google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Green Deal Groene Groei: Nederland Op Weg Naar Een Duurzame Economie

Geschreven op 5-1-2012 - Erik van Erne. Geplaatst in Green Deal Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Nederland is op weg naar een nieuwe, duurzame economie. Door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, duurzame energie te stimuleren en energie te besparen, wil de Rijksoverheid uitdagingen als de stijgende kooldioxide-uitstoot, de duurder en schaarser wordende fossiele brandstoffen en de natuur die uit balans raakt het hoofd bieden.

De overheid kan dit niet alleen. Voor duurzame oplossingen in de energie-, en voedselvoorzieningen, het water, de grondstoffen, biodiversiteit, mobiliteit, biobased economy, klimaat en bouw heeft ze de creativiteit, kennis en kunde nodig van groepen burgers, bedrijven, medeoverheden en andere organisaties. Juist door die samenwerking zijn er veel kansen om een duurzame, groene economie te realiseren. Of het nu gaat om nieuwe energiebesparingstechnieken, efficiënt watergebruik, duurzaam vervoer, alternatieve bouwmaterialen of bestendige productiesystemen in de landbouw.

In 2011 is daarom de Green Deal-aanpak begonnen. Met deze interactieve werkwijze wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden. Door heldere onderlinge afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.

De eerste inschrijvingsronde in 2011 heeft ruim 200 bruikbare ideeën opgeleverd. Hieruit zijn uiteindelijk 59 Green Deals voortgekomen. Daarna zijn er nog deals op het gebied van energiebesparing (isolatie) en biodiversiteit bij gekomen. Daarmee is de tussenstand eind 2011, bij het begin van de tweede ronde, 75 Green Deals. In 2012 werden er 71 Green Deals gesloten. De instroom van nieuwe deals lag in 2013 en 2014 lager dan voorgaande jaren. Dit past bij focus op Green Deals met impact door opschaling en het strenger toepassen van selectiecriteria. In 2013 werden er 13 Green Deals gesloten en in 2014 konden we 17 nieuwe Green Deals noteren. Tussenstand 2011-2014: 176 Green Deals.

In november 2015 kunnen we vaststellen dat er al heel veel Green Deals zijn afgesloten. De teller staat inmiddels op 190. In november 2017 staat de teller inmiddels op 217 Green Deals. Zie ook: Green Deals en Gedragsverandering

Het kabinet nodigt iedereen uit om met initiatieven voor een Green Deal te komen. Burgers, bedrijven, organisaties en andere overheden kunnen op elk moment bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een initiatief aanmelden voor een Green Deal met de Rijksoverheid. De Green Deals zijn overeenkomsten tussen de Rijksoverheid (De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu), het bedrijfsleven (VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland), milieuorganisaties (stichting Natuur & Milieu en de Natuur- en Milieufederaties) en MVO Nederland. Zie ook: Green Deals: Ruimte voor Groene Initiatieven uit de Samenleving

Op basis van het in 2007 tussen Partijen gesloten Duurzaamheidakkoord en de sectorakkoorden draagt het bedrijfsleven bij aan het realiseren van de energie- en klimaatdoelen voor 2020. Met de Groene Groei Green Deal wordt aan deze samenwerking een nieuw hoofdstuk toegevoegd.

Tijdens het slotevenement van de Innovatie-Estafette op 14 april 2016 worden voor de derde keer de Green Deal Awards uitgereikt. Green Deals die zijn afgesloten en veelbelovende resultaten laten zien, ‘groen en groei potentieel’ hebben én bijzondere prestaties leverden op het gebied van samenwerking, durf en vernieuwing komen voor de prijzen in aanmerking. Zie: De Green Deal Award 2016 en de Green Deal Runner Up Award 2016

Zie ook: Green Deal Scholen: Duurzame, Gezonde en Betaalbare scholen – Green Deal Nederland op Weg naar Duurzame Zorg – Energiebesparing en duurzaam inkopen in het hoger onderwijsGreen Deal: Olifantgras in Omgeving Schiphol Als Biomassa Grondstof Voor Duurzame Energie – De Green Deal 010: Zero-Emission Transport in de Binnenstad van Rotterdam in 2020 – Green Deals: Ruimte voor Groene Initiatieven uit de Samenleving – Green Deal Verduurzamen Voedselconsumptie by Dutch Cuisine: Verduurzaming Versnellen – Green Deal Warmtenet Metropoolregio Amsterdam voor Verduurzamen Woningen – De Green Deal Zero Emission Stadslogistiek – Green Deal Event 2015: De Green Deal Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen (EEA) – De Green Deal 1000 hectare nieuwe stedelijke natuur – Green Deal Smart Energy Cities Levert Wijkaanpak Op – Green Business Club Utrecht Centraal Ondertekent Green Deal Zero Emission Stadslogistiek – Green Deal Marktordening Warmtetransporten: Warmtesysteem by Warmtealliantie Zuid-Holland – Green Deal Trias Onderzoeksboring Westland: Verrassende Resultaten Onderzoeksboring Westland – Green Deal Participatie Van De Omgeving Bij Duurzame Energie Projecten: Grotere Slaagkans – Green Deal Circulair Inkopen 2.0 – Meerwaarde: De Oogst van 3 Jaar Green Deal Circulair Inkopen – Green Deal Decentrale Duurzame Warmte- en Koudetechnieken: 6.000 Warmtepompmonteurs – Green Citydeal EnergieRijk Den Haag: Overheidsgebouwen In Den Haag Energieneutraal In 2040 – Green Deal Autodelen II: 100.000 Deelauto’s En 700.000 Gebruikers In 2021 – Green Deal Duurzame Zorg Voor Een Gezonde Toekomst – Green Deal Natuurinclusieve Landbouw In Groen Onderwijs – Green Deal Groene Daken Legacy: Verder Als Nationaal Daken Plan – Green Deal Aquathermie: Warmte En Kou (Thermische Energie) Uit Verschillende Waterbronnen – Green Deal Sportvelden: Gebruik Chemische Middelen Stoppen Is Niet Haalbaar In 2020 – Green Deal Binnenvaart, Zeevaart En Havens: Uitstoot CO2 En Schadelijke Stoffen Verminderen – Green Deal Circulaire Festivals Voor Internationale Evenementenindustrie – Green Deal Circulair Denim: Denim Deal Van Vervuilende Denimindustrie Naar Schone Spijkerbroek – Green Deal Duurzaam GWW (DGWW2030) Krijgt Vervolg En Andere Aanpak: Verduurzamen GWW – Green Deal Koffiepads En Theezakjes Bij Het GFT: Composteerbare Theezakjes En Koffiepads

Sinds de start in 2011 zijn er inmiddels 215 Green Deals getekend. Voor elke deal is er een webpagina gemaakt. Op deze pagina staat wat de deal inhoudt, welke partijen er aan meedoen en welke afspraken er zijn gemaakt.

