google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

De PricewaterhouseCoopers Duurzaamheidbarometer: Nederland te traag met Duurzaamheid

Geschreven op 30-6-2008 - Erik van Erne. Geplaatst in Duurzaam Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

pwc.bmpUpdate 2 juni 2009: Het Nederlandse kabinet steekt te weinig geld in maatregelen die de economie duurzamer maken. Nederland loopt bovendien achterop bij andere Europese landen als het gaat om duurzame stimuleringsmaatregelen.

Dit blijkt uit de jongste Duurzaamheidbarometer van accountants- en adviesorganisatie PricewaterhouseCoopers (PwC) onder 269 Nederlandse spelmakers, zoals directeuren, managers en beleidsverantwoordelijken, op het terrein van duurzaam ondernemen Om aan te duiden dat men naast financiële winst ook aandacht heeft voor andere waarden, zoals mensen en milieu bij het ondernemen worden verschillende termen gebruikt; Corporate (Social) Responsibility, duurzaam ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, of de zogenaamde triple P-benadering van People, Planet en Profit. In dit bericht hanteert PwC met name het begrip duurzaam ondernemen¹. De barometer peilde in aanloop naar de Europese verkiezingen eenmalig de houding van deze spelmakers over Europa en regelgeving.

Maar liefst 79% van de onderzochte bedrijven vindt dat Nederland achterop loopt in Europa met duurzame stimuleringsmaatregelen. Het recente crisispakket van het kabinet straalt volgens een ruime meerderheid (79%) geen duurzame ambitie uit. Zo kwalificeert 67% de 2 miljard die het kabinet extra investeert in duurzame energie – waarvan 160 miljoen in windmolens op zee – als ‘onvoldoende’. Tevens meent 91% dat de overheid een grotere leidersrol moet gaan vervullen bij een omvattende strategie om de energie-, klimaat- en kredietcrisis het hoofd te bieden (New Green Deal).

De Europese Unie moet overigens zelf ook een grotere rol op zich nemen, zo blijkt uit de barometer. Aan de vooravond van de Europese verkiezingen stelt 95% van de spelmakers dat de EU meer moet doen om duurzaam ondernemerschap te bevorderen. Daardoor dreigt Europa op haar beurt weer terrein te verliezen op de Verenigde Staten: nu al vindt 38% dat de VS met haar recent aangekondigde duurzame stimuleringsbeleid de EU voorbijstreeft. Terwijl de VS tot voor kort onder Bush nog een slechte reputatie had op milieugebied. Men is sceptisch over de wereldwijde leidersrol van de EU op het gebied van klimaatverandering: volgens slechts een derde speelt de EU een belangrijke rol op het wereldtoneel. Bovendien vindt 86% van de spelmakers dat de EU te ver van de ondernemer afstaat op het gebied van duurzaam ondernemen. Het thema duurzaamheid speelt volgens hen dan ook nauwelijks of geen rol bij de aanstaande Europese verkiezingen.

De sceptische houding van de spelmakers ten aanzien van Nederland binnen Europa sluit volgens Klaas van den Berg, Sustainability leader bij PwC, aan bij eerder PwC-onderzoek, waaruit blijkt dat Nederland wat betreft het succes van stimuleringsmaatregelen onder het gemiddelde presteert. “In het Energierapport van het Nederlandse kabinet worden nauwelijks keuzes gemaakt. Nederland kan veel opsteken van bijvoorbeeld Duitsland, waar binnen Europa de jaarlijkse stijging van het aandeel duurzame energie het grootst is. Ik pleit sterk voor een versnelde invoer van de in het crisispakket aangekondigde garantieregeling voor investeringen in duurzame energie, naar Duits voorbeeld. Een meerderheid (85%) van de onderzochte bedrijven ondersteunt deze oproep.”

Momenteel ligt het aandeel duurzaam in de Europese energievoorziening rond 7 procent. Nog ver achter de beoogde 20 procent in 2020. “En gelet op het groeitempo van de afgelopen jaren gaan we dit doel alleen met heel veel investering en moeite bereiken. Coherent Europees beleid is hiervoor noodzakelijk”, zegt Van den Berg. En over de rol van Europa op het wereldtoneel zegt hij: “Europa was altijd koploper in het mondiale streven naar een verduurzaming van de economie. Die positie dreigen we nu te verliezen aan de VS”, daarmee verwijzend naar president Obama’s plannen om de komende tien jaar 150 miljard dollar te investeren in private activiteiten voor schonere energie en klimaat. “De klimaatonderhandelingen in Kopenhagen later dit jaar zullen uitwijzen waar het mondiale leiderschap op klimaatgebied komt te liggen”, aldus Van den Berg.

