google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Kas als Energiebron: Elf Nieuwe Projecten van Start

Geschreven op 19-10-2015 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Update 26 november 2020: Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Programmaraad Kennis in je Kas (KijK) hebben onlangs elf nieuwe projecten gehonoreerd voor het programma Kas als Energiebron. Dat gebeurde na advies van de ondernemersgroep Kas als Energiebron.

Onderstaande elf projecten zijn gefinancierd door LNV in het kader van Kas als Energiebron:

Zomerteelt in de Winterlichtkas met gelimiteerd CO2: Doel is om aan te tonen dat in een onbelichte hogedraadteelt van komkommer in de winterlichtkas, met een significant lagere input van CO2 dan de praktijk, een minstens even hoge productie als de praktijk kan worden behaald.

BEST kan beter met courgette: Demonstratie van een teeltconcept van courgette in een voorjaars- en herfstteelt met een lage emissie van CO2 en chemische gewasbeschermingsmiddelen met een goede productie en gewas- en productkwaliteit.

Fossielloze demo’s 2021 Demokas2030: Demonstratie van fossielvrije teeltconcepten van vier gewassen (aardbei, freesia, potanthurium, gerbera). Daarnaast wordt er ook zoveel mogelijk geteeld zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en zonder emissie van water en nutriënten.

Aardbei fossielvrij: Het project streeft naar het definiëren van de fossielvrije en duurzame aardbeienteelt onder glas, op basis van het reeds uitgevoerde onderzoek.

Meten en sturen van plantbelasting in sierteeltgewassen: De doelstelling is om het begrip plantbelasting voor sierteeltgewassen nader te onderzoeken, te beschrijven en meetbaar te maken, om vervolgens daarmee de potentie voor energiebesparing te kunnen bepalen.

Minimale verdamping tulp: Ophelderen welke factoren de kiepgevoeligheid en de duur van de kiepgevoelige fase van tulp ook beïnvloeden, naast goede verdamping en Ca-bemesting van het proceswater.

Tomaat fossielvrij met LED:  Demonstreren van een belichte tomatenteelt met 100% LED belichting met gebruik van latente warmteterugwinning met een gelijk productie als de praktijk.

Leliebroei onder LED met minimaal energieverbruik: Aantonen hoe lelie op een energiezuinige manier geteeld kan worden bij 100% LED. Ook wordt geschetst hoe een fossielvrije teelt eruit ziet.

Potplanten integraal klimaatneutraal: Demonstreren van een teeltconcept waarbij groene potplanten energiezuinig en in balans worden geteeld. Telers krijgen met de kennis betere handvatten om te telen volgens de principes van HNT.

Hoe wordt jaarrondproductie van paprika rendabel?: Ontwikkelen van een teeltstrategie voor een jaarrond paprikateelt die toekomstbestendig is en aansluit op de transitie richting een fossielvrije glastuinbouw.

Een perfecte roos is duurzaam geteeld: Beschrijving van en demonstratie van fossielvrije teelt van roos. Met de resultaten en het teeltconcept zouden telers dit in de praktijk toe kunnen passen.

Zie ook: Een Glazen Wereld, Met Een Warm Hart – Energie Voor Stad En Kas by Greenport West-Holland

27 november 2019: Na advies van de ondernemersgroep Kas als Energiebron hebben het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Programmaraad Kennis in je Kas in oktober acht projecten gehonoreerd voor het programma Kas als Energiebron.

Het betreft de onderstaande projecten:
Bromelia onder LED: Doel van dit project is het vinden van het juiste lichtspectrum voor LED in de bromeliateelt. Met de kennis uit dit onderzoek kunnen ondernemers het juiste LED-spectrum kiezen voor een goede plantkwaliteit tegen zo laag mogelijk elektraverbruik en investeringen.

CO2 uit buitenlucht – evaluatie Antecy pilot: Het bedrijf Antecy heeft een Air Capture technologie ontwikkeld gebaseerd op adsorptie van CO2 uit lucht op geïmpregneerde actieve kool en desorptie van de CO2 middels een combinatie van temperatuurverhoging en vacuüm condities. Doel is evalueren van de technologie en testen van de pilot plant en analyse.

Begeleiden en monitoren energie-innovaties in de praktijk: Doel is zowel de ondernemer te ondersteunen bij het leren omgaan met de nieuwe technologie (vooral ten aanzien van de teelttechniek) als een objectieve monitoring om verbeteringen en aanpassingen voor vervolg ontwikkelingen te bevorderen en om duidelijke informatie ten behoeve van volgers (collega-telers) te kunnen presenteren. Jaarlijks worden de te monitoren installaties/bedrijven geselecteerd.

