google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Één Subsidieronde Van 13 Miljard Euro Voor SDE++ Subsidieregeling In 2022

Geschreven op 2-2-2009 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Energie en Besparing Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

euro-stapel.jpgUpdate 1 juli 2022: Ruim 3.800 aanvragen voor de SDE++, de belangrijkste regeling waarmee de overheid duurzame (energie)projecten ondersteunt, zijn goedgekeurd voor de openstellingsronde 2021.

In totaal krijgen deze projecten maximaal 4,1 miljard euro subsidie. Dat is de maximale subsidie over de gehele looptijd. De werkelijke uitgaven zullen naar verwachting lager uitvallen doordat energie- en CO2-prijzen hoger uitvallen of projecten niet doorgaan.

Het grootste deel van de goedgekeurde aanvragen (ruim 3.500) bestaat uit zon-op-dak projecten. Daarnaast gaat een groot deel van het budget naar duurzame warmteprojecten zoals geothermie, groen gas en elektrische boilers in de industrie. Alle goedgekeurde projecten kunnen samen 1,67 Mton CO2 per jaar besparen.

Er zijn in totaal ruim 4.200 aanvragen ingediend voor een totaal van 12,1 miljard euro. De aanvragen voor CO?-afvang en -opslag voor in totaal 6,1 miljard euro zijn allemaal ingetrokken of afgewezen. Deze projecten zijn allemaal gelinkt aan het Aramis-project, een project om CO2-opslag op zee mogelijk te maken, waarbij meer tijd nodig is voor de realisatie. Deze projecten kunnen opnieuw een aanvraag indienen bij de SDE++ 2022.

Vanaf de openstellingsronde in 2023 worden hekjes toegevoegd aan de SDE++-regeling. Een hekje zorgt ervoor dat een bepaald budget wordt gereserveerd voor een specifieke groep van technieken. Daardoor komen technieken die op de korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar op de langere termijn noodzakelijk zijn voor de energietransitie, vaker aan bod. Bij de openstellingsronde in 2023 worden daarom hekjes geïntroduceerd voor Lagetemperatuurwarmte (zoals zon- en aquathermie), Hogetemperatuurwarmte (zoals ultradiepe geothermie en elektrische boilers) en Moleculen (zoals groen gas en hernieuwbare brandstoffen).

Voor alle drie de techniekgroepen wordt 750 miljoen euro gereserveerd bij een referentiebudget van 5 miljard euroin 2023. Binnen de categorieën met een hekje wordt de maximale subsidie per vermeden ton CO2 verhoogd van 300 naar 400 eutro per ton CO2 om iets duurdere technieken met langetermijnpotentie, zoals aquathermie, een betere kans te geven. Daarbij blijft het concurrerende principe gelden waarbij kosteneffectieve projecten eerder aanbod komen.

Het maximale subsidiebedrag voor CCS-projecten wordt op basis van nieuw extern onderzoek verhoogd. Omdat daarmee het totale budget voor CCS in 2022 zou kunnen toenemen en er minder budget voor andere technieken over zou blijven, wordt het plafond voor CCS in 2022 niet met 1,5 Mton verhoogd, maar met 0,6 Mton. Vanwege de introductie van de hekjes kunnen andere technieken vanaf 2023 gegarandeerd aan bod komen. Het CCS-plafond vervalt daarom in 2023 tegelijk met de introductie van de hekjes.

18 maart 2022: Vanaf 28 juni 2022 wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) voor dit jaar opengesteld.

Door de hoge CO2-prijs en het extra budget dat het vorige kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd is een openstellingsbudget van 13 miljard euro beschikbaar.

De regeling wordt voor een aantal nieuwe categorieën opengesteld, waaronder waterstof gekoppeld aan een wind- of zonnepark.

Minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie: “Ik ben blij dat er een fors budget beschikbaar is voor de opschaling van hernieuwbare energie en andere duurzame maatregelen. Dat is niet alleen nodig om sneller te verduurzamen en onze klimaatdoelen te halen. Maar ook om onze afhankelijkheid van de import van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk af te bouwen.”

Het budget van de SDE++ is fors hoger dan voorgaande jaren. Door de verwachting dat de Europese CO2-prijs (ETS) hoger uitvalt is er minder subsidie nodig dan verwacht voor eerder goedgekeurde projecten en is eenmalig 2 miljard euro extra budget beschikbaar. Daarnaast heeft het kabinet tijdens Prinsjesdag 2021 besloten om extra budget vrij te maken waardoor het openstellingsbudget eenmalig met 6 miljard euro kan worden verhoogd. Door het hogere openstellingsbudget komen meer technologieën en projecten in aanmerking en kan de CO2-uitstoot in Nederland sneller omlaag.

De SDE++-regeling staat sinds 2020 naast hernieuwbare energieproductie ook open voor andere CO2-reducerende technieken. Dit jaar wordt de regeling voor een aantal nieuwe categorieën opengesteld zoals waterstofinstallaties die direct aan wind- of zonneparken gekoppeld zijn en elektrificatie in de industrie door middel van hybride glasovens.

Aardwarmteprojecten (geothermie) krijgen in deze ronde langer de tijd om het project te realiseren na de subsidieaanvraag. Hierdoor past de SDE++ beter bij aardwarmteprojecten die in Nederland worden ontwikkeld. Omdat CO2 afvang en opslag (CCS) potentie heeft om op korte termijn de CO2-uitstoot fors te verlagen wordt het plafond voor de industrie uit het Klimaatakkoord met 1,5 megaton verhoogd. Daarnaast krijgen ook CCS-projecten een jaar langer de tijd om projecten af te ronden. Door het plafond blijft er voldoende budget beschikbaar voor andere technieken.

De SDE-regeling werkt met openstellingsrondes. Hierbij geldt dat technieken met een lagere subsidie per ton CO2 eerder kunnen indienen en dus eerder aan bod komen.

Het openstellingsbudget van de SDE++-regeling is het maximale bedrag waarvoor subsidieaanvragen goedgekeurd kunnen worden in een bepaalde ronde. Het openstellingsbudget is altijd hoger dan het gereserveerde bedrag op de begroting (kasmiddelen) omdat een deel van de subsidie in de praktijk niet nodig is. Bijvoorbeeld door stijgende energie- of CO2-prijzen waardoor de ‘onrendabele top’ kleiner wordt. Door met een hoger openstellingsbudget te werken voorkomt het Rijk dat er veel budget ‘op de plank blijft liggen’.

15 januari 2022: De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) gaat in de maand juni 2022 open. Daarbij is er maximaal 6 miljard euro extra budget.

Dat heeft minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat bevestigd aan de Tweede Kamer. Op Prinsjesdag werd al duidelijk dat het openstellingsbudget van de SDE++ in 2022 met maximaal 6 miljard euro verhoogd zou worden tot maximaal 11 miljard euro.

Eind vorige maand werd al bekend dat de 3 miljard euro extra budget in 2022 voor de SDE++ uit de algemene middelen gehaald wordt om een stijging van de energierekening voor burgers en bedrijven te voorkomen. Minister Blok heeft de concrete financiële uitwerking van het plan naar de Tweede Kamer toegestuurd.

‘Het openstellingsbudget van de SDE++ in 2022 wordt opgehoogd met maximaal 6 miljard euro’, schrijft de minister. ‘Dit draagt bij aan emissiereductie in 2030. Hiervoor heeft het kabinet in afwachting van nadere uitwerking in totaal 3 miljard euro aan kasmiddelen gereserveerd, die over meerdere jaren tot uitbetaling komt. Op basis van nadere uitwerking wordt 2,814 miljard overgeheveld naar de begroting van Economische Zaken en Klimaat voor de financiering van uitgaven als gevolg van het hogere openstellingsbudget.’

Het uiteindelijke openstellingsbudget voor de SDE++-ronde in 2022 wordt volgens de minister echter pas op een later moment definitief vastgesteld. ‘Onder andere aan de hand van de interesse van de markt, om te waarborgen dat er voldoende concurrentie is tussen projecten en het kosteneffectieve karakter van de regeling ondersteund wordt. Dit ondersteunt de ambitie om zoveel mogelijk CO2-reductie te realiseren met zowel het huidige als het aanvullende budget.’

Het plafond voor de industrie voor CO2-afvang en -opslag (ccs) is binnen de SDE++ voor 2022 met maximaal 2,5 megaton verhoogd. Het plafond is daarbij volgens Blok zo vastgesteld dat er substantiële middelen beschikbaar blijven voor andere technologieën, waaronder warmte.

Ook het plafond van 35 terawattuur voor hernieuwbare elektriciteit – wind en zonnestroom – blijft ongewijzigd. Staatssecretaris Ye?ilgöz-Zegerius stelde eerder al te verwachten dat het plafond van 35 terawattuur voor hernieuwbare elektriciteit op land in 2022 of 2023 wordt gehaald.

13 januari 2022: Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een voorstel voor een overgangsregeling uitgewerkt als binnen de SDE++ de cap van 35 terawattuur wind- en zonne-energie op land bereikt wordt.

Toenmalig staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius stelde afgelopen december dat het aan een volgend kabinet zou zijn om de cap binnen de subsidieregeling SDE++ voor 35 terawattuur voor wind- en zonne-energie los te laten.

?Het SDE++-plafond van 35 terawattuur voor windmolens en zonnepanelen wordt vermoedelijk dit of volgend jaar gehaald. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat er na 2025, of zodra er met de SDE++ 35 terawattuur aan subsidiabele productie op land wordt ondersteund, geen nieuwe subsidie meer verstrekt wordt.

Uitgangspunt is dat projecten op dat moment voldoende rendabel zijn om zelfstandig door de markt te worden opgepakt, mede vanwege de verwachte groei in de vraag naar elektriciteit door elektrificatie in de verschillende sectoren. Ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat schrijven in het introductiedossier dat zij gemaakt hebben voor hun nieuwe bewindslieden dat het op dit moment nog onzeker is of te zijner tijd inderdaad geen onrendabele top bestaat.

Zij adviseren minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en minister Rob Jetten van Klimaat en Energie te voorkomen dat de markt na het stopzetten van de SDE++ subsidie zodanig stagneert dat het realiseren van de klimaatdoelstellingen in gevaar komt. ‘Het is van belang de investeringszekerheid ook na 2025 op een kosteneffectieve wijze te blijven borgen’, schrijven de ambtenaren. ‘Daarom is gekeken naar de mogelijkheid van een overgangsregeling, die kan worden geïmplementeerd op het moment dat dat nodig blijkt met het oog op de doelstellingen. Hiervoor is een voorstel op hoofdlijnen uitgewerkt.’

De uitgewerkte overgangsregeling wordt de komende periode in het kader van een motie van Tom van der Lee van GroenLinks onderworpen aan een externe review. Op basis hiervan kan aan het eind van het voorjaar besluitvorming over de verdere ondersteuning van hernieuwbare elektriciteit plaatsvinden. ‘Op dat moment dient dan ook te worden bezien welke ontwikkelingen er op het terrein van hernieuwbaar op land nog wenselijk zijn – zowel binnen de 35 terawattuur als daarbovenop – rekening houdend met zowel de ambities als met de ruimte op het elektriciteitsnet voor extra opwek’, besluiten de ambtenaren.

8 december 2021: Precies zoals te verwachten was. De nationale subsidiepot voor duurzame energieprojecten wordt dit jaar waarschijnlijk grotendeels geclaimd door projecten voor CO2-opslag onder de Noordzee. Door de hoge CO2-prijs hebben ze die subsidie momenteel helemaal niet nodig, terwijl andere projecten buiten de boot vallen.

Er werd dit jaar voor in totaal 12 miljard euro aan subsidies aangevraagd via de zogenoemde SDE++-regeling, die gebruikt kan worden voor CO2-besparende projecten als zonneparken, windturbines en biogassen.

Meer dan de helft van de aanvragen was voor CO2-afvang en -opslag (CCS) door de zware industrie. Het gaat om 2,2 miljard euro aan aanvragen voor zonnepanelen en 7,3 miljard euro voor CCS en CCU.

Gedurende de openstelling zijn 4.109 subsidieaanvragen ingediend, waarvan 3.747 aanvragen voor zonnedaken met een vermogen van 2.224 megawattpiek en 168 aanvragen voor drijvende en grondgebonden zonneparken met een vermogen van 1.908 megawattpiek. Voor zonnewarmte zijn 10 aanvragen gedaan met een vermogen van 7 megawattt en voor pvt met warmtepomp 3 aanvragen met een vermogen van 5 megawattth. Opvallend daarnaast is dat er slechts 6 aanvragen zijn gedaan voor windparken op land.

Het is de tweede openstellingsronde van de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) in haar huidige vorm. Bij de eerste openstelling werd vorig jaar voor 6,3 miljard euro subsidie aangevraagd en uiteindelijk viel 647 miljoen euro aan projecten na het uitdelen van de beschikkingen buiten de boot.

Waar het doemscenario – het volledig opslokken van het subsidiebudget door CO2-afvang en -opslag (CCS) en CO2-afvang en -gebruik (CCU) – vorig jaar geen werkelijkheid werd, lijkt dat nu voor een belangrijk gedeelte wel het geval. Doordat al voor het einde van de tweede fase het subsidiebudget overtekend was, zal naar alle waarschijnlijkheid een groot aantal subsidieaanvragen voor zonnedaken en zonneparken binnen de SDE++ 2021 achter het net vissen.

In de subsidieregeling wordt voorrang gegeven aan de goedkoopste manieren om de CO2-uitstoot terug te dringen. Omdat het afvangen van CO2 een grote en relatief goedkope besparing oplevert, zullen CCS-projecten waarschijnlijk meer dan de helft van de subsidiepot claimen. Er is in totaal 5 miljard euro beschikbaar.

Maar met de huidige CO2-prijs onder het Europese emissiehandelssysteem – ruim 80 euro per ton – is het uitstoten vaak al duurder dan het opslaan van CO2. “Dat betekent dat er helemaal niet veel subsidie nodig is”, zegt André Faaij, wetenschappelijk directeur van TNO Energietransitie. Het is precies hoe de CO2-prijs hoort te werken, nadat hij jarenlang weinig effect had.

Bij het toekennen van subsidies wordt een oude raming van de CO2-prijs gebruikt, waarin die pas in 2030 de 45 euro per ton CO2 aantikt. Daardoor zullen subsidies worden toegewezen aan projecten die ze niet of nauwelijks nodig hebben. Als de CO2-prijs hoog blijft, zullen deze subsidies niet worden uitbetaald, maar in de reserves van de overheid belanden. “Dat is zonde, want je kan nu meer meters maken met hetzelfde geld”, vindt Faaij.

10 november 2021: In 2021 is tot dusver 1.828,1 megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd via de SDE+(+) en daarmee kan het recordjaar 2020 nog altijd verbroken worden.

In zijn jaarverslag heeft CertiQ eerder dit jaar het in 2020 geïnstalleerde vermogen naar boven bijgesteld tot 2.036,4 megawattpiek.

Over het hele kalenderjaar zijn tot dusver 860 projecten minder opgeleverd – oftewel 21 procent – maar dat wordt qua opgeleverd vermogen ruimschoots gecorrigeerd door de gemiddeld grotere omvang van de opgeleverde projecten.

Het steeds vollere stroomnet en nieuwe meldingen van congestie door netbeheerders zullen voor een belangrijk gedeelte de oorzaak zijn van de daling van het aantal opgeleverde projecten. Waarbij ook de stijgende prijzen van zonnepanelen door tekorten aan grondstoffen en hogere transportkosten een duit in het zakje zullen doen

6 november 2021: De subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) gaat komend kalenderjaar al in de maand juni open. Daarbij is er maximaal 6 miljard euro extra budget.

Dat heeft minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat bevestigd aan de Tweede Kamer. Op Prinsjesdag werd al duidelijk dat het openstellingsbudget van de SDE++ in 2022 met maximaal 6 miljard euro verhoogd zou worden tot maximaal 11 miljard euro.

Het plafond voor de industrie voor CO2-afvang en -opslag (ccs) is binnen de SDE++ voor 2022 met maximaal 2,5 megaton verhoogd. Het plafond is daarbij volgens Blok zo vastgesteld dat er substantiële middelen beschikbaar blijven voor andere technologieën, waaronder warmte.

17 oktober 2021: Bij de de eerste openstellingsronde van de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) in 2020 zijn 3.673 projecten gehonoreerd die samen kunnen resulteren in een vermindering van de jaarlijkse CO2-emissie met 3,43 Mton CO2 per jaar. Daarbij is een budget van 5 miljard euro beschikt.

Er is 2,1 miljard euro toegewezen aan projecten voor afvang en opslag van CO2. Hierbij wordt CO2 afgevangen en opgeslagen in lege gasvelden op zee. Daarnaast werd ruim 2 miljard euro beschikt  voor Zon-PV-projecten.

