google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Grootschalige Verduurzaming Bouwsector: Het Lente-Akkoord 2.0 Circulair Industrieel Bouwen

Geschreven op 22-4-2008 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Bouwen-Klussen, Energie en Besparing Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

LenteAkkoord

Update 20 december 2021: Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, WoningbouwersNL en IVBN starten in 2022 in nauwe samenwerking met BZK het Lente-akkoord 2.0 Circulair Industrieel Bouwen.

De coalitie van brancheverenigingen wil de komende jaren samen met haar leden een grootschalige verduurzaming van de bouwsector bevorderen, aansluitend op de inspanningen van de overheid op weg naar een volledig circulaire economie in 2050.

De eerste mijlpaal, 50% circulair in 2030, nadert met rasse schreden. Dit vraagt in de bouw om kennisdeling en -ontwikkeling en om optimale afstemming tussen professionele opdrachtgevers en overheden. Ambitieuze vastgoedprofessionals worden uitgenodigd binnen het Lente-akkoord 2.0 een koplopersrol te vervullen.

De komende jaren willen de brancheverenigingen met een groep koplopers aansprekende woningbouwprojecten starten die circulair, schaalbaar, herhaalbaar en/of (op termijn) betaalbaar zijn. De ervaringen die met deze pilots worden opgedaan, worden gedeeld met de leden van de brancheverenigingen, met de bouwbedrijven en betrokken overheden. We doen gezamenlijk praktijkonderzoek en gaan in gesprek met lokale en landelijke overheden. Ook brengen we het perspectief van de professionele opdrachtgever in bij andere programma’s, waaronder de City Deal Circulair Conceptueel Bouwen en het Transitieteam Circulaire Bouw Economie. Zo zorgen we ervoor dat overheden en marktpartijen zich aan elkaar kunnen optrekken in de overgang naar grootschalig circulair bouwen en de versnippering wordt tegengegaan.

Als koploper heb je een streepje voor. Je hebt als eerste toegang tot alle informatie en bijeenkomsten die door het Lente-akkoord 2.0 worden georganiseerd. Daarnaast kun je sparren met andere koplopers. Jouw circulaire project wordt nauwgezet gevolgd en krijgt volop aandacht tijdens bijeenkomsten en in de media. Je bent mede-opdrachtgever richting adviseurs en kennisinstellingen om de vraagstukken die zich in jouw project en die van collega-opdrachtgevers voordoen, tot een oplossing te laten brengen. Daarnaast heb je als koploper binnen het programma de kans om met Rijk en gemeenten het gesprek aan te gaan over procesversnelling, regelgeving of stapeling van ambities. Op die manier kun je als koploper jouw impact op de duurzaamheidstransitie vergroten. Samen maken we de toekomst van de woningbouw!

Voel je je aangesproken en heb je zin om mee te lopen in de voorhoede van de transitie naar een circulaire bouw? Meld je aan! Binnen het Lente-akkoord 2.0 is ruimte voor 40 koplopers. Koplopers moeten lid zijn van een van de betrokken brancheverenigingen (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, IVBN en/of WoningbouwersNL). Inmiddels hebben de eerste koplopers zich aangemeld. Als je geïnteresseerd bent of meer informatie wenst, neem contact op met programmabegeleider Sander Woertman  onder vermelding van ‘interesse deelname Koplopers Lente-akkoord 2.0’.

In 2022 gaan de brancheverenigingen Bouwend Nederland, IVBN, WoningbouwersNL, Aedes en NEPROM van start met een vierjarig programma om circulair industrieel bouwen te verankeren in de bouwpraktijk. In nauwe samenwerking met BZK en bestaande programma’s op het gebied van circulair bouwen.

Dit Lente-akkoord 2.0 wordt op 10 maart gelanceerd met een interactief startcongres waar urgente en actuele thema’s worden besproken, zoals betaalbaarheid, digitalisering van de bouwketen, de potentie van buyer groups en de doorontwikkeling van de MPG.

Op het congres krijg je een goed zicht op wat er speelt, welke partijen betrokken zijn en hoe zij kunnen helpen in de transititie naar een circulaire bouw. Je bent nadrukkelijk uitgenodigd om tijdens de sessies mee te praten en kennis vanuit je praktijkervaring te delen. Doel van het congres is, om samen met de aanwezigen tot een actielijst te komen: wat is er nodig om de circulaire bouwopgave aan te laten sluiten op de woonopgave? Wat moet als eerste worden opgepakt? Welke resultaten willen we boeken?