Deal nr (ID) Naam Green Deal Korte omschrijving deal
Green Deal 001 Groene Groei Oprichting Green Deal Board, instellen Green Deal Prijs en website Ondernemend Groen. Tevens bevat de deal acties op thema’s (o.a. energiebesparing gebouwde omgeving) en randvoorwaarden voor groene groei (o.a. inkopen). De Green Deal Board heeft als taak om de voortgang van de Green Deals te volgen en de resultaten van de deals te monitoren en te evalueren.
Green Deal 002 Biomassastromen (Platform Agro-Papier-Chemie) Gezamenlijk opstellen van tenminste zes nieuwe businesscases voor 1-1-2014 waarbij biomassa- en reststromen maximaal worden verwaard.
Green Deal 003 Duurzame Energie Centrale Onderzoek naar de mogelijkheden tot inkoop van duurzame energie door energiegrootgebruikers tegen concurrende prijzen.
Green Deal 004 Duurzame Creatieve Industrie Drie businessplancompetities in de sectoren architectuur, design en mode om ondernemerschap te stimuleren en bewustzijn te creëren ten aanzien van biodiversiteit en het behoud hiervan.
Green Deal 005 Elektrisch Rijden Nederland op de kaart zetten als aantrekkelijk land voor elektrisch vervoer door als ambassadeur op te treden, de markt voor voertuigen en infrastructuur op gang te helpen en de ontwikkeling en verzilvering van verdienpotentieel te bevorderen.
Green Deal 006 Energiebesparing Afvalverwerking Bereiken van meer recycling en energiebesparing door 1. uitvoeren van een maatschappelijke kosten-baten analyse als opmaat naar het opstellen van een MJA, 2. realiseren van een vergassingsinstallatie voor verwerking sorteerresidu met restwarmtelevering aan woonwijk en 3. realiseren van een vergistingsinstallatie voor verwerking van afval tbv groen gas.
Green Deal 007 Energieverduurzaming Glastuinbouw Samenwerkingsverband tussen één glastuinbouwonderneming en vijf Zeeuwse agrariërs. Het project beoogt de productie en het gebruik van groen gas, CO2 en water uit vergisting van plantaardig restmateriaal.
Green Deal 008 De Groene Zaak Brede deal onder andere gericht op bevorderen duurzaam inkopen en het bezien van omstandigheden waarin koper en gebruiker niet dezelfde zijn.
Green Deal 009 De Kruideniergroep, CoP ‘Bedrijven en Biodiversiteit’ Uitwisseling van praktijkervaringen bij het omgaan met biodiversiteit (gebruik ervan meewegen in investeringsbeslissingen) in een divers netwerk van ondernemers.
Green Deal 010 De Meerlanden en SGN Afvalverwerkingsbedrijf De Meerlanden en Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland gaan restwarmte en CO2 leveren aan de glastuinbouw.
Green Deal 011 Duurzame Verwerking Tapijtstromen Gescheiden inzamelen van tapijtstromen om deze te recyclen tot grondstof. Green Deal 012 Windenergie Het opzetten van een nieuw type windcoöperatie, waarbij burgers mede-eigenaar van de windmolen worden en de opgewekte stroom thuisgeleverd krijgen.
Green Deal 013 Biogas en kleinschalige vergisting bij zuivelbedrijven Ontwikkelen van kleinschalige monomestvergisting en verlichten vergunningprocedure.
Green Deal 014 Bio Energie Centrale (BEC) Essent Heropening van Bio Energie Centrale (BEC) Cuijk met de inzet van diverse lokale biomassa reststromen als brandstof en waarbij gestreefd wordt naar lokale warmteafzet.
Green Deal 015 Duurzame Filmproducties Businessplancompetitie voor het duurzaam produceren van films en het opzetten van een Platform Green Film Making.
Green Deal 016 Decentrale duurzame energieopwekking Professionalisering van honderden lokale en regionale (duurzame) energie-initiatieven.
Green Deal 017 Geo Power Oudcamp e.a. Een cluster van 8 glastuinbouwbedrijven wil via de toepassing van diepe aardwarmte aardgas besparen.
Green Deal 018 Groene Investeringsmaatschappij Haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door Holland Financial Centre naar knelpunten bij financiering van duurzame projecten.
Green Deal 019 Green Environmental Technology Initiatiefnemers willen de productie van duurzame energie op agrarische bedrijven bevorderen via een nieuwe mest vergistingstechniek en tegelijkertijd de waterkwaliteit verbeteren.
Green Deal 020 Zonne-energie Stimuleren van zonne-energie door opzetten van een systeem voor kwaliteitsborging, promotie en technische ondersteuning voor zonne-energiesystemen en informatievoorziening aan consumenten over kosteneffectiviteit van zonne-energie en de verzameling en verspreiding van monitoringsgegevens van zonne-energiesystemen.
Green Deal 021 Vergroening MDI (polyurethaan) productie Bouw van een proeffabriek om innovatieve procesintensificatie op fabrieksschaal te testen met als doel de MDI (polyurethaan) productie verder te vergroenen (energiebesparing en veiligheid).
Green Deal 022 Infrastructuur voor Elektrisch Vervoer Het realiseren van 10.000 slimme laadpunten en 100 snellaadpunten, op privaat terrein en openbaar toegankelijk privaat terrein; waar nodig aanpassen van wet- en regelgeving om nieuwe commerciële proposities mogelijk te maken.
Green Deal 023 Bio-WKK en restwarmtebenutting Verwarming van nieuwbouw met restwarmte van de Jaap Eden ijsbaan.
Green Deal 024 Materialen voor Energietoepassingen Onderzoek naar en vermarkten van materialen voor energietoepassingen. Samenwerking tussen ECN en de 3 TU’s waarbij gebruik gemaakt wordt van elkaars onderzoeksinfrastructuur en de toetsing plaatsvindt door het bedrijfsleven.
Green Deal 025 KLM Pilots: vliegen op biofuels door KLM en ontwikkeling vergister door KLM.
Green Deal 026 Koppert Cress Koppert Cress wil via Warmte Koude Opslag haar bedrijf op een duurzame manier verwarmen, door gebruik te maken van een WKO waarbij de warmte op een hogere temperatuur dan gebruikelijk opgeslagen wordt.
Green Deal 027 Duurzame Warmte uit Biomassa De ondernemer van ’t Voske streeft naar een energieneutraal paddenstoelenbedrijf. Om dit te kunnen realiseren wil hij afgewerkte champost hergebruiken voor energieopwekking.
Green Deal 028 Gescheiden Afval Inzameling Bouw van een website om inzamelpunten voor overtollige materialen/spullen bekend te maken bij consumenten.
Green Deal 029 Energiebesparing bij het MKB MKB-Nederland en intermediaire organisaties werken samen om, als eerste stap, bij 500 bedrijven een aantal standaard energiebesparingsmaatregelen te introduceren en investeringen in hernieuwbare energieproductie te stimulereren.
Green Deal 030 Verduurzaming Betonketen Verduurzaming van de gehele betonketen, van biodiversiteit bij de grindwinning tot besparing van energie en grondstoffen bij de betonproductie en hergebruik en bijmenging van sloop-beton. Daarnaast verduurzaming van o.a. ontwerp en logistiek.
Green Deal 031 Nederlandse WindEnergie Associatie Realiseren van 40 procent kostenreductie. NWEA zal met de sector innovatieve voorstellen ontwikkelen, het kabinet zorgt voor financiele instrumenten.
Green Deal 032 Energieneutrale Zuivelketen De zuivelketen bestaand uit zowel primaire producenten als verwerking, wil energieneutraal worden. Via reductie van methaanemissies, energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en de ontwikkeling van de energieneutrale stal.
Green Deal 033 Groen Gas Ontwikkeling van de groengasketen en vertienvoudiging productie groen gas in 2014
Green Deal 034 Ontwikkeling Duurzame Producten met Platform Microbiologie Vergroten van de bekendheid met “microbiologie” voor breed publiek en bedrijfsleven.
Green Deal 035 Duurzame Energie en Grondstoffen Cosun wil binnen het eigen productieproces proberen fosfor- en stikstofkringlopen zoveel mogelijk te sluiten en – via inzet van vergisting – hernieuwbare energie opwekken.
Green Deal 036 Warmtebenutting en Ontzwaveling De NAM en Shell onderzoeken mogelijkheden voor respectievelijk een biologische gaszuiveringsintallatie en een WKK-installatie waarvan restwarmte zou kunnen worden geleverd aan omliggende bedrijven.
Green Deal 037 Natuurlijk Kapitaal Private investeringen in natuurlijk kapitaal voor het eigen vestigingsklimaat. Selectie van vijf icoonprojecten waarin ondernemers experimenteren met verschillende verdienmodellen voor investeringen in natuurlijk kapitaal.
Green Deal 038 Smart Community voor Energiebesparing in Woningen Stichting Natuur & Mileu organiseert een smart community van energiekleinverbruikers. Deelnemers aan deze smart community krijgen via een webaplicatie inzage in hun gebruiksgegevens, krijgen energiebesparingstips en kunnen door energie te besparen sparen voor bepaalde producten of geld.
Green Deal 039 4D technologie Oppervlakteontwikkeling Sublean werkt samen met industriële koplopers, kennisinstellingen en gemeenten aan de totstandkoming van het systeem ‘4D oppervlakteontwikkeling’.
Green Deal 040 Energiebesparing Met Tata Steel zijn diverse financieringsmodellen voor energiebesparing doorgesproken.
Green Deal 041 Biobased Park Westland Oprichten van Biobased park waar bedrijven plantaardig restmateriaal verwaarden in hoogwaardige inhoudsstoffen zoals vezels, biociden, vruchtensappen en groen gas.
Green Deal 042 Grasraffinage Uit gras eiwitten voor diervoeders, bio-LNG, CO2 en bio-turf maken. Nieuwe businesscase. Opschaling gepland naar 20 lokaties in Nederland.
Green Deal 043 Restwarmtebenutting Samenwerking tussen bedrijfsleven en lokale overheid ivm restwarmtelevering.
Green Deal 044Strategische energie-efficiency verbeteringen Aluminiumsmelters en verwerkers werken aan het transport van aluminium in vloeibare toestand. Het transporteren van aluminium in vloeibare toestand is energie-efficiënter dan de uitgangssituatie waarbij aluminium wordt afgekoeld en vervolgens weer wordt opgewarmd.
Green Deal 045 Biogasproductie via Anaërobe Vergisting Biogasproductie via anaërobe vergisting duurzamer en economisch robuuster maken.
Green Deal 046 Gemeente Amsterdam Met de gemeente Amsterdam zijn diverse afspraken gemaakt, onder meer over energiebesparing bij ICT datacenters, stadsverwarming en het stimuleren van energiebesparingsmaatregelen in de woningsector.
Green Deal 047 Nieuw Financieringsmodel voor Zonnepanelen De Gemeente Groningen en onderneming de Groene Golf gaan zonnepanelen op daken van particuliere huiseigenaren installeren (inzet 2500-3000 woningen). Dit doen ze door de zonnepanelen te financieren en periodiek hiervoor een bedrag te innen via de gemeentebelasting (naar Amerikaans voorbeeld)
Green Deal 048 Noord-Nederland Uitbouw positie Noord-Nederland als Energyport van Nederland en Noordwest Europa door  productie biogas/groen gas, bundeling van energieonderwijs en onderzoek (Energy Academy) en uitrol van innovatieve duurzame energie- en energiebesparingsprojecten.
Green Deal 049 DE-on Oprichten van een Ontwikkelingsmaatschappij (DE-on) met het streven naar een energieneutraal Flevoland in 2020 (‘groen’) en het verzilveren van de economische kansen die daarmee samengaan (‘groei’).
Green Deal 050 Provincie Gelderland Ontwikkeling van nieuwe vormen van duurzame energie en decentrale energieopwekking in samenwerking met onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en de energiesector.
Green Deal 051 Provincie Limburg Zeven projecten die bijdragen aan verdere verduurzaming van Limburg: Realisatie van duurzame energiecentrales, restwarmtenetten en het verbeteren van energie-efficiëntie van bedrijventerreinen.
Green Deal 052 Provincie Noord-Brabant Stimulering van elektrisch vervoer, biomassa en zon-PV. De Provincie heeft een garantiefonds voor biomassa en solarprojecten ingesteld met een totaal budget van €12 miljoen.
Green Deal 053 Provincie Overijssel Zes projecten die bijdragen aan verdere verduurzaming van Overijssel. De projecten zijn gericht op de financiering van duurzame energieprojecten, energiebesparing (zoals een restwarmtenet) en duurzame energie (zoals een aardwarmteproject).
Green Deal 054 Provincie Zeeland Onderdelen zijn restwarmtebenutting in het Sloegebied en in de Kanaalzone, project voor een getijdencentrale en een ‘tidal’ testcentrum.
Green Deal 055 Provincie Zuid-Holland Verduurzaming van de warmte- en koudevoorziening en de economische ontwikkeling in deze provincie die hiermee gepaard gaat.