BEST kan beter: Dit onderzoek draait om een winterframbozenteelt in de BEST greenhouse met een laag verbruik van energie, CO2 en chemische gewasbeschermingsmiddelen, met een verdere verbetering van de productie en gewas- en productkwaliteit. Daarnaast wordt onderzocht wat andere potentiele gewassen voor dit kastype zijn, waarbij een zomer- en herfstteelt van een alternatief gewas wordt getest.

Duurzaam sturen met licht: Wat is het effect van een zeer hoge Hortiscatter (50-100%) op kasklimaat en gewasgroei bij dezelfde hoeveelheid licht? Hoe kan de benutting van zonlicht en lamplicht worden verbeterd? Hiervoor is kennis nodig van LED lichtkleuren op plantvorm, lichtonderschepping en groei. Dit wordt gedaan voor een aantal perkplanten en potplanten.

Fossielloze en duurzame Demokas demonstraties 2020: Doel is demonstratie van fossielvrije en emissieloze teelten met vier gewassen: gerbera, potanthurium, freesia en aardbei. Telers kunnen nu al hun voordeel doen met onderdelen van de kennis zonder al volledig over te schakelen op fossielvrije en emissieloze teeltwijze. De fossielvrije verwarming van de kassen is ontworpen op winning van kaswarmte uit ontvochtiging en eventueel kaskoeling. Alle gewassen worden belicht met full LED.

Gewasverdamping bij de kop II: Doel van dit onderzoek is tweeledig. 1. Uitbreiding van het gewasverdampingsmodel met rekenregels per bladlaag, om de gewasverdamping in het educatieve simulatieprogramma Kassim nauwkeuriger en adequater te benaderen. 2. Beter inzicht in de gewasverdamping en de gevolgen van maatregelen daarop kan nu al in de praktijk helpen bij het terugdringen of nauwkeuriger bepalen van de inzet van warmte (minimumbuis) voor gewasactivering.

Energiemonitor Glastuinbouw 2018-2020: Het doel van dit project is het jaarlijks in kaart brengen van de energiebalans van de glastuinbouw en de ontwikkeling van de energie-indicatoren: CO2-emissie, aandeel duurzame energie, energie-efficiëntie en achterliggende invloedfactoren. In 2019 worden de resultaten van het kalenderjaar 2017 definitief gemaakt en worden voorlopige resultaten van kalenderjaar 2018 geraamd.

De projecten zijn gefinancierd uit de LNV-middelen voor Kas als Energiebron en Klimaatenvelop, door de Stichting Kennis in je Kas (KijK)  en door de diverse private financiers zoals gewascoöperaties en toeleveranciers.

11 juli 2019: Voor het programma Kas als Energiebron zijn in mei/juni zestien projectvoorstellen gehonoreerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Glastuinbouw Nederland, na advies van de ondernemersgroep Kas als Energiebron.

Ook is een aantal lopende projecten uitgebreid. De omvang en het aantal projecten is groter dan andere jaren vanwege een extra impuls vanuit de klimaatenvelop 2018 van kabinet Rutte III.

Omvang en aantal projecten is groter dan andere jaren vanwege een extra impuls vanuit de klimaatenvelop 2018 van kabinet Rutte III.

Het betreft de volgende projecten: De perkplantenteelt naar fossielvrijPhalaenopsis richting fossielvrij: Efficiëntere sturing bloemtakuitloopFreesiateelt toekomstproofLeliebroei op weg naar fossielvrijWorteldruk en Het Nieuwe TelenDuurzame teeltsystemen met LEDsPerfecte roos: Balans en integratieJaarrond paprika met LED – vervolgMicrogolf grondontsmettenEnergiezuinig concept winterteelt framboosPraktijkinventarisatie toepassing HNTNieuwe semi-transparante PV: een match met de NL glastuinbouw?Aubergine jaarrond in balans met LEDStrekking van aardbei onder LEDOndersteuning WKK/Bio-energie 2019

23 augustus 2018: Voor het programma Kas als Energiebron zijn vlak voor de zomer 14 projectvoorstellen gehonoreerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en LTO Glaskracht Nederland, na advies van de ondernemersgroep Kas als Energiebron.

Ook is een zevental lopende projecten uitgebreid. Omvang en aantal projecten is groter dan andere jaren vanwege een extra impuls vanuit de klimaatenvelop 2018 van kabinet Rutte III.