In januari zal het programma van het startcongres worden bekendgemaakt en kun je je aanmelden. Reserveer in ieder geval 10 maart van 12 tot 18 uur in je agenda!

19 oktober 2021: Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, WoningBouwersNL en het ministerie van BZK zetten na 13 jaar een punt achter het succesvolle Lente-akkoord ZEN platform. De initiatiefnemers hebben namelijk hun doel behaald, alle nieuwbouwwoningen zijn bijna energieneutraal.

De ondertekenaars van het Lente-akkoord ontwikkelden en deelden samen met projectontwikkelaars, corporaties, bouwbedrijven, adviseurs en leveranciers veel kennis over Zeer Energiezuinige Nieuwbouw. Initiatiefnemers gaan zich nu richten op natuurinclusiviteit, circulariteit, industrialisatie en energieleverende nieuwbouw.

Op 28 september kwamen de deelnemers aan het Lente-akkoord ZEN platform voor de laatste keer bij elkaar in de Prins Maurits-kazerne in Ede. Tijdens het afsluitende congres werd er teruggeblikt op wat er bereikt is in de energiezuinige nieuwbouw. Bij de ZEN-aanpak lag de nadruk op comfort, gezondheid, betaalbaar wonen en een lage energierekening. En sinds 1 juli 2018 zijn nieuwbouwwoningen ook nog aardgasvrij. Tijdens het congres werd ook vooruitgekeken naar nieuwe opgaven als natuurinclusiviteit, circulariteit, industrialisatie en energieleverende nieuwbouw.

“Het is goed om een punt achter dit succesvolle programma te zetten, want we hebben de doelen uit 2008 gerealiseerd. Als we verder willen moeten we opnieuw met elkaar het einddoel vaststellen en de piketpaaltjes bepalen,” benadrukt Claudia Bouwens die zich als programmaleider vanaf de start in 2008 inzette voor het Lente-akkoord. “Uiteindelijk willen we naar energieleverende woningen en woongebieden. Voor grondgebonden nieuwbouwwoningen is dat nu al mogelijk. Voor het realiseren van deze nieuwe doelstellingen blijft een nauwe samenwerking met professionele opdrachtgevers essentieel. Zo kunnen we nieuwe kennis in de praktijk toepassen en toetsen.” Daarnaast heeft Claudia Bouwens namens Bouwend Nederland, NEPROM en WoningBouwersNL een nieuw programma in gang gezet: het KAN Platform dat werkt aan klimaatadaptieve en natuurinclusieve nieuwbouw.

Diederik Samsom, de kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans, had tijdens het Lente-akkoord ZEN Eindcongres een simpele boodschap voor de aanwezigen: “Jullie zijn nog lang niet klaar”. Samsom doelde daarbij vooral op de renovatie-opgave in de bestaande bouw. “We komen in december met de vierde versie van de EPBD-richtlijn. Op dit moment wordt er in Brussel hard nagedacht over de vraag of we bestaande bouw gaan normeren. Ik kan me voorstellen dat daar uit rolt dat bestaande bouw rond 2035 bijvoorbeeld moet voldoen aan schillabel B+.”

Ook Ferdi Licher (Directeur Bouwen en Energie BZK) uitte zorgen over de bestaande bouw. “Europa heeft met de Green Deal een duidelijk idee over hoe we in 2050 bij het huidige ambitieniveau gaan uitkomen. De ETS-beprijzing betekent voor de gebouwde omgeving dat fossiele energie elk jaar een stukje duurder wordt, en richting 2040 en 2050 zelfs onbetaalbaar. We zien vandaag de dag al welke discussies dat oplevert. Dus zorg dat je voor de regelgeving uitloopt.”

Zie ook: Het KAN Platform: Klimaatadaptief Bouwen Mét De Natuur

3 april 2018: Aardgas is in Nederland op zijn retour. Al snel behoort het op de meeste nieuwbouwlocaties tot het verleden. Bouwpartijen staan voor de opdracht om duurzame alternatieven te realiseren: comfortabele woningen zonder aardgas die vanaf 2020 bovendien bijna energieneutraal (BENG) moeten zijn.

Er zijn verschillende technieken die in combinatie met elkaar goede oplossingen bieden.