Green Deal 056 Rotterdam Climate Initiative Onderdelen zijn: Groene gebouwen (prestatiecontracten voor diverse soorten gebouwen), ontwikkeling van een klimaatneutrale wijk, elektrisch vervoer, industriële warmtebenuitting, windenergie, biobased economy, trainingen voor milieudiensten.
Green Deal 057 Unie van Waterschappen Realiseren van grootschalige energiefabrieken die biogas, groene stroom en duurzame warmte opwekken en het terugwinnen van nutriënten/grondstoffen.
Green Deal 058 Netbeheer Nederland Inzet Netbeheerders bij de versnelling van de energietransitie door: proeftuinen voor smart grids, uitrol van slimme meters en energiebesparing in de gebouwde omgeving, het invoeden op het gasnet van groen gas en het realiseren van laadpunten voor elektrisch vervoer in de openbare ruimte.
Green Deal 059 Energie-Nederland Onderdelen betreffen: Bij- en meestook van biomassa,voorbereiden leveranciersverplichting, windenergie, groen gas en duurzame warmte, energiebesparing, elektrisch vervoer, decentrale energieopwekking, CO2 afvang en – opslag.
Green Deal 060 Amsterdam: Snel Verduurzamen in Bewoonde Staat Initiatiefnemers willen in Amsterdam bij minimaal 1500 woningen voor energiebesparing zorgen (minimaal 20-30%) binnen drie jaar. Inzet van de Rijksoverheid is om in de loop van 2014 een landelijke uitrol mogelijk te maken.
Green Deal 061 Den Bosch: De Slimme Buurt Initiatiefnemers willen in Den Bosch bij minimaal 1500 woningen voor energiebesparing zorgen (minimaal 20-30%) binnen drie jaar. Inzet van de Rijksoverheid is om in de loop van 2014 een landelijke uitrol mogelijk te maken.
Green Deal 062 Groningen: Slim Wonen met Energie Initiatiefnemers willen in Groningen bij minimaal 1500 woningen voor energiebesparing zorgen (minimaal 20-30%) binnen drie jaar. Inzet van de Rijksoverheid is om in de loop van 2014 een landelijke uitrol mogelijk te maken.
Green Deal 063 Haarlem: De Haarlemse Methode Initiatiefnemers willen in Haarlem bij minimaal 1500 woningen voor energiebesparing zorgen (minimaal 20-30%) binnen drie jaar. Inzet van de Rijksoverheid is om in de loop van 2014 een landelijke uitrol mogelijk te maken.
Green Deal 064 Rotterdam: Duurzame daden Initiatiefnemers willen in Rotterdam bij minimaal 1500 woningen voor energiebesparing zorgen (minimaal 20-30%) binnen drie jaar. Inzet van de Rijksoverheid is om in de loop van 2014 een landelijke uitrol mogelijk te maken.
Green Deal 065 Biodiversiteit en Economie Vorming van een publiek private uitvoeringsorganisatie (Platform Biodiversiteit Ecosysteemdiensten en Economie BEE) om bedrijfsleven en het onderwerp biodiversiteit met elkaar te verbinden.
Green Deal 066 Tijdelijke Natuur Samenwerking tussen bedrijven in een alliantie, gericht op slimmer omgaan met tijdelijke natuur (5 voorbeeldprojecten van de grond trekken en juridische belemmeringen wegnemen).
Green Deal 067 Nuttige Toepassing Resthout Bevorderen van de inzet van resthout bij de energie opwekking op bedrijfsterreinen van de emballage- en palletindustrie.
Green Deal 068 Veenvervanging Stimuleren inzet veenvervangers. Verdere groei productie van biobased veenvervangers wordt begrensd door beschikbaarheid van geschikte reststromen, met name hout. Onderzocht wordt of gebruik van hout hoger in de cascade kan worden gestimuleerd (voor biobased veenvervanging versus energieproductie).
Green Deal 069 Vogelwerende Teelt Olifantsgras Onderzoeken of de teelt van Olifantsgras (Miscanthus) ervoor kan zorgen dat de omgeving rond Schiphol onaantrekkelijk wordt voor ganzen en andere grotere vogelsoorten, enerzijds om vliegveiligheid te verbeteren, anderzijds om de concurrentiekracht van boeren te vergroten.
Green Deal 070 Biomimicry Natuur inzetten als inspiratiebron voor duurzame innovaties.
Green Deal 071 Biodiversiteit+ label Ontwikkelen en in de markt zetten van een Biodiversiteit+label voor agrarische producten.
Green Deal 072 Producerend Landschap Het agrarisch bedrijfsleven, natuurbeheerders en de Rijksoverheid ontwikkelen gezamenlijk nieuwe constructies voor ontwikkeling en beheer van biodiversiteit in de Ecologische Hoofdstructuur-, Natura 2000- en aangrenzende gebieden.
Green Deal 073 Samen Ondernemen in Landbouw en Natuur Boeren en terreinbeherende organisaties (TBO’s) willen komende drie jaar nieuwe vormen van samenwerking tussen boeren en (TBO’s) in de regio verkennen en vorm laten krijgen.
Green Deal 074 Biodiversiteit Oosterschelde Haalbaarheidsstudie naar gecontroleerde aanvoer van zoet, nutriëntenrijk water naar de Oosterschelde, gericht op verbetering van de situatie voor natuur en mossel- en oestersector.
Green Deal 075 Het Landgoedbedrijf Stimuleren van innovatie en maatschappelijk ondernemerschap bij landgoedeigenaren opdat zij blijvend bijdragen aan kwaliteit van natuur en biodiversiteit en daartoe de ruimte krijgen om te ondernemen.
Green Deal 076 Verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemassen De Afval-Energie-Centrales willen investeren in een duurzame, nuttige toepassing van AEC-bodemas in de gehele keten en meewerken aan de ontwikkeling van initiatieven en de communicatie daarover.
Green Deal 077 Verduurzaming Zwembaden Partijen streven naar een constante en blijvende bewustwording van duurzame mogelijkheden en alternatieven in de zwembadsector. Voorts stellen partijen een streefpercentage vast voor de vermindering van de inzet van fossiele brandstoffen.
Green Deal 078 Regionale Samenwerking Klimaatverbond Nederland bevordert in het kader van de Lokale Klimaatagenda regionale samenwerking tussen gemeenten en ondersteunt koplopers.
Green Deal 079 Aedes Zonnepanelen voor Asbestdaken Vervangen van asbestdaken van woonhuizen door daken met zonnepanelen.
Green Deal 080 LTO – Zonnepanelen voor Asbestdaken Vervangen van asbestdaken van agrarische gebouwen door daken met zonnepanelen.
Green Deal 081 Alternatieve Grondstoffen voor Papierproductie Uitvoeren van industriële pilots met alternatieve grondstoffen voor de productie van papier en karton.
Green Deal 082 Friese Waterketen Regionale partijen streven naar grootschalige verduurzaming van de waterketen in Friesland door het breed toepassen van bestaande en nieuwe watertechnologieën en treden op als launching customer voor in Noord-Nederland ontwikkelde technieken.
Green Deal 083 Nationale Federatie Stadsgerichte Landbouw i.o. Professionaliseren van de landbouw in en om steden.
Green Deal 084 Milieuprestatieberekening van gebouwen Bevorderen van ervaring en bewustwording met de milieuprestatieberekening van gebouwen bij opdrachtgevers, architecten en adviseurs.
Green Deal 085 Verduurzamen Dierenbeschermingscentra Doel is om alle nieuw te bouwen dierenbeschermingscentra duurzaam te bouwen volgens de criteria voor duurzaam inkopen van de overheid en indien mogelijk gebruikte kattenbakvulling in te zetten voor duurzame energie-opwekking.
Green Deal 086 Waterhouderij Partijen streven naar een volledige en duurzame zelfvoorziening in water voor de deelnemende partijen in enkele pilotgebieden in combinatie met versterking van de economische basis van de deelnemers.
Green Deal 087 Duurzame Geleiderail Partijen willen een impuls geven aan het toepassen van gerenoveerde geleiderail (vangrail) om daarmee het hergebuik te bevorderen.
Green Deal 088 Haalbaarheidsstudie Nationaal Fonds Energiebesparing Haalbaarheidsstudie naar een Nationaal Fonds Energiebesparing. Met dit fonds verwachten partijen een energielabelsprong te realiseren van rood (D-G) naar groen (A-C) in 2020 voor 1 miljoen woningen.
Green Deal 089 Duurzame Warmte Deventer Keizerslanden De gemeente Deventer heeft zich ten doel gesteld dat de gemeente in 2030 CO2-neutraal is. De verduurzaming van de warmtelevering in Deventer kan hieraan een substantiële bijdrage leveren.
Green Deal 090 Wingssprayer Het bedrijf Wingssprayer wil met een nieuwe toepassingstechniek de milieubelasting bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt minimaliseren.
Green Deal 091 Schoon Water Nederland ZLTO spant zich in om met regionale ondernemers de waterkwaliteit te verbeteren.
Green Deal 092 Insecten voor Feed, Food en Farma Venik wil insecten grootschalig kunnen kweken op reststromen, om deze daarna als bulkgrondstof te benutten in feed en food.
Green Deal 093 Driekwart Duurzame Koffie in Nederland in 2015 De koffiesector wil in 2015 naar een aandeel van 75% in de verkoop van duurzame koffie.
Green Deal 094 Duurzame Digestaatverwerking en Eiwitproductie voor de Veestapel Het bedrijf Franico wil eendenkroos, geteeld op digestaat uit de vergister van de eigen maatschap, kunnen benutten als eiwitbron in diervoeders.
Green Deal 095 Rietvergasser WKK Gerberakwekerij Zwarts Gerberakwekerij Zwarts wil een nieuwe WKK installatie in gebruik nemen, die niet meer draait op aardgas, maar op riet dat uit een natuurgebied komt.
Green Deal 096 De Winst van Paardenmest Equfec, Stichting iNSnet, Staal Agritech en Paard&Zo willen bouwen aan een installatie die paardenmest en strooisel kan drogen en pelleteren.
Green Deal 097 Investeren in Duurzame Varkenshouderij De Hoeve spant zich in om een integraal duurzaamheidsconcept aan varkenshouders aan te bieden, waardoor de sector binnen 2 jaar 50% energie bespaart en eind 2016 alle deelnemende varkenshouders CO2-neutraal zijn.
Green Deal 098 Van Covergisting Naar Mestvergisting Het ombouwen van een covergistingsinstallatie in het Friese Achterkarspelen tot een mestvergistingsinstallatie.
Green Deal 099 Bio Energiecentrale Maashorst Bio Energiecentrale Maashorst wil met behulp van mesofiele covergisting biogas produceren uit varkens- en pluimveemest van veehouderijbedrijven.
Green Deal 100 Weet welk plantmateriaal je (ver)koopt! Initiatiefnemers beogen een bewuster gebruik van (specifieke) kwaliteiten en herkomsten van plantmateriaal. Hierdoor wordt bosbeheer rendabeler, treedt er minder uitval van plantmateriaal op en wordt meer houtopbrengst mogelijk.
Green Deal 101 Biomassavergister Winterswijk Bouw en beheer van een vergistingsinstallatie in het buitengebied van Winterswijk die hoofdzakelijk gevoed gaat worden met maaisel uit het landschap en natuurterrein.
Green Deal 102 Blauwzaam Lint Aanleg van een landschappelijke bloemrijke ecologische zone met een lengte van 40 Km. door 4 gemeenten variërend in breedte met een totale oppervlakte van zo’n 100 ha. De gezamenlijke investering voegt een nieuwe kwaliteit toe en waarborgt de leefbaarheid van onze regio.
Green Deal 103 Land van Bezinning Noord-Holland De betrokken partijen willen samen één of meer nieuwe wellnesslandgoederen realiseren waarbij natuur- en recreatiegebieden rond de economische kern duurzaam worden ingericht en in stand gehouden.
Green Deal 104 Land van Bezinning Zuid-Holland De betrokken partijen willen samen één of meer nieuwe wellnesslandgoederen realiseren waarbij natuur- en recreatiegebieden rond de economische kern duurzaam worden ingericht en in stand gehouden.
Green Deal 105 Uitbreiding Camping Zeeburg Realiseren uitbreiding van de camping en bijdragen aan de inrichting en het beheer van de aan de camping grenzende provinciale ecologische verbindingszone.
Green Deal 106 Icoonproject Recreatie in de Uiterwaarden Midden-Nederland Het bespoedigen van de realisatie van enkele belangrijke economische dragers in Uiterwaarden Midden-Nederland om hiermee de recreatiegebieden en de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten duurzaam in stand te kunnen houden.
Green Deal 107 Icoonproject Recreatiegebieden en Natuur Veluwe Het bespoedigen van de realisatie van enkele belangrijke economische dragers op de Veluwe door partijen samen te brengen en intenties vast te leggen. Initiatiefnemers willen zo de mogelijkheden voor recreatie vergroten, natuur en landschap verbeteren en de lokale/regionale economie versterken.
Green Deal 108 Duurzaamheid Doorgrond In een versneld tempo meer akkerbouwers en afnemers te laten aansluiten bij Stichting Veldleeuwerik om gezamenlijk te werken aan de verduurzaming van de akkerbouwbedrijven. Duurzaam is hier duurzaam op ecologisch, sociaal en economisch gebied.