Ook voor nieuwe technieken als een elektrische boiler of industriële warmtepomp was ruime belangstelling. In de gebouwde omgeving kunnen nu de eerste restwarmte- en aquathermieprojecten gerealiseerd worden. Dit zijn projecten waarbij respectievelijk restwarmte en water gebruikt worden om gebouwen te verwarmen.

6 oktober 2021: De Tweede Kamer heeft meerdere moties van de PvdA en GroenLinks aangenomen. Het gaat onder meer om een motie die voorziet in de invoering van schotten binnen de subsidieregeling SDE++.

De motie waarmee het kabinet gevraagd wordt om onafhankelijk onderzoek te doen naar het verhogen van het doel van 35 terawattuur is met een ruime Kamermeerderheid aangenomen.

Gezien de ruime Kamermeerderheid is het waarschijnlijk dat de staatssecretaris de motie gaat uitvoeren en een onafhankelijk onderzoek gelast naar het verhogen van het doel.

Ook de motie van GroenLinks en PvdA waarmee het kabinet gevraagd wordt om een coherent pakket aan maatregelen op te stellen waarmee er voldoende financiering is voor de verzwaringen van het stroomnet werd aangenomen.

De motie waarmee GroenLinks en PvdA het kabinet vragen om de aangekondigde schotten in de SDE++ daadwerkelijk uiterlijk in het kalenderjaar 2023 in te voeren, is eveneens aangenomen.

De motie waarmee GroenLinks en de PvdA het demissionaire kabinet vroegen om het plafond voor CO2-afvang en -opslag (CCS) in de SDE++ niet te verhogen, werd verworpen.

Tot slot is ook gestemd over de motie van Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Agnes Mulder (CDA) waarmee zij het kabinet vragen om een extra inspanning te leveren voor 50 procent lokaal eigendom bij zonneparken.

21 september 2021: Het kabinet meldt in de miljoenennota 6,8 miljard euro extra uit te geven aan klimaatmaatregelen. Er gaat 3 miljard euro extra naar de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

Ook krijgen mkb-ondernemers die investeren in milieuvriendelijke technieken meer belastingvoordelen.

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)? is dit jaar open van 5 oktober tot en met 11 november 2021. Half juli werd de definitieve hoogte van de subsidie voor onder meer zonnepanelen, zonnecollectoren en pvt met warmtepompen bekendgemaakt. Er is een budget van 5 miljard euro.

Waar de website van de Rijksoverheid rept over 3 miljard euro extra voor de SDE++ in 2021, lijkt hier echter 2022 bedoeld te worden. In de miljoenennota spreekt het kabinet namelijk over een ophoging van de SDE++ in 2022. Hiervoor stelt het kabinet in totaal 3 miljard euro te reserveren die over meerdere jaren tot uitbetaling komt. Het kabinet schrijft hierover in de miljoenennota het volgende: Het openstellingsbudget van de SDE++ wordt in 2022 met maximaal 6 miljard euro verhoogd tot maximaal 11 miljard euro. Naar verwachting zal de aanvullende openstelling resulteren in cumulatief 3 miljard euro aan extra kasuitgaven.

Opmerkelijk is dat in de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nog wordt gesproken over een budget van 5 miljard euro voor de SDE++ 2022. In de begrotingsdocumenten van het ministerie is namelijk de volgende passage opgenomen: ‘Voor de SDE++ geldt dat de openstelling 2021 van 5 mld euro pas in 2022 verplicht zal worden: hiermee is in het beschikbare verplichtingenbudget voor 2022 rekening gehouden. Voor de openstelling van de SDE++ in 2022 wordt opnieuw uitgegaan van een openstelling van 5 mld euro: zodra hier een definitief besluit over genomen is, zal het hiervoor benodigde verplichtingenbudget in de begroting 2023 worden opgenomen, aangezien ook deze openstelling pas in het jaar volgend op de openstelling tot verplichting zal komen.’

Hoewel SDE-middelen doorgaans worden opgebracht via de Opslag Duurzame Energie (ODE), wordt de ophoging nu betaald uit de algemene middelen, zodat er door deze maatregel geen lastenverzwaring via de energierekening plaatsvindt. Het doel van de ophoging van de SDE++-regeling is volgens het kabinet om met meerdere technologieën bij te dragen aan de verduurzaming van onder andere de gebouwde omgeving, mobiliteit, glastuinbouw en industrie.

Het plafond voor CO2-afvang en -opslag (CCS) wordt binnen de SDE++ met maximaal 2,5 megaton verhoogd. Het kabinet hierover in de miljoenennota: Het plafond wordt daarbij zo vastgesteld dat er substantiële middelen beschikbaar blijven voor andere technologieën, waaronder warmte (afhankelijk van de toekenning van het budget in de komende openstelling). Het plafond van 35 terawattuur voor hernieuwbare elektriciteit blijft ongewijzigd. Na de openstelling van de SDE++ in 2022 is beoogd een effectieve stimulering van de verschillende technologieën te borgen. De komende periode wordt nader uitgewerkt hoe dat het meest effectief kan, zonder dat er technieken worden uitgesloten. Daarbij wordt de komende periode een systeem met minimale afbakening tussen (groepen van) technologieën uitgewerkt en zo snel mogelijk geïntroduceerd. Vanwege de benodigde wijzigingen in de regelgeving wordt het aangepaste systeem vanaf 2023 opengesteld voor aanvragen.

In de miljoenennota meldt het kabinet na de openstelling van de SDE++ in 2022 een effectieve stimulering van de verschillende technologieën te willen borgen. De komende periode wordt nader uitgewerkt hoe dat het meest effectief kan, zonder dat er technieken worden uitgesloten.

Daarbij denkt het kabinet aan schotten tussen de verschillende technologieën: De komende periode wordt een systeem met minimale afbakening tussen (groepen van) technologieën uitgewerkt en zo snel mogelijk geïntroduceerd. Vanwege de benodigde wijzigingen in de regelgeving wordt het aangepaste systeem vanaf 2023 opengesteld voor aanvragen.’

Het kabinet wil verder 1,3 miljard euro investeren om ervoor te zorgen dat vaker nieuwe energiebronnen- en dragers gebruikt worden. Onderdeel hiervan is een investering van 750 miljoen euro om delen van het bestaande gasnet om te bouwen tot een zogenaamde Waterstof Backbone. Dat wordt een landelijk transportnet voor waterstof tussen verschillende industriële clusters in Nederland. Zo kan de industrie op meerdere plekken tegelijk verduurzamen. Ook reserveert het kabinet 315 miljoen voor de ontwikkeling van Warmtelinq; een warmtenet van de Rotterdamse haven.

20 september 2021: Binnenkort opent de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2021. Om goed voorbereid te zijn, kunnen ondernemers vanaf 21 september 9:00 uur alvast hun aanvraag in concept klaarzetten. Op die manier hoeven zij op 5 oktober, wanneer de regeling opent, hun aanvraag alleen nog te verzenden.

De SDE++ is bedoeld voor bedrijven en (non-profit)instellingen die hernieuwbare energie (willen) produceren. Of CO?-reducerende technieken toepassen. Dit zijn technieken die de uitstoot van CO2 verminderen.

Een conceptaanvraag klaarzetten doet u via de pagina aanvragen. Hiervoor is eHerkenning nodig. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig. Kunt u geen eHerkenning gebruiken? U kunt ook inloggen met uw DigiD.

12 augustus 2021: CertiQ heeft in de maand juli 395 nieuwe projecten met zonnepanelen als opgeleverd geregistreerd. Via de SDE+(+)-regeling werd daarmee afgelopen maand 99,5 megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd.

Net als in de eerste helft van het kalenderjaar ligt ook in de maand juli het aantal opgeleverde SDE+(+)-projecten met zonnepanelen dat door CertiQ is geregistreerd als opgeleverd onder het niveau van 2020. Waar dat in veel andere maanden werd gecompenseerd door de grotere projectomvang is dat voor de maand juli niet het geval. Er is in juli ruim 50 procent minder nieuw vermogen aan zonnepanelen geregistreerd dan vorig jaar. De gemiddelde projectomvang bedroeg afgelopen maand circa 252 kilowattpiek. Daarmee is de maand juli de slechtste maand van het kalenderjaar.

Uit de cijfers blijkt dat de zonne-energiesector qua installatiecijfers nog altijd fors voorloopt op het kalenderjaar 2020 en dat een nieuw recordjaar op komst lijkt. De hoeveelheid zonnepanelen die door CertiQ in de eerste 7 maanden van het kalenderjaar is geregistreerd, bevindt zich op een recordniveau van 1.368,7 megawattpiek.

januari 2021: Nederland heeft in 2020 via de subsidieregeling Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) 1.897,3 gigawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van CertiQ.

Uit de maandrapportages van CertiQ blijkt dat via de SDE+-regeling afgelopen kalenderjaar 5.335 pv-projecten zijn opgeleverd; goed voor 1.897,3 megawattpiek aan zonnepanelen.

In 2019 werd volgens de maandrapportages 1.702 megawattpiek aan zonnepanelen geplaatst. Dat betekent dat de groei in 2020 op basis van de maandrapportages ruim 11 procent is.

Het geregistreerde vermogen voor het gehele kalenderjaar 2019 is in de laatste versie van het gecorrigeerde jaarrapport van CertiQ echter bijgesteld naar 1.636,3 megawattpiek. Op basis van dat jaarcijfer zou Nederland in 2020 zelfs 16 procent meer zonnepanelen via de SDE+-regeling hebben geïnstalleerd dan in heel 2019.

Wanneer een zon-pv-installatie is aangemeld bij CertiQ, laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de startdatum van de SDE+-subsidie van een project automatisch ingaan. Dit gebeurt op de datum van ingebruikname, dat wil zeggen de ingangsdatum van de inschrijving bij CertiQ. Hierdoor kan het zo zijn dat een project wel al is opgeleverd, maar nog onbekend is in de CertiQ-database. Om deze en andere redenen vinden er dan op voortdurende basis correcties van de bij CertiQ aangemelde vermogens plaats.

15 januari 2021: Tussen 24 november en 17 december 20 was het voor het eerst mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen voor de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energie en Klimaattransitie (SDE++).

Deze eerste openstellingsronde heeft 4.112 subsidieaanvragen opgeleverd voor projecten die bijdragen aan het terugdringen van CO2 in Nederland.

Opvallend is het aantal subsidieaanvragen voor zonnepanelen, die met een budgetclaim van 2,4 miljard euro een groot deel van de aanvragen uitmaken.

Deze eerste resultaten van de SDE++ 2020 wijzen op een goed verloop van de eerste openstellingsronde. Uit de aanvragen blijkt dat de interesse in zowel bestaande als nieuwe technieken groot is en dat nieuwe aanvragers de SDE++ hebben weten te vinden. Tijdens de eerste openstelling van de SDE++ is in totaal voor 6,4 miljard euro subsidie aangevraagd; meer dan het beschikbare budget van 5 miljard euro.

De aanvragen voor nieuwe technieken in de SDE++ laten de gewenste verbreding duidelijk zien. De meeste aanvragen zijn ingediend voor de productie van duurzame energie. Binnen deze categorie valt het aantal aanvragen voor zon-pv-installaties (zonnepanelen) op met een totaal van 3.989. Na zon-pv is het meeste budget aangevraagd voor het afvangen- en opslaan van CO2 (CCS); goed voor een reductie van maximaal 2,5 Mton CO2 per jaar. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelt de ingediende aanvragen de komende tijd op volledigheid en technische en financiële haalbaarheid.

Met de SDE++ wordt beoogd op kosteneffectieve wijze CO2 te reduceren in Nederland. Diverse duurzame technieken concurreren met elkaar om subsidie, waarbij de meest kosteneffectieve projecten als eerste in aanmerking komen voor subsidie.

In 2020 is de SDE+-regeling verbreed om naast hernieuwbare energie, ook andere CO2-reducerende technieken te stimuleren. Hierdoor komen verschillende nieuwe technieken voor subsidie in aanmerking, zoals warmtepompen, elektrische boilers, benutting van restwarmte, waterstofproductie door middel van elektrolyse en CO2-afvang en -opslag (CCS).

Binnen de SDE++ gelden voor enkele specifieke technieken grenzen om te voorkomen dat al het geld naar één sector gaat of de energietransitie afhankelijk wordt van één specifieke techniek. Dit geldt voor CO2-afvang en -opslag, zonne- en windenergie op land en de uitgaven aan CO2?-reducerende technieken in de industrie.

24 november 2020: Tja, dat zat er natuurlijk dik in of anders gezegd de hele verruiming van de SDE+ voor duurzame energieopwekking naar de SDE++ voor CO2 reducerende technieken past natuurlijk perfect in de plannen van oliemaatschappijen.

Vier industriebedrijven in Rotterdam, waaronder Shell en ExxonMobil, gaan bij het Rijk 1,5 miljard euro subsidie aanvragen om hun CO2 op te vangen en via een nog aan te leggen pijpleiding op te slaan in een leeg gasveld voor de Nederlandse kust.

En als die aanvraag wordt goedgekeurd en daar twijfelt neem ik aan toch helemaal niemand aan dan blijft er heel erg weinig geld over voor duurzame energieopwekking.

Het is een omstreden subsidie; niet alleen omdat het bedrag enorm is, het ligt ook uiterst gevoelig  bij ontwikkelaars van groene energie en milieuorganisaties. Mogen de grote vervuilers subsidie krijgen voor het opruimen van hun eigen troep? Voor het eerst doen de multinationals voor hun CO2-opslag en -opvang (CCS: carbon capture and storage) een beroep op dezelfde subsidiepot als groene projecten met windmolens en zonnepanelen. Hierdoor gaat CCS rechtstreeks concurreren met schone energieprojecten.

De beoogde 1,5 miljard euro van het Rijk willen Shell, ExxonMobil, Air Liquide en Air Products gebruiken om vijftien jaar lang 2,5 Mton CO2 in het lege gasveld te pompen. Dat is ongeveer 10 procent van alle broeikasgassen in de Rotterdamse haven. Zonder financiële steun van de overheid beginnen de bedrijven niet aan de opslag. Maar zelfs met steun bleek CO2-opslag onzeker. Een soortgelijk project in de Rotterdamse haven, ‘Road’ geheten, kreeg subsidie uit zowel Brussel als Den Haag, maar werd vanwege hoge kosten toch afgeblazen.

Zie ook: Weer extra geld naar CO2-afvang en opslag (CCS) en nog wat programma’s van EZ – CO2-opslag is geen alles-in-1-oplossing: Risico’s CCS Niet Nauwkeurig te Berekenen – Carbon Capture And Storage (CCS): Humanity’s Last Hope?CO2 Initiatief Noord-Nederland: Borg – Kabinet ziet CO2 afvang en opslag helemaal zitten en Barendrecht ziet het helemaal niet zitten – Mislukking dreigt voor CO2-opslag in Barendrecht – Hogedruk CO2-Pijpleiding onder Woonwijk Oosterheem en Station Bleizo Zoetermeer – CO2 Bombe: Bürgerinitiative ContraEndlager Fresh Air Festival – Alles over CO2 afvang en opslag op één website: co2afvangenopslag.nl  – NEAR CO2: Communicatie en participatie rond CO2 afvang en opslag (CCS) projecten – VROM opent Infopunt CO2-opslag in Barendrecht – Shell: communicatie overheid over CO2-opslag onvoldoende – Weer extra geld naar CO2-afvang en opslag (CCS) en nog wat programma’s van EZ – De CCS Parade – Promotie van CO2 afvang en -opslag – Rotterdam en Groningen Sámen In De Race Voor Europese Subsidie CO2 Afvang En Opslag CCS

22 april 2020: De laatste ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) heeft in totaal 7562 aanvragen opgeleverd voor duurzame energieprojecten, goed voor een gezamenlijke maximale jaarproductie van 24,7 PJ aan duurzame energie.

Het overgrote deel van de ingediende aanvragen betreft Zon-PV-projecten. Het aantal aanvragen voor zon-op-dak-projecten neemt met in totaal 7335 aanvragen fors toe.

Omdat het kabinet heeft aangekondigd de SDE+ te verbreden om ook CO2-reducerende technieken onder de  regeling te brengen, is dit de laatste ronde van de SDE+. De eerste ronde van de nieuwe en verbrede SDE++-regeling opent dit najaar.

Zie ook: De Hernieuwbare Energiesubsidie Regeling (HER): HER+ Subsidieregeling Weer Geopend

De voorjaarsronde van de SDE+ 2020 is opengesteld van 17 maart 2020 tot 2 april 2020 met een budget van 4 miljard euro. Het betreft een aanvullende ronde, bedoeld om een extra impuls te geven aan het aandeel hernieuwbare energie.

Zoals gebruikelijk in de SDE+ is de regeling gefaseerd opengesteld zodat aanvragen met een lagere kostprijs (het zogenaamde ‘basisbedrag’) voorrang krijgen. Zo worden ontwikkelaars gestimuleerd om hun projecten tegen de laagst mogelijke kosten te realiseren, zodat met hetzelfde budget meer hernieuwbare energieopwekking mogelijk wordt gemaakt.

