google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

ISDE Subsidie voor Consumenten: Zonneboilers, Zonnecollectoren, Warmtepompen En Isolatie

Geschreven op 9-12-2015 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Energie en Besparing, Iets anders Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Euro BiljettenUpdate 4 september 2020: Minister EricWiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) voor warmtepompen, zonneboilers en isolatie gaat verlengen tot en met 2025.

Minister Wiebes meldde vorig jaar zomer naar aanleiding van het definitieve Klimaatakkoord dat ook isolatiemaatregelen vanaf 2021 op subsidie kunnen rekenen binnen de ISDE-regeling.

‘De ISDE beoogt de productie van duurzame energie te stimuleren. Het gaat daarbij met name om relatief kleine productie-installaties die geen gebruik kunnen maken van de exploitatiesubsidie die wordt verstrekt op grond van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (SDE+). Ik ben voornemens de vervaldatum voor de ISDE te verlengen met vijf jaar, tot 1 januari 2026’, schrijft minister Wiebes nu in een brief aan de Tweede Kamer.

De wens tot verlenging komt volgens Wiebes voort uit de evaluatie van de ISDE. Daarbij is gebleken dat de subsidieregeling conform de doelstellingen wordt ingezet voor kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie, dat door de gesubsidieerde projecten een bijdrage leveren aan duurzame-energieopwekking en dat het een toegankelijk subsidie-instrument is. Wiebes besluit: ‘De ISDE zal, conform hetgeen bij de aanbieding van de evaluatie aan de Tweede Kamer is aangegeven, dan ook worden gecontinueerd en verbreed door toevoeging van isolatiemaatregelen voor particuliere koopwoningen.’

13 januari 2020: In november besloot minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) de ISDE-subsidieregeling per 1 januari van het huidige jaar (2020) niet meer open te stellen voor nieuwbouwprojecten.

Verschillende organisaties hebben kritiek op dit besluit geuit, en met name op het abrupte karakter ervan. Inmiddels heeft de minister op deze kritiek gereageerd en een overgangsregeling getroffen.

In zijn reactie geeft hij aan dat er een overgangsregeling komt voor particulieren. Voor bedrijven die in duurzame verwarmingstechnieken investeren geldt die overgangsregeling dus niet.

Dat verschil wordt volgens de minister aangebracht omdat particulieren pas subsidie kunnen aanvragen op het moment van installatie. De kans bestaat daardoor dat ze een investeringsbeslissing hebben genomen op basis van de beschikbaarheid van subsidie – en dus op een eerder moment geld hebben geïnvesteerd om pas onlangs te vernemen dat de regeling is gestaakt.

De overgangsregeling – die dus alleen voor particulieren geldt – houdt in dat eigenaren van nieuwbouw die vóór 1-1-2020 een warmtepomp of zonneboiler hebben gekocht die vervolgens vóór 1-7-2020 wordt geïnstalleerd, hier nog tot 1-1-2021 ISDE-geld voor kunnen aanvragen.

30 december 2019: Het ISDE-budget voor 2019 bedraagt 160 miljoen euro. Enkele maanden geleden leek het er nog op dat dit ongeveer voldoende zou zijn, maar inmiddels is het budget overschreven: er is voor een hoger bedrag aangevraagd dan nog aan budget beschikbaar is.

Oorzaak hiervan zijn de in november aangekondigde ISDE-aanpassingen voor 2020. De belangrijkste aanpassing aan de ISDE-regeling is dat hij in 2020 niet meer geldt voor nieuwbouwwoningen waarvan de omgevingsvergunning na 1 juli 2018 is verleend. Op die datum verviel  de aansluitplicht voor aardgas. Anders dan de term doet vermoeden, houdt dit in dat nieuwbouw (met een vergunning van na de genoemde datum) alleen nog op aardgas kan worden aangesloten als B&W van de betreffende gemeente een beroep op een uitzonderingsclausule doen.

De overheid stelt dat het afschaffen van de aansluitplicht betekent dat er geen extra stimulerende maatregelen voor de aanschaf van warmtepompen meer nodig zijn en dat de ISDE-regeling voor nieuwbouw kan worden afgeschaft.