Green Deal 109 Duurzaamheidslabel voor de Buitenruimte Ontwikkeling van een gestandaardiseerde methode voor de integrale duurzaamheidsbeoordeling van producten en materialen in de buitenruimte, het zogenaamde NL Label, variërend van verhardings- en plantmaterialen tot straatmeubilair en in tuinen en parken toe te passen zaken.
Green Deal 110 Dutch Grown Polymers Opzetten van een productieketen van suikerbiet naar PLA-bioplastics.
Green Deal 111 Stichting Noordzeeboerderij Proefboerderij voor zeewierproductie op de Noorzee.
Green Deal 112 Green Chemistry Campus De Green Chemistry Campus wil op het snijvlak agro-chemie faciliteiten bieden aan jonge ondernemers en MKB, om nieuwe businesscases op te zetten. Gestreefd wordt naar 14 bedrijven in 2014.
Green Deal 113 Biobased Innovations R&D werkprogramma’s opzetten via een open innovatiemodel. In aansluiting op onder meer de lokatie Green Chemistry Campus.
Green Deal 114 Natural Plastics B.V. Nieuwe plantmethode voor bomen: plantankers van afbreekbare bioplastics ipv boompalen.
Green Deal 115 Third Paradise Doel is om met verbeelding en inspiratie een maatschappelijke dialoog over de transitie naar een biobased economy te creëren in de samenleving, door kunst en cultuur.
Green Deal 116 Nova Lignum Bouwmaterialen zoals muurplaten, uit restmateriaal uit de glastuinbouw zoals auberginestengels en andere reststromen.
Green Deal 117 Kamer van Koophandel Noord Nederland Inventariseren en wegnemen knelpunten voor de ontwikkeling van een biobased economy en opzetten van een experimenteerzone in de regio Veenkoloniën-Eemsdelta.
Green Deal 118 NRK Groen Certificaten Certificeringssysteem voor bioplastics
Green Deal 119 NRK Substitutie Gevaarlijke Stoffen Vervanging van gevaarlijke stoffen die moeten worden uitgefaseerd door biobased alternatieven.
Green Deal 120 Stadsverwarming 2.0 Stadsverwarming Purmerend neemt een biowarmtecentrale in gebruik als duurzame warmtebron voor het stadsverwarmingsnet. Daarnaast wordt gewerkt aan innovatie van het distributienet en energiebesparing bij de eindgebruiker. Initiatief vindt plaats in samenwerking met Staatsbosbeheer (levering biomassa).
Green Deal 121 Windplan Wieringermeer Uitbreiding naar 300-400 MW opgesteld vermogen ten opzichte van het huidig opgestelde vermogen van 110 MW.
Green Deal 122 Energieconvenanten 1, 2 en 3 op Weg naar een Energieneutrale Regio In de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden willen partijen door middel van het afsluiten van drie regionale energieconvenanten het draagvlak voor een duurzame energiehuishouding vergroten. Doelstelling is om in drie jaren minimaal 10% energie te besparen ten opzichte van het referentiejaar.
Green Deal 123 Businesscase Zonnig Laden Uitwerken van de business case (incl. waardecreatie voor andere partijen) voor laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer op private bedrijfsterreinen, waarbij de elekrtriciteit zelf wordt opgewekt met ZON-PV.
Green Deal 124 LNG: Rijn en Wadden Bespoedigen van de introductie van vloeibaar aardgas als schone transportbrandstof in Nederland
Green Deal 125 “Tussen Fiets en Auto” Gezamenlijke haalbaarheidsstudie naar ontwikkeling en positionering van betaalbare en duurzame, elektrisch aangedreven, binnenstedelijke transportmiddelen tussen fiets en auto.
Green Deal 126 Utrechtse Energie! Centraal in de deal staat: het wegnemen van belemmeringen en ondersteunen van initiatieven voor duurzaam ondernemerschap, mogelijkheden om de bodem effectiever in te zetten voor duurzame energie, stimuleren van energiebesparing op scholen en schoon vervoer en duurzame mobiliteit.
Green Deal 127 Gelijkspanning Haarlemmermeer Partijen zetten zich in om het gebruik van energiebesparende gelijkspanning gemeengoed te maken in distributie en opwekking. In een glastuinbouwgebied realiseren de partijen een duurzame proeftuin voor gelijkspanning. Deze Green Deal draagt bij aan het verder opbouwen van kennis over deze technologie.
Green Deal 128 Landgoed De Logt Het nieuwe landgoed is een integraal innovatief project waarin verschillen functies samenkomen: duurzame energie (realisatie van een biogasinstallatie uit mest en organisatische reststoffen afkomstig van het landgoed), landbouw, recreatie, natuurbeheer, biodiversiteit en duurzaam gebruik van water.
Green Deal 129 Solar Energy Application Centre Solar Energy Application Centre (SEAC) is opgericht om technieken gebruiksklaar te maken op snijvlak tussen gebouwde omgeving en zonne-energie.
Green Deal 130 Nijmegen Onderdelen zijn: Windenergie, kwaliteitsverbetering bestaande woningen, duurzame restwarmte.
Green Deal 131 Turntoo Inkoopexperiment om te leren hoe performance based contracting werkt en wat daarbij de wettelijke en bestuurlijke belemmeringen zijn.
Green Deal 132 Metropoolregio Amsterdam Elektrisch Stimuleren van elektrisch vervoer in de regio Amsterdam d.m.v. subsidie voor voertuigen van veelrijders en de ontwikkeling van laadinfrastructuur.
Green Deal 133 Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen industrie Ketenbenadering voor industriële energiebesparing vooruitlopend op de invoering van nieuwe Europese normen voor elektrische aandrijfsystemen.
Green Deal 134 Versnelling Innovatie Elektrische Mobiliteit bij MKB Vergroten innovatiekracht van MKB rond elektrische mobiliteit en versnelling groei door middels vouchers specifieke kennis op te bouwen.
Green Deal 135 Duurzame Mobiliteit Provincie Utrecht Ontwikkeling van tools voor het meten van ecologische footprints en invoering van nieuwe mobiliteitsconcepten voor bedrijven.
Green Deal 136 Textielservice industrie zet in op energie efficiëntie Realisatie van een vijftal projecten gericht op energiebesparing van 35% in de Textielservice sector. De projecten maken onderdeel uit van de Routekaart Textielservice 2030.
Green Deal 137 Ja Natuurlijk Bijdrage aan de maatschappelijke dialoog over de relatie mens-natuur bij de transitie naar een biobased society.
Green Deal 138 Icoonproject Landgoed Schöndeln Partijen werken samen om een multifunctioneel landgoed te realiseren, waarbij aan een breed publiek wordt getoond hoe op een natuurlijke wijze vlees wordt geproduceerd, verwerkt en bereid. Naast deze economische kern is er veel ruimte voor natuur en recreatief medegebruik.
Green Deal 139 Het Pad Pilot van de Radboud Universiteit voor een wandelpad als ´gratis´ medicijn depressieve patiënten. Vraag aan overheid is inzet kennis en netwerk (o.a. in richting zorgverzekeringen). Belang is bewijsvoering positieve relatie zorg en natuur.
Green Deal 140 Groene Gevangenis Veenhuizen Opstellen van een businesscase waarin biomassa in een regionale keten de Penitentiaire inrichtingen Veenhuizen kan voorzien van duurzame energie.
Green Deal 141 Rapportage Duurzaamheid Vaste Biomassa voor Energie Partijen willen in onderlinge samenwerking komen tot rapportages over specifieke karakteristieken van biomassa voor energie die in Nederland wordt omgezet.
Green Deal 142 Duurzame Inzameling Textiel Doel is dat in 2015 het aandeel textiel in het restafval is verminderd met 50% tov 2011; daartoe willen partijen de gescheiden inzameling van textiel bevorderen.
Green Deal 143 Zero Emissie Busvervoer Uitvoeren van pilotprojecten met zero-emissie bussen in het OV, onderzoeken wat de optimale concessiestructuur is en evalueren van de pilots. Met de ervaringen uit de pilots opstellen en optimaliseren van het kostensimulatiemodel en dit ter beschikking stellen aan decentrale overheden.
Green Deal 144 Kennisplatform Duurzaam Spoor Realiseren van meer samenwerking t.a.v. duurzame innovaties tussen alle partijen in het railgebonden vervoer.
Green Deal 145 Teruglevering van Remenergie Partijen willen met het oog op een verdere verduurzaming van het spoor een pilot uitvoeren voor teruglevering van remenergie aan het bovenleidingnetwerk.
Green Deal 146 Fiets in het woon-werkverkeer Verhoging van het aandeel van de fiets in het woon-werkverkeer van 25 naar 30% in 10 jaar, via o.a. voorlichting, stimuleren “park & bike” , aanpassen lease-arrangementen, ondersteuning Pilot IJburg, publiceren Richtlijnen voor snelfietsroutes.
Green Deal 147 Inzameling, Demontage en Recycling van Bromfietsen en snorfietsen De partijen in deze Green Deal streven ernaar om afgedankte brom- en snorfietsen in te zamelen en op een milieuvriendelijke wijze te demonteren. Zo leveren ze een bijdrage aan het recyclen van brom- en snorfietsen.
Green Deal 148 Levende Duurzame Buitenruimtes Doel is het bevorderen van een duurzame inrichting van particuliere en openbare buitenruimtes in Nederland zodat de biodiversiteit wordt gewaarborGreen Deal en verder toeneemt.
Green Deal 149 Duurzame aanpak Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) Organisaties in de spoor en GWW sector ontwikkelden in 2009 tot 2012 een aanpak om duurzaam inkopen in de GWW sector beter tot zijn recht te laten komen en kansen voor duurzaamheid en innovatie beter te benutten. De aanpak Duurzaam GWW is nu zo ver ontwikkeld dat de partijen hem kunnen implementeren, verder verspreiden en doorontwikkelen.
Green Deal 150 Bevorderen Duurzaam Bosbeheer Deze Green Deal gaat over het bevorderen van duurzaam bosbeheer, wereldwijd. De partijen gaan samenwerken om het aandeel hout uit duurzaam beheerd bos voor de Nederlandse markt te vergroten.
Green Deal 151 De Groene Grachten Doel van stichting De Groene Grachten is om door energiebesparing in panden en de opwekking van groene energie een doorbraak te realiseren in het verduurzamen van monumentale panden.
Green Deal 152 Financiering Duurzame Energieprojecten Het expertisecentrum financiering duurzame projecten brengt technische en financiële kennis en expertise samen omtrent specifieke energieprojecten. Door deze bundeling van kennis en expertise wordt beooGreen Deal de financiering van duurzame energie- en energiebesparingsprojecten te bevorderen.
Green Deal 153 Groen Bouwen Deze Green Deal is een concrete invulling van de Green Deal Biobased Bouwen. Partijen willen de ontwikkeling en het gebruik van groene bouwmaterialen en -technieken stimuleren. Maxergy zal daarbij als demonstratieproject dienen. Dit gebouw zal bestaan uit 100% biobased en duurzaam geproduceerde bouwmaterialen en wordt energie neutraal. Ook wordt een biobased tuin aangeleGreen Deal waar, binnen 50 jaar, de in het gebouw gebruikte materialen kunnen hergroeien.
Green Deal 154 Biobased Bouwen Het bevorderen van de toepassing van biobased materialen, producten en bouwconcepten door het creëren van een gelijk speelveld hiervoor. Acties hierbij zijn het beschikbaar stellen van data zodat voldaan kan worden aan de relevante bouw- en milieuregelgeving, het verbeteren van de kennisuitwisseling over dit onderwerp en het ontwikkelen van een coherente marktstrategie.
Green Deal 155 Smart Energy Cities Partijen willen met deze Green Deal een extra impuls geven aan energiebesparing en de verduurzaming van de (lokale) energievoorziening. Het doel is om in de periode 2014-2019 nieuwe slimme energieconcepten zodanig op te schalen, dat deze op enkele locaties in de betrokken gemeenten kunnen worden toegepast met een totale omvang van minimaal 100.000 gebouwen.
Green Deal 156 Nederland Hotspot voor Circulaire Economie Doel van deze Green Deal is om de transitie naar een circulaire economie te versnellen, door opschaalbare circulaire projecten uit te voeren. Door de  realisatie van synergie tussen bedrijfsprojecten, het maken van overkoepelende sector- en regionale analyses en het beleid gericht op Groene Groei kan Nederland zich als wereldwijde hotspot in de circulaire economie positioneren.
Green Deal 157 Productie Bioplastics uit Groente-, Fruit- en Tuinafval Partijen willen de GFT-inzameling verduurzamen en tevens een hoogwaardige verwerkingsoptie ontwikkelen voor GFT. Partijen werken samen om onderzoek te doen naar de winning van PHA (Poly Hydroxy Alkanoaat) uit GFT om zo de productie van bioplastics mogelijk te maken. Daartoe spreken partijen af dat in 2014 een pilotinstallatie wordt gerealiseerd voor de productie van PHA. Van het in de pilotinstallatie geproduceerde PHA worden zakjes gemaakt voor de milieuvriendelijke inzameling van GFT in de gemeente Venlo.
