 | Permalink

  Wat zijn de grootste obstakels op weg naar kringlooplandbouw?

  Resource organiseerde een lunchdebat over de nieuwe nota van minister Schouten over de invoering van kringlooplandbouw. Wat is het grootste obstakel voor invoering van kringlooplandbouw? We vroegen het aan Martin Scholten (Agricultural Sciences Group), Anne van Doorn (Environmental Sciences Group) and Jan Broezen (Food & Biobased Research).

 2. Erik van Erne zegt:

  26 oktober 2018 om 18:25 | Permalink

  Kringlooplandbouw In De Provincie Noord-Brabant

  De kringlooplandbouw verbruikt zo min mogelijk energie en gebruikt zo veel mogelijk hernieuwbare energie. Gewasresten, voedselresten, procesafval, mest en compost worden opnieuw benut of verwerkt tot een nieuw product of grondstof. Goede bodemkwaliteit vormt de basis van kringlooplandbouw. Een bodem die veel organische stof bevat, neemt beter water op en is beter bestand tegen droogte. Ook kan zo’n bodem meer stikstof en mineralen vasthouden. Dit biedt een rijker bodemleven en draagt bij aan gezonde gewassen en uiteindelijk een hogere opbrengst.

 3. Karin zegt:

  15 december 2018 om 14:42 | Permalink

  De Kringlooplandbouw Is Al Begonnen

  Zo’n 150 boeren proberen al om op hun bedrijf kringlopen te sluiten, tegen de verdrukking van strakke mestregels in. Minister Carola Schouten wil die belemmeringen wegnemen. Nederland moet koploper kringlooplandbouw worden, vindt zij.

  Bij het Noord-Limburgse Castenray staat een moderne, met zonnepanelen belegde kippenstal waar ruim twintigduizend kippen rondscharrelen en elke dag een ei leggen. Welkom bij Kipster, ‘de meest dier-, mens- en milieuvriendelijke kippenboerderij ter wereld’ volgens de website. Wagenings alumnus Ruud Zanders, mede eigenaar van Kipster, legt uit waar die claim op is gebaseerd.

  De kippen worden gevoerd met reststromen uit de voedingsindustrie, waaronder koekjesresten. De jonge haantjes, die normaal worden vergast, worden opgefokt voor vlees, de eierproductie is klimaatneutraal en de fijnstofconcentratie is laag.

  Het belangrijkste: de kippen eten geen voer dat wij ook hadden kunnen eten. ‘Het is onethisch en inefficiënt om goede granen aan onze kippen te voeren, terwijl miljoenen mensen honger hebben’, zegt Zanders. ‘De varkens en kippen moeten, net als vroeger bij onze grootouders, de restjes opeten.’

  De wetenschappelijke onderbouwing kreeg hij aangereikt van de Wageningse onderzoeker Hannah van Zanten, die in 2016 promoveerde bij hoogleraar Imke de Boer op de rol van het dier in een duurzaam voedselsysteem.

  ‘Kipster bestaat nu ruim een jaar en we werken nauw samen met de leerstoelgroep Dierlijke Productiesystemen in Wageningen. Een tijdje geleden hadden we nog een discussie over de zilvervliesjes van de rijst; is dat een reststroom van witte rijst of humane voeding die je niet als diervoer moet gebruiken? Dan vragen we het aan Hannah.’

  Kipster past precies in de nieuwe landbouwvisie van minister Carola Schouten: Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden (zie kader). Zij wil dat Nederland koploper wordt in kringlooplandbouw. ‘In een stelsel van kringlooplandbouw gebruiken akkerbouw, veehouderij en tuinbouw in de eerste plaats grondstoffen van elkaars ketens en reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie en voedingsketens’, schrijft ze in haar visie. ‘Vee wordt in de eerste plaats gevoed met gras, voedergewassen of gewasresten van het eigen bedrijf of uit de directe omgeving.’

  Ook wil Schouten met de kringloopvisie allerlei knelpunten oplossen in de huidige, op wereldmarkt en lage kostprijs gerichte landbouw. Zo moet de kringlooplandbouw leiden tot minder milieuvervuiling, meer biodiversiteit, een hoger boereninkomen, minder verspilling van grondstoffen en voedsel, en minder uitstoot van broeikasgassen. Deze punten dienen als een soort checklist om het nieuwe kringloopbeleid te toetsen.