Het betreft de volgende projecten: Zonder emissie naar hoge transmissie – Kansen en knelpunten van Het Nieuwe Telen en LED voor gewasgezondheid en bestuiving – Besparing op aardgas voor CO2-dosering – Monitoring van huidmondjesopening; sturen op laag energieverbruik zonder over de grens te gaan – Minimale CO2 uitstoot door minimale verdamping bij tulpenbroei – Duurzamere teelt lisianthus door verlengde opkweek – Freesiateelt toekomst-proof – Plantbalans bromelia: optimale benutting van licht en warmte – De groenste komkommer – Jaarrond paprika met LED – Temperatuurintegratie – Ontwikkeling van onderwijstools – LED belichting in aardbei

Ook zijn enkele recent gestarte projecten uitgebreid met extra behandelingen of metingen, onder meer op basis van opmerkingen vanuit de ondernemersgroep: Diffuus kasdek, maak het eens helder – LED bij zonlicht – Potplanten optimaal klimaatneutraal – De perfecte klimaatneutrale chrysant – Perfecte roos – the next level – Nieuw licht op houtig kleinfruit – Alstroemeria – teelt van de toekomst dichtbij

Daarnaast is een start gemaakt met het project Kennisuitwisseling Fossielvrije en Duurzame Glastuinbouw‘. Ook dit project is mogelijk gemaakt vanuit genoemde extra impuls.

19 oktober 2015: Voor het programma Kas als Energiebron zijn zeven projectvoorstellen goedgekeurd door het ministerie van Economische Zaken en LTO Glaskracht Nederland, op advies van de Ondernemersgroep Kas als Energiebron.

De voorstellen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking en overleg met telers uit de relevante gewasgroepen. Zij zijn uiteraard, naar goed gebruik in de sector, nauw betrokken bij de begeleiding van de proeven. De projecten starten dit najaar of in januari en zullen deels voor de zomer (3) en deels eind 2016 (4) klaar zijn.

Kas als Energiebron is een samenwerkingsprogramma van het bedrijfsleven en de overheid om de verduurzaming op energiegebied mogelijk te maken. Het totale programma wordt door beide partijen gefinancierd.

Het betreft de volgende projecten: Vermindering Calcium gerelateerde problemen – Uitstraling: theorie, praktijk en inzicht – Meetprotocol lichttransmissie natte materialen – Belichten naar gewasbehoefte; proefgewas lelie –Phalaenopsis en zomerlicht: koeling en stuurlicht in de koelfase – Het Nieuwe Telen lisianthus; demoproeven – Luminescente zonnecollectoren

Over twee projecten vindt nog overleg plaats tussen de financiers, telers, onderzoeksinstelling en de ondernemersgroep Kas als Energiebron. Dat betreft: Verhogen assimilaten per eenheid PAR d.m.v. dagverlenging met lage intensiteit belichting zomerbloemen – Naar een halvering van het energiegebruik in de potplantenteelt.

Zie ook: Grootste Geothermiecentrale in de Benelux van Energie Combinatie Wieringermeer (ECW) – De Regeling Nationale EZ Subsidies: Risico’s Dekken voor Misboring bij Aardwarmte – Aardwarmte in de Glastuinbouw: Het Handboek Geothermie – Aardwarmte in Nederland: Het Geothermisch Informatiesysteem ThermoGIS by TNO – Aardwarmte Den Haag: Duurzame Warmte voor Den Haag Zuidwest – Escamp Festival: Gratis Energie Kwartetspel Aardwarmte Den Haag – Aardwarmte in de Tuinbouwkas: Koekoekspolder IJsselmuiden by Greenhouse Geo Power – Het Nieuwe Telen: Minder Gasverbruik En Meer Komkommers by Kas als Energiebron – Green Deal Trias Onderzoeksboring Westland: Verrassende Resultaten Onderzoeksboring Westland

Één Reactie

 1. Erik van Erne zegt:

  6 februari 2020 om 13:39 | Permalink

  De Jaarlijkse Tuinbouw Energiedag 2020: Kas Als Energiebron In Zwaar weer by BlueTerra

  De glastuinbouw loopt al jaren voorop in de energietransitie. Het programma Kas als Energiebron heeft een zeer belangrijke impact gehad, maar donkere wolken pakken zich samen.

  Hoge ODE op elektriciteit, een lage gasprijs en onzekerheid over CO2, hoe moet dat verder? BlueTerra zet daarom op vrijdag 13 maart haar jaarlijkse Tuinbouw Energiedag in het teken van Kas als Energiebron.