Green Deal 158 Fair Meter Bij de productie van de Fair Meter wordt minimaal gebruik gemaakt van nieuw gewonnen grondstoffen, die in elk geval op verantwoorde wijze moeten zijn gewonnen (‘Fair’). Doel is om de meter te vervaardigen uit opnieuw gebruikte en recyclebare materialen. Daarnaast wordt de meter voorzien van een grondstoffenlabel. Doel is dat in 2020 elke uitgeleverde meter voor meer dan 98% bestaat uit gebruikte grondstoffen en materialen en designed for re-use. Gestart wordt met een gecontroleerd experiment van ten minste 1.000 Fair Meters.
Green Deal 159 Circulair Inkopen: meer waarde voor de hele keten Partijen willen met deze Green Deal een bijdrage leveren aan het realiseren van een circulaire economie door middel van het inkoopinstrument. Concreet betekent dit dat inkopende organisaties in 2014 ieder minimaal twee Circulaire Inkoop trajecten starten en dat ze de kennis en ervaring die ze hiermee opdoen actief delen met ‘inkopend Nederland’.  PIANOo, NEVI, MVO Nederland en Circle Economy faciliteren dit kennisdelen. Waar mogelijk en relevant integreren de deelnemers Circulair Inkopen in hun inkoopprocessen.
Green Deal 160 Grassen en Gewassen Het doel van deze Green Deal is het ontwikkelen van business cases en marktopbouw van biobased producten, met als basismateriaal grassen en gewassen.
Green Deal 161 Samenwerken aan transparantie van natuurlijk en sociaal kapitaal Doel van deze Green Deal is om adequate methoden en tools te ontwikkelen om (positieve en negatieve) impact op en afhankelijkheid van natuurlijk en sociaal kapitaal inzichtelijk te maken en zo de transitie naar een duurzame economie te versnellen.
Green Deal 162 CO2-emissiefactoren en CO2-berekeningsinstrumenten BeooGreen Deal e resultaten van deze Green Deal zijn: een geharmoniseerde lijst met CO2-emissiefactoren voor CO2-berekeningsinstrumenten, een breed draagvlak voor en toepassing van deze lijst (mede door instelling van een helpdesk), een transparant proces tot (jaarlijkse) validatie van de emissiefactoren op de lijst en een hoger gebruik van CO2-berekeningsinstrumenten onder consumenten, overheden en bedrijven.
Green Deal 163 CO2-voorziening Glastuinbouw Noord-Holland Het doel van deze Green Deal is het realiseren van een bron voor kwalitatief goede CO2 (uit rookgassen) en een leidingnetwerk voor de distributie van CO2 naar glastuinbouwbedrijven in Noord-Holland. Dan kan de glastuinbouw veel meer gebruik gaan maken van rest- en aardwarmte voor de verwarming van de kassen. Daardoor wordt de sector duurzamer en haar concurrentiepositie sterker.
Green Deal 164 Groene Gewasbeschermingsmiddelen Partijen beogen met de Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen de verduurzaming van de gewasbescherming in de land- en tuinbouw te versnellen door de toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico voor mens, dier en milieu te vergemakkelijken.
Green Deal 165 Trias onderzoeksboring Westland Partijen willen onderzoeksboringen naar de Triasaardlaag realiseren. Hierdoor kunnen zij de potentie van de aardlaag in kaart brengen. Na vaststelling van de eigenschappen van de Triasaardlaag in de gemeente Westland zullen zij een geothermisch doublet (gesloten aardwarmtesysteem) realiseren voor de winning van aardwarmte.
Green Deal 166 Scheepsafvalketen Partijen in de Green Deal Scheepsafvalketen willen verdere verontreiniging van zeeën en oceanen tegengaan. Driekwart van het drijvende zwerfafval in de wereldzeeën is plastic. Door preventie, scheiding en recycling van plastic, verbeteren van het toezicht én harmonisatie van afvalafgifte in havens, willen partijen bijdragen aan het sluiten van de kunststofkringloop.
Green Deal 167 Groene Daken Partijen willen door landelijke stimulering de ecosysteemversterkende eigenschappen van begroeide daken optimaal benutten. Zij zullen het meervoudig ruimtegebruik van begroeide daken stimuleren door: een maatschappelijk verdienmodel te ontwikkelen,  de beleidsmatige context van begroeide daken te verbeteren en de ontwikkelde suggesties in drie tot vijf bestaande pilotprojecten te toetsen.
Green Deal 168 Cirkelstad Deze Green Deal heeft als doel de transitie naar een circulaire en inclusieve economie met betrekking tot materiaalkringlopen in de bouwsector te ondersteunen door in minimaal vijf andere steden dan Rotterdam een vergelijkbare aanpak te realiseren. Centraal in de aanpak staat het uitvoeren van projecten (nieuwbouw, verbouw, renovatie) en het borgen van praktijkervaringen waarbij de betrokken partijen samenwerken.
Green Deal 169 Verduurzaming Scholen Partijen willen met deze Green Deal, gericht op het verduurzamen van bestaande PO en VO scholen, een extra impuls geven aan de versnelde realisatie van een gezonde leer- en werkomgeving voor leerlingen en medewerkers in een energiezuinig en betaalbaar onderwijsgebouw.
Green Deal 170 Take Back Chemicals Het doel van deze Green Deal is het in de praktijk tot uitvoering brengen van innovatieve bedrijfsmodellen die een duurzaam en efficiënt gebruik en hergebruik van chemische stoffen en materialen bewerkstelligen en het wegnemen van belemmeringen die hierbij ervaren worden.
Green Deal 171 Visserij voor een Schone Zee De Green Deal Visserij voor een Schone Zee wil de hoeveelheid afval die door de visserijsector in zee belandt verminderen. De hele afvalketen van de visserij werkt mee om afval gescheiden aan boord en in Nederlandse havens op te slaan, en zo veel mogelijk te recyclen.
Green Deal 172 Schone Stranden Een groot aantal Nederlandse kustgemeenten, bedrijven, vrijwilligers en belangenorganisaties hebben zich verenigd in de Green Deal Schone Stranden. Gezamenlijk willen zij het afvalgedrag van strandbezoekers positief beïnvloeden zodat er in 2020 minder zwerfafval achterblijft op de Nederlandse Noordzeestranden.
Green Deal 173 Zero Emission Stadslogistiek Deze Green Deal heeft als eerste doel dat Partijen gezamenlijk, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en taken, minstens tot 1 januari 2020 activiteiten gaan ontplooien en opschalen om de beweging richting Zero Emission Stadslogistiek te versnellen. Een van de voornaamste acties om dit te bereiken is dat er per gemeente of regio Living Labs Zero Emission Stadslogistiek ontwikkeld en uitgevoerd worden. Zie ook: De Green Deal 010: Zero-Emission Transport in de Binnenstad van Rotterdam
Green Deal 174 Grondstoffen Unie van Waterschappen – Rijk Op basis van reeds opgedane ervaringen willen Partijen de (terug)winning van grondstoffen uit rioolwater stimuleren, versnellen en waar mogelijk opschalen. Partijen streven naar realisatie van pilot- en demonstratieprojecten en richten zich in eerste instantie op de productie en levering van fosfaat, cellulose, bioplastics, alginaat en CO2.
Green Deal 175 Duurzaam Toerisme Partijen willen duurzaam toerisme bevorderen door middel van het ontwikkelen van een door alle partijen gedragen visie op de wijze waarop duurzaamheid wordt beschouwd. Om dat te bereiken werken zij samen, wisselen ze kennis en ervaring uit en ondernemen ze een aantal acties, die er op gericht zijn om de duurzaamheid en het verduurzamen van bestemmingen te bevorderen.
Green Deal 176 Beterinhetgroen.nl De Green Deal Beteringroen.nl wil informatie over het gebruik van de groene leefomgeving voor het bevorderen van de gezondheid verzamelen en toegankelijk maken via de widget beteringroen.nl. Het doel is dat meer mensen gebruikmaken van de positieve gezondheidseffecten van groen in hun directe woon- en werkomgeving.
Green Deal 177 Natuurvezels Partijen streven ernaar de natuurvezelsector tot schaalvergroting te brengen door de potentiële marktvraag naar plantaardige vezels van hennep en vlas te ontwikkelen via nieuwe businesscases en het benodiGreen Deal e aanbod hiervoor te organiseren. Gestart wordt met vier pilots voor de inzet van hennep voor veevoer, textiel, bouwmateriaal en composieten.
Green Deal 178 Circulaire Gebouwen Komt..
Green Deal 179 EPK pilot In de Green Deal Energie Prestatie Keuring (EPK) worden 9 pilotprojecten uitgevoerd. Op basis van o.a. de evaluatie van deze projecten besluit de borgingscommissie van het nationaal Energieakkoord eind 2015 of een EPK systeem vanaf 2016 als nieuw instrument kan worden ingevoerd: bedrijven besparen energie en het bevoeGreen Deal kan hiermee de Wm handhaven bij diezelfde bedrijven. De projecten zijn verschillend van vorm en vinden plaats in diverse branches. Daardoor ontstaat er bij de evaluatie een breed beeld van de sterktes en zwaktes van een EPK.
Green Deal 180 Afvalreductie en -recycling op stations en in treinen Het doel van deze Green Deal is de hoeveelheid afval in stations en treinen beperken (van 12.000 in 2014 naar minstens 9.000 ton in 2020) en recycling van het afval te bevorderen, zodat minstens 75% van het afval gerecycled wordt.  Om dat te bereiken, gaat NS  met winkeliers op stations in overleg om de hoeveelheid verpakkingen te verminderen en te zorgen dat de verpakkingen beter te recyclen zijn, plaatst ProRail nieuwe afvalvoorzieningen en gezamenlijk stimuleren zij de reizigers om afval te scheiden.
Green Deal 181 HarvestaGG Noord Nederland Doel van deze Green Deal is het realiseren van de eerste grootschalige productielocatie in Noord Nederland voor bioraffinage van gras, volgens het HarvestaGG concept. Op jaarbasis wordt circa 150.000 ton plantaardige biomassa door cascadering verwerkt tot bouwstenen voor bioplastics, voedingsstoffen, organische meststoffen en groen gas (bio-LNG). De benodiGreen Deal e biomassa (gras) wordt geteeld door akkerbouwers in de directe omgeving.
Green Deal 182 Landschapspark Bergsche Heide De samenwerking in deze Green Deal moet leiden tot een innovatief en openbaar toegankelijk landschapspark. Tot 2020 worden in het 500 ha grote gebied nieuwe activiteiten ontplooid.  De initiatiefnemers vinden het van belang dat de plannen toekomstbestendig zijn, energie, biobased economy, duurzame mobiliteit, ecologische en landschappelijke kwaliteit en gezondheid zijn daarom bepalende thema’s.
Green Deal 183 Autodelen: naar 100.000 deelauto’s in 2018. Doel is om in 2018 100.000 deelauto’s te hebben. Hierbij wordt invulling gegeven aan de eerder doelstelling van het SER energieakkoord voor duurzame groei. Autodelen en de deeleconomie staan echter nog in de kinderschoenen. Partijen willen daar verandering in brengen. Door de zichtbaarheid te vergroten, kennis uit te wisselen en ervaring opdoen in pilots,  kunnen aanbieders van mobiliteit groeikansen benutten.
Green Deal 184 Beter Afvalbeheer Caribisch Nederland. Deze Green Deal heeft als doel het afvalbeheer te verbeteren op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden). Door in kaart te brengen hoeveel afval er op de BES-eilanden is, welke kwaliteit dit afval heeft en wat de herkomst is, kunnen er betere toepassingen komen voor (na)gescheiden afvalstromen.
Green Deal 185 Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur. Doel is om met ketenpartners gezamenlijk te komen tot een landelijk dekkend netwerk van openbare laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Op dit moment zijn de kosten nog te hoog en opbrengsten te laag voor marktpartijen om als enige te investeren. De deal biedt hiervoor twee oplossingen: het Nationaal Kenniscentrum Laadinfrastructuur en een Rijksbijdrage voor gemeenten die met bedrijven investeren in laadinfra.
Green Deal 186 Duurzaam Stortbeheer. In deze deal wordt onderzocht of het mogelijk is om de verontreiniging binnen de stortplaats versneld onschadelijk te maken. Als het experiment slaagt, behoort eeuwigdurende nazorg van gesloten stortlocaties tot het verleden en wordt het vraagstuk niet doorgegeven aan toekomstige generaties. Hierbij zijn milieu en economie gebaat. Vanaf 2016 vinden pilots plaats op gesloten stortplaatsen, of delen daarvan.
Green Deal 187 Afvalvrije Festivals. Bij de Green Deal Afvalvrije Festivals gaat het om het voorkomen van (zwerf)afval op festivals, afvalscheiding en recycling. Zie ook: Plastic Promise: Op Weg Naar Afvalvrije Evenementen Met Herbruikbare Bekers