 4. Erik van Erne zegt:

  31 mei 2019 om 19:25 | Permalink

  Kringlooplandbouw: Hoe kunnen we de natuur benutten in onze landbouw? by WUR

  Het gaat niet goed met de biodiversiteit maar natuurinclusieve landbouw kan helpen om daar verandering in te brengen. Anne van Doorn, projectleider Natuurinclusieve landbouw aan Wageningen University & Research vertelt over de mogelijkheden.

 5. Erik van Erne zegt:

  19 juli 2019 om 16:41 | Permalink

  Minister Carola Schouten Gaat Kennisdeling Kringlooplandbouw Stimuleren Via Groen Kennisnet by WUR

  Landbouwminister Carola Schouten gaat het delen van kennis in de landbouw stimuleren. Dat doet ze onder meer door het Groen Kennisnet van Wageningen UR te vernieuwen en jaarlijks te steunen met een financiële bijdrage.

  e minister vindt dat nieuwe kennis nog onvoldoende snel doorstroomt naar het boerenerf. Dit werkt vertragend voor de adoptie van innovaties en daarmee voor de omslag naar kringlooplandbouw die ze nastreeft. Het systematisch samenbrengen, analyseren en praktisch toepasbaar maken van beschikbare kennis kan beter, constateert ze.

  Schouten heeft een aantal speerpunten die de kennisverspreiding moet versnellen. Die speerpunten zijn gericht op het beschikbaar maken van kennis via internet voor alle ondernemers en erfbetreders. Verder is er aandacht voor het bijspijkeren van de betrokkenen en voor het vernieuwen van kennis in het groene onderwijs. Ook wil ze mogelijkheden creëren voor ondernemers om experimenten uit te voeren.

  Het bestaande Groen Kennisnet wordt vernieuwd en doorontwikkeld. Groen Kennisnet is een project van Wageningen University & Research in samenwerking met onder meer de instellingen voor groen onderwijs en de kennisinstellingen. Schouten wil alle goedlopende digitale initiatieven voor kennis- en innovatieverspreiding ook verbinden met het kennisplatform. Dat zijn onder meer de websites Verantwoorde veehouderij, Kas als energiebron, Vistikhetmaar, Netwerk platteland en Kennisnetwerk OBN.

  De minister stelt 1 miljoen euro beschikbaar om het Groen Kennisnet te vernieuwen. Eind 2019 moet het herontwerp gereed zijn. Vanaf 2020 wil Schouten het Groen Kennisnet bij Wageningen Research met 300.000 euro per jaar versterken om de kennisontwikkeling te versnellen. Zij levert deze financiële bijdrage onder voorwaarde dat ook andere stakeholders meedoen met eenzelfde bijdrage. De afspraken hierover moet zij nog vastleggen.

  Onderwijs heeft eveneens een belangrijke plek in de plannen van de minister. Zij is in gesprek met de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de topsectoren en de groene scholen over samenwerking bij het ontwikkelen van praktijkkennis voor toekomstbestendige bedrijfsvoering.

  Samen met NWO-SIA (een instelling die zich inzet voor praktijkonderzoek op hogescholen) investeert Schouten dit jaar ruim 8 miljoen euro in praktijkkennis programma’s met de groene hogescholen. Deze programma’s zijn gericht op Duurzaam Bodembeheer, Duurzame Plantaardige ketens, Duurzame Veehouderij en Agrarische Bedrijfsovername. De doelstelling is jaarlijks programma’s te laten starten gericht op de onderwerpen binnen de kringlooplandbouw.

 6. Erik van Erne zegt:

  7 januari 2020 om 15:52 | Permalink

  De Kring-Loop Wandeling Naar den Haag: Aanbieding 10-Stappenplan Kringlooplandbouw

  Op 14 januari lopen 29 organisaties naar Den Haag om aandacht te vragen voor kringlooplandbouw.

  De wandeling, Kring-Loop genoemd, eindigt in Den Haag met de aanbieding aan minister Carola Schouten van een 10-stappenplan.

  De Kring-Loop is een initiatief van verschillende organisaties waaronder Natuurmonumenten, Greenpeace en Urgenda.

  Zij ontwikkelden samen een pakket maatregelen om de transitie naar kringlooplandbouw te versnellen.

  Niet alleen om de natuur te herstellen maar ook om zorg te dragen voor duurzame landbouw, een beter klimaat en een schonere leefomgeving.

  De weg vooruit naar kringlooplandbouw. Voor Boeren, Burgers, Bouwers, Banken en Biodiversiteit.

  Een wandelend podium met inspirerende koplopers.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (457)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Casino777 Online Spellen: De Ultieme Online Casino Ervaring Van Nederland by Casino777
 • Links

  Milieunet op..