Alle concepten beginnen met goed geïsoleerde woningen waar de zon vanzelf al zorgt voor een prettig woonklimaat. Vervolgens zijn toepassing van zonnecellen en laagtemperatuurverwarming vaste ingrediënten. ‘All electric’ nieuwbouwwoningen maken daarnaast gebruik van warmtepompen in combinatie met omgevingswarmte uit bodem of buitenlucht. Nieuwbouwwoningen met duurzame externe warmtelevering zijn aangesloten op een warmtenet met warmte-koudeopslag (laag temperatuurnet) of met geothermie (hoog temperatuurnet). In ontwikkeling zijn midden temperatuurnetten waarbij warmte uit bijvoorbeeld een rioolwaterzuiveringsinstallatie of datacenter afkomstig is.

De keuze voor een energieconcept wordt sterk bepaald door het woningtype en de omgeving waar een gebouw staat. Welke energiestromen zijn er rond het huis en in de directe omgeving beschikbaar? Zijn er collectieve oplossingen te vinden? Er is geen standaard oplossing. Een duurzaam energieconcept zonder aardgas bestaat uit een combinatie van opties. Die op de juiste manier combineren vraagt om maatwerk en creativiteit.

In de ZEN brochure Alternatieven voor Aardgas (PDF) zijn de vijf opties voor een aardgasvrije nieuwbouwwoning beschreven en met elkaar vergeleken: de pluspunten, minpunten, investering en jaarlasten. Het is een praktische handreiking voor projectontwikkelaars, bouwbedrijven, corporaties en andere bouwprofessionals.

Zie ook: Geen Gasaansluiting Meer In Nieuwbouwwoningen In MetropoolRegio Amsterdam – ZEN Congres Aardgasvrije Nieuwbouw Zo Doe Je Dat: Samen Aan De Slag Met Aardgasvrij – Werken Aan Een Aardgasvrij Rotterdam – Wonen Zonder Aardgas In De Gemeente Utrecht – Haags Warmte Initiatief Voor Duurzame Warmte: Wonen Zonder Aardgas by Duurzaam Den Haag – De Duurzame Warmtevoorziening in Nederland – Het Betonakkoord: Verduurzaming Bouwsector, Recycling en Verlaging CO2-Uitstoot – Convenant Recycling Betondakpannen: Jaarlijks 25 Miljoen Beton Dakpannen Recyclen – Energieprestatie BENG: De Eisen Voor Bijna Energieneutrale Gebouwen

14 februari 2018: Met een pakket aanvullende afspraken en een maximale inzet van de uitvoerende partijen moet het toch nog kunnen lukken om de doelen van het energie-akkoord te halen, constateert Ed Nijpels bij de overhandiging van de Uitvoeringsagenda EnergieAkkoord. Er moet snel meer wind op land komen, en bedrijven moeten gaan bewijzen dat ze alle benodigde energiebesparende maatregelen hebben genomen.

Uit de Nationale Energieverkenning 2017 (NEV 2017) bleek dat het doel om in 2020 14 procent van de energie uit hernieuwbare bronnen te gaan halen, met de toenmalige maatregelen niet bereikt werd. Om dat doel toch nog te kunnen bereiken, moet het Kernteam Wind op Land voor 1 mei 2018 een plan indienen om op korte termijn meer capaciteit neer te zetten. De langetermijndoelen voor hernieuwbare energie lijken door het grote voorgenomen potentieel aan wind op zee wel binnen bereik te liggen.

Ook de doelen voor energiebesparing worden met de bestaande maatregelen niet gerealiseerd. In plaats van 100 PJ minder energiegebruik in 2020 dan in 2013 minder, kwam het NEV2017 uit op een reductie van 75 PJ. Om dat gat te dichten moet onder meer de wet Milieubeheer gewijzigd worden. Die verplicht bedrijven tot het doorvoeren van alle energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar terugverdiend kunnen worden. Om die wet te kunnen handhaven, moet de bewijslast daarvan worden omgedraaid, stelt de Sociale Economische Raad (SER): bedrijven moeten aantonen dat ze die maatregelen genomen hebben. Eind 2020 moeten alle bedrijven dan aan de energiebesparingsverplichting voldoen.

6 oktober 2009: Zo er wordt langzaam maar zeker werk gemaakt van het al lang geleden gesloten Lente-Akkoord. Kennis en ervaring opdoen met energiezuinig ontwikkelen, dat is de insteek van de regionale basistraining Lente-Akkoord die vanaf september 2009 georganiseerd worden voor projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwers.