Van den Berg verklaart het dreigende verlies van de Europese koppositie vooral aan te gefragmenteerd Europees stimuleringsbeleid. “Concurrentie tussen lidstaten is in beginsel goed omdat die vaak leidt tot duurzame impulsen, maar wordt ongewenst zodra lidstaten grensoverschrijdende EU-doelstellingen uit het oog verliezen. Dit werkt destructief en ontmoedigend voor met name duurzame koplopers, waaronder veel Nederlandse industriële bedrijven. Die frustratie zien wij ook onder de respondenten in deze barometer.” De taak van de EU zou zich meer moeten richten op het creëren van een gelijk speelveld aan maatregelen en voorwaarden die de Europese economie duurzamer maken. Per slot van rekening kennen de meeste duurzaamheidvraagstukken geen landsgrenzen.

De barometer laat duidelijk zien dat de onderzochte Nederlandse bedrijven zich tekort gedaan voelen binnen Europa. Zo steekt volgens 78% van de onderzochte bedrijven het Nederlandse kabinet te weinig geld in maatregelen die de economie duurzamer maken. Naast de kredietgarantieregeling zou een groen btw-tarief op milieuvriendelijke goederen en diensten ook door een ruime meerderheid (81%) met gejuich worden ontvangen. De aangekondigde invoering van het lage btw-tarief van zes procent voor huisisolatie noemt Van den Berg een goede eerste stap. Maar daarnaast moeten er volgens 90% van de respondenten meer garanties en stimuleringspremies voor energiebesparing in de woningbouw komen. Naast het gebrek aan stimulering spelen knelpunten ook een belangrijke rol voor bedrijven. Overheidsprocedures rondom duurzame projecten dienen te worden vereenvoudigd, zo vindt 93% van de respondenten. Dit geeft aan dat bedrijven vinden dat de overheid niet alleen moet stimuleren, maar ook het goede voorbeeld moet geven door de eigen processen te verbeteren.

De barometer meet per kwartaal de impact van de financiële crisis op duurzaamheidinitiatieven van bedrijven. Bijna driekwart (72%) van de onderzochte bedrijven heeft geen plannen om lopende initiatieven en investeringen op het gebied van duurzaamheid te wijzigen als gevolg van de huidige economische crisis. Een vijfde (20%) van de bedrijven heeft besloten zich juist meer toe te leggen op duurzaam ondernemen. Slechts een kleine groep (7%) heeft lopende investeringen gereduceerd of stopgezet. De percentages wijken niet significant af van de vorige meting in februari.

De barometer verdeelt bedrijven in drie categorieën: de ‘koplopers’, zij die geloven in kansen die de crisis hun zakelijk biedt; de ‘volharders’, zij die geloven in het duurzame gedachtegoed en hun huidige investeringen ongemoeid laten; en de ‘sceptici’, zij die de crisis aangrijpen om besparingen te realiseren door duurzaamheidinvesteringen terug te draaien. Van den Berg: “We zien nu al een aantal metingen lang dat de recessie tot nu toe betrekkelijk weinig negatieve invloed heeft op de duurzaamheidinitiatieven van koplopers en volharders. Vooralsnog gaan hun groene en maatschappelijke plannen niet massaal de prullenbak in. Zij delen de brede opvatting dat klanten in toenemende mate een duurzame opstelling verwachten, dat het concurrentievoordeel oplevert, en dat duurzaam ondernemerschap zich daarom op termijn zal uitbetalen. Voor veel bedrijven geldt dat duurzaamheid integraal onderdeel is van hun bedrijfsvoering en een lange termijn strategie vormt.”

Maar niet alle seinen staan op groen, zo waarschuwt Van den Berg. De percentages van drie belangrijke indicatoren – verwachting klanten, concurrentievoordeel en winstverwachting op termijn – zijn iets gezakt ten opzichte van de vorige meting. Bovendien denkt ruim driekwart dat de crisis negatieve effecten heeft op de financiering van duurzame projecten, denkt een kleine meerderheid dat beleggers zich nu niet per se meer zullen gaan richten op duurzame bedrijven en verwacht een meerderheid dat aandeelhouders juist minder aandacht voor duurzaamheid gaan vragen dan vóór de recessie. “Daarmee neemt de druk met name op de groep volharders toe, omdat zij gevoeliger zijn voor de recessie. We blijven daarom het komende jaar monitoren of de groepen groeien of slinken naarmate de recessie aanhoudt”, besluit Van den Berg.