In totaal is in deze ronde voor 4,1 miljard euroaangevraagd, waarbij een aanzienlijk aantal projecten onder het maximale basisbedrag heeft ingediend. De voorjaarsronde 2020 was tevens de tweede ronde waar bij de aanvraag een transportindicatie van de netbeheerder moest worden bijgevoegd, zodat zeker wordt gesteld dat subsidie gaat naar projecten waarvoor daadwerkelijk ruimte is op het elektriciteitsnet. In totaal hebben regionale netbeheerders in deze ronde 92% van de aangevraagde transportindicatie positief beoordeeld.

De ingediende aanvragen zijn door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in behandeling genomen en worden beoordeeld aan de hand van onder andere de vergunningsvereisten en technische en financiële haalbaarheid. Aanvragen voor projecten die aan alle voorwaarden voldoen komen in aanmerking voor een subsidiebeschikking.

Vanwege de uitbraak van het Coronavirus kan sprake zijn van langere levertijd voor benodigde materialen of van een gebrek aan beschikbare arbeidskrachten. Daarnaast hebben projecten in sommige gebieden nog te maken met een gebrek aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Daarom heeft het kabinet besloten om alle projecten met een realisatietermijn in 2020, die vanwege factoren buiten hun invloedssfeer vertraging oplopen, op aanvraag een ontheffing van één jaar kunnen krijgen op voorwaarde dat het project binnen dat extra jaar kan worden gerealiseerd.

5 maart 2020: Goed nieuws. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft bekend gemaakt  dat het budget voor de SDE+-voorjaarsronde 2020 wordt verhoogd van 2 miljard euro naar  4 miljard euro.

De SDE+-voorjaarsronde 2020 is bedoeld om een extra impuls te geven aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland.

Door het budget voor de SDE+-voorjaar 2020 te verhogen, kan een groot deel van de beschikbare projecten met een korte realisatietermijn snel worden gerealiseerd. Daarnaast kunnen projecten, die in de SDE+-najaarsronde van 2019 niet zijn gehonoreerd, alsnog kans maken op subsidie.

19 februari 2020: De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt op een andere leest geschoeid. 

Aquathermie is een belangrijke nieuwe categorie. Ook komen CO2-reducerende technologieën voortaan in aanmerking voor een subsidie. Er is subsidie mogelijk voor thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) en thermische energie uit afvalwater (TEA, ook riothermie genoemd).

Er worden aanvullende eisen gesteld vanwege het nog beperkte gebruik van aquathermie in de praktijk en de sterk uiteenlopende toepassingen en kosten. Zo moet de geproduceerde warmte worden geleverd aan de gebouwde omgeving. Verder moet de warmtepomp een minimumrendement hebben en mag de installatie niet ook koude leveren.

Waarschijnlijk gaat in 2021 aquathermie voor de glastuinbouw eveneens onder de regeling vallen, maar daarvoor is nog eerst een doorrekening nodig. De verwachting is dat in 2021 en later nieuwe technieken worden toegevoegd, zoals recycling van kunststoffen en biobased-productie.

Er is een aantal technieken toegevoegd: elektrische boilers, warmtepompen, afvang en opslag van CO2, industriële restwarmte en waterstofproductie door elektrolyse.

De SDE++ staat ook open voor hernieuwbare elektriciteitsprojecten met de inzet van waterkracht (inclusief renovatie van bestaande waterkrachtcentrales) en osmose (energieopwekking uit het verschil in zoutconcentraties in water).

Minister Eric Wiebes limiteert het subsidiebudget voor zonne-energie in de eerste subsidieronde van de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE++). Er komt onder meer een extra stimulans voor solar carports. Naar aanleiding van reacties uit de markt heeft minister Wiebes het PBL nader onderzoek laten doen naar de kostprijs van zonnepanelen op overkappingen (zonnecarports).

Op basis van dit advies maakt de minister het vanaf de najaarsronde 2020 mogelijk voor carports om in te dienen binnen de categorie gebouwgebonden systemen groter dan 1 megawattpiek in plaats van in de categorie niet-gebouwgebonden systemen groter dan 1 megawattpiek. Wiebes hierover: ‘Hiermee hoop ik een impuls te geven aan deze maatschappelijk gewenste toepassing. Dit onderzoek toont aan dat zon-pv op overkappingen uit kan in de bestaande categorie, vandaar dat deze toepassing mogelijk wordt gemaakt in de categorie.’

Ook voor drijvende zonneparken vindt er vanaf de invoering van de SDE++ een belangrijke wijziging plaats. Voor grondgebonden projecten groter dan 1 megawattpiek (MWp) wordt in de komende openstellingsronde van de SDE++ conform het advies van het PBL namelijk onderscheid gemaakt tussen systemen op land, systemen op water, zonvolgende systemen op water en zonvolgende systemen op land. Wiebes hierover: ‘De belangrijkste reden voor deze verfijning is dat de kosten voor zon-op-water substantieel hoger lijken te zijn dan voor zon-op-veld. Ik beperk daarbij het maximum basisbedrag voor zon-op-water systemen, omdat ik niet bereid ben om een meerprijs te betalen ten opzichte van projecten op land. Ik stel het basisbedrag voor projecten op water daarom vast op het tarief van zonprojecten kleiner dan 1 megawattpiek.’

Minister Wiebes meldt verder dat het waarschijnlijk is dat dakgebonden pv-systemen in de eerste ronde van SDE++ eerder subsidie zullen krijgen dan zonneparken. ‘In de SDE++ zal de relatieve rangschikking van systemen met eigen verbruik verbeteren ten opzichte van systemen zonder eigen verbruik. Dakgebonden systemen hebben daarbij in de regel meer eigen verbruik dan grondgebonden systemen. De verwachting is dat zon op dak eerder voor subsidie in aanmerking zal komen dan grondgebonden systemen.’

Een andere belangrijke wijziging voor zonne-energie voert minister Wiebes door binnen de categorie zonthermie ( zonnewarmte). Waar pvt-systemen die de opwekking van zonnewarmte en zonnestroom combineren voorheen subsidie konden aanvragen binnen de categorie zonthermie en zon-pv zal dit binnen de SDE++ niet langer het geval zijn. Minister Wiebes hierover: ‘In voorgaande openstellingen kon dit type systemen een aanvraag indienen voor zowel zon-pv als zonthermie. Ik acht dit niet wenselijk, omdat de berekende basisbedragen voor zon-pv en zonthermie niet zijn bepaald met een pvt-systeem in gedachte. Daarnaast is het complex om zowel warmte als elektriciteit apart te bemeteren. Met ingang van de SDE++ kunnen pvt-systemen daarom enkel aanvragen in de categorie zon-pv.’

Daarnaast heeft minister Wiebes naar aanleiding van het eerdere positieve advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) definitief besloten subsidie beschikbaar te stellen voor de Daglichtkas. De minister hierover: ‘De daglichtkas is een kasontwerp met een kasdak dat invallend zonlicht benut voor de productie van warmte. De minister hierover: ‘Ik stel een aparte SDE++ categorie voor de daglichtkas open. Weliswaar is het ontwerp zeer specifiek en is het aantal leveranciers momenteel zeer beperkt, maar de daglichtkas is in potentie wel een techniek die breder toepasbaar is. Ik zal in de regeling waarborgen opnemen, zodat er bij de gestimuleerde installaties geen sprake van overstimulering zal zijn.’

17 februari 2020: De eerste ronde van de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) wordt tussen 29 september en 22 oktober 2020 opengesteld.

Dat schrijft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de nieuwe regeling.

Naast hernieuwbare energieproductie komen in de nieuwe regeling ook CO2-reducerende technologieën in aanmerking voor subsidie.

De SDE++ kent dit jaar een verplichtingenbudget van 5 miljard euro. Het budget voor toekomstige rondes wordt jaarlijks vastgesteld.

CO2-reductie is de centrale pijler in het Nederlands klimaatbeleid. De verbreding van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) maakt het mogelijk dat naast hernieuwbare energieproductie ook CO2-reducerende technologieën in aanmerking komen voor subsidie. Daarmee heeft de SDE++-regeling een heldere doelstelling: op kosteneffectieve wijze zoveel mogelijk emissiereductie bereiken. Op die manier levert de regeling een belangrijke bijdrage aan de afspraak om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan in 1990.

De SDE++ werkt net als zijn voorganger als een veiling die gefaseerd wordt opengesteld, waarbij de maximale subsidiebehoefte waarvoor projecten ingediend kunnen worden per fase toeneemt. Deze methode stimuleert aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen. De SDE++ is bovendien techniekneutraal. Dit betekent dat alle technologieën een eerlijke kans krijgen en direct met elkaar concurreren, zodat kostenreductie en innovatie worden aangemoedigd.

Technieken worden in de SDE++ gerangschikt op basis van de subsidiebehoefte per vermeden ton CO?. Projectontwikkelaars kunnen een subsidieaanvraag indienen voor de “onrendabele top”: het verschil tussen de kostprijs van de techniek die de CO2 reduceert (het “basisbedrag”) en de marktwaarde van de geproduceerde eenheid (het “correctiebedrag”). De maximale subsidiebehoefte waarop technieken in 2020 aanspraak kunnen maken in de SDE++ is 300 euro per ton CO2. Technieken met een hogere subsidiebehoefte kunnen aanspraak maken op de SDE++, maar voor deze projecten wordt niet de gehele onrendabele top vergoed.

In 2020 worden een aantal nieuwe technieken toegevoegd aan de SDE++. Dit geldt voor CO2-afvang en -opslag (CCS), industriële restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers en waterstofproductie door elektrolyse. Voor enkele hernieuwbare energietechnieken wordt een nieuwe categorie toegevoegd. Voor een aantal technieken gelden binnen de SDE++ beperkingen, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal vollasturen dat ze voor subsidie in aanmerking komen. Daarnaast gelden de plafonds zoals die zijn afgesproken in het Klimaatakkoord. Met een plafond wordt een grens gesteld aan de productie van of de uitgaven aan een bepaalde sector of techniek, om te voorkomen dat al het geld naar één sector gaat of de energietransitie afhankelijk wordt van één specifieke techniek. Dit geldt voor CCS zonne- en windenergie op land en de uitgaven aan CO2-reducerende technieken in de industrie.

Met de openstelling in het najaar van 2020 wordt een eerste belangrijke stap gezet voor de verbreding van de SDE+ naar de SDE++, maar de verbreding is hiermee nog niet afgerond. Technieken die in 2020 nog niet in aanmerking komen voor subsidie kunnen op een later moment nog in de SDE++ worden opgenomen. Zo wordt voor de openstelling in 2021 een aantal nieuwe technieken doorgerekend door PBL, waaronder de productie van geavanceerde biobrandstoffen, circulaire en biobased technieken en CO2-levering aan de glastuinbouw. Om de benodigde inbreng van bedrijven mee te kunnen nemen wordt een marktconsultatie gehouden.

5 februari 2020: Het budget van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) moet worden verruimd. Dat schrijven diverse ondernemers-, branche- en milieuorganisaties en vier grote gemeenten woensdag in een brief (pdf) aan de Tweede Kamer. Op dit moment lopen volgens hen zesduizend aanvragers van de subsidie de kans afgewezen te worden.

Tijdens de najaarsronde 2019 van de SDE+ subsidie waren er maar liefst 7.251 aanvragen voor de SDE+-subsidie. Het bedrag dat beschikbaar werd gesteld voor deze inschrijvingsperiode is 5 miljard euro, maar zou met terugwerkende kracht met 2,5 miljard euro moeten worden verhoogd.

Anders wordt met de projecten een flinke milieuwinst misgelopen, stellen de partijen in hun brief. Het zou voor 2020 neerkomen op een halve megaton CO2-reductie en 1,5 terawattuur aan duurzaam opgewekte energie. “Met deze projecten kunnen de doelen voor dit jaar voor 14 procent hernieuwbare energie en 25 procent CO2-emissiereductie binnen bereik komen.” Zo voorkomt Nederland bovendien boetes vanuit Brussel.

Vooral projecten met zonnepanelen op daken en op land zouden worden afgewezen, terwijl juist die volgens de briefschrijvers gemakkelijk te realiseren zijn en snel milieuwinst opleveren.

“Normaliter is een lagere kans voor de “duurdere” toepassingen een begrijpelijk gevolg van het doel van het SDE+-instrument: zo goedkoop mogelijke schone stroom realiseren. Echter, wij stellen dat hier nu sprake is van een bijzondere situatie, het is geen normaal jaar. Als geen andere techniek kunnen zon op dakprojecten zeer snel gerealiseerd worden en dus bijdragen aan de nu geldende energie- en klimaatdoelen:
14% duurzame energie in 2020 (Energieakkoord)
16% duurzame energie in 2023 (Energieakkoord)
25% CO2-emissiereductie in 2020 (Urgenda Doel)
35 TWh Hernieuwbaar op Land in 2030 (Klimaatakkoord)”

De Klimaat- en Energieverkenning van PBL en een nadere analyse van PBL in december laten zien dat Nederland niet zal voldoen aan de twee doelen voor 2020: het halen van het Europese doel van 14% duurzame energie en het Urgendadoel van 25% CO2-emissiereductie. Het niet halen van de duurzame energie en CO2-doelen gaat de Nederlandse overheid veel geld kosten: door de boete die Eurocommissaris Timmermans heeft aangekondigd, door de aankoop van loze ‘statistical transfers’ in het buitenland. De duizenden afgewezen zon-op-dak projecten bieden
dan ook een uitgelezen kans dit te voorkomen of te beperken. In de SDE+-regeling moeten zon-opdak-projecten immers binnen anderhalf gerealiseerd zijn. Een deel kan dit met wat extra moeite al binnen een jaar.

“Wij pleiten daarom voor het met terugwerkende kracht opplussen van het SDE+-budget voor de najaarsronde 2019 met 2,5 miljard euro. Het geld hiervoor is reeds met de Opslag Duurzame Energie opgehaald. Afgelopen mei becijferde de Algemene Rekenkamer dat 2,5 miljard euro aan
SDE+-gelden op de plank blijft liggen door de te behoudende wijze van begroten. Een deel van deze projecten zal (tijdig) gerealiseerd worden om mee te tellen voor de beide 2020-doelen en daarmee tot 0,5 Mton aan extra CO2-reductie en tot 1,5 TWh extra duurzame energie leiden, nog dit jaar. Dit
laatste schuift het aandeel duurzaam in de totale energievraag op met 0,3%. Voor deze hoeveelheid bedragen de kasuitgaven dit jaar indicatief 55 miljoen. Omdat deze projecten in de jaren na 2020 het hele jaar zullen draaien en een deel na 2020 gerealiseerd zal worden is de bijdrage aan de CO2-reductie en duurzame energieproductie dan flink hoger, tegen ook hogere kasuitgaven.”

Zie ook: Nederland Ver Verwijderd van Europese Duurzame Energie Doelstelling by PwCHet KlimaatAkkoord van Parijs – The Paris Agreement – Klimaatakkoord met Vereniging Nederlandse Gemeenten – Het Nationaal Klimaatakkoord: Hoe Ziet Jouw Klimaatakkoord Eruit? – Nederland haalt Kyoto doelstellingen – Open Brief 64 Hoogleraren: Oproep aan Kabinet om Alle Elf Kolencentrales in Nederland te Sluiten – De Klimaatwet van Jesse Klaver en Diederik Samson: Vermindering Broeikasgassen 95% in 2050 – De Klimaatzaak by VPRO Tegenlicht – Kabinet in Beroep Tegen Klimaatvonnis: Urgenda Ziet Uitspraak Beroep Met Vertrouwen Tegemoet – Het Energy Next! Congres: Het Roer Moet Om, Maar Hoe? – Nederlandse Energiecentrales Verstoken Steeds Meer Kolen: CO2-Uitstoot Fors Hoger – Battle of The Grids: Kernenergie- en Kolencentrales Overbodig, Voorrang voor Duurzame Energie – Energie van Nederland: Nederland Wordt Vuilste Land van Europa – Nederland 100% Duurzame Energie in 2030: Samen Sneller Duurzaam – Nederland krijgt nieuwe energie: 100% Duurzame Energie – Nederland ver verwijderd van Europese duurzame energie doelstelling – Het Energieakkoord Voor Duurzame Groei: Slechts 14% Hernieuwbare Energie in 2020 – Nieuwe Energie: Nederland na het Fossiele Tijdperk by Anne-Marie Rakhorst – Prins van Oranje over duurzame energie op de World Future Energy Summit -– De Nederlandse Klimaatwet: Vermindering Broeikasgassen 95% en 100% Duurzame Energie in 2050 – Hoe Nederland Een Klimaatwet Krijgt by Milieudefensie – Het Energieakkoord Voor Duurzame Groei: Slechts 14% Duurzame Energie in 2020 en 16% in 2023 – Uitvoeringsagenda Energieakkoord Voor Duurzame Groei 2018: 6 of 7 Zonneparken by Het Rijk –

18 december 2019: Nederland installeert dit jaar 2,5 gigawattpiek aan zonnepanelen en is daarmee de nummer drie van Europa. Dat stelt koepelorganisatie SolarPower Europe in haar eerste editie van de EU Market Outlook for Solar Power.