Het gevolg van deze aanstaande aanpassing is dat de afgelopen weken een run is ontstaan op het ISDE-budget, en dat het budget inmiddels is overschreven. Volgens RVO.nl, uitvoerder van de ISDE-regeling, worden al ingediende aanvragen afgehandeld zolang het budget daarvoor toereikend is.

Aanvragen die niet meer in aanmerking komen omdat ze zijn ingediend op of na het moment waarop de subsidiepot leeg is, worden ook niet meer afgehandeld.

In veel gevallen kan in 2020 een nieuwe aanvraag worden ingediend. Dat geldt bij zakelijke aanvragen voor een bestaand pand of een nieuwbouwpand waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor 1 juli 2018 en waarbij nog niet in de installatie is geïnvesteerd. Bij een particuliere aanvraag die wordt behandeld – maar niet meer afgehandeld – op een moment waarop het budget is uitgeput, kan sowieso een nieuwe aanvraag worden ingediend in 2020.

Voor pelletkachels en biomassaketels moet die nieuwe aanvraag worden ingediend voor 1 juli 2020; deze installaties worden uit de ISDE-regeling gehaald omdat ze niet erg duurzaam blijken. Voor warmtepompen en zonneboilers kan in 2020 tot uiterlijk 31 december een nieuwe aanvraag worden ingediend.

18 november 2019: Met ingang van het komend jaar kan geen ISDE-subsidie meer worden aangevraagd voor de aanschaf van een warmtepomp in een nieuwbouwwoning.

Dat schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de voorgang van de ISDE beschrijft.

Het besluit om geen ISDE-bedragen (Investeringssubsidie Duurzame Energie) meer ter beschikking te stellen voor nieuwbouwwoningen heeft betrekking op woningen waarvoor op of na 1 juli 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend.

Die datum is heel bewust gekozen: op 1 juli vorig jaar verviel de gasaansluitingplicht voor nieuwbouw. Volgens SEO Economisch Onderzoek, dat de ISDE voor Wiebes heeft geëvalueerd, is het bij die categorie nieuwbouwwoningen dus niet meer nodig om alternatieven voor aardgas te stimuleren – zoals warmtepompen of pelletkachels.

Voor pelletkachels vervalt de ISDE-regeling overigens toch al volledig, net als voor biomassaketels. Volgens SEO Economisch Onderzoek zijn de maatschappelijke kosten van deze twee verwarmingstechnieken hoger dan de maatschappelijke baten: pelletkachels en biomassaketels zorgen weliswaar voor een reductie van CO2-uitstoot (als ze een gasketel vervangen), maar dat positieve effect is kleiner dan het negatieve effect dat wordt veroorzaakt doordat ze fijnstof, koolmonoxide en stikstof uitstoten.

Met het verdwijnen van pelletkachels en biomassaketels, en het uitsluiten van aanvragen voor nieuwbouw, lijkt de ISDE-regeling aanzienlijk te worden versmald. Daar staat echter een verbreding tegenover: vanaf 2021 kunnen woningeigenaren en VVE’s een beroep op de subsidieregeling doen voor investeringen in isolatie. Tot die tijd kan voor isolatiesubsidie worden aangeklopt bij de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH). Volgens Wiebes heeft deze pot een budget dat naar verwachting toereikend is tot eind 2020.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de ISDE-regeling wordt verlengd tot 2030. In 2019 was 160 miljoen euro beschikbaar voor zakelijke gebruikers en particulieren.

1 november 2019: Minister Wiebes heeft extra maatregelen aangekondigd om de klimaatdoelen te realiseren. Het kabinet zet daarbij in op maatregelen die particulieren en bedrijven verleiden om klimaatmaatregelen te nemen. Zo stelt het kabinet een subsidieronde beschikbaar voor projecten in hernieuwbare energie via de zogeheten SDE+.

Ook komt er nog dit jaar 60 miljoen euro extra subsidie voor de aanschaf van bijvoorbeeld warmtepompen en zonneboilers.

9 oktober 2019: September 2019 gaat de boeken in als een recordmaand voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Nog nooit werd er in 1 maand tijd zoveel subsidie aangevraagd voor zonneboilers en warmtepompen als in september.