Green Deal 188 Recreatie. Doel van deze deal is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op recreatiebedrijven vergaand terugdringen en dat uiterlijk in het jaar 2020 gewasbeschermingsmiddelen nog slechts worden ingezet in die situaties waarin andere effectieve middelen en methoden tekort schieten. Voor deze situaties worden beargumenteerde voorstellen gedaan aan de Rijksoverheid. In de situaties waarin nog gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, worden alleen gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico gebruikt, zodra deze voor de betreffende toepassing op de markt zijn toegelaten.
Green Deal 189 Gebruik van gewasbeschermings middelen op sportvelden. Doel is dat met ingang van het jaar 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen meer worden gebruikt op sportvelden behalve in die situaties waarin dat strikt noodzakelijk is; dat beargumenteerde voorstellen worden gedaan voor die situaties waarin het gebruik van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen vooralsnog noodzakelijk is en dat in die resterende situaties alleen gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico worden ingezet zodra die voor de betreffende toepassing beschikbaar en voldoende effectief zijn.
Green Deal 190 Nederland op Weg naar Duurzame Zorg. Zorgaanbieders zijn grootverbruikers van bijvoorbeeld energie, water en voedsel. Door een duurzame bedrijfsvoering is op die terreinen veel winst te behalen. Ambitie van de ondertekenaars is dat eind 2018 80% van de ziekenhuizen en 50% van de overige zorgaanbieders (met gebouwen met een oppervlak van ten minste 800 m2) een aanvang maken met de systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Daarbij werken zij toe naar een integraal duurzaamheidskeurmerk. De ondertekenaars gaan hieraan bijdragen door kennis en ervaringen te delen, partijen buiten de zorgsector te betrekken én een duurzame bedrijfsvoering hoger op de agenda te zetten.
Green Deal 191 Verduurzamen Voedselconsumptie. Deze deal is gericht op het gemakkelijker en aantrekkelijker maken voor de consument om gezonder en duurzaam te eten, zoals bijv.   eiwittransitie via de menukaart om naar alternatieven te kijken voor traditionele dierlijke eiwitten.
Green Deal 192 Bevorderen vraag naar duurzame warmte en koude in metropool regio Amsterdam en Zuid Holland. Door financierbaarheid te vergroten, marktproposities te ontwikkelen, vraag en aanbod samen te brengen, kennis te delen en bewustzijn te vergroten wordt de inzet van duurzame warmte en koude bevordert in de metropoolgebieden Rotterdam en Amsterdam.
Green Deal 193 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur. In deze deal streven partijen naar het realiseren van 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur waarbij de biodiversiteit aantoonbaar toeneemt. Daartoe leveren ze praktische handvatten voor overheden en bedrijven om meer natuur in de stad te krijgen. Daarnaast zetten partijen zich in om de realisatie van stedelijke natuur in het algemeen verder aan te jagen.
Green Deal 194 Waterstof Symbiose in de Delta Regio. De deelnemende partijen beogen met elkaar samen te werken zodat de waterstofsymbiose tussen Dow, Yara en ICL-IP wordt gerealiseerd. De waterstofsymbiose houdt in dat waterstof dat als reststroom overblijft bij het kraakproces van Dow via een uitgebruik zijnde gasleiding geleverd wordt aan Yara en ICL-IP. Hierdoor hoeven deze partijen deze grondstof niet meer te produceren (Yara) en per vrachtwagen aanvoeren (ICL-IP). Daarmee kan een forse daling in het energieverbruik worden gerealiseerd door vooral het vermijden van aardgasverbruik voor het produceren van waterstof (circa 0,22 PJ ~ gasverbruik van ongeveer 4.000 huishoudens) en een aanzienlijke CO2-reductie van ~ 10 kTon/jaar. Daarnaast resulteert dit in een verbetering van de externe veiligheid door de afname van het wegtransport voor waterstoflevering aan ICL-IP.
Green Deal 195 Energie Unie van Waterschappen – Rijk. De waterschappen willen een voortrekkersrol spelen bij de opwekking van duurzame energie en energiebesparing. Momenteel produceren de waterschappen al meer dan 100 miljoen m3 biogas. De ambitie van de nieuwe Green Deal Energie is om meer biogas te produceren maar vooral ook om andere vormen van duurzame opwekking op te pakken.  Denk daarbij aan Wind, Zon en Waterkracht en aan innovatieve vormen van DE-opwekking zoals Blue-energy (zoet/zout) en warmte/koude-winning (Smartpolder).  Derde pijler van de nieuwe Green Deal is de energiebesparing bij de poldergemalen,  dit wordt in MJA3 verband opgepakt.  De Green Deal omvat het uitvoeren van een 15-tal voorbeeld-projecten en er wordt een onderzoeksprogramma opgezet en uitgevoerd samen met STOWA en RVO.
Green Deal 196 Infranatuur. Doel van deze Green Deal is stimuleren dat de bewustwording en kennis over biodiversiteit in relatie tot de Nederlandse infrastructuur (b.v. best practices) bij aanleg, beheer en onderhoud daarvan actief met elkaar worden gedeeld.
Green Deal 197 Business met Biomassa en Biobased Gas. Doel van deze Green Deal is om structurele rendabele business met biomassa mogelijk te maken, de hoeveelheid biogas in Nederland te verhogen en hiermee de ontwikkeling van een biobased economy te versnellen.
Green Deal 198 Elektrisch Vervoer 2016 – 2020. Partijen hebben als ambitie dat in 2025 50% van de nieuw verkochte auto’s een elektrische aandrijflijn en stekker heeft en dat minimaal 30% daarvan – oftewel 15% – volledig elektrisch is. Voor 2020 is de ambitie dat 10% van de nieuw verkochte personenauto’s een elektrische aandrijflijn en stekker heeft.
Green Deal 199 Doel van deze Green Deal is om te komen tot een versnelling van de biobased economie door gerichte toepassing van biobased producten in de openbare ruimte.
Green Deal 200 Groene Daken fase 2. In deze Green Deal werken partijen samen om op landelijk niveau meervoudig ruimtegebruik op begroeide daken te stimuleren. Oa door de 5 sporen voor een maatschappelijk verdienmodel uit de Green Deal Groene Daken fase 1 verder uit te werken, met de ontwikkelde verdienconcepten te experimenteren en de beleidsmatige context van begroeide daken te verbeteren.
Green Deal 201 Geothermie Brabant. Geothermie is een van de manieren om het warmteverbruik in Nederland te verduurzamen. Bij geothermie wordt gebruikgemaakt van de aardwarmte uit de diepere bodemlagen. Meestal zijn initiatieven op dit terrein particulier gedreven, waardoor het lastig is om de financiering rond te krijgen en het moeilijk is om zowel het kennisniveau als de economische potentie naar een hoger plan te brengen. Door in een vijftal projecten hun krachten te bundelen én kennis en expertise te delen willen partijen een economisch schaalvoordeel behalen. De projecten dragen de naam ‘Geothermie Brabant B.V.’ Gezamenlijk zullen de projecten 20.000 woningen, 3 productiebedrijven en meerdere glastuinders van warmte voorzien. De verwachting is dat dit een CO2-besparing van 135.000 ton oplevert.
Green Deal 202 Warmtenet Hengelo: ‘backbone’ en HTSP-campus. In 2008 besloot de gemeente Hengelo tot de oprichting van een gemeentelijk warmtenet. Het ‘warmteplan Hengelo-Enschede’ van 2016 geeft een goed beeld van de vaste warmtevraag en de verschillende restwarmtebronnen in de regio en beschrijft de gezamenlijke aanpak om de warmtevoorziening te verduurzamen. Een van de bedrijven waar warmte vrijkomt is AkzoNobel. Het bedrijf beschikt over circa 3 Peta/Joule aan duurzame laagtemperatuur warmte, waarvan op korte termijn 0,5 Peta/Joule nuttig kan worden toegepast. Om deze warmte te benutten wordt het warmtenetwerk in Hengelo verbonden met AKZO/Nobel via een ‘backbone’, die wordt doorgetrokken naar de HTSP Campus. Het Warmtenet Hengelo levert daarmee een CO2- besparing op van 2.500 ton per jaar met groei naar 5.000 ton of meer, vergelijkbaar met het energieverbruik van 1.550 tot 3.100 huishoudens.
Green Deal 203 Het Nieuwe Draaien. In de grond-, weg- en waterbouw, de bouw en de agrarische sector worden grote hoeveelheden brandstof verbruikt door mobiele werktuigen. Partijen die de Green Deal Het Nieuwe Draaien (HND) ondertekenden willen deze uitstoot met 10% beperken. Om dat te realiseren ontplooien zij acties op een aantal terreinen. Gedragsverandering van chauffeurs/machinisten is een van de manieren waardoor het brandstofverbruik kan dalen. Daarnaast moet er een positieve impuls komen van aanbestedende partijen om energiezuinig werken te bevorderen. Maar ook is er aandacht voor: aanleren van energiezuinig gebruik in opleidingen, inzetten van biobrandstoffen, het inzetten van schoner en beter onderhouden materieel én op Europese schaal wordt aandacht gevraagd voor energiezuiniger werktuigen.
Green Deal 204 The Green Village. Het doel van The Green Village is systeeminnovaties voor een duurzame toekomst te versnellen door innovatief én integraal samenwerken tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen, gebruikers en andere belanghebbenden te bevorderen. The Green Village is een proeftuin voor systemen, een ‘living systems lab’. In dit onderzoeksconcept kunnen technologieën en systemen integraal ontwikkeld, getest en gedemonstreerd worden. Op de campus van de TU Delft wordt een proeftuin gerealiseerd voor innovatie-activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld: Waterstofketen, Gelijkspanning, Smart grids, Intelligente buitenruimte, Gebruik van brandstofcellen voor elektriciteitsproductie en Waterzuivering. Om nieuwe technologieën op de gebieden Wonen en Werken een toekomst te geven is het van belang dat er verbindingen ontstaan tussen techniek, ondernemerschap, maatschappelijke omarming en wet- en regelgeving.
Green Deal 205 Investa Ontwikkeling Expertisecentrum voor Biomassavergassing in Alkmaar. Investa ontwikkelt zich als een kennis- en bedrijvencluster in de gehele bedrijfskolom rondom biomassa-vergassing en geeft ruimte aan alle belangrijke stappen en innovaties in de waardeketen, variërend van de aanvoer van grondstoffen tot de ontwikkeling van verschillende technieken, procestechnologieën en syngas toepassingen, alsmede opwaardering tot (groene) aardgaskwaliteit. Aansluitend hierop krijgen ook zogenaamde ‘cross-overs’ een plek in de bedrijfskolom. Dat zijn projecten rondom voorbehandeling van biomassa, chemische toepassingen van ‘groen gas’ en bio-LNG.
Green Deal 206 Deal Pilots Regionale Energiestrategieën. De Deal Pilots Regionale Energiestrategieën wil ervaring opdoen met een aanpak waarbij vanuit de regio wordt gewerkt aan de realisatie van de beoogde CO2 reductie, zowel op korte termijn als aan het samenvoegen van alle ontwikkelingen en plannen tot een samenhangende strategie voor de betreffende regio in relatie tot lange termijn opgave. Op deze manier kunnen provincies, gemeenten en waterschappen doorgaan met meters maken op de korte termijn, en toch ook al in samenhang vooruit kijken naar wat de projecten en ontwikkelingen van nu betekenen voor de middellange en lange termijn en wat nog aanvullend nodig is om de transitie te realiseren.
Green Deal 207 Soja in Nederland. Doel van deze Green Deal is het realiseren van een productieareaal voor soja in Nederland van minimaal 10.000 hectare per jaar en het verhogen van de gemiddelde opbrengst van dit areaal naar minimaal 3500 kg/ ha, om de ontwikkeling van soja in Nederland als verantwoord geproduceerde grondstof maximaal te bevorderen.
Green Deal 208 COBALD. Hoofddoel van deze Green Deal is om via samenwerking tussen Partijen die op nationaal niveau betrokken zijn bij de projecten PROMINENT, COVADEM, DCA, CLINSH en Proof of Concept uiterlijk eind 2018 onderbouwde en gedeelde uitspraken te doen over de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de onderzochte systemen en methoden voor continue on-boardmeting van emissies van binnenvaartschepen.
Green Deal 209 Duurzaam GWW 2.0. De Green Deal Duurzaam GWW 2.0 heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouw -projecten en borduurt voort op de Green Deal GWW uit 2013.
Green Deal 210 Over de datum? De totale hoeveelheid voedselverspilling in de Nederlandse agrifoodketen in 2014 lag tussen de 1,9 en 2,6 miljard kilo. De Nederlandse consument verspilde in 2013 zo’n 47 kilo per persoon, zo’n 800 miljoen kilo per jaar. Dat is 27% van de totale voedselverspilling. Alle inspanningen moeten leiden tot minimaal een halvering van de totale voedselverspilling door de consument in 2025.