Volgens SolarPower Europe is in Nederland 40 procent van deze in 2019 geplaatste zonnepanelen op woningen geïnstalleerd, 40 procent op commerciële en industriële (C&I) daken en 20 procent op utiliteitsschaal, waaronder drijvende en grondgebonden zonneparken.

In totaal is er in Europa volgens de onderzoekers in 2019 16,7 gigawattpiek zonnepanelen geïnstalleerd; een groei van 104 procent ten opzichte van de 8,2 gigawattpiek in 2018.

10 december 2019: De najaarsronde van de SDE+-regeling is extreem overtekend. Er is voor 9,1 miljard euro subsidie aangevraagd terwijl er 5 miljard euro beschikbaar is. Zonnepanelen zijn goed voor 7.251 projecten en 4,6 gigawattpiek.

In de eerste fase tot een basisbedrag van maximaal 9 eurocent per kilowattuur is er volgens minister Eric Wiebes voor ruim 5,5 miljard euro subsidie aangevraagd. In de tweede fase met een basisbedrag tot en met 11 eurocent per kilowattuur is het aangevraagd budget opgelopen tot 8,35 miljard euro. In deze fase zijn volgens Wiebes vooral zon-pv-aanvragen binnengekomen. In de derde en laatste fase met een basisbedrag tot en met 13 cent/kWh is de budgetclaim opgelopen tot ruim 9,06 miljard euro.

De ingediende aanvragen zijn door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in behandeling genomen en worden beoordeeld aan de hand van onder andere de vergunningsvereisten en technische en financiële haalbaarheid. Het streven is om binnen de reguliere termijn van 13 weken uitsluitsel te bieden aan alle aanvragen.

27 november 2019:De verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE++) gaat komend kalenderjaar van start en zal slechts 1 openstellingsronde kennen. De subsidieronde is in september en kent een budget van circa 5 miljard euro.

Dat heeft minister Wiebes gemeld bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De leden van de Tweede Kamer hadden diverse vragen gesteld naar aanleiding van de begroting.

In 2020 zullen bedrijven volgens Wiebes voor het eerst een aanvraag kunnen doen voor de nieuwe, verbrede variant van de regeling; de SDE++. De minister meldt hierover tegen de Tweede Kamer het volgende: ‘De SDE++-regeling (verbrede SDE+) wordt in september volgend jaar opengesteld met een verplichtingenbudget van circa 5 miljard euro.

Bedrijven kunnen daarmee al in 2020 een aanvraag doen voor de SDE++. Op dit moment wordt de regeling verder uitgewerkt, wordt de staatssteunprocedure volledig doorlopen en bereidt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de openstelling van de regeling voor. Overigens is de voorbereidingstijd ook nodig voor marktpartijen die een aanvraag willen doen.’

Voor de SDE+-regeling was er dit jaar nog een budget van 10 miljard euro beschikbaar. Daarmee wordt de subsidiepot dus gehalveerd, terwijl er een groot aantal nieuwe technieken wordt toegevoegd aan de regeling. Over de uiteindelijke vormgeving van de nieuwe regeling zal Wiebes de Tweede Kamer in het voorjaar van 2020 informeren.

Daarbij zal hij onder meer gebruikmaken van een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat gevraagd is om advies uit te brengen over CO2-reductiemaatregelen in de industrie, zoals carbon capture and storage (ccs, CO2-opslag) en elektrische boilers (e-boilers) voor de SDE++ 2020.

18 november 2019: Uit de tussenbalans van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat uit de subsidierondes 2014-2019 van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) nog 10 gigawattpiek aan pv-projecten te plaatsen is.

Het aantal projecten dat vervallen is voor diverse subsidierondes neemt snel toe. Voor het kalenderjaar 2017, waar verdeeld over de twee subsidierondes in totaal bijna 4,3 gigawattpiek aan beschikkingen verleend werd, is inmiddels ruim 667 megawattpiek oftewel 16 procent van het volume vervallen.

Waar certificeringsinstantie CertiQ per 30 september 2019 al 20.028 gerealiseerde pv-projecten telde – goed voor een vermogen van 2.571,9 megawattpiek – telt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) op de peildatum 1 november 2019 pas 2.460,97 megawattpiek uit 17.899 gerealiseerde projecten. De cijfers van RVO.nl lopen traditiegetrouw achter op die van CertiQ in verband met de langere verwerkingstijd van de aangeleverde gegevens.

1 november 2019: Minister Eric Wiebes van EZK kondigt aan dat er in het voorjaar van 2020 een extra ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) wordt opengesteld. Hiervoor wordt budget gebruikt dat in 2019 overblijft. Er komt minimaal 1,5 en maximaal 2 miljard euro beschikbaar. De extra subsidieronde wordt eind maart 2020 opengesteld.

Minister Wiebes kondigt naar aanleiding van de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een reeks extra maatregelen aan om de klimaatdoelen te realiseren. Het kabinet zet daarbij in op maatregelen die particulieren en bedrijven verleiden om klimaatmaatregelen te nemen.

Het kabinet blijft bovendien actief zoeken naar maatregelen om de doelen voor 2020 te realiseren.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de effecten van het klimaat- en energiebeleid van dit kabinet doorgerekend. Daaruit blijkt dat de klimaattafels hun opdracht hebben voltooid. Met de maatregelen uit het Klimaatakkoord kan Nederland de opgave om de CO2-uitstoot met 48,7 Megaton te verminderen, waarmaken.

Dat schrijft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat  in een brief waarmee hij de eerste Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2019 aanbiedt aan de Tweede Kamer. Hij constateert tegelijkertijd dat er nog werk te verzetten is om alle klimaatdoelen te halen.

Sinds de start van de gesprekken over het Klimaatakkoord is de prognose van de CO2-uitstoot in 2030 namelijk toegenomen, zo blijkt uit de KEV. Dat komt door verschillende factoren, waaronder een bijstelling in CBS-cijfers en de economische groei. Bij de huidige prognoses zal Nederland extra CO2-uitstoot moeten verminderen om het doel van 49% reductie in 2030 te realiseren.

Uit de KEV 2019  blijkt verder dat de opdracht van 25% minder CO2-uitstoot in 2020 aanzienlijk dichterbij is gekomen. Afgelopen januari lag er nog een opgave 9 Megaton CO2-reductie. Het kabinet concludeert aan de hand van de KEV 2019 dat het gat is teruggebracht tot 2 Megaton.
Het kabinet ziet daarnaast een flinke versnelling in de productie van hernieuwbare energie. De verwachting is dat het aandeel hernieuwbare energie tussen 2017 en 2020 met 70% toeneemt. Met deze versnelling zal Nederland zijn klimaatdoel voor 2023 halen, maar het doel voor 2020 niet.

Minister Wiebes kondigt daarom extra maatregelen aan om de klimaatdoelen te realiseren. Het kabinet zet daarbij in op maatregelen die particulieren en bedrijven verleiden om klimaatmaatregelen te nemen. Zo stelt het kabinet een subsidieronde beschikbaar voor projecten in hernieuwbare energie via de zogeheten SDE+. Ook komt er nog dit jaar 60 miljoen euro extra subsidie voor de aanschaf van bijvoorbeeld warmtepompen en zonneboilers. Verder wil het kabinet de plaatsing van zonnepanelen op gebouwen van de overheid, scholen en bij particulieren versnellen. Aanvullend hierop blijft het kabinet actief zoeken naar maatregelen om de doelen voor 2020 te realiseren.

Zie ook: ISDE Subsidie voor Consumenten: Zonneboilers, Zonnecollectoren, Warmtepompen En Biomassa

9 oktober 2019: Het geïnstalleerd vermogen aan zonnecollectoren dat gerealiseerd is met subsidie via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) is in het kalenderjaar 2019 verdubbeld.

Telde Nederland op 1 januari nog maar 19 zonnewarmteprojecten die met SDE+-subsidie geplaatst waren – goed voor een vermogen van 20,56 megawattth – dit is inmiddels toegenomen tot 26 zonnewarmteprojecten met een vermogen van 42,50 megawattth.

2 oktober 2019: Vanaf 29 oktober kunt u weer subsidie aanvragen vanuit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Op 30 september 2019 zijn de Wijziging algemene uitvoeringsregeling SDE en de Aanwijzingsregeling SDE-categorieën najaar 2019 in de Staatscourant gepubliceerd.

De SDE+-najaarsronde 2019 is open van 29 oktober 2019, 9:00 uur tot 14 november 2019, 17:00 uur. Het budget voor deze ronde is 5 miljard euro. De najaarsronde heeft drie fases. In de eerste fase kunt u alleen projecten met een basisbedrag tot maximaal  9 eurocent/kWh indienen. Vervolgens stelt RVO.nl de regeling stapsgewijs open voor duurdere projecten tot 13 eurocent/kWh.

Vanaf de SDE+-najaarsronde 2019 geldt voor elektriciteitsproducenten een aanvullende voorwaarde. Wilt u een aanvraag indienen, dan moet u een transportindicatie van de netbeheerder meesturen. Deze vraagt u aan bij uw netbeheerder. Daarnaast is een uniform formulier Model toestemming locatie-eigenaar geïntroduceerd. Bent u geen eigenaar van de beoogde locatie? Dan bent u verplicht om dit formulier – ingevuld en ondertekend door de eigenaar of eigenaren van de locatie – met uw aanvraag mee te sturen.

10 augustus 2019: De marktconsultatie voor de verbredingsopties van de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) is van start gegaan. Tot 27 augustus kunnen belanghebbenden reageren op het conceptadvies.

Een van de belangrijkste verschillen met de huidige Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) en de nieuwe regeling SDE++ is de rangschikking. Waar er nu nog op basisbedrag gerangschikt wordt, vindt dit binnen de SDE++-regeling straks plaats op subsidiebehoefte per vermeden ton CO2. Bovendien komen niet alleen hernieuwbare-energieprojecten, maar ook CO2-reducerende projecten in aanmerking voor subsidie.

Het PBL stelde eerder in het conceptadvies SDE++ 2020 al voor om de basisbedragen voor zonnepanelen (zon-pv) in 2020 verder te verlagen. Voor drijvende systemen groter dan 1 megawattpiek wordt het basisbedrag juist verhoogd.

Het PBL heeft advies gegeven over de volgende verbredingsopties: grootschalige warmtepompen, industriële elektrische boilers, industriële restwarmte, grootschalige waterstofproductie via elektrolyse en CO2-afvang en -opslag (CCS).

8 augustus 2019: Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd advies uit brengen over de openstelling van de Subsidieregeling voor Duurzame Energie (SDE++) in 2020 met betrekking tot de DaglichtKas. In het advies stelt het PBL voor om de investering gedurende 15 jaar te stimuleren met een maximum tarief van 0,084 euro per kilowattuur.

In 2020 wordt de bestaande SDE+-regeling verbreed naar de SDE++. Nieuw hierbij is dat naast categorieën voor de productie van hernieuwbare energie ook CO2-reducerende opties anders dan hernieuwbare energie in aanmerking komen voor subsidie. Dit zorgt ervoor dat de regelgeving en de methodiek en dus ook de uitgangspunten voor de SDE+ zodanig worden uitgebreid dat deze ook toepasbaar zijn voor een breder palet aan CO2-reducerende categorieën.

De DaglichtKas beschikt over een zonvolgend thermisch systeem in het dek van de kas waarmee telers warmte uit zonlicht kunnen oogsten. Daarvoor worden in het glas van het kasdek lenzen geplaatst. Deze lenzen zorgen voor het focussen van de zonlichtbundel op een vrijhangende buis onder het kasdek. In de buizen stroomt water dat door het zonlicht wordt opgewarmd. Deze warmte wordt via deze buizen afgevoerd naar een seizoensopslag in de bodem of dagopslag in bovengrondse tanks. In 2018 en 2019 is de subsidiemogelijkheid voor de DaglichtKas door de overheid uit de SDE+-regeling geschrapt.

Het PBL adviseert de minister om in de nieuwe SDE++-regeling, die in 2020 van kracht wordt, de DaglichtKas opnieuw op te nemen. Het PBL heeft hiervoor het concept nader onderzocht en alle extra kosten berekend, maar ook de energetische voordelen in kaart gebracht. De subsidie die het PBL voorstelt, heeft betrekking op de extra kosten van het systeem voor de lenzen, de collectorbuizen en het zonvolgsysteem. In die berekening komt het PBL op een basisbedrag van 0,097 euro per kilowattuur. Met de DaglichtKas zou een ondernemer op basis van de huidige gasprijs op dit moment een maximale subsidie kunnen ontvangen van circa 12 euro per m2 per jaar.

12 juli 2019: In de voorjaarsronde van de SDE+-regeling zijn in totaal 5.376 aanvragen ingediend met een gezamenlijke budgetclaim van 4,8 miljard euro. De aanvragen zijn gezamenlijk goed voor een jaarproductie van 22,5 PJ. De meeste aanvragen hebben betrekking op zonne-energie, zowel in aangevraagd budget als in aantallen aanvragen. Dit beeld is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Er komt in de huidige SDE+-regeling geen aparte categorie voor kleine windmolens. Dat schrijft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en klimaat aan de Tweede Kamer. Verschillende partijen hadden de minister gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is om een aparte subsidiecategorie in te voeren voor kleine windmolens voor gebieden waar geen grote windmolens geplaatst kunnen worden.

Voor de productie van duurzame energie via vergistingsinstallaties werden 11 aanvragen ingediend, waarvan er tot nu toe 3 gehonoreerd en 7 nog in behandeling zijn.

Nog lang niet alle aanvragen zijn behandeld. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat dat er op 1 juli er 3.095 projecten beschikt waren met een waarde van 1,5 miljard euro. Dit betreft voor driekwart Zon-PV projecten. Er zijn inmiddels 236 projecten afgewezen of ingetrokken met een totaal verplichtingenbudget van circa 345 miljoen euro. 2.045 projecten worden nog beoordeeld, deze hebben betrekking op een totaal aangevraagd budget van 3 miljard euro. Naar verwachting zal de beoordeling van alle aanvragen in september worden afgerond.

Komend najaar, van 29 oktober tot en met 14 november gaat de SDE+-regeling opnieuw open, in 3 fases van een week. Voor deze ronde stelt Wiebes een verplichtingenbudget van 5 miljard euro beschikbaar.

Vanaf volgend jaar zal de SDE+ worden beëindigd en wordt de SDE++-regeling ingesteld. Daarbij wordt ook subsidie verstrekt om zoveel mogelijk CO2-reductie te realiseren bij duurzame energie. Omdat er dan minder hoge subsidiebedragen beschikbaar zijn dan in de huidige regeling, zal de SDE++-regeling naar verwachting maar 1 keer per jaar open gaan, in de zomerperiode.

9 juli 2019: In verschillende delen van Nederland staat het elektriciteitsnet onder druk. Dit heeft consequenties voor SDE+ aanvragers. Om toekomstige problemen met transportcapaciteit beter te kunnen ondervangen, wordt de regelgeving SDE+ najaar 2019 gewijzigd.

Wilt u een aanvraag SDE+ najaar 2019 indienen? Dan moet u een transportindicatie van de netbeheerder meesturen, waaruit blijkt dat transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor u aanvraagt. Een transportindicatie betekent niet dat u gegarandeerd kunt aansluiten op het elektriciteitsnet en energie kunt leveren. U blijft zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van het contract dat aansluiting en transport op het elektriciteitsnet mogelijk maakt.

De verwachting is dat hierdoor meer kansrijke projecten een aanvraag indienen. Bovendien voorkom je hiermee dat onnodig subsidiegeld in projecten blijft die uiteindelijk niet realiseren.

17 mei 2019: In de afgelopen vijf jaar is een bedrag van 2,5 miljard euro aan SDE+-subsidies voor duurzame energie niet uitgegeven, terwijl dit wel begroot was. Tussen 2013 en 2018 was het totale subsidiebudget ongeveer € 7,7 miljard. De uitgaven voor subsidies worden door de minister van Economische Zaken en Klimaat stelselmatig te hoog ingeschat.

Deze conclusie trekt de Algemene Rekenkamer, die de subsidies en geldstromen voor duurzame energie in kaart bracht.

De verwachte subsidie-uitgaven zijn bepalend voor de hoogte van de opslag duurzame energie (ODE). Bedrijven en burgers betalen deze heffing via de enegienota. Subsidieregelingen als de SDE+-regeling worden deels gefinancierd vanuit de opbrengsten van de ODE-heffing. “Dat maakt realistisch begroten extra belangrijk”, stelt de Rekenkamer.

