google.com, pub-1373830308765288, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Anders Bekeken

Innovation Expo 2021: Global Challenges, Dutch Solutions en Nationale Iconen

Geschreven op 10-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Nederland Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Update 28 januari 2021: De kogel is door de kerk: de InnovatieExpo 2021 gaat digitaal!

Op donderdag 8 april kun je online in gesprek met innovators, keynote sessies bijwonen en meedoen aan workshops. Het programma is bijna rond. 

De eerste spreker van de InnovatieExpo 2021 is bekend! Professor Mariana Mazzucato verzorgt op 8 april één van de keynote lezingen. Mazzucato is gespecialiseerd in de rol van de overheid als innovator op de vrije markt. In boeken als De Waarde van Alles en De Ondernemende Staat laat zij zien waar ons huidige marktsysteem tekortschiet, en hoe het verbeterd kan worden. Deze maand komt haar nieuwe boek Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism uit.

Mazzucato is een van de meest invloedrijke economen ter wereld. Als hoogleraar Economics of Innovation & Public Value aan het University College London (UCL) en oprichter en directeur van het UCL Institute for Innovation and Public Purpose (IIPP) houdt zij zich al ruime tijd bezig met het innovatieve vermogen van de overheid. Mazzucato toont overtuigend aan dat de overheid niet alleen altijd heeft bijgedragen aan belangrijke technische innovaties, maar ook broodnodig is om de vrije markt richting te geven.

Haar nieuwste boek Mission Economy draait om welke rol overheden moeten innemen om de huidige wereldproblematiek te lijf te gaan. Zij moeten bepalen waar de prioriteiten liggen, en weer hun rol innemen als initiator van technische innovaties. Een perfecte match dus voor de InnovatieExpo 2021.

De kracht van de InnovatieExpo is dat we verbinden, versterken en versnellen’ Het is geen sinecure, een online evenement organiseren waar tientallen exposanten hun innovaties presenteren. En dat er bovendien toe moet leiden dat gemeenten ervoor zorgen dat er meer met hout gebouwd gaat worden, overheden en andere organisaties circulair gaan inkopen en Nederland op de kaart gezet wordt als elektrolyser-producent. Peter van Rheenen, projectleider van de InnovatieExpo 2021, doet het. Samen met zijn collega’s van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit organiseert hij de InnovatieExpo 2021. Wat kunnen we verwachten? We blikken met Van Rheenen vooruit.

De InnovatieExpo 2021 draait om innovaties binnen drie opgaven: Circulaire Economie, Energietransitie en Verstedelijking & mobiliteit. Waarom kozen jullie deze opgaven? ‘De steden lopen vol en er ligt een enorme woningbouwopgave. Daaraan is een mobiliteitsvraagstuk verbonden: hoe komen mensen bijvoorbeeld van hun huis naar hun werk? En hoe voorzien we die huizen op een duurzame manier van energie? De vraagstukken die centraal staan, sluiten aan bij de expertise van de vier ministeries die de InnovatieExpo organiseren. Maar het zijn ook hot topics die over heel de wereld spelen. Innovaties helpen die het hoofd te bieden. Ze bieden oplossingen.

Op de InnovatieExpo brengen we verschillende perspectieven op deze opgaven bij elkaar. Neem bijvoorbeeld de circulaire economie. De maatschappij heeft daar belang bij, want in een circulaire economie zijn minder grondstoffen nodig. Daarnaast kunnen bedrijven door circulair te werken ook geld verdienen. En het onderwijs en kennisinstellingen ontwikkelen kennis over de circulaire economie. Door verschillende innovatieve perspectieven samen te brengen, willen we tot oplossingen komen die ook daadwerkelijk toegepast gaan worden.’

Binnen de drie opgaven is de IE gericht op verschillende challenges. Wat houden die in? ‘Binnen elke opgave willen we op één onderdeel in het bijzonder een versnelling teweegbrengen. De challenges moeten leiden tot doorbraken op gebieden waar al veel energie zit. Die energie proberen we met de InnovatieExpo in een stroomversnelling te brengen, om zo veelbelovende innovaties te helpen opschalen.

Binnen de opgave Verstedelijking richten we ons bijvoorbeeld op biobased en circulair bouwen, waarbinnen er speciale aandacht voor houtbouw is. Hoe zorgen we er nu voor dat gemeenten, woningcorporaties en vastgoedontwikkelaars daar meer de focus op leggen? Binnen de Circulaire Economie staan op de InnovatieExpo plantaardige reststromen centraal. Daarbij richten we ons op inkoopkracht, bijvoorbeeld met de onlangs opgerichte Buyer Group Biobased Bouwmaterialen. Door circulair inkopen te stimuleren, willen we ervoor zorgen dat circulaire producten breder beschikbaar worden. En binnen de opgave Energietransitie proberen we Nederland op de kaart te zetten als producent van elektrolysers, de technologie om waterstof te produceren. Zo snijdt het mes aan twee kanten: enerzijds leveren we een bijdrage aan het halen van de klimaatdoelstellingen, anderzijds creëren we een voorlopende industrie.’

Welke rol spelen de exposanten bij die opgaven? ‘We gebruiken de kracht van de InnovatieExpo om versnelling en schaalvergroting te creëren voor de toepassing van beschikbare innovaties. Op de Expo tonen we innovaties van bedrijven en organisaties die aansluiten bij de maatschappelijke opgaven. De exposanten sturen ons korte video’s waarin ze hun innovatie pitchen. Deze zullen op de website getoond worden. Daarnaast selecteren we 64 innovators die hun product of idee presenteren in een interactieve online omgeving, waar ze met bezoekers in gesprek kunnen.’

Hoe zal de InnovatieExpo er praktisch uitzien, nu we niet fysiek kunnen samenkomen? ‘In eerste instantie zou de InnovatieExpo op het HEMbrugterrein in Zaanstad zijn, een industriële omgeving die past bij de IE. Door corona is alles nu online, maar de gemeente en de ondernemers in Zaanstad zijn nog steeds actief betrokken. Op 1 oktober hadden we bijvoorbeeld een online kick-off van de InnovatieExpo in nauwe samenwerking met Zaanstad.

We ontwikkelen voor de InnovatieExpo nu een soort televisiekanalen. Op het ene kanaal kun je het hoofdpodium volgen, waar keynote sprekers zoals Mariana Mazzucato lezingen geven. Op een ander kanaal kun je exposanten ontmoeten. Er komen kanalen van werksessies, en één waar je op virtuele innovatiewandeling kunt gaan om grotere innovaties te bekijken. En de jongeren die bij de InnovatieExpo betrokken zijn, krijgen een eigen kanaal. Voorheen had de InnovatieExpo 4000 bezoekers op één dag. We hopen nu op de dag zelf op zoveel mogelijk bezoekers, maar ook daarna blijven alle video’s en lezingen beschikbaar. Zo hopen we nóg meer mensen te bereiken.’

Dat jongeren zo actief bij de InnovatieExpo zijn betrokken, is nieuw. Wat is hun rol? ‘Voor elke opgave is er een jongerenfocusgroep, met tien jongeren van gemiddeld twintig jaar oud en van alle pluimage: mbo, hbo, universiteit en bedrijfsleven. Ze hebben een heel vrije rol gekregen. Wij faciliteren alleen en sturen niet op inhoud. Zo gaat de groep die zich bezighoudt met