Afgelopen maand werd er voor 21 miljoen euro subsidie aangevraagd. Het oude record dateert uit december 2018 toen er 20,3 miljoen euro subsidie aangevraagd werd.

Dit jaar zijn er tot en met september 2019 in totaal 29.241 aanvragen ingediend voor 56.215 apparaten. Het totaal geclaimde subsidiebudget is 109,5 miljoen euro.

Het ISDE-budget werd eind september voor het lopende kalenderjaar verhoogd van 100 naar 160 miljoen euro. Er dreigde uitputting omdat er per begin september nog maar 11,5 miljoen euro beschikbaar is. Door de grote hoeveelheid aanvragen in de maand september, ligt er opnieuw een gevaar van uitputting op de loer, er is nu nog 50,5 miljoen euro beschikbaar voor de laatste 3 maanden van het kalenderjaar.

Tot op heden is er in 2019 door 25.649 particulieren subsidie aangevraagd voor evenzoveel apparaten. 3.592 aanvragen uit de zakelijke markt zijn goed voor 30.566 apparaten. Zonneboilers zijn bij particulieren goed voor 3,6 procent van het geclaimde budget. Bij zakelijke aanvragers is dit percentage 1,7 procent. Warmtepompen zijn door de aanvragen in de maand september nog dominanter geworden en hebben nu een geclaimd subsidieaandeel van 77,2 procent.

9 september 2019: De subsidieaanvragen voor de ISDE subsidie dreigen nu al het beschikbare budget te overschrijden. De overheid heeft voor dit kalenderjaar 100 miljoen euro aan budget gereserveerd voor de Investerings Subsidie Duurzame energie (ISDE). Van dit bedrag was tot 1 augustus al ruim driekwart toegekend, zo maakte uitvoeringsinstantie RVO.nl bekend. Het overgrote daarvan is aangevraagd voor de toepassing van warmtepompen.

Tussen 1 januari en 1 augustus 2019 werden in totaal 22.303 aanvragen voor een ISDE-subsidie ingediend: 2.746 door bedrijven en 19.557 door particulieren.

De aanvraag van een particulier gaat altijd over één apparaat. Bij een bedrijfsaanvraag gaat het meestal om (veel) meer apparaten. Van de in totaal 39.826 apparaten waarvoor subsidie werd aangevraagd, waren er 20.269 bestemd voor bedrijven, en 19.557 (1 apparaat per aanvraag) voor particulieren.

De geschatte claim van alle aanvragen bij elkaar bedraagt 78 miljoen euro. Ruim 73 procent van dat bedrag betreft aanvragen voor warmtepompen: 21,7 procent van het totaalbedrag was bedoeld voor de aanschaf van een particuliere warmtepomp, 51,4 procent voor bedrijfswarmtepompen. Ver daarachter komt het aandeel voor biomassaketels (15 procent van het totaal aangevraagde budget, merendeels door bedrijven), pelletkachels (6,3 procent, merendeels door particulieren), en zonneboilers (5,5 procent, merendeels door particulieren).

Opvallend is dat de de cijfers van de afgelopen 7 maanden vergeleken met die over heel 2018 aangeven dat een groter deel van het totaal aangevraagde bedrag op het conto van bedrijven moet worden geschreven. In 2018 ging 24,8 procent van het ISDE-totaalbedrag naar warmtepompen bij particulieren en 41,8 procent naar warmtepompen bij bedrijven. In heel 2018 werden 33.947 aanvragen ingediend (tot 1 augustus 2019: 22.303) voor in totaal 54.362 apparaten (tot 1 augustus 2019: 39.826).

Gezien het feit dat dit jaar nu al voor 78 miljoen subsidie is aangevraagd, lijkt de kans groot dat het ISDE-jaarbudget van 100 miljoen euro net zoals vorig jaar zal worden overschreden. In 2018 heeft de overheid het budget van 100 miljoen uiteindelijk met 8 miljoen euro opgetrokken zodat alle aanvragen in behandeling konden worden genomen. Of begin volgend jaar een soortgelijke noodgreep plaats zal vinden als het budget over 2019 ook wordt overschreden, is nog niet bekend.