De Rekenkamer wil dat er duidelijkheid komt over de verdeling van de inkomsten. Bedrijven en huishoudens betalen nu nog ieder 50 procent van de ODE-heffing, maar het kabinet is van plan om die lasten te verschuiven naar 66 procent voor bedrijven en 33 procent voor de huishoudens.

26 april 2019: Meer bedrijven kunnen vanaf volgend voorjaar gebruik maken van subsidie voor CO2-besparende technieken. Door een vernieuwing van de regeling Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) komen ook andere technieken in aanmerking voor subsidie dan alleen de productie van hernieuwbare energie. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Welke technieken precies geschikt zijn, wordt nog in kaart gebracht. Het gaat dan om nieuwe technieken als warmtepompen of de productie van groene waterstof en het afvangen en opslaan van CO2 (CCS). De verbreding van de regeling volgt uit het Regeerakkoord en moet een bijdrage leveren aan de reductie van de CO2-emissie in 2030.

De SDE++ is een uitbreiding van de SDE+. Net als bij de eerdere SDE+ zal subsidie eerst toegekend worden aan de technologieën die het goedkoopste CO2-uitstoot kunnen verminderen. Zo wordt de meeste CO2-reductie per euro subsidie behaald. Dit past in het kabinetsbeleid om de klimaatdoelen zo kostenefficiënt als mogelijk te halen.

Bedrijven uit alle sectoren komen in aanmerking voor subsidie om hun klimaatambities te halen. Om te waarborgen dat alle technieken aan bod kunnen komen, overweegt het kabinet om grenzen (‘plafonds’) te stellen aan de maximale subsidie die naar een bepaalde techniek of sector gaat. Dit wordt nog uitgewerkt.

Het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) rekent de komende maanden een aantal technieken door om in te kunnen schatten hoeveel subsidie per techniek nodig is om CO2 te besparen. Naast zon, wind, biomassa, geothermie en waterkracht onderzoekt het PBL onder andere ook aquathermie, composteringswarmte, de benutting van restwarmte, warmtepompen, elektrische boilers, groene waterstofproductie en CCS. In het najaar van 2019 zal het kabinet bekendmaken welke technieken geschikt zijn om opgenomen te worden in de SDE++ subsidieregeling 2020.

22 december 2018: In 2019 is er binnen de SDE+-regeling 10 miljard euro beschikbaar. Dat is 2 miljard euro minder dan in 2018. Verder is de indeling voor zon-pv qua categorieën op de schop gegaan.

In 2019 vinden er twee openstellingsrondes plaats, net als in 2017 en 2018. De eerste ronde staat open van 12 maart 2019 tot en met 4 april 2019 en heeft een budget van 5 miljard euro.

Minister Wiebes schrijft in zijn Kamerbrief het volgende over waarom hij de categorieën heeft aangepast: ‘De opwekking van hernieuwbare elektriciteit met fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-pv) neemt een steeds groter aandeel in binnen de SDE+. Als gevolg hiervan groeit zowel het aantal projecten als de diversiteit en de schaalgrootte ervan. Eerder heb ik aangegeven dat ik terughoudend wil zijn in het stimuleren van zon-pv projecten op productieve landbouwgrond.

Het heeft mijn voorkeur om eerst geschikte daken van gebouwen en niet-productieve gronden zoveel mogelijk te benutten. Daarom heb ik Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor dit jaar gevraagd om geen rekening te houden met grondvergoedingen voor veldopstellingen. Verder acht ik het wenselijk om een onderscheid te maken tussen zonnepanelen op daken en veld- of watersystemen groter dan 1 megawattpiek. Vanwege de schaalgrootte van veldopstellingen kunnen schaalvoordelen worden behaald waardoor de kostprijs daalt.

Veld- en watersystemen vertonen grote gelijkenissen in basis- en correctiebedragen en zijn daarom samengevoegd in 1 categorie. De projecten in deze categorie krijgen een jaar langer de tijd om tot realisatie te komen (4 in plaats van 3 jaar) dan de daksystemen. In de praktijk blijkt dat de benodigde netaansluiting in veel gevallen langer duurt dan van pv-systemen op daken. Dit resulteert in iets lagere basisbedragen voor veld- en watersystemen dan voor daksystemen mede vanwege de lagere investeringskosten voor de zonnepanelen.’

Voor veld- en watersystemen stel Wiebes ook nog een aparte categorie open voor zonvolgende systemen. Dit zijn systemen waarin zonnepanelen meedraaien met de stand van de zon. Het voordeel hiervan is dat een hogere energieproductie kan worden geboekt. Zonvolgende systemen hebben hogere investeringskosten dan standaardsystemen, maar kennen eveneens een hoger aantal vollasturen die voor subsidie in aanmerking komen, waardoor de basisbedragen en correctiebedragen hetzelfde zijn. Voor zonvolgsystemen wordt bij de reeds verplichte haalbaarheidsstudie de eis opgenomen om aanvullend een energieopbrengstberekening mee te sturen, op basis waarvan het maximaal aantal vollasturen wordt vastgesteld.

Het SDE+ 2019-budget wordt in fases opengesteld voor hernieuwbare energieprojecten. In de eerste week kunnen alleen projecten met technologieën met een basisbedrag van maximaal 9 eurocent per kilowattuur indienen. Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten tot aan de fasegrens van achtereenvolgens 11 en 13 eurocent per kilowattuur. Gedurende de openstelling van de SDE+ hebben aanvragers de mogelijkheid om hun projecten in de zogenaamde vrije categorie in te dienen, dat wil zeggen een vrije keuze van een basisbedrag onder het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek. Ondernemers worden zo geprikkeld om projecten voor een lagere prijs in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie.

23 november 2018: De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt met ingang van 2020 verbreed. De regeling beperkt zich niet meer tot duurzame energieproductie maar gaat zich richten op CO2-reductie.

Dat schijft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de hoofdlijnen schetst van de vernieuwde regeling, die de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) gaat heten.

De SDE++ is bedoeld om op een kosteneffectieve manier bij te dragen aan het bereiken van een emissiereductie van 49% in 2030. Net als de huidige SDE+ zal de SDE++ technieken stimuleren door de onrendabele top te vergoeden. Het verschil is dat technieken voortaan concurreren op basis van ‘vermeden CO2’ (en andere broeikasgassen) i.p.v. ‘opgewekte duurzame energie’. Bijvoorbeeld een windmolen die duurzame energie produceert, afgezet tegen energieproductie uit fossiele brandstof, waarbij wel CO2 vrijkomt.

Net als bij de huidige SDE+ moet de techniek marktrijp zijn en grootschalig ingezet kunnen worden. Om concurrentie op CO2-reductie te stimuleren, komen technieken die kosteneffectief CO2 reduceren als eerste in aanmerking voor een subsidie. Dalende subsidiebedragen of een periodieke herijking per techniek zorgen dat de ondersteuning tijdelijk is en alleen toekomstbestendige technieken stimuleert die naar verwachting binnen afzienbare tijd ook zonder subsidiegeld uitgerold kunnen worden.

In samenspraak met marktpartijen wordt de SDE++ nu verder uitgewerkt. Daarbij wordt gekeken welke technieken in aanmerking komen, welke subsidiebedragen per techniek gelden en of er productie- of budgetplafonds wenselijk zijn. Voor de subsidiebedragen per techniek wordt in 2019 een reguliere marktconsultatie gehouden, op basis van berekeningen die het PBL begin 2019 publiceert. Naar verwachting kan het definitieve voorstel voor de SDE++ in het najaar van 2019 naar de Tweede Kamer, zodat het op 1 januari 2020 in werking treedt.

Tegelijkertijd wordt de wet Opslag Duurzame Energie (ODE) aangepast. Dat is nodig omdat de SDE++ uit de ODE wordt gefinancierd. Bij het aanpassen van de ODE wordt gekeken naar de lastenverdeling tussen huishoudens en bedrijven. Dit omdat er begrijpelijke zorgen zijn over de betaalbaarheid voor huishoudens en de concurrentiepositie van bedrijven.

15 november 2018: De SDE+ najaarsronde 2018 stevent af op meer duurzame energie dan ooit. Momenteel beoordeelt RVO.nl de bijna zesduizend ingediende energieprojecten, die gezamenlijk goed zijn voor een jaarproductie van maar liefst 35,1 PJ.

De verwachting is dat na beoordeling van de aanvragen de energieopbrengst van deze SDE+ ronde eerdere rondes kan overtreffen. Dat betekent dat er voor hetzelfde budget steeds meer duurzame energie kan worden opgewekt.

In de najaarsronde zijn 5.907 subsidieaanvragen ingediend, met in totaal een budgetclaim van ruim € 7,7 miljard euro. Opvallend is het grote aandeel zonne-energie; met maar liefst 5.636 projecten. Ook het grote aantal projecten voor wind op land valt met 153 op. Dit schrijft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Duurzame energieopwekking wordt door schaalvergroting en technische ontwikkelingen steeds efficiënter. In deze najaarsronde is dat goed te zien bij zonne-energie; de techniek wordt steeds goedkoper, waardoor er steeds minder subsidie nodig is. De SDE+ versnelt die ontwikkeling, wat past in de lijn van het Regeerakkoord, dat inzet op de meest kostenefficiënte oplossingen.

De SDE+-regeling werkt als een veiling en stimuleert aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen, waarbij alle projecten en technologieën met elkaar concurreren. Dat lokt innovatie en kostenreductie uit; positief voor het klimaat én voor de energierekening van consumenten en bedrijven. Met name wind- en zonne-energie is de afgelopen jaren fors goedkoper geworden.

Met de SDE+ levert het kabinet een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen voor hernieuwbare energie. De SDE+ is bedoeld voor onder meer windparken, zonneparken, biomassa-installaties, waterkrachtcentrales en geothermieprojecten die voor het onrendabele deel nog subsidie nodig hebben. Dat is nodig, omdat hernieuwbare energieopwekking nu vaak nog duurder is dan energie uit fossiele bronnen. Met de SDE+ biedt het kabinet de zekerheid die nodig is om langjarige investeringen in hernieuwbare energieprojecten aan te gaan. Voor deze najaarsronde is 6 miljard euro beschikbaar. Aanvragers die in deze ronde geen subsidiebeschikking krijgen, kunnen in een volgende ronde opnieuw meedoen.

1 november 2018: Het kabinet verlengt de inzet van de SDE+ en ISDE-subsidies. Met de twee subsidies worden het bedrijfsleven en particulieren gestimuleerd om meer in te zetten op duurzame energie.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is voornemens om de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) ook na 2020 voort te zetten. Dit heeft hij de Tweede Kamer laten weten naar aanleiding van vragen over het voorlopige Klimaatakkoord.

Wiebes schrijft in zijn antwoorden het volgende over de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) en de ISDE-regeling: ‘Zoals eerder aangegeven zal u dit najaar worden geïnformeerd over de verbreding van de SDE+ en de aanpassing van de Wet Opslag Duurzame Energie (ODE).

Dat zal het mogelijk maken om ook ODE-middelen uit te geven aan andere technieken dan de productie van hernieuwbare energie. Daarbij wordt ook ingegaan op de maatregelen welke onder de verbrede SDE+ zullen vallen.

Het kabinet steunt daarnaast het voorstel om de ISDE-regeling, waarmee kleinschalige hernieuwbare warmteopties zoals warmtepompen en zonneboilers voor huishoudens worden gestimuleerd, ook na 2020 voort te zetten. Bezien wordt of de ISDE-regeling kan worden uitgebreid naar isolatiepakketten. Het kabinet zal daarnaast een verkenning starten naar de financiering van de verbrede SDE+, met aandacht voor de lastenverdeling tussen huishoudens en bedrijven.’

14 september 2018: Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat meldt in een Kamerbrief dat een fors aantal indieners van een subsidieaanvraag voor zon-pv in de voorjaarsronde van de SDE+-regeling zijn aanvraag zelf weer heeft ingetrokken.

In de voorjaarsronde van SDE+-regeling 2018 werd 1,7 gigawattpiek zon-pv goedgekeurd, 870 megawattpiek afgewezen en is er 2,4 miljard euro budget overgebleven.

In zijn Kamerbrief schrijft minister Eric Wiebes: ‘Naast de toegekende beschikkingen zijn er 328 projecten door de aanvrager ingetrokken, vrijwel uitsluitend zonne-energieprojecten. Daarnaast zijn 6 aanvragen afgewezen omdat deze onvolledig waren en zijn 302 aanvragen afgewezen op inhoudelijke gronden. Zo beschikten relatief veel projecten niet over de juiste vergunningen of voldeden niet aan andere voorwaarden. Daarnaast is een aantal projecten afgewezen op grond van ondermaatse technische en/of financiële haalbaarheid.’

De onderuitputting van het budget is volgens Eric Wiebes het het gevolg van een zekere maximale capaciteit van projectontwikkelaars: ‘De “voorraad potentiële projecten” neemt af en de snelheid waarmee nieuwe projecten kunnen worden aangeboden kent een maximum. Die beperking aan de ontwikkelcapaciteit vraagt aandacht; immers, de energietransitie gaat niet gepaard met een afnemende, maar eerder met een toenemende behoefte aan uitvoerbare projecten. Ten behoeve van de uitrol van een te sluiten Klimaatakkoord, moeten daarom de knelpunten in de ontwikkeling van projecten worden geduid. Voor zover regelgeving en overheidsprocedures een rol spelen, moeten die knelpunten met voorrang worden aangepakt.’

27 augustus 2018: In totaal zijn er in de voorjaarsronde van de SDE+-regeling 2018 45 projecten voor wind op land goedgekeurd met een vermogen van 106,6 megawatt.

Opmerkelijk is dat minister Wiebes eerder dit jaar de Tweede Kamer per brief meldde dat hij 47 aanvragen met een totaal vermogen van 68 megawatt had ontvangen voor wind op land; goed voor een budgetclaim van 150 miljoen euro. Nu zijn er echter 45 projecten met een totaal vermogen beschikt dat bijna 40 megawatt hoger ligt. RVO.nl meldt: ‘Abusievelijk staat er een onjuist beschikt vermogen in de download voor windenergie op land. We zoeken momenteel uit wat de juiste gegevens zijn.’ Het daadwerkelijke beschikte volume zou niet op 106,6 megawatt, maar op circa 67 megawatt uitkomen.

Zonne-energie leidt overigens de dans in de voorjaarsronde: er werden 3.774 zonnestroomprojecten gehonoreerd met een vermogen van 1.710 megawattpiek. Er zijn 595 projecten met een vermogen van 870 megawattpiek afgewezen. Er is maar liefst 2,4 miljard euro budget over. Het budget is dus bij lange na niet uitgeput, iets waar de minister al rekening meehield: ‘Met name bij windenergie op land was het aantal aanvragen fors lager.

Hierbij dient te worden aangetekend dat de SDE+ aanvraag van een aantal grootschalige windparken in een afrondende fase is en indiening van de aanvraag is voorzien in de volgende SDE+-rondes’, aldus minister Eric Wiebes eerder dit jaar in een brief aan de Tweede Kamer.

Vermoedelijk is er bij het ministerie of Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) dan ook een fout gemaakt bij het vaststellen van het vermogen van de verschillende aanvragen. Het heeft er alle schijn van dat een project in Toldijk niet 40 megawatt groot is zoals RVO.nl meldt, maar slechts 0,4 of zelfs 0,04 megawatt.

De stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+ regeling) wordt opnieuw opengesteld. In het najaar van 2018 van 2 oktober tot 8 november komt weer 6 miljard euro beschikbaar voor nieuwe projecten voor opwekking van energie uit duurzame bronnen zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water.

13 juli 2018: Uit de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord blijkt dat de sectortafel Elektriciteit wil dat de SDE+-regeling in Nederland tot het kalenderjaar 2025 beschikbaar blijft.

Minister Eric Wiebes zinspeelde in de voorbije periode op het eerder stopzetten van de regeling, maar daar denken de onderhandelaars aan de sectortafel dus anders over.

Zij schrijven het volgende: ‘De SDE+subsidieregeling blijft tot en met 2025 beschikbaar voor hernieuwbare elektriciteitsopties. Indien nodig kunnen na 2025 alternatieve instrumenten, niet zijnde subsidie, worden overwogen om investeringszekerheid op kosteneffectieve wijze te borgen. Een verkenning daartoe start in 2021, waarbij onder andere wordt gekeken naar een leveranciersverplichting en het verder stimuleren van de vraag naar hernieuwbare elektriciteit.’

11 juli 2018: De stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+ regeling) wordt opnieuw opengesteld. In het najaar van 2018 van 2 oktober tot 8 november komt weer 6 miljard euro beschikbaar voor nieuwe projecten voor opwekking van energie uit duurzame bronnen zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water.