Tijdens de ééndaagse Regionale Training Lente-Akkoord leert u de beginselen van het Lente-akkoord, toepasbare klantgerichte concepten, financiële aspecten, toe te passen energietechnieken en kwaliteitsborging. De opzet van de training is praktisch. Trainingsdata en locaties zijn: Dinsdag 13 oktober, Bodegraven  (deze training gaat niet door). Woensdag 11 november, omgeving Zwolle en Donderdag 10 december, omgeving Deventer

De cursustijden zijn voor alle cursusdagen van 9.00 – 16.30 uur. De training wordt verzorgd door DWA in opdracht van de partners van het Lente-akkoord. Het aantal deelnemers per training is beperkt tot 25. Zie Regionale Training Lente-Akkoord

lente-akkoord-energiebesparing-in-de-nieuwbouw.bmp22 april 2008: Het energieverbruik in nieuwe winkels, woningen en kantoren zal in 2015 met 50% zijn gereduceerd ten opzichte van nu. Dat is de kern van het Lente-Akkoord Energiebesparing in de Nieuwbouw dat  minister Ella Vogelaarvoor Wonen, Wijken en Integratie en minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu vandaag met de NEPROM, NVB en Bouwend Nederland ondertekenen.

Het Lente-Akkoord (PDF) is één van de sectorakkoorden die in de nota “Nieuwe energie voor het klimaat”, – het uitgangspunt voor het klimaatbeleid in deze kabinetsperiode – was aangekondigd. Overheid en bedrijfsleven komen overeen dat de komende jaren door brede toepassing van bewezen technieken het energieverbruik in de nieuwbouw fors wordt teruggebracht.

De ontwikkelaars verplichten zich tot een substantiële bijdrage aan de duurzaamheid van de nieuwgebouwde omgeving van jaarlijks circa 45.000 woningen, ongeveer 400.000m2 kantoorruimte en zo’n 300.000 m2 winkelruimte. (Het gaat om woningen en commercieel vastgoed wat voor de markt wordt ontwikkeld. In het convenant is over de publieke gebouwen niet gesproken.) De partijen zetten in op kwaliteitsverbetering van onder andere het binnenmilieu en het bouwproces. De te behalen energiebesparing kan worden bereikt door een combinatie van gebouwgebonden en gebiedsgebonden maatregelen. De partijen spreken af dat in tien experimentgebieden op grote schaal ervaring wordt opgedaan met zéér energiezuinige woningen die nog 25% zuiniger worden gebouwd dan volgens de ambities in dit akkoord en daarnaast is het streven opgenomen om in 2020 volledig energieneutrale gebouwen op te leveren

Met het akkoord spreken de ondertekenaars af gezamenlijk te werken aan een bepalingsmethode voor de energieprestatie, die beter aansluit bij het werkelijke energieverbruik van gebouwen en bij de beleving (comfort en woonlasten) van de consument. De huidige Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)-blijft tot de nieuwe systematiek voorhanden is gelden. De partijen zullen gebruikers van nieuwe gebouwen beter gaan informeren over het gebruik van energiebesparende maatregelen.

De ambities van de partners van het Lente-akkoord zijn hoog. Binnen 12 jaar in drie stappen naar energieneutrale nieuwbouw in 2020 gaan is geen eenvoudige opgave. Onmogelijk is het niet: er liggen voldoende kansen in de markt

Namens de bedrijven tekenen de Vereniging Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM), Bouwend Nederland en de Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB) het akkoord. Bron: NEPROM

Zie ook: Lokaal Energieneutraal: Op Weg naar een Energieneutrale Gebouwde Omgeving – Het Praktijkboek Passiefhuis: Het Passiefhuisconcept voor Nieuwbouw en Renovatie –  Passief Bouwen en Passief Renoveren: Energieneutraal Wonen Kan Echt – Energiezuinig Renoveren Hoe Doe Je Dat?: Grote Sprong of Meerdere Stappen? – Op Weg Naar Een Klimaatneutrale Gebouwde Omgeving 2050 by CE Delft – Nederland op weg naar Energieneutraal Bouwen in 2020 – De Excellente Gebieden: 19 Voorbeeldgebieden voor Zeer Energiezuinige Nieuwbouw – Nationale Omgevingsvisie Helpt Bij Energietransitie, Extra Woningbouw En Kringlooplandbouw

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (458)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Verduurzaam Jouw Bedrijf En Maak Dat Breed Bekend Bij Gemeenten En Leveranciers
 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Links

  Milieunet op..