1 november 2018: Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is voornemens om de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) ook na 2020 voort te zetten. Dit heeft hij de Tweede Kamer laten weten naar aanleiding van vragen over het voorlopige Klimaatakkoord.

Wiebes schrijft in zijn antwoorden het volgende over de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) en de ISDE-regeling: ‘Zoals eerder aangegeven zal u dit najaar worden geïnformeerd over de verbreding van de SDE+ en de aanpassing van de Wet Opslag Duurzame Energie (ODE).

Dat zal het mogelijk maken om ook ODE-middelen uit te geven aan andere technieken dan de productie van hernieuwbare energie. Daarbij wordt ook ingegaan op de maatregelen welke onder de verbrede SDE+ zullen vallen.

Het kabinet steunt daarnaast het voorstel om de ISDE-regeling, waarmee kleinschalige hernieuwbare warmteopties zoals warmtepompen en zonneboilers voor huishoudens worden gestimuleerd, ook na 2020 voort te zetten. Bezien wordt of de ISDE-regeling kan worden uitgebreid naar isolatiepakketten. Het kabinet zal daarnaast een verkenning starten naar de financiering van de verbrede SDE+, met aandacht voor de lastenverdeling tussen huishoudens en bedrijven.’

14 augustus 2018: In de maand juli is binnen de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) via 2.157 aanvragen voor 8,5 miljoen euro subsidie aangevraagd voor onder meer zonneboilers en warmtepompen.

In heel 2018 is er tot op heden bijna 14 procent meer subsidie aangevraagd dan een jaar eerder. Tot en met 31 juli is er voor 49,5 miljoen euro subsidie aangevraagd.

Toch lijkt het er met in 2018 nog 5 maanden te gaan opnieuw niet op dat de subsidiepot uitgeput zal raken. Ook in 2016 en 2017 was er subsidie over aan het einde van het kalenderjaar. Wordt de huidig groei behouden dan wordt er circa 90 miljoen euro subsidie aangevraagd. In 2018 is het budget verhoogd tot 100 miljoen euro.

In 2018 zijn maandelijks de volgende bedragen aangevraagd: Januari 2018: 7,5 miljoen euro. Februari 2018: 5,4 miljoen euro. Maart 2018: 6,35 miljoen euro. April 2018: 6,75 miljoen euro. Mei 2018: 8 miljoen euro. Juni 2018: 7 miljoen euro. Juli 2018: 8,5 miljoen euro.

In 2017 werd in totaal voor 77,25 miljoen euro subsidie aangevraagd binnen de ISDE-regeling en bleef er 11,25 miljoen euro budget over van de 90 miljoen euro die er beschikbaar was.

6 augustus 2018: In de maand juni is binnen de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor 7 miljoen euro subsidie aangevraagd. In heel 2018 is er tot op heden 3 procent meer subsidie aangevraagd dan een jaar eerder.

20 maart 2018: In de maand februari is binnen de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor 5,4 miljoen euro subsidie aangevraagd, vorig jaar was dat in februari 4,9 miljoen euro.

Over het gehele kalenderjaar 2018 is er ten opzichte van de eerste twee maanden van 2017 zo’n 2,5 miljoen euro meer subsidie aangevraagd.

21 februari 2018: In januari is er via de ISDE-regeling 7,5 miljoen euro subsidie aangevraagd voor zonneboilers en warmtepompen. Bij de zakelijke aanvragers – in januari 2018 werden er 268 zakelijke aanvragen voor 1.965 apparaten gedaan – leggen warmtepompen op meer dan 75 procent van het aangevraagde budget beslag.

In heel 2017 werd voor 77,25 miljoen euro subsidie aangevraagd binnen de ISDE-regeling en bleef er 11,25 miljoen euro budget over van de 90 miljoen euro die er beschikbaar was.

In 2018 is het buget verhoogd tot 100 miljoen euro.

9 december 2015: Burgers en ondernemers die zelf in huis of in het bedrijf duurzame energie willen opwekken kunnen subsidie aanvragen voor zonneboilers en zonnecollectoren, warmtepompen, biomassaketels, pelletkachels en andere kleinschalige warmteopties.