De SDE+ stimuleert kostenefficiënte energieopwekking en draagt in belangrijke mate bij aan het realiseren van de doelen van het Energieakkoord uit 2013 en het Regeerakkoord. De voortzetting van de SDE+ regeling bekrachtigt een meerjarig, consistent beleid voor de energietransitie.

Met het Energieakkoord 2013 is afgesproken dat het aandeel hernieuwbare energie in Nederland stijgt naar 14% in 2020 en 16% in 2023. SDE+ is het belangrijkste instrument van de Rijksoverheid om de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen. De SDE+ is bedoeld voor onder meer windparken, zonneparken, biomassa-installaties, waterkrachtcentrales en geothermieprojecten die voor het onrendabele deel nog subsidie nodig hebben. Dat is nodig omdat, ondanks de voortschrijdende technologische ontwikkeling en kostenreducties, hernieuwbare energieopwekking in de meeste gevallen nog duurder is dan energie uit fossiele bronnen. Met de SDE+ biedt het kabinet de stabiliteit en zekerheid die nodig is om langjarige investeringen in hernieuwbare energieprojecten aan te gaan.

Duurzame energieopwekking wordt door schaalvergroting en technische ontwikkelingen steeds goedkoper, waardoor er steeds minder subsidie nodig is. De SDE+ prikkelt deelnemers zoveel mogelijk hernieuwbare energie op te wekken tegen zo laag mogelijke kosten. Dat lokt innovatie en kostenreductie uit; positief voor het klimaat én voor de energierekening van burgers en bedrijven. Vooral bij zonne-energie is een forse kostenreductie te zien. Daarom is in deze SDE+ ronde de vergoeding voor deze techniek verlaagd.

Met het Klimaatakkoord van Parijs en het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ heeft Nederland zich verbonden aan ambitieuze doelen op weg naar een CO2-arme energiehuishouding. Het kabinet streeft ernaar om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 49% te hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990. Op dit moment wordt gewerkt aan de verbreding van de SDE+ naar CO2-reducerende technieken. De verbreding van de SDE+ is nog niet van toepassing op de najaarsronde 2018.

Energieopwekking door wind op zee is niet opgenomen in de reguliere SDE+ openstelling. Hiervoor worden aparte tenders uitgezet. Na de tenders van de afgelopen jaren is wind op zee steeds goedkoper geworden. Onlangs is zelfs een vergunning verstrekt voor ’s werelds eerste windpark dat zonder subsidie gebouwd zal zijn. De eerstvolgende tender staat gepland voor eind 2018, voor het windpark Hollandse Kust (zuid) kavels III en IV.

De voorjaarsronde van de SDE+ 2018, met een budget van 6 miljard euro, is op 5 april 2018 gesloten. In totaal zijn 4.535 aanvragen ingediend met een gezamenlijke budgetclaim van 5,3 miljard euro. Zonne-energie is zowel in aantallen projecten als in aangevraagd budget veruit de grootste technologie in de voorjaarsronde. Op 21 juni jl. waren er 2.157 projecten beschikt met een waarde van in totaal circa 1.900 miljoen euro. Dit betreft voornamelijk zon-PV projecten. Er zijn inmiddels 454 projecten afgewezen of ingetrokken door de aanvrager met een totaal verplichtingenbudget van circa 500 miljoen euro. Er dienen nog 1.924 aanvragen te worden behandeld met een totaal aangevraagd budget van circa 3,4 miljard euro. Naar verwachting zal de beoordeling van alle aanvragen in juli worden afgerond. De resultaten van de voorjaarsronde 2018 worden direct na afronding gepubliceerd op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.

10 juli 2018: Uit de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord blijkt dat de klimaattafel Elektriciteit wil dat de SDE+-regeling in Nederland tot het kalenderjaar 2025 beschikbaar blijft. Minister Eric Wiebes zinspeelde in de voorbije periode op het eerder stopzetten van de regeling, maar daar denken de onderhandelaars aan de sectortafel dus anders over.

17 mei 2018: Uit de kamerbrief over de voorjaarsronde SDE+ 2018 blijkt dat er voor 5,3 miljard euro projectaanvragen voor duurzame energie zijn ingediend, op een beschikbaar budget van 6 miljard. De regeling is dus voor het eerst niet volgetekend met aanvragen. De onderbesteding zal hoger uitvallen omdat normaal gesproken een deel van de aanvragen wordt afgewezen.

De voorjaarsronde van de SDE+ 2018 is opengesteld van 13 maart 2018 tot 5 april 2018. In de SDE+ krijgen aanvragen met een lagere kostprijs (het zogenaamde ‘basisbedrag’) voorrang, opdat ontwikkelaars worden gestimuleerd om hun projecten tegen zo weinig mogelijk subsidie te realiseren. Met hetzelfde budget wordt zodoende meer hernieuwbare energieopwekking mogelijk gemaakt. Het is nog niet bekend wanneer het mogelijk is om subsidie aan te vragen voor de SDE+ najaarsronde 2018. Naar verwachting zal dit ergens in september zijn.

Gedurende de openstelling zijn 4.535 subsidieaanvragen voor hernieuwbare energieprojecten ingediend, met een budgetclaim van in totaal bijna 5,3 miljard euro. Opvallend daarbij is het grote aandeel zonnestroomprojecten die onder het maximale basisbedrag hebben ingediend. In de eerste fase (tot een basisbedrag van maximaal 9 cent/kWh) is er voor bijna 1,7 miljard euro aangevraagd voor met name grootschalige biomassaprojecten. In de tweede fase (tot en met 11 cent/kWh) is het aangevraagd budget opgelopen tot in totaal 4,5 miljard euro. In deze fase zijn vooral zon-PV-aanvragen binnengekomen, die onder het geldende maximale basisbedrag van zon-PV hebben ingediend. In de derde en laatste fase tot en met 13 cent/kWh is de budgetclaim opgelopen tot 5,3 miljard euro door met name zon-PV en tevens een aantal biomassaprojecten (voor minder dan 10 cent/kWh).

In vergelijking met voorgaande openstellingen is het aangevraagd vermogen per technologiecategorie beduidend lager, met uitzondering van zonnestroom. Met name bij windenergie op land was het aantal aanvragen fors lager. Hierbij dient te worden aangetekend dat de SDE+ aanvraag van een aantal grootschalige windparken in een afrondende fase is en indiening van de aanvraag is voorzien in de volgende SDE+ rondes. Voor andere technologieën geldt dat als gevolg van de forse budgetten van de afgelopen jaren dusdanig veel beschikte projecten in (voorbereiding tot) aanbouw zijn dat het potentieel aan nieuwe projecten terug is gelopen. Dat is een gevolg van de grote stappen die de afgelopen jaren zijn gezet om een snelle groei op weg naar een aandeel van 14% hernieuwbare energie in 2020 te bewerkstelligen.

9 mei 2018: Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in het najaar van 2017 vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) ondersteuning toegezegd aan 4.215 projecten. Opvallend is dat de kosten voor wind op land blijven dalen. Wat verder opvalt is de massale inschrijving door zonne-energieprojecten (zon-PV), met maar liefst 3.945 projecten.

Duurzame energieopwekking wordt door schaalvergroting en technische ontwikkelingen steeds goedkoper, waardoor er steeds minder subsidie nodig is. De SDE+ versnelt die ontwikkeling, wat past in de lijn van het Regeerakkoord, waar wordt ingezet op de meest kostenefficiënte oplossingen. De regeling werkt als een veiling en stimuleert aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen, waarbij alle projecten en technologieën met elkaar concurreren. Dat lokt innovatie en kostenreductie uit; positief voor het klimaat én voor de energierekening van consumenten en bedrijven. Met name wind- en zonne-energie is de afgelopen jaren fors goedkoper geworden.

De SDE+ is bedoeld voor onder meer windparken, zonneparken, biomassa-installaties, waterkrachtcentrales en geothermieprojecten die voor het onrendabele deel nog subsidie nodig hebben. Dat is nodig, omdat hernieuwbare energieopwekking nu vaak nog duurder is dan energie uit fossiele bronnen. Met de SDE+ biedt het kabinet de stabiliteit en zekerheid die nodig is om langjarige investeringen in hernieuwbare energieprojecten aan te gaan.

Sinds 2008 zijn via de SDE en SDE+ circa 34.000 subsidiebeschikkingen voor duurzame energieprojecten verstrekt. Circa 41% van deze projecten is inmiddels gerealiseerd, 33% van de projecten is in de ontwikkelings- of bouwfase. Als alle projecten gerealiseerd zijn leveren ze in totaal 195,4 PJ aan duurzame energie per jaar. De SDE+ regeling kent strenge voorwaarden voor energieopbrengst, financiering en eist spoedige realisatie. Om die reden is bij 25% van de projecten de subsidiebeschikking alsnog ingetrokken. Ontwikkelaars waarvan de aanvraag is afgewezen, kunnen in volgende rondes een verbeterde aanvraag indienen.

26 maart 2018: In totaal zijn er in de najaarsronde van de SDE+-regeling 2017 tot op heden 190 wind op landprojecten goedgekeurd met een vermogen van 1.030 megawatt. In totaal werden er 227 projecten aangevraagd voor een vermogen van 1.179 gigawattpiek. Er zijn nog 25 aanvragen in behandeling; goed voor 1.207 megawattpiek. Ten slotte zijn er 12 projecten voor een vermogen van 41 megawattpiek afgewezen.

In de najaarsronde van de SDE+-regeling 2017 zijn tot op heden 2.993 zonnestroomprojecten goedgekeurd met een vermogen van 1.262 megawattpiek. In totaal werden er 5.456 pv-projecten aangevraagd voor een vermogen van 3.221 gigawattpiek. Er zijn nog 1.634 pv-aanvragen in behandeling; goed voor 1.207 megawattpiek. Er zijn 829 pv-projecten voor een vermogen van 752 megawattpiek afgewezen.

In totaal is er momenteel 4,93 gigawattpiek aan SDE+-beschikkingen in de periode 2014-2017 voor zonnepanelen die nog gerealiseerd moeten worden. En dat wordt naar alle waarschijnlijkheid nog meer als de 1,634 pv-projecten die nog in behandeling zijn uit de najaarsronde van 2017 geheel of gedeeltelijk worden goedgekeurd.

Voor zonnewarmte geldt dat er tot op heden slechts drie projecten zijn goedgekeurs met een vermogen van 1 megawatt.

Er zijn tot nu toe maar liefst elf 11 projecten afgewezen met een totaal vermogen van 185 megawatt. Er zijn nog vier aanvragen met een vermogen van 1 megawatt in behandeling.

Sinds 2014 is het volgende volume aan pv-projecten gehonoreerd binnen de SDE+-regeling:

2014: 2.973 stuks, 882,6 megawattpiek (nog te realiseren 315,26 megawattpiek).

2015: 48 stuks, 11 megawattpiek (nog te realiseren 4,71 megawattpiek)

2016 (ronde 1): 831 stuks, 178,75 megawattpiek (nog te realiseren 110,31 megawattpiek)

2016 (ronde 2): 2.047 stuks, 971 megawattpiek (nog te realiseren 905,34 megawattpiek)

2017 (ronde 1): 4.386 stuks, 2.353,9 megawattpiek (nog te realiseren 2.333,08 megawattpiek)

2017 (ronde 2, tussenstand): 2.993 stuks, 1.262 megawattpiek (nog te realiseren 1.262 megawattpiek)

6 december 2017: In 2018 is er weer 12 miljard euro subsidie beschikbaar voor stimulering van duurzame energie in Nederland via de SDE+ regeling. Dat is evenveel als dit jaar. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt in het voorjaar 6 miljard euro beschikbaar voor nieuwe projecten zoals wind- en zonneparken, biomassa-installaties en waterkrachtcentrales.

In het najaar komt er naar verwachting opnieuw 6 miljard euro beschikbaar. In 2018 vinden er twee openstellingsrondes plaats. De eerste ronde staat open van 13 maart 2018 tot en met 5 april 2018.

Energieopwekking door wind op zee is niet opgenomen in de reguliere SDE+ openstelling. Hiervoor worden aparte tenders uitgezet. Na de tenders van de afgelopen jaren is wind op zee steeds goedkoper geworden. Mogelijk is er bij de komende tender zelfs helemaal geen subsidie meer nodig is. De eerstvolgende tender loopt van 15  tot en met 21 december.

Marktpartijen kunnen een bod uitbrengen voor de realisatie van een windpark (zonder subsidie) in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) kavels I en II. Van 2 tot en met 18 januari loopt een tender voor de ontwikkeling van Kavel V van het windenergiegebied Borssele. Dit is een kavel waar innovatie en het testen van nieuwe technologie centraal staat.

Aanvankelijk was het de intentie van het nieuwe kabinet Rutte III om ook de opslag en afvang van CO2 te gaan financieren vanuit de SDE+ subsidieregeling. Gelukkig blijkt het juridisch niet haalbaar te zijn om dit onder de huidige ODE (Opslag Duurzame Energie) regeling te laten vallen. De ODE wordt door iedereen in Nederland betaalt via de energierekening. Deze is opgebouwd uit leveringstarieven, energiebelasting, btw en dus sinds 2013 ook de ODE.  De ODE is ingevoerd om maatregelen binnen de SDE+ te financieren en mag dus niet worden aangewend voor andere doeleinden.

18 november 2017: De Nederlandse industrie stoot veel CO2 uit! Een van de middelen om dit te verminderen, is om de CO2 op te slaan. En het nieuwe kabinet Rutte III wil die CO2-opslag bekostigen uit de stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie (SDE+).

Maar de SDE+ subsidies, grotendeels opgebracht door ons via onze energierekening, zijn juist bedoeld voor de ontwikkeling van duurzame energie, zoals zon en wind. Toekomstbestendige vormen van energievoorziening die nodig zijn voor een CO2-arme samenleving!

Kortom een slecht besluit. Geld voor de opwekking van duurzame energie gaat gebruikt worden voor CCS (Carbon Capture and Storage). Teken nu de Petitie Ik Betaal Niet Mee Aan de Opslag van CO2.

14 november 2017: Tijdens de openstelling SDE+ najaar 2017 zijn 5.783 aanvragen voor hernieuwbare energie projecten ingediend. Het totaal aangevraagde subsidiebudget bedraagt ruim 9,9 miljard euro. Er is voor deze subsidieronde 6 miljard euro beschikbaar.

De aanvragen worden op dit moment beoordeeld door de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland op basis van de eisen van de regeling en de projecten worden getoetst op technische, financiële en economische haalbaarheid.

Publicatie van de eindstand van deze openstellingsronde wordt in het februari 2018 verwacht.

De SDE+ is gebaseerd op technologieneutraliteit. Alle toegestane technologieën dingen op basis van de kostprijs mee naar een deel van het budget. Hierdoor is vooraf niet bekend welk bedrag aan projecten met een bepaalde technologie zal worden toegekend. De concurrentie tussen technologieën en projecten zorgt er voor dat de kosten van de energietransitie zo laag mogelijk zijn.

In deze SDE+-ronde is voor ruim 3,2 gigawattpiek SDE+-subsidie zon-pv aangevraagd. Een fors gedeelte van de in totaal 5.456 aanvragen loopt door overtekening een groot risico op afwijzing.

Zie ook: Het Energieakkoord Voor Duurzame Groei: Slechts 14% Duurzame Energie in 2020 – De Subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame Energie Sportaccommodaties – Vereniging Duurzame Energie (VDE) Opgericht: Energievoorziening met 100% Hernieuwbare Energie – Subsidie voor Consumenten: Zonneboilers, Zonnecollectoren, Warmtepompen en Biomassaketels

19 september 2017: Op 3 oktober gaat de landelijke subsidieregeling SDE+ weer open. In deze tweede ronde van 2017 is weer 6 miljard euro beschikbaar voor subsidie aan bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren.

Deze komende ronde wordt de laatste kans voor installaties tot 1 MW om gebruik te maken van een goede subsidieregeling. In 2018 wordt het minder interessant om subsidie aan te vragen voor kleine zonne-energie projecten tot ongeveer 3500 zonnepanelen.

De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en dijk) en zon. De SDE+ categorie wind op zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

5 september 2017: In totaal zijn er in de eerste ronde van 2017 van de SDE+subsidieregeling maar liefst 4.386 zonnestroomprojecten goedgekeurd. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de tweede ronde in 2016 toen 2.197 projecten gehonoreerd werden.

Voor het eerst zijn projecten met duurzaam opgewekte elektriciteit met zonnepanelen koploper. Maar liefst 86,8 procent van de in totaal 4.530 beschikte projecten betreft zon-pv. Er zijn 21 zonnewarmteprojecten gehonoreerd. In totaal gaat het om zo’n 2,8 miljard euro. Windenergie op land krijgt 2,2 miljard euro voor 68 projecten.