De PwC Duurzaamheidbarometer wordt ieder kwartaal herhaald. Het onderzoek wordt door Motivaction uitgevoerd via internet. De laatste meting vond plaats tussen 4 en 15 mei 2009. De resultaten van de laatste meting en van eerdere metingen kunt u downloaden. Download hier het rapport Duurzaamheidbarometer Mei 2009 Bron: PwC

30 juni 2008: De PwC Duurzaamheidbarometer is een onderzoek van PricewaterhouseCoopers naar trends in de markt op het gebied van duurzaamheid. Het onderzoek wordt eens per kwartaal gehouden onder ruim 1000 Nederlandse spelmakers (directeuren, managers, beleidsverantwoordelijken) op dit terrein, zowel bij bedrijfsleven, overheid als NGO’s.Onder duurzaamheid vallen in dit onderzoek economische, milieu- en sociale aspecten. Naast duurzaamheid zijn andere gebruikte begrippen hiervoor corporate responsibility, sustainability en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het onderzoek is via internet tussen 10 juni en 20 juni 2008 uitgevoerd door het onderzoek- en strategiebureau Motivaction. De ondervraagde groep wordt online geënquêteerd. Respondenten ontvangen na afloop van de onderzoeksperiode een gepersonaliseerde rapportage waarin antwoorden zijn gebenchmarkt ten opzichte van alle respondenten.

Bijna 40% van de onderzochte organisaties geeft aan geen formeel vastgesteld beleid te hebben waar ecologische, economische en sociale aspecten van hun bedrijfsvoering bij elkaar komen. Bovendien kent meer dan de helft (52%) van de organisaties geen geformaliseerde functie die zich specifiek richt op duurzaam ondernemen. PwC ondervroeg 165 spelmakers (directeuren, managers, CSR-officers en ander beleidsverantwoordelijken) werkzaam bij zowel bedrijfsleven, overheid als NGO’s.

De resultaten zijn opvallend omdat 81% van de respondenten stelt dat de aandacht rond duurzaam ondernemen de afgelopen twee jaar wel degelijk is toegenomen binnen hun organisatie. Bij 60% blijkt deze toegenomen aandacht uit de strategie, bij 46% uit de gedragscode en bij 45% uit de meetbare doelen die zijn opgesteld. De toegenomen aandacht vertaalt zich zelden in het aanvragen van subsidies voor innovaties en aanpassingen (13%), aantrekken van adviseurs (19%) en het aanpassen van (IT-)systemen om ook daadwerkelijk duurzaamheidprestaties te meten of te monitoren (20%). Opvallend is verder dat slechts een derde van de respondenten stelt dat de toegenomen aandacht heeft geleid tot het intern meer beschikbaar stellen van geld, en dat een kwart (27%) meer specialistische mensen op dit terrein aanstelt.

Volgens Klaas van den Berg, sustainability leader bij PricewaterhouseCoopers, blijkt dat de sterk toegenomen aandacht voor duurzaamheid zich beperkt vertaalt naar de interne organisatie. “Het zijn veelal de grote beursgenoteerde bedrijven die de aandacht op zich vestigen met duurzaamheidbeleid, monitoring en rapportage. Voor veel bedrijven geldt echter dat ze het strategisch belang van duurzaam ondernemen erkennen, maar dat tegelijk de vertaling naar opstellen van beleid en beschikbaar maken van menskracht mondjesmaat wordt ingevuld”.

Een ruime meerderheid (58%) voelt dat de druk om duurzaam te ondernemen toeneemt. Deze druk komt met name van de directie (63%), maar ook werknemers (45%), afnemers (40%) en overheid (39%) spelen daarbij een belangrijke rol. De belangrijkste drijfveren voor duurzaam ondernemen zijn imago- en reputatieversterking, vervullen van voorbeeldfunctie binnen de sector, voldoen aan wet- en regelgeving en behoud van klanten en marktaandeel.

“De drijfveren zijn opvallend genoeg toch nog vaak defensief van aard en met name gericht op reputatieschade en afbreukrisico”, aldus Klaas van den Berg. “Directe zorg om het milieu speelt veel minder een rol dan wij aanvankelijk dachten en ook het creëren van nieuwe kansen of onderscheidend vermogen wordt minder vaak genoemd. Dat verrast ons zeer. Men doet mee omdat men het gevoel heeft dat ze niet achter kunnen blijven. Daarbij kijken ze meer naar bedreigingen, zoals marktaandeelverlies en sancties als gevolg van wet- en regelgeving, dan naar kansen om bijvoorbeeld nieuwe afzetmarkten te creëren.”