Er is voor 2016 een budget van 70 miljoen euro beschikbaar voor de Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE). In 2017 is er 90 miljoen euro subsidie beschikbaar voor zakelijke gebruikers en particulieren. In 2018 is er 100 miljoen euro subsidie beschikbaar voor zakelijke gebruikers en particulieren.

Via een zonneboiler wordt zonlicht omgezet naar warmte voor het verwarmen van ruimtes of water. Een zonneboiler levert een gemiddeld huishouden een besparing op de energierekening op van rond de 130 euro per jaar en kost tussen de 2.000 en 5.000 euro. Een huishouden kan hiervoor gemiddeld een subsidie van € 650 euro aanvragen, afhankelijk van het type zonneboiler.

Een warmtepomp is een apparaat dat warmte uit de lucht, bodem of het grondwater warmte haalt en geschikt maakt voor het verwarmen van ruimtes of water. In bestaande woningen wordt vaak gebruik gemaakt van hybride warmtepompen, die gecombineerd worden met CV-ketels.

Een hybride warmtepomp levert een gemiddeld huishouden een besparing op de energierekening op van tussen de 200 en 300 euro per jaar en kost tussen de 5.000 en 7.000 euro. Een huishouden kan hiervoor tot 1.500 euro subsidie aanvragen, afhankelijk van het type warmtepomp.

In een pelletkachel worden houtpellets van samengeperst houtafval verbrand, waarmee een woning kan worden verwarmd. De kachel lijkt qua uiterlijk op een houtkachel, maar is veel energiezuiniger. Een pelletkachel levert een gemiddeld huishouden een besparing op de energierekening op van rond de 490 euro per jaar en kost gemiddeld 4.000 euro. Een huishouden kan hiervoor 500 euro subsidie aanvragen. Bij pelletkachels met een vermogen boven de 10 kilowatt komt hier voor iedere extra kilowatt nog 50 euro aan subsidie bovenop.

‘Ik vind het van groot belang dat we ook het potentieel van deze kleinschalige installaties ten volle benutten voor de transitie naar een duurzame energievoorziening in 2050’, aldus Kamp in een brief aan de Tweede Kamer. ‘Een investeringssubsidie is het meest geschikte instrument om deze installaties te stimuleren.’

Met deze regeling hoopt Kamp los van de knelpunten die hij heeft gesignaleerd in zijn Warmtevisie de markt voor kleinschalige warmteopties op gang te brengen. De regeling geldt voor een periode van vijf jaar, met als doel dat deze installaties op de langere termijn zonder ondersteuning kunnen concurreren met fossiele alternatieven.

Naast deze nieuwe subsidieregeling kunnen woningeigenaren die willen investeren in een energiezuiniger huis sinds begin vorig jaar ook een beroep doen op het Nationaal Energiebespaarfonds, waarbij een lening kan worden afgesloten om bijvoorbeeld de aanschaf van hoogrendementsglas, dakisolatie of zonnepanelen te financieren.

Kamp zal het beschikbare budget voor de ISDE regeling en de maatvoering van de ondersteuning via deze regeling de komende jaren jaarlijks tegelijkertijd met het SDE+-budget vaststellen. Op deze manier wil hij de beschikbare middelen zo effectief mogelijk inzetten om de doelen uit het Energieakkoord voor 2020 en 2023 te halen.

De investeringssubsidie zal de kleinere installaties stimuleren die onder de vermogensgrenzen van de SDE+ regeling vallen. Daarbij kan de Energie-investeringsaftrek (EIA), conform de afspraken in het Energieakkoord, meer gericht worden op energiebesparing.

Zie ook: Minister Henk Kamp: 8 Miljard Euro Voor SDE+ Subsidieregeling in 2016 – Het Energieakkoord Voor Duurzame Groei: Slechts 14% Duurzame Energie in 2020 – De Subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame Energie Sportaccommodaties – Fiscaal Voordeel in 2016 voor Circulaire Innovaties met de MIA en Vamil: De Milieulijst 2016 – De Energie InvesteringsAftrek (EIA): De Energielijst 2016 – Subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame Energie Sportaccommodaties – Het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2020 by Dutch New Energy Research

2 Reacties

 1. Hugo van Leusen zegt:

  4 januari 2016 om 14:10 | Permalink

  Dit is alweer een waardeloze vvd subsidie regeling voor een paar honderd mensen.