Enkele grote projecten die zijn goedgekeurd zijn onder meer een zonnepark van Sunvest in Muntendam (53,4 megawattpiek), Zonnepark Budel in Budel (47,8 megawattpiek), een zonnepark van Enerstroom in Goere-Overflakkee (40 megawattpiek), een zonnepark van GroenLeven in Druten (38,4 megawattpiek), een zonnepark van GroenLeven in Emmen (30,7 megawattpiek), een zonnepark van GroenLeven in Ter Apel (48,7 megawattpiek) en Zonnepark Vloeivelden Hollianda in Borger van Solarfields (69,6 megawattpiek).

Het Ministerie van Economische Zaken ondersteunt duurzaam opgewekte energie uit zon, wind, water, geothermie en biomassa in Nederland via deze SDE+ ronde met maximaal 5,8 miljard euro op een beschikbaar budget van 6 miljard euro. Sinds 2008 is via de SDE-regeling en de SDE+-regeling aan 29.500 projecten subsidie gegeven. Hiervan is volgens minister Henk Kamp inmiddels 24 procent gereed. Van de overige projecten is 62 procent nog in ontwikkeling en 14 procent is onhaalbaar gebleken.

11 juli 2017: De najaarsronde (SDE+ najaar 2017) staat open van 3 oktober tot 26 oktober met een verplichtingenbudget van € 6 miljard. Hiermee komt het totale verplichtingenbudget voor de SDE+ in 2017 uit op € 12 miljard, een verhoging van € 3 miljard ten opzichte van het SDE+ budget voor 2016.

De belangrijkste wijzigingen voor het najaar betreffen een verlaging van het basisbedrag voor zon-PV, het verkorten van de ingebruiknametermijn voor kleinschalig zon-PV van drie naar anderhalf jaar, en het sluiten van de categorie bij- en meestook van biomassa.

Zie ook: Het Energieakkoord Voor Duurzame Groei: Slechts 14% Duurzame Energie in 2020 – De Subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame Energie Sportaccommodaties – Vereniging Duurzame Energie (VDE) Opgericht: Energievoorziening met 100% Hernieuwbare Energie – Subsidie voor Consumenten: Zonneboilers, Zonnecollectoren, Warmtepompen en Biomassaketels

10 juli 2017: Van 7 maart tot en met 30 maart 2017 was de voorjaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+ voorjaar 2017) geopend. Voor de SDE+ voorjaar 2017 is een budget van € 6 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen. Op 28 juni 2017 zijn 3.707 aanvragen voor SDE+ subsidie gehonoreerd. Hiermee is ruim € 4,7 miljard van het beschikbare budget voor de SDE+ voorjaar 2017 aan projecten toegekend.

Er moeten nog 880 aanvragen behandeld worden met een totaal aangevraagd budget van circa € 1,7 miljard. Naar verwachting zal de beoordeling van alle aanvragen in juli worden afgerond.

13 oktober 2015: In 2016 komt er 8 miljard euro subsidie beschikbaar voor de opwek van hernieuwbare energie via de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+-regeling). Dit was afgelopen jaar nog 3,5 miljard euro.

In 2016 stelt de minister van Economische Zaken meer budget beschikbaar voor het stimuleren van hernieuwbare energieprojecten via de subsidieregeling SDE+. Volgend jaar zijn er 2 gefaseerde openstellingen voor SDE+. De eerste ronde zal in maart zijn met een budget van €4 miljard. In september volgt een tweede ronde met een vergelijkbaar bedrag. Door over te gaan van 1 naar 2 tenderrondes hebben projecten meerdere indienmogelijkheden per jaar. Dit komt de doorlooptijd van projecten ten goede.

3 november 2011: Zo, we zijn weer toe aan een nieuw hoofdstuk in de soap duurzame energie subsidie in Nederland. De stimuleringsregeling voor duurzame energie (SDE+) wordt in 2012 aangescherpt, zodat er meer duurzame energie kan worden geproduceerd voor hetzelfde subsidiebedrag, aldus minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Het bedrag dat beschikbaar is voor de SDE regeling in 2012 stijgt naar 1,7 miljard euro.

De stimuleringsregeling is zo opgezet dat verschillende vormen van duurzame energie met elkaar concurreren en producenten worden geprikkeld voor een zo laag mogelijk subsidiebedrag in te schrijven. In 2012 krijgen producenten voorrang als ze genoegen nemen met een subsidie van maximaal 7 €ct/kWh voor elektriciteit, 48,3 €ct/Nm3 voor groen gas en 19,4 €ct/GJ voor warmte. Zolang er budget beschikbaar is, komen in volgende fases duurdere projecten aan bod. De basis van de SDE+ blijft ongewijzigd.

In 2012 komen voor het eerst ook warmteprojecten in aanmerking voor de SDE+. Warmte heeft veel potentieel om goedkoop duurzame energie op te wekken, net als elektriciteit die wordt geproduceerd en gebruikt in het eigen bedrijf. Daarnaast kunnen ook warmtekrachtkoppeling op basis van geothermie en vergassing voor het eerst meedingen. Dit zijn innovatieve technologieën die nog niet eerder in Nederland zijn gerealiseerd.

In 2011 werd al in de eerste twee weken na de openstelling van de SDE+ voor circa 1,5 miljard euro aan aanvragen ingediend. Dit onderstreept de kansen die innovatieve ondernemers zien in de SDE+. Eén miljard euro gaat naar groen gasprojecten. Nagenoeg het volledige beschikbare budget van 1,5 miljard euro wordt toegekend aan projecten die productiekosten kennen van maximaal 9 €ct/kWh voor hernieuwbare elektriciteit.

26 april 2011: Om een subsidieaanvraag te doen voor de SDE+ gaat u naar het eLoket van Agentschap NL. Hier kunt u voor diverse stimuleringsregelingen van Agentschap NL een digitale aanvraag indienen. Bedrijven en (non-profit)instellingen loggen in op het eLoket met eHerkenning. Het digitale aanvraagformulier voor de SDE is beschikbaar zodra de SDE-regeling gepubliceerd is in de Staatscourant.

De SDE+ is dan nog niet geopend, maar u kunt het formulier wel vast inzien of een conceptaanvraag aanmaken. Zo kunt u uw aanvraag rustig voorbereiden. Houdt u er bijvoorbeeld rekening mee dat u een aantal bijlagen mee moet sturen met uw digitale aanvraag, zoals de Omgevingsvergunning als die vereist is voor de productie-installatie. Deze moet u eerst inscannen en vervolgens uploaden in het eLoket.

Om toegang te krijgen tot het eLoket moet u beschikken over eHerkenning. eHerkenning vervangt sinds 1 januari 2011 DigiD voor bedrijven en regelt dat degene die een dienst digitaal wil afnemen, wordt ‘herkend’ bij de overheid. eHerkenning onderscheidt vier niveaus van betrouwbaarheid. Voor een subsidieaanvraag voor de SDE+ is een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 1 vereist. Gebruikers van DigiD voor bedrijven kunnen tot en met 31 mei 2011 gratis overstappen naar eHerkenning.

23 april 2011: Minister Maxime Verhagen maakt er communicatief een chaos van. Vorige week had hij het nog over de start van de SDE+ regeling in 2013 en nu blijkt dat de SDE+ subsidieregeling toch op 1 juli 2011 van start gaat. De nieuwe Stimuleringsregeling voor Duurzame Energie gaat 1 juli 2011 van start. Voor de regeling is dit jaar 1,5 miljard euro beschikbaar, schrijft minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Verhagen in een brief aan de Tweede Kamer. De extra duurzame energie die daardoor kan worden opgewekt, staat gelijk aan het stroomverbruik van 400 duizend huishoudens.

De nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) is gericht op bedrijven en niet op particulieren. De regeling wordt stapsgewijs opengesteld. Voor elke vorm van duurzame energie geldt een maximumbijdrage per opgewekte kilowattuur. Bij elke volgende stap wordt deze bijdrage verhoogd. De actuele elektriciteitsprijs wordt steeds van de bijdrage afgetrokken. Zo kunnen de goedkoopste vormen van duurzame energie het eerst profiteren van de regeling. Als het jaarlijkse budget is opgebruikt, wordt geen subsidie meer toegekend.

Bedrijven die innovatieve projecten willen uitvoeren met relatief dure vormen van energie, zoals getijde-energie, grote zonne-installaties, elektriciteit uit geothermie en wind op zee krijgen toegang tot de vrije categorie. Projecten in deze categorie kunnen aanspraak maken op een hogere maximumbijdrage per kilowattuur. Op deze manier stimuleert minister Maxime Verhagen de ontwikkeling van duurzame energietechnologieën die vanwege de hoge kostprijs nog niet geschikt zijn voor toepassing op grote schaal.

De haalbaarheid van de projecten weegt bij de nieuwe SDE+ subsidieregeling mee. Om in aanmerking te komen voor subsidies moeten aanvragers over de benodigde vergunningen beschikken, een goede inschatting hebben gemaakt  van de kosten, en de financiering hebben geregeld.

Minister Verhagen wil de stimuleringsregeling betalen uit een opslag op de energierekening van huishoudens van gemiddeld 8 euro per jaar in 2013 tot 25 euro per jaar in 2015. Het huidige Kabinet streeft er naar dat in 2020 14 procent van de energiebehoefte op een duurzame manier geproduceerd wordt. Het vorige Kabinet ging nog voor 20 procent duurzame energie in 2020. Krijg de indruk dat dit Kabinet de term hernieuwbare energie weer overboord heeft gekieperd want die kom ik nergens meer tegen. Zie: Het Einde van Duurzame Energie: Tijd voor Hernieuwbare Energie

Overigens, het zal wel aan mij liggen, is de nieuwe SDE+ subsidieregeling er wel iets eenvoudiger op geworden, maar om nu te zeggen dat het er makkelijker op geworden is voor subsidieaanvragers lijkt mij zeer ver gezocht. Ik wens bedrijven die een poging gaan doen om wat geld binnen te slepen uit de beschikbare 1,5 miljard euro voor dit jaar dan ook veel succes, sterkt en vooral geluk toe in deze nieuwe tombola.

SDE+ 2011De SDE+ subsidieregeling in het kort:
• Eén integraal budgetplafond voor alle categorieën in plaats van verschillende subsidieplafonds per technologie, zoals tot nu toe in de SDE gebruikelijk was. Alle technologieën concurreren dus met elkaar voor hetzelfde budget.
• Een maximum basisbedrag van 15 ct/kWh (omgerekend 104 ct/Nm3). De technieken binnen de SDE+ die voor dit bedrag duurzame
energie kunnen produceren en die volgens Maxime Verhagen geschikt zijn voor grootschalige uitrol van duurzame energie komen in beginsel in aanmerking voor subsidie.
• Gefaseerde openstelling. In de eerste fase kunnen projecten met een basisbedrag dat lager is dan of gelijk is aan 9 ct/kWh (omgerekend 62 ct/ Nm3) subsidie aanvragen en hebben daarmee een grotere kans dat er voldoende budget beschikbaar is. In elke
opeenvolgende fase gaat, met het overgebleven budget, deze bovengrens een stap omhoog, tot het maximum basisbedrag van 15 ct/kWh (omgerekend 104 ct/ Nm3) in de vierde fase is bereikt. Via de gefaseerde indiening kan het beschikbare budget op een kosteneffectieve wijze inzetten. Nog steeds zal het systeem gelden van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’, zodat binnen de
voorgeschreven termijn van 13 weken uitsluitsel kan worden gegeven over subsidiebeschikkingen. Voor iedere technologie geldt nog steeds dat er een berekend basisbedrag is waarboven geen subsidie zal worden uitgekeerd.
• Introductie van een “vrije categorie” In iedere fase wordt een vrije categorie geopend om ook innovatieve ondernemers die
goedkoper kunnen produceren dan het berekende basisbedrag voor de betreffende technologie, vroegtijdig toegang te bieden. Deze projecten krijgen dan een basisbedrag dat gelijk is aan de bovengrens van de betreffende fase. Het is niet mogelijk om projecten in te dienen in de vrije categorie tegen een basisbedrag dat hoger is dan het berekende basisbedrag van een technologie. Door eerder in te dienen in de vrije categorie, kan een project de kans op een SDE+ subsidiebeschikking vergroten. De vrije categorie biedt daarnaast ook ruimte aan een aantal technologieën waarvoor het berekende basisbedrag hoger is dan 15 ct/kWh (omgerekend 104 ct/ Nm3). Deze technologieën zijn: elektriciteit uit thermische conversie van biomassa < 10MW, zon-PV L15 kWp, vrije stromingsenergie, osmose, elektriciteit uit geothermie, wind in meer, wind op zee en covergisting elektrisch zonder warmtebenutting. Het is te verwachten dat een aantal van deze projecten rendabel kan opereren voor een basisbedrag tot 15 ct/kWh, omdat er immers projecten zijn die rendabeler zijn dan de gemiddelde businesscase van de betreffende technologie.

De eerste fase van de SDE+ 2011 start op 1 juli. Na twee maanden start de tweede fase. Vervolgens start twee maanden later de derde fase. De vierde fase start een maand voor 30 december, het moment dat de regeling sluit. Het voornemen is om de regelingen zo kort mogelijk na het geplande Algemeen Overleg op 19 mei te publiceren, zodat producenten voldoende tijd hebben om hun aanvraag voor te bereiden voor 1 juli. Bron: brief aan de Tweede Kamer

Zie ook: Nieuwste Cijfers Duurzame Energie in Nederland: 9% geproduceerd, 4% verbruik – Nederland krijgt nieuwe energie: 100% duurzame energie in 2050 – 2010: Het Jaar van de Duurzame Energie wordt Hernieuwbare Energie

15 april 2011: Zo, dat is ineens een opmerkelijk uitstel. De nieuwe SDE+ regeling gaat helemaal niet open op 1 juli 2011 maar pas in 2013.  Weer twee jaar vertraging op het gebied van duurzame energieopwekking in Nederland en in 2013 is het budget slechts 100 miljoen euro. Pas in 2028 wordt het  dusdanig dat Nederland er echt verder mee komt op het gebied van duurzame energieopwekking. In 2014 wordt dat € 200 miljoen en in 2015 €300 miljoen. Pas op de hele lange termijn, in 2028, komen we bij een subsidiebedrag van € 1,4 miljard waar Nederland echt verder mee komt, maar wie weet wat er in de tussentijd nog allemaal gaat gebeuren.

De subsidie wordt betaald uit een opslag op de energierekening. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De opslag en de SDE+ regeling gaan in 2013 van start. Door deze heffing, die al in het regeerakkoord was aangekondigd, wordt duidelijker welk bedrag burgers en bedrijven betalen voor de stimulering van duurzame energie.  Voor een huishouden met een gemiddeld jaarverbruik levert dit een verhoging van de energierekening op die oploopt van ongeveer € 8 per jaar in 2013 naar zo’n € 25 per jaar in 2015. De opslag kan in 2028 oplopen tot ongeveer € 120 per jaar.

1 december 2010: Zo, we weten meer en laat ik het maar gelijk zeggen. Slecht nieuws. De plannen van minister Maxime Verhagen met de subsidieregeling duurzame energie zijn rampzalig. Geen subsidie meer voor particulieren, die uiteraard wel gaan meebetalen aan de financiering van subsidie voor bedrijven. De nieuwe regeling gaat op uiterlijk 1 juli 2011 open. Technologieën die in elk geval voor subsidiëring in aanmerking komen zijn wind op land, vergistinginstallaties en afvalverwerkingsinstallaties. Het betreft volgens de minister relatief ‘goedkope’ opties om duurzame energie in Nederland een impuls te geven. Subsidie voor Zonnepanelen: Nieuwe Rondes Geen Nieuwe Kansen in 2011.

Grootschalige warmtekrachtkoppeling ziet minister Maxime Verhagen als een vorm van energiebesparing en dus vervalt subsidie op die projecten. Innovatieve ondernemers krijgen nog wel toegang tot de vrije categorie waar ruimte is voor technologieën die nu gemiddeld nog duurder zijn dan 15 cent per kWh, zoals getijdenenergie en grote zonne-installaties. Voor bijstook van biomassa wordt een andere stimuleringsregeling onderzocht. Grootschalige bij- en meestook van biomassa in kolencentrales is een kosteneffectieve manier om de duurzame energie doelstelling voor 2020 dichterbij te brengen. Maar deze optie legt snel een fors beslag op het beschikbare budget.