Het merendeel van de respondenten (52%) voorziet geen belemmeringen bij het opstellen van beleid rondom duurzaam ondernemen. Van de deelnemers die wel belemmeringen ervaren worden vooral onvoldoende menskracht (46%), onvoldoende kennis en expertise (44%) en financiële en concurrentie overwegingen (42%) genoemd.

Gevraagd naar het belang van duurzaam ondernemen zijn respondenten bijna unaniem van mening dat het essentieel is voor het op lange termijn overleven van bedrijven, en dat het thema de komende jaren nadrukkelijk op de maatschappelijke agenda zal blijven staan. Zorgpunten hierbij zijn de wildgroei aan keurmerken en certificaten op het gebied van duurzaamheid en het feit dat jaarverslagen maar beperkt worden gelezen.

De slotconclusie is dat de urgentie van duurzaam ondernemen in de volle breedte toeneemt, maar dat organisaties achterblijven met het thema goed te borgen. Alle reden om de vinger aan de pols te houden. Bron: PwC

Dit onderzoek bevestigd eerdere berichten over duurzaam ondernemen en duurzaam inkopen. Idereen heeft het erover, maar als het er echt op aankomt zit het nog niet echt tussen de oren of het zit al wel tussen de oren, maar men weet niet waar en hoe te beginnen.

Bedrijven die met die vraag zitten, kunnen gerust even contact met ons opnemen. Wij zijn u graag behulpzaam bij het vinden van de juiste aanpak en het vertalen van uw ambities naar de praktijk. Samen Werken, Samen Doen, Samen Duurzaam.

3 Reacties

 1. Duurzaam Ondernemen zegt:

  9 september 2008 om 09:51 | Permalink

  Weinig drang om milieugevolgen marketing te verminderen. 47 procent van alle chief financial officers (cfo’s) en chief marketing officers (cmo’s) vindt dat binnen hun bedrijf niet de drang bestaat om de milieugevolgen van hun marketingactiviteiten te beperken. 63 procent van de cfo’s vindt dat er in hun organisatie helemaal geen belangstelling voor is.

  Dat blijkt uit de resultaten van het Europese onderzoek ‘marketing succes’, dat in opdracht van Xerox is gehouden onder 460 cmo’s en 167 cfo’s bij grote bedrijven in zes Europese landen. Directeur marketing van Xerox Nederland Elly Langeveld noemt de uitkomst ‘verontrustend’, omdat het aangeeft dat slechts 36 procent van de cmo’s zegt dat in hun bedrijf de milieubelasting van hun marketing wordt gemeten en dat slechts 1 op de 5 bedrijven milieudoelstellingen hanteert. Het onderzoek leverde ook goed nieuws op: de meerderheid van de cfo’s en cmo’s zegt dat het meten van de milieubelasting van hun marketing steeds belangrijk wordt. Ook werd vastgesteld dat voor 46 procent van de cmo’s de overstap naar online marketing aansluit op hun beleid om op een duurzamere marketing over te gaan.

  Het onderzoek werd gedaan door Coleman Parkes. Directeur Ian Parkes zegt dat het milieu duidelijk op de agenda staat, maar dat cmo’s ‘groene kwesties in het algemeen nog steeds niet serieus genoeg nemen of zich daar nog steeds niet echt voor inzetten’.

 2. Lochempje zegt:

  9 september 2008 om 09:54 | Permalink

  De gemeente Lochem begint dit najaar, samen met de Industriekring Lochem (IKL) en de provincie Gelderland, een cursus duurzaam ondernemen voor ondernemers in de gemeente Lochem.

  “De gemeente wil graag duurzame ontwikkeling op bedrijventerreinen stimuleren,” zegt Berend-Jan Bussink, wethouder economische zaken. In de cursus leren ondernemers hoe door duurzaam ondernemen de bedrijfsvoering efficiënter kan en hoe zij kosten kunnen besparen. Doel van de cursus is om ondernemers bewust te maken van de mogelijkheden om duurzaam te ondernemen en om te laten zien welke kansen hen dit biedt. Zo kunnen bedrijven door kritisch te kijken naar hun verlichting vaak veel energie besparen tegen geringe investeringen en kan ook vaak het waterverbruik flink worden teruggedrongen.