  Gerenommeerde sprekers, onder andere van Glastuinbouw Nederland, geven hun visie op de energietransitie en hoe het verder moet.
  De dag wordt ingeleid door Robert Kielstra van ECW Netwerk over zijn visie op de verduurzaming van de sector. Vervolgens vertelt Gijs Zeestraten, clusterleider nationaal klimaatbeleid bij Ministerie van EZK, wat er op de tuinbouw af komt vanuit het Klimaatakkoord. Piet Broekharst van Glastuinbouw Nederland schetst vervolgens de bedreigingen voor Kas als Energiebron en hoe het verder moet. Er is ruimte voor discussie met de zaal.

  Na de koffiepauze komen innovaties aan bod: Dennis Medema van Glastuinbouw Nederland gaat in op nieuwe CO2-bronnen, Edwin Valkenburg van Agro Energy vertelt over ‘De waarde van warmte in de glastuinbouw’ en tot slot een interessante presentatie van Arjan van Antwerpen van DLVge over de kansen van aquathermie voor de glastuinbouw.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (686)
 • Agenda (3.270)
 • Biologisch (117)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (865)
 • Communicatie (376)
 • Cradle to Cradle – Circulair (524)
 • Design (239)
 • Dieren (178)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.386)
 • Educatie (352)
 • EEN-Armoede (251)
 • Energie en Besparing (3.607)
 • Europa (29)
 • Evenementen (202)
 • Geluid (26)
 • Gezondheid (315)
 • Goed Doel (119)
 • Green Deal (33)
 • Greenwashing (120)
 • Hergebruik-Kringloop (327)
 • Iets anders (397)
 • Int. Samenwerking (192)
 • Investeren (142)
 • Joe Biden – Barack Obama (118)
 • Kerst (123)
 • Klimaat (1.706)
 • Licht (393)
 • Lucht (34)
 • Mensenrechten (171)
 • Milieu (754)
 • MVO (112)
 • Natuur (773)
 • Nederland (34)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (127)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (232)
 • Vakantie (83)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (62)
 • Vervoer en OV (1.587)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (303)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • De Volledig Elektrische Rigitrac SKE 50 Electric Tractor by Rigitrac
 • Zonnepark Trekweg A6: Gelegen Tussen De A6 En De Trekweg In Almere by RVB
 • Alle 120 Basisscholen In Gemeente Utrecht Van Het Aardgas Af
 • Flatmate Energiebesparende Douchewarmtewisselaar Voor 97 Huurwoningen De Alliantie
 • Duurzaamheidsparagraaf Taxaties Doorontwikkeld Voor En Door Steeds Meer Partijen by DGBC
 • ENGIE Vernieuwt Waterkrachtcentrales Bervercé (9 MW) en Heid de Goreux (8 MW)
 • Hoe Dump Je Veilig En Milieuvriendelijk Oude Laptops 
 • Financiële Impuls Van 300 Miljoen Euro Voor Regionale Ontwikkelmaatschappijen (ROM’s)
 • Flowbatterij Havengebied Rotterdam Drijvend Laadstation Elektrisch Varen by Greenchoice
 • Green Deal H2-Wijken: Praktische Toepassing Waterstof Als Warmtevoorziening In Woonwijken
 • Groenste Ondergrondse Fietsenstalling Stationslein Zwolle Met 5.800 Stallingsplekken Geopend
 • ICO Windpark Met Elf Windturbines Haven Van Zeebrugge: Stroom Elektrische Auto’s by ENGIE
 • Online Kansspelen: Wat Zijn De Do’s En Don’ts?
 • Een Duurzame Uitvaart: De Mogelijkheden Voor Een Duurzame Uitvaart
 • Uitstoot Broeikasgassen Acht Procent Lager In 2020 by CBS
 • Het Verband Tussen Gezondheid En Actief Reizen: Lopen Gunstig Voor Gewicht by KiM
 • De Nationale Bruggenbank: Van Overheden, Voor Overheden – Hergebruik Bruggen by AmRoR
 • De EV Experience Op Formule 1 Circuit Zandvoort: The Future is Electric – Ervaar Elektrisch Rijden
 • Waterstofevent Is Waterstof Uw Toekomst: Kansen Voor Tankstations & Mobiliteit by NWBA
 • Nieuw Waterstof Binnenvaartschip Antonie In Ontwikkeling Dankzij 4 Miljoen Euro Subsidie
 • Links

  Milieunet op..