Green Deal 211 Verantwoord particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Partijen willen met deze Green Deal bereiken dat de particulier zodanig geïnformeerd en gemotiveerd is dat hij bij het voorkomen en bestrijden van ziekten, plagen en onkruiden invulling geeft aan een aantal voorkeursmethoden (zoals niet-chemische methoden en technieken).
Green Deal 212 Aardgasvrije wijken. Het doel van deze Green Deal is het bespoedigen van de ontwikkeling van aardgasvrije wijken door onder andere het aanpassen van de condities (wetgeving, financieringsconstructies, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, planning en richting van de aanpassingen, draagvlak en eigenaarschap bij burgers voor de beoogde veranderingen). Verder omvat deze Green Deal de ontsluiting van kennis en ervaringen met betrekking tot de transitie naar een CO2-arme warmtevoorziening in bestaande bouw en nieuwbouw.
Green Deal 213 Natuurinclusief Grondgebruik Herenboeren. Het doel van deze Green Deal is om op een dynamische, ontwikkelingsgerichte werkwijze te verkennen hoe een maximaal natuurinclusief bedrijf eruit ziet, economisch volhoudbaar kan functioneren en juridisch geborgd kan worden. De werkwijze moet zeker stellen dat reële risico’s verantwoord kunnen worden gemanaged. Daarnaast is het doel om te komen tot wetenschappelijk onderbouwde kengetallen en uitgangspunten om natuurinclusief grondgebruik concreter vorm te kunnen geven en maatschappelijk en in het onderwijs te implementeren.
Green Deal 214 Weidevarkens. Het doel van deze Green Deal is om te verkennen of en onder welke voorwaarden een verantwoorde natuurinclusieve varkenshouderij in Nederland mogelijk is. Daartoe werken Partijen samen en brengen de mogelijkheden en knelpunten in kaart. Bij een positieve uitkomst van de verkenning zullen Partijen zich inzetten om natuurinclusieve varkenshouderij in Nederland daadwerkelijk te realiseren.
Green Deal 215 Pilot Nationale Koolstofmarkt. De pilot Nationale koolstofmarkt is een test om te zien wat de mogelijkheden zijn in het stimuleren van vrijwillige CO2-reductie. Het systeem werkt tegenovergesteld aan het Europese systeem van emissierechten, of ETS, en biedt bedrijven de mogelijkheid om na het uitvoeren van een project om CO2-uitstoot te beperken een certificaat te ontvangen dat aantoont dat men deze reductie ook werkelijk heeft gerealiseerd.
Green Deal 216 Dutch Windwheel Het doel van de Green Deal Dutch Windwheel is het inzichtelijk maken van: de mogelijk obstakels en kansen in de definitiefase van de Dutch Windwheel in het bijzonder en voor andere iconen voor de energietransitie in het algemeen en welke rol de overheid daarin zou kunnen spelen.
Green Deal 217 Ultradiepe Geothermie. Partijen werken samen om de kennis over en voor ultradiepe geothermie in Nederland te vergroten en toepasbaar te maken ten behoeve van het verduurzamen van de hoge temperatuur warmtevoorziening.
Green Deal 218 Duurzame Logistiek in de Bouw. Partijen willen met deze Green Deal bedrijven en opdrachtgevers in de bouwsector handvaten geven hoe DLB succesvol kan worden gestimuleerd en structureel kan worden toegepast. In 2020 is er een gezamenlijke aanpak voor langjarige samenwerking aan realisatie van de ambities voor de periode 2020-2030.
Green Deal 219 Voedselbossen Deze Green Deal heeft als doel om vanuit de samenwerking tussen partijen het areaal voedselbossen te helpen vergroten. Hiervoor is het nodig om knelpunten in wet- en regelgeving te inventariseren, een onderzoeksagenda te formuleren, een kennisstructuur te ontwikkelen en communicatielijnen op te bouwen voor interactie met belangstellenden in de samenleving.
Green Deal 220 Marktordening Warmtetransportnetten. Het doel van de Green Deal is: inzicht te krijgen in de verschillende opties voor de marktordening van warmtetransportnetten in het algemeen en de Warmterotonde in het bijzonder. Het belangrijkste resultaat van de Green Deal is het ontsluiten van de bij de Warmterotonde opgedane kennis over de marktordening van grootschalige warmtetransportnetten.
Green Deal 221 Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten. Het doel van de Green Deal is om gezamenlijk inzichten en ideeën te ontwikkelen en te delen om participatieprocessen te verbeteren bij het inpassen van duurzame energieprojecten in de fysieke en sociale leefomgeving, waardoor: informatie, kennis, ervaringen en standpunten vroegtijdig en beter worden gedeeld door burgers, bedrijven/marktpartijen, maatschappelijke organisaties en overheden waardoor de uiteenlopende belangen, wensen en ideeën beter in beeld worden gebracht; kwalitatief betere publieke en private besluiten kunnen worden genomen; meer draagvlak wordt gecreëerd voor duurzame energieprojecten; de doorlooptijd van de planvorming, het ontwikkelen en het realiseren van duurzame energieprojecten wordt verkort.
Green Deal 222 Sportvisserij Loodvrij. Partijen zetten zich in om met een gezamenlijke en complete aanpak op grond van deze Green Deal in 2021 een reductie van het loodgebruik in de sportvisserij te realiseren van ten minste 30%. Partijen streven ernaar dat het gebruik van lood in de sportvisserij, inclusief het zelf verwerken van lood, binnen 10 jaar na ondertekening van deze Green Deal is gestopt.
Green Deal 223 Circulair Inkopen 2.0 – van pilot naar opschaling. Partijen leveren met deze Green Deal als ‘lerend netwerk’ een bijdrage aan het versnellen en realiseren van een circulaire economie in Nederland door middel van het inkoopinstrument.
Green Deal 224 Ontwikkeling Decentrale Duurzame Warmte- en Koudetechnieken Doel: door een gekwalificeerde onderwijs- en opleidingsinfrastructuur in Nederland op te zetten voor decentrale duurzame technieken en zowel het aantal als het competentieniveau van gekwalificeerde installatiemedewerkers te verhogen. Partijen richten hun samenwerking allereerst op een gedegen opleidingsprogramma en kennisinfrastructuur voor duurzame warmte- en koudetechnieken in de gebouwde omgeving.
Green Deal 225 Green Deal Autodelen II In de toekomst hangt onze mobiliteit mogelijk steeds minder af van het particuliere autobezit. De deeleconomie speelt hier een grote rol in. Die moet niet alleen voor verduurzaming van het vervoer zorgen, maar ook voor een grote betrouwbaarheid. Een burger moet toegang hebben tot een vervoermiddel, als hij er een nodig heeft. In de Green Deal Autodelen I hebben 42 partners gewerkt aan verdere ontwikkeling van autodelen. Het streefaantal van 100.000 deelauto’s bleek te ambitieus. Wel is het aantal deelauto’s fors gegroeid. Echter, groei van het aantal deelauto’s alleen is niet voldoende, ook groei van het aantal gebruikers is nodig. In Green Deal Autodelen II haken partijen aan bij het Klimaatakkoord. Minder auto’s en minder autogebruik betekent minder CO2-uitstoot en betere luchtkwaliteit. Hiervoor is nodig dat mensen hun gedrag aanpassen. Een sectorbrede aanpak blijkt hierbij noodzakelijk. Autodelen wordt bekender door een gezamenlijke afstemming en het versterken van acties.
Green Deal 226 Green Deal Duurzame Zorg: Zorgorganisaties, overheid en bedrijfsleven sloten op10 oktober 2018 de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’. Samen willen ze de CO2terugdringen, zuiniger gebruik maken van grondstoffen en zorgen voor schoner water en een gezonde leefomgeving.Het initiatief voor de Green Deal Zorg komt van de brancheorganisaties van curatieve zorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg en hun individuele leden. Ze vinden het noodzakelijk om maatregelen te nemen, omdat de zorgsector bijdraagt aan milieuvervuiling en klimaatverandering.
Green Deal 227 Sea Ranger Service: Het doel van deze Green Deal is samenwerken aan duurzaam beheer van de zee. Dat willen de partijen onder meer doen door de mogelijkheden tot samenwerking en uitvoering van pilots te verkennen, relevante vraagstukken op te pakken en ervaringen en uitkomsten te delen. De Sea Ranger Service wil jongeren opleiden tot Sea Ranger. De taak van een Sea Ranger wordt actief natuurbeheer en -herstel uitvoeren op zee.
Green Deal 228 Natuurinclusieve Landbouw Groen Onderwijs: In 2030 moeten kringlopen van grondstoffen en hulpbronnen zoveel mogelijk gesloten zijn. En in datzelfde jaar moet de natuur in Nederland rijker, veelzijdiger en met een grote biodiversiteit zijn. In het bereiken van die ambities is een belangrijke rol weggelegd voor natuurinclusieve landbouw. Natuurinclusieve landbouw richt zich op de ontwikkeling van ecologische en economisch duurzame voedselproductie. Hierbij worden de aanwezige natuur en het landschap zo weinig mogelijk belast terwijl de biodiversiteit wordt versterkt.
Green Deal 229 Green Deal Aquathermie: Nederland is bezig om de gebouwde omgeving in te richten op een CO2-arme toekomst. Hiervoor zullen alternatieve energie- en warmtebronnen nodig zijn. Het watersysteem (oppervlakte-, drink-, afval- en rioolwater) blijkt een grote bron van warmte en koude te zijn. Studies laten zien dat deze bron een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de transitie in de warmtevoorziening.
Green Deal 230 Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens Deze Green Deal geeft invulling aan het regeerakkoord van het kabinet Rutte III van oktober 2017, waarin wordt vastgesteld dat in de zeevaart en binnenvaart nog veel milieuwinst te behalen is, en dat met de sector een Green Deal zal worden opgesteld voor verduurzaming van de zeevaart, binnenvaart en havens.
Green Deal 231 Green Deal Circulaire Festivals Nederland wil in 2050 een economie hebben die volledig circulair functioneert. Afval moet worden voorkomen, eindige voorraden moeten beter worden beheerd en hernieuwbare hulpbronnen zo vaak mogelijk ingezet. De Nederlandse overheid streeft er zo naar het gebruik van primaire grondstoffen in 2030 met 50% te verminderen en in 2050 met 100%.
Green Deal 232 Green Deal Betrouwbaar bewijs voor toepassen van kunststof recyclaat Producenten en consumenten moeten door de toenemende druk op grondstoffen en het milieu slimmer en zuiniger omgaan met grondstoffen, onder meer door te recyclen. Duurzame groei in een circulaire economie vraagt om innovatieve en efficiëntere manieren van produceren en biedt daarmee ook economische kansen.
Green Deal 233 Green Deal Circulair Denim Denimkleding is niet weg te denken uit ons dagelijks leven. In Nederland worden zo’n 21 miljoen paar jeans per jaar verkocht. Maar wereldwijd wordt slecht 63% van de geproduceerde jeans verkocht.
Green Deal 234 Green Deal H2-Wijken Het Klimaatakkoord gaat uit van een gebouwde omgeving die in 2050 volledig aardgasvrij en CO2-arm is. Er zijn verschillende toekomstige duurzame warmtevoorzieningen mogelijk en daarom is het van belang dat alle opties nader onderzocht en uitgewerkt worden. Duurzame gassen als CO2-vrije waterstof en groen gas hebben de potentie om bij te dragen aan de verwarming van de gebouwde omgeving. Met de Green Deal H2-Wijken willen de partners via pilots meer inzicht krijgen in het gebruik van waterstof als alternatief voor aardgas in de gebouwde omgeving en in de randvoorwaarden.
Green Deal 235 Green Deal Koffiepads en theezakjes bij het GFT In Nederland wordt meerdere keren per dag koffie en thee gedronken. Volgens het Nationaal Koffie- en Theeonderzoek (2020) wordt voor een kopje koffie vaak een koffiezetapparaat met filterpads gebruikt. Voor een kopje thee wordt nog het vaakst het traditionele theezakje gebruikt. Na gebruik mogen de pad en het zakje niet weggegooid worden in de groene bak. Dit komt omdat een groot marktaandeel van theezakjes en koffiepads bestaat uit (deels) niet-composteerbare materialen. Om vervuiling van de gft-afvalstroom te voorkomen is besloten geen theezakjes en koffiepads toe te staan bij het groene afval. Dit staat beschreven op de wel/niet lijst GFT. Met de Green Deal ‘Koffiepads en theezakjes bij het GFT’ willen de aangesloten partijen hier verandering in brengen.