 2. Fred zegt:

  12 december 2017 om 13:39 | Permalink

  ISDE-regeling: 8 miljoen subsidie aangevraagd voor zonneboilers in november

  In de maand november is er binnen de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor 8 miljoen euro subsidie aangevraagd. Daarmee is het de een na beste maand van 2017.

  In juni werd namelijk voor een recordbedrag van 11,9 miljoen euro subsidie aangevraagd. Ondanks de goede maand november zal het budget van 90 miljoen euro vermoedelijk niet uitgeput raken. In totaal is er tot en met 30 november voor 2017 een budgetclaim van 66 miljoen euro.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (675)
 • Agenda (3.217)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (115)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (831)
 • Communicatie (376)
 • Cradle to Cradle – Circulair (511)
 • Design (236)
 • Dieren (177)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.344)
 • Educatie (346)
 • EEN-Armoede (251)
 • Energie en Besparing (3.503)
 • Europa (29)
 • Evenementen (197)
 • Geluid (26)
 • Gezondheid (308)
 • Goed Doel (119)
 • Green Deal (31)
 • Greenwashing (120)
 • Hergebruik-Kringloop (322)
 • Iets anders (381)
 • Int. Samenwerking (191)
 • Investeren (136)
 • Kerst (123)
 • Klimaat (1.687)
 • Licht (385)
 • Lucht (34)
 • Mensenrechten (170)
 • Milieu (750)
 • MVO (109)
 • Natuur (757)
 • Nederland (26)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (127)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (228)
 • Vakantie (83)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (62)
 • Vervoer en OV (1.484)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (302)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Inschrijving Derde Boerenversneller (2021) Geopend by De Nieuwe Boerenfamilie
 • Aardgasvrij Bospolder-Tussendijken In Rotterdam: 4,9 Miljoen Euro Rijkssubsidie Voor Rotterdam
 • ECO2: New Carbon Neutral, Biodegradable Eco-Magazine by Mail Metro Media
 • Ga AAN In Het Donker, Doe Je Fietsverlichting Aan En Kom Weer Veilig Thuis
 • Tuincentra Gaan Per 1 Januari 2022 Stoppen Met Verkoop Bestrijdingsmiddelen Met Glyfosaat
 • Low Carbon Farming Project UK Documentary: Duurzame Kassenteelt by Bom Group
 • Licht- En Gokstad Las Vegas, Nevada, USA: Energieverbruik En Duurzame Energie
 • SnappCar Autodelen: Private Lease & Delen: Lease Een Auto En Verdien Je Leasekosten Terug
 • Hoe Online Casino Spellenmakers Hun Eco-Steentje Bijdragen by Beste Casino’s Guru
 • Zonnepark Havenbedrijf Moerdijk Met 18.570 Zonnepanelen by ENGIE En Port Of Moerdijk
 • E-Magazine SCHOON Gelanceerd Op Klimaatdag 2020: Toekomst Klimaatmasters 2020
 • Aanleg Ecoduiker Onder De A6 bij Anthony Fokkerweg by Provincie Flevoland
 • Talgo Unveils Hydrogen Powered Propulsion Vittal Train System
 • Plan Voor 300 Voetbalvelden Aan Zonnepanelen Langs Landingsbanen Schiphol Airport
 • Eerste Collectieve Zonnestroomproject Huurders Rijnhart Wonen Leiderdorp by Greenchoice
 • Elektrische Auto’s Met Subsidie Megatest by ANWB Autotest
 • Zonnepark A28 Balkendwarsweg Nabij Afrit 33 In Assen by RVB
 • Zonnedak Met 48.040 Zonnepanelen Op Hoofdkantoor Tommy Hilfiger in Venlo by IZEN
 • Nieuwe Elektrische Poolauto’s Voor Medewerkers Provincie Utrecht: Skoda E-Citigo
 • Subsidie Voor Energietransitie In Provincie Utrecht
 • Links

  Milieunet op..