12 november 2010: Mooi hoor, alweer nieuws van minister Maxime Verhagen over de nieuwe subsidieregeling voor duurzame energie, de SDE+. Die wordt medio 2011 opengesteld.  De SDE+ moet een kosteneffectievere regeling worden die tegelijkertijd robuust is en flexibel genoeg om technologische ontwikkelingen en ondernemerschap de ruimte te geven. De minister zal de Kamer op korte termijn over de voorgestelde wijzigingen informeren.  De SDE+ zal, zoals ook al in het regeerakkoord is aangegeven, worden gefinancierd uit een opslag op de energierekening van burgers en bedrijven en mogelijk voor een deel uit een kolen- en gasbelasting. Minister Maxime Verhagen bereidt hiertoe een wetsvoorstel voor dat uiterlijk medio 2011 naar de Tweede Kamer gaat. Bron: Rijksoverheid

Zo, dat weten we dan ook weer. In simpel Nederlands: de energierekening van iedereen wordt verhoogd om de nieuwe SDE+ regeling van te kunnen bekostigen en heel misschien komt er nog wat geld uit de kolen- en gasbelasting die uiteraard ook door de burgers en bedrijven wordt opgebracht. Verder blijft het geheel onduidelijk wanneer de nieuwe SDE+ regeling van start gaat. Medio 2011 is wel heel erg ruim. Kan dus nog alle kanten uit. Eém ding is wel zeker. De huidige SDE regeling stopt met ingang van 1 januari 2011. Subsidie voor Zonnepanelen: Geld nieuwe subsidieronde SDE 2010 is op

28 oktober 2010: Minister Maxime Verhagen (van ELenI) wil voorrang duurzame stroom. “Uitgangspunt is en blijft dat voorrang van duurzaam geproduceerde elektriciteit op het elektriciteitsnet in geval van transportschaarste wordt gerealiseerd.” Dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)donderdag 28 oktober 2010 in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Verhagen is voorrang voor duurzame stroom belangrijk in combinatie met de nieuwe stimuleringsmaatregelen van het Kabinet (SDE+). “Zo kan groene stroom echt van de grond komen in Nederland en rendabel worden,” aldus Verhagen. Bron: Rijksoverheid

23 december 2009: De bekendmaking van de SDE 2010 is met een maand vertraagd. Enkele moties van de Tweede Kamer zijn volgens SenterNovem de oorzaak van de vertraging.

29 november 2009: Zo, minister Maria van der Hoeven heeft de Tweede Kamer weer geinformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de SDE subsidieregeling (Subsidie Duurzame Energie). In de afgelopen twee jaar is een goede basis gelegd, waar in 2010 op wordt voortgebouwd. Voor de SDE regeling 2010 worden dan ook geen grote wijzigingen doorgevoerd.

Van de op grond van de SDE 2008 beschikte windmolenprojecten (91 MW) is inmiddels 26,4 MW draaiende. De hoeveelheid aanvragen voor wind op land in de 2009-ronde viel in eerste instantie tegen. Dit heeft onder andere te maken met voortgang in de vergunningverlening bij de ontwikkeling van grote parken. Ik heb, samen met andere betrokkenen, acties in gang gezet om de procedures te verkorten. Het project Noordoostpolder is hier het eerste concrete resultaat van. In 2010 en 2011 wordt de aanpak met windteams, die op diverse plaatsen in het land worden ingezet, voortgezet. Extra inzet wordt gepleegd voor grote projecten als Zuidlob, Rotterdam, Wieringenmeer en het project van Prorail, zodat ook deze projecten op termijn tot een SDE-aanvraag kunnen komen.

Net als in 2008 was er in 2009 veel belangstelling voor de categorie zon-pv klein. Doordat de toestroom groter was dan het beoogde groeipad van zon-pv, konden niet alle projecten worden gehonoreerd. Het mogelijk maken van elektronisch indienen, waar circa 40% van de aanvragers gebruik van heeft gemaakt, heeft de aanvraagprocedure duidelijk verbeterd. Waren er in 2008 nog gemiddeld 166 kalenderdagen nodig om een beschikking af te geven voor zon-pv klein, in 2009 waren dit nog maar 104 dagen. Er is echter nog voldoende ruimte voor verdere verbetering. Zo zal circa vier weken vóór openstelling in 2010 het digitale aanvraagformulier beschikbaar worden gesteld, zodat aanvragers vooraf al gegevens kunnen invullen. De categorie zon-pv is onverminderd populair. Voor het tweede jaar op rij heeft de openstelling geleid tot meer aanvragen dan er budget beschikbaar was. Ondanks de verwachting dat ook komend jaar de interesse groot zal zijn, zal er voor 2010 weer een gelimiteerd budget beschikbaar worden gesteld.

SDE gerealiseerd

2 februari 2009: Minister Maria van der Hoeven heeft de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd over de subsidieregeling duurzame energie (SDE-regeling). Daar komt in feite weinig verrrassends uit. Het gaat slecht, heel slecht met windenergie en de subsidiepot voor zonnepanelen is veel te klein en is wel volledig benut. Vanaf 1 april 2009 is het weer mogelijk om subsidie voor zonnepanelen aan te vragen.

Wedstrijd Subsidie voor Zonnepanelen: Geld is alweer op (8 april 2009).

Samengevat: er was budget voor 655 MegaWatt en er is voor bijna 155 MegaWatt aan subsidie toegewezen. Blijft over: voor 500 MegaWatt aan subsidie niet gerealiseerd in 2008. Er lopen nog aanvragen voor ongeveer 155 MegaWatt. Daarbij merkt minister Maria van der Hoeven het volgende op: de realisatie bij de meeste categorieën blijft achter bij de beschikbare middelen.

Bij de categorie wind op land wordt dit vooral veroorzaakt door vertragingen bij de aanvraag van vergunningen. Met de inwerkingtreding van de Rijkscoördinatieregeling wordt getracht dit proces te versnellen. Vergroten van het lokale draagvlak is echter ook van belang. De totale omvang van in voorbereiding zijnde wind op land-projecten is voldoende om de doelstelling (2000 MW extra te committeren vermogen in deze Kabinetsperiode) binnen bereik te houden.

De onderuitputting bij de categorie elektriciteitsproductie op basis van verbranding van vaste biomassa, vergisting van GFT en co-vergisting van mest wordt vooral veroorzaakt door een groot aantal ingetrokken aanvragen bij (mest-)co-vergisting.
Partijen noemden als belangrijkste reden voor deze intrekking het uiteindelijk niet verhogen van het basisbedrag en de kosten van additionele emissie-eisen in de SDE.

Als mogelijke oorzaak voor het niet indienen van aanvragen bij elektriciteit en gas op basis van RWZI, AWZI en stortgas geeft SenterNovem aan dat de betreffende beheerders het investeren in de productie van duurzame energie onvoldoende als
hun kerntaak zien. Ik heb begrepen dat er inmiddels in ieder geval één intermediaire partij actief is met de ontwikkeling van projecten en dat juich ik vanzelfsprekend zeer toe.

Zoals bekend blijven de vrijvallende middelen als gevolg van de onderuitputting beschikbaar voor de SDE. De besluitvorming over de invulling van de SDE 2009 vindt nu plaats. Daarbij neem ik vanzelfsprekend ook de ervaringen van het afgelopen jaar mee. Binnenkort zal ik u hierover per brief uitgebreid informeren. Bron: EZ

Waarom het subsidiebudget voor zonnepanelen niet wat groter maken. Dat is zo’n beetje de enige regeling waar wel veel belangstelling voor is. Het gedoe met het budget in 2008 en de aanvulling van dat budget geeft weinig houvast voor potentiële aanvragers van een subsidie. Ook het feit dat bij de SDE-regeling voor zonnepanelen al heel snel al het geld op was en er nu maanden moet worden gewacht voor er weer aanvragen kunnen worden ingediend is niet echt bevordelijk te noemen.

Tags:

12 Reacties

 1. polderjongen zegt:

  31 maart 2009 om 01:42 | Permalink

  SDE 2008 succesvol voor PV? Mwagh. Eind februari waren er nog maar 519 nieuwe “PV producenten” bij CertiQ geregistreerd sinds eind maar 2008 (1 april 2008 ging de eerste SDE regeling van start). Er zijn 8.000 aanvragen “beschikt”.

  Schiet dus nog niet zo op met de “eerste lucratieve regeling”.

  Maar: wat niet is, kan nog komen, zullen we dan maar denken…

 2. Erik van Erne zegt:

  4 juni 2009 om 20:30 | Permalink

  Eindelijk heeft Maria van de Hoeven een besluit genomen:

  Minister Maria van de Hoeven is van plan om 250 miljoen euro uit het windenergiepotje over te hevelen naar biomassa en zonenergie.

  Dat is op zich mooi, maar het parlement wil dat het geld voor 1 juli, wanneer de loting plaatsheeft, wordt overgeheveld en dat is volgens Maria van der Hoeven niet mogelijk. De SDE is tot eind oktober opengesteld en theoretisch is het mogelijk dat er voor die tijd nog aanvragen voor subsidie op windenergie binnenkomen.

 3. Erik van Erne zegt:

  31 maart 2010 om 08:42 | Permalink

 4. Erik van Erne zegt:

  9 december 2015 om 13:47 | Permalink

  In 2015 slechts 11 megawatt aan projecten met zonnepanelen goedgekeurd via SDE+ regeling

  Werd in 2014 nog 882,6 megawatt beschikt aan projecten met zonnepanelen, dit jaar daalde het gigantisch. “Zon-PV heeft in 2015 48 positieve beschikkingen gekregen. Deze beschikkingen betreffen met name relatief kleine projecten, die bij elkaar goed zijn voor 0,04 petajoule (circa 11 megawattpiek) per jaar. In 2015 zijn er geen beschikkingen voor zonthermie afgegeven. Het aandeel zonne-energie is in 2015 een stuk lager dan de 3,2 petajoule (882,6 megawattpiek) per jaar in 2014. Dit omdat in 2015 aanzienlijk meer projecten voor een lager basisbedrag hebben ingediend”, aldus Minister Henk Kamp

 5. Erik van Erne zegt:

  16 december 2015 om 16:43 | Permalink

  SDE+-regeling: sinds 2008 34 procent van projecten gebouwd, helft nog in ontwikkeling en 16 procent gesneuveld

  Op het moment dat aanvragers een SDE(+)-beschikking ontvangen, hebben zij in de regel maximaal 4 jaar de tijd om het project te realiseren. Op 1 november 2015 zijn alle projecten uit de SDE 2008, die niet definitief zijn ingetrokken, gerealiseerd. In totaal is er met de SDE en de SDE+-rondes tot en met 2015 voor een jaarproductie van 107 petajoule aan beschikkingen afgegeven.

 6. Erik van Erne zegt:

  18 november 2017 om 14:05 | Permalink

  Petitie Ik Betaal Niet Mee Aan de Opslag van CO2

  De Nederlandse industrie stoot veel CO2 uit! Een van de middelen om dit te verminderen, is om de CO2 op te slaan. En het nieuwe kabinet Rutte III wil die CO2-opslag bekostigen uit de stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie (SDE+).

  Maar de SDE+ subsidies, grotendeels opgebracht door ons via onze energierekening, zijn juist bedoeld voor de ontwikkeling van duurzame energie, zoals zon en wind. Toekomstbestendige vormen van energievoorziening die nodig zijn voor een CO2-arme samenleving!

  Er is veel minder subsidie beschikbaar voor echte duurzame technieken zoals zonne- en windenergie. Jij en ik draaien dan op voor de vervuiling van de industrie. Deze subsidie wordt namelijk opgebracht door alle energiegebruikers via de energierekening. De hoeveelheid CO2 die de industrie uitstoot verandert niet. De industrie moet juist minder CO2 uitstoten, door energie te besparen en over te stappen op duurzame grondstoffen.

  Met jouw handtekening gaan we het kabinet oproepen om de opslag van CO2 niet te financieren vanuit de SDE+ en dit idee te schrappen.

  Zie ook: Carbon Capture Is Essential To Limiting Global Warming, But No One Knows How To Do It Or How Much It Will Cost

 7. Bert van der Winden zegt:

  8 december 2017 om 10:14 | Permalink

  Opslag van CO2 is slechts symptoombestrijding, we moeten aan bronbestrijding doen. Omdat de opslagcapaciteit beperkt is, kan met opslag alleen maar tijd gekocht worden. Als er een goede toepassing is voor voldoende gebruik van CO2 kan er over gedacht worden en als de risico’s voldoende klein lijken, kunnen er proeven gedaan worden.
  De SDE-subsidie is voor duurzame energie en mag dus niet voor CO2-opslag gebruikt worden.

 8. Erik van Erne zegt:

  8 december 2017 om 11:25 | Permalink

  @Bert,
  Helemaal mee eens.

 9. Erik van Erne zegt:

  10 mei 2018 om 13:26 | Permalink

  Analyse 2e ronde SDE+ 2017: details van de zonnestroomprojecten by Solar Magazine

  De 2e ronde van de SDE+-regeling in 2017 heeft 1.910,8 megawattpiek en 3.945 beschikkingen aan zonnepanelenprojecten opgeleverd. Maar wat zijn nu eigenlijk de grootste projecten? Solar Magazine zet alles op een rij.

  0 – 0,5 megawattpiek: 3.421 projecten (circa 670 megawattpiek)
  0,5 – 1 megawattpiek: 246 projecten (circa 168 megawattpiek)
  1 – 2,5 megawattpiek: 178 projecten (circa 269 megawattpiek)
  2,5 – 5 megawattpiek: 57 projecten (circa 194 megawattpiek)
  5-10 megawattpiek: 23 projecten (circa 154 megawattpiek)
  10-50 megawattpiek: 19 projecten (circa 346 megawattpiek)
  50+ megawattpiek: 1 project (circa 110 megawattpiek)

 10. Erik van Erne zegt:

  10 mei 2018 om 13:29 | Permalink

  Het Grootste Zonnepark van Nederland in Vlagtwedde

  Zie: Zonnepark Vlagtwedde Met 320.000 Zonnepanelen by PowerField

 11. Erik van Erne zegt:

  13 juli 2018 om 15:31 | Permalink

  11 procent grondgebonden zonneparken met SDE+-beschikking reeds gebouwd

  11 procent van de grondgebonden zonneparken met een actuele SDE+-beschikking is reeds gebouwd. Dit blijkt uit onderzoek van gegevens, peildatum juni 2018, van RVO.nl over de SDE+-regeling.

  In totaal is er volgens de gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) al 172,24 megawattpiek aan veldopstellingen gerealiseerd. Van de nog actuele beschikkingen in de periode 2014-2017 betreft 1.627,39 megawattpiek een veldopstelling en daarmee is 11 procent gebouwd. Mogelijkerwijs lag het aantal beschikte veldopstellingen nog hoger, aangezien al een groot aantal beschikkingen uit de verschillende kalenderjaren verlopen is.

 12. Erik van Erne zegt:

  12 augustus 2021 om 22:16 | Permalink

  Global Market Outlook: Nederland installeert komende 5 jaar 16 tot 24 gigawattpiek zonnepanelen by SolarPower Europe

  Nederland installeert de komende 5 jaar, in de periode tot en met 2025, 16 tot 24 gigawattpiek zonnepanelen. Dat voorspelt de Europese koepelorganisatie SolarPower Europe in zijn jaarlijkse Global Market Outlook.

  In het medium scenario, door SolarPower Europe als meest waarschijnlijk bestempeld, verwelkomt Nederland tot en met 2025 21 gigawattpiek aan zonnepanelen. In het laagste scenario is dat 16 gigawattpiek en in het hoogste scenario 24 gigawattpiek.

  Wereldwijd werd er volgens de Global Market Outlook afgelopen kalenderjaar 138,2 gigawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd; een groei van 18 procent.

  Aristotelis Chantavas, president van SolarPower Europe, hierover: ‘Het afgelopen jaar was een recordjaar voor de wereldwijde zonne-energiesector, en ondanks de moeilijkheden die voortkomen uit de coronapandemie blijft zonne-energie op een sterk en stabiel pad. De groei van zonne-energie bevestigt de dominantie onder alle nieuw geïnstalleerde energieopwekkingstechnologieën. De boodschap van deze Global Market Outlook is glashelder: zonne-energie is goed op weg. Om op deze weg te blijven, moeten we zorgen voor de juiste vergunningsprocedures voor een soepele ontwikkeling en voor de juiste regelgevingskaders voor elektrificatie en de integratie van hernieuwbare-energiebronnen.’

  De zonne-energiesector maakt volgens de onderzoekers van SolarPower Europe in 2022 de stap van gigawattpiek naar terawattpiek. In het Medium Scenario kent Nederland volgens SolarPower Europe een jaarlijkse groei van 25 procent. Eind 2025 moet dit leiden tot een opgesteld vermogen van 31.028 megawattpiek. Tot en met dat jaar wordt er 20.704 megawattpiek aan zonnepanelen geïnstalleerd.

  Nederland behoort daarmee tot een select gezelschap van 9 landen die in de komende 5 jaar meer dan 20 gigawattpiek aan zonnepanelen installeren. In de top 20 bevinden zich overigens nog 5 Europese landen, te weten Frankrijk met 16,6 gigawattpiek aan nieuwe installaties, Polen (11,2 gigawattpiek), Denemarken (9,8 gigawattpiek), Italië (8,4 gigawattpiek) en het Verenigd Koninkrijk (6,8 gigawattpiek).

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (458)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Verduurzaam Jouw Bedrijf En Maak Dat Breed Bekend Bij Gemeenten En Leveranciers
 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Links

  Milieunet op..