  Doordat provincie, gemeente en IKL financieel bijdragen aan de cursus, hoeven deelnemende bedrijven slechts € 250 in te brengen om deel te kunnen nemen aan de cursus. De cursus is geschikt voor alle bedrijven die niet vallen binnen detailhandel. Alle bedrijven die in aanmerking komen voor de cursus, krijgen in augustus een uitnodigingsbrief om deel te nemen.

 3. Erik van Erne zegt:

  3 juni 2009 om 14:34 | Permalink

  Klaas van den Berg (PricewaterhouseCoopers, Nederlandse sustainability-praktijk) schrijft in een column dat het huidige kabinet geen duurzame ambitie uitstraalt.

  PricewaterhouseCoopers (PwC) publiceerde gisteren een nieuwe editie van de Duurzaamheidbarometer. Daaruit bleek dat Nederland bij het duurzaam ondernemen achterloopt bij Europa.

  http://www.nuzakelijk.nl/20090603/pwc/kabinet-straalt-geen-duurzame-ambitie-uit

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (697)
 • Agenda (3.360)
 • Biologisch (119)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (893)
 • Communicatie (376)
 • Cradle to Cradle – Circulair (529)
 • Design (238)
 • Dieren (179)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.443)
 • Educatie (352)
 • EEN-Armoede (253)
 • Energie en Besparing (3.698)
 • Europa (29)
 • Evenementen (203)
 • Geluid (26)
 • Gezondheid (319)
 • Goed Doel (119)
 • Green Deal (38)
 • Greenwashing (120)
 • Hergebruik-Kringloop (329)
 • Iets anders (418)
 • Int. Samenwerking (194)
 • Investeren (147)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (123)
 • Klimaat (1.723)
 • Licht (396)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (172)
 • Milieu (757)
 • MVO (113)
 • Natuur (788)
 • Nederland (40)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (157)
 • Oud & Nieuw (127)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (234)
 • Vakantie (86)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (51)
 • Vervoer en OV (1.668)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (309)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Eerste Vlucht Met Waterstof Vliegtuig In 2024 Van Rotterdam Naar London by ZeroAvia
 • CO2-Uitstoot Shell Zal Komende Tien Jaar Stijgen Met Ruim 4% In Plaats Van Dalen
 • KNMI Klimaatsignaal ’21: Zeespiegel Stijgt Sneller, Meer Zon, Meer Extreme Buien by KNMI
 • Afvalfonds Verpakkingen Awards 2022: Recycleketen Verpakkingen Sluitend Maken
 • Vodafoon Eco-SIM Kaarten: Vodafone Maakt Sim-Cards Voortaan Kleiner En Van Gerecycled Plastic
 • Circulair Bouwen In De Metropoolregio Amsterdam (MRA): Future Or Tradition by C-Bèta
 • Drijvend 330 MW Mar de Ágata Windmolenpark Andalusië, Spanje by BlueFloat Energy En Sener
 • Drijvend 1,3 GW Parco Eolico Marino Windmolenpark In Puglia, Italië by Odra Energia
 • Drijvend 1GW Parc Tramuntana Windmolenpark In Golf de Roses Catalonië, Spanje by BlueFloat Energy En Sener
 • Alaska Air En ZeroAvia Ontwikkelen Waterstof Elektrisch Vliegtuig Met 76 Zitplaatsen
 • Fiido X Folding Electric Bike: Electric Bicycle With Folding Mechanism by Fiido
 • De Nieuwe Elegante Elektrische Range Rover Komt in 2024 by Land Rover
 • Nautilus Eco-Resort: Triple Zero Ecotoerisme – Zero-Energy, Waste, Poverty by Vincent Callebaut
 • Zes Scholen Van Stichting Sarkon En Twee Scholen Van SBBK Stappen Over Op LED by Saled
 • The European Commission’s Pollinator Park by Vincent Callebaut
 • Energy Conservation: Seven Methods For Energy Conservation
 • Monteurs VodafoneZiggo Rijden in Utrecht Elektrische Bakfiets Met Zonnepanelen by SunRider
 • State Of The Energy Union: Meer Stroom Uit Duurzame Dan Uit Fossiele Bronnen In EU In 2020
 • New Chinese Shouhang 100 MwP Solar Power Plant by Innovative Techs
 • SnappStory: Het Eerlijke Verhaal Achter 10 Jaar SnappCar by Victor van Tol En Anka Jacobs
 • Links

  Milieunet op..