2 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  12 februari 2018 om 01:22 | Permalink

  De Green Deal North Sea Resources Roundabout

  De Green Deal North Sea Resources Roundabout is op 3 maart 2016 ondertekend. Doel van deze Green Deal is om internationale handel en transport van secundaire grondstoffen, zoals non-ferro metalen die overblijven na afvalverbranding en recyclebaar PVC, binnen de Noordzeeregio makkelijker te maken. Ruim anderhalf jaar na ondertekening, wordt er aan vijf concrete cases van grondstofstromen gewerkt.

 2. Erik van Erne zegt:

  4 september 2018 om 17:27 | Permalink

  Zeven Jaar Green Deals in Nederland: 219 Green Deals. 170 Green Deals Afgerond

  Jaarlijks wordt het Green Deal-portfolio gemonitord. Dit jaar zijn de cijfers in kaart gebracht voor de periode 2011 tot 2017. In deze zeven jaar zijn 219 Green Deals gesloten, waarvan er 170 eind 2017 zijn afgerond. Gryt de Jong, programma-adviseur bij RVO, licht de cijfers toe.

  De meeste Green Deals zijn afgesloten rond het thema energie, dat met stip op nummer 1 staat. Circulaire economie staat op 2 gevolgd door biobased economy. Duurzame bouw komt op nummer 4. De kracht van Green Deals is dat verschillende thema’s vaak in één deal samenkomen, daarom kunnen deals in meerdere thema’s ingedeeld zijn.

  In oktober 2011 vindt de introductie van de Green Deal-aanpak plaats als nieuw instrument voor de stimulering van groene economische groei in Nederland. Naar aanleiding van enkele ervaringen wordt het instrument begin 2013 op enkele punten aangepast. Dat is om beter te kunnen sturen op kwaliteit en impact van de toekomstige deals. “Door aanpassing van de afwegingspunten is dat ook gelukt”, vertelt De Jong. “En daarnaast door kritisch te bekijken of een Green Deal het meest passende instrument is.”

  De instroom van nieuwe deals lag in 2013 tot en met 2017 lager dan de eerste twee jaren. Dit is het gevolg van de focus die in 2013 werd gekozen om te komen tot Green Deals met impact door opschaling en door de aanpassing van de afwegingspunten. Bij het opstellen van de dealtekst maken de aangesloten partijen de afspraken zoveel mogelijk SMART. Een andere ontwikkeling is dat het gemiddeld aantal betrokken unieke actoren van de deals sterk is toegenomen van zo’n zeven in 2011 naar ruim 23 in 2017. Deze toename verhoogt de slaagkans van de deal, omdat er een betere borging is dat alle stakeholders betrokken zijn.

  Voorbeelden van grote samenwerkingsverbanden in deals – waarin veel verschillende partijen samenwerken – die tot goede resultaten leiden zijn bijvoorbeeld de Green Deal Groene Daken en Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. De Jong noemt verder ook de Green Deal Nederland op Weg naar Duurzame Zorg: “De zorginstellingen, gemeenten en milieudiensten, kennisinstellingen en betrokken branches en bedrijven werken hierin op vele fronten samen aan verduurzaming van de zorg. Het voordeel van deze aanpak is dat ze met zijn allen een breed netwerk aanspreken en vanuit verschillende disciplines naar oplossingen zoeken.”

  Al vanaf het begin van een deal denken de aangesloten partijen na over de vraag hoe ze de resultaten na afloop van de deal verder kunnen brengen en kunnen opschalen. Een deal met goede opschalingsresultaten, zowel qua impact als aantal partijen, is bijvoorbeeld de Green Deal Circulair Inkopen. Met het vervolg, Green Deal Circulair Inkopen 2.0, bouwen de partijen voort op de ervaringen van de eerste vier jaar. Door opschaling van de pilotprojecten willen ze een stevige vraag creëren naar circulaire diensten en producten.

  De Green Deal-aanpak is een krachtig instrument dat zichzelf heeft bewezen. De aanpak wordt breed nagevolgd, zowel regionaal, nationaal als internationaal en ook voor andere thema’s. De sociale vernieuwing van het werken met Green, Health of City Deals past in onze tijdgeest. “Doordat veel partijen samenwerken, kunnen er nieuwe dingen ontstaan”, besluit De Jong. “Kijk bijvoorbeeld naar de Green Deal Afvalvrije festival waarbij de partijen de switch hebben gemaakt van afvalvrij naar grondstofrijk zodat het zo min mogelijk afval oplevert. Die mindswitch is tijdens het traject ontstaan.”

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (458)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Verduurzaam Jouw Bedrijf En Maak Dat Breed Bekend Bij Gemeenten En Leveranciers
 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Links

  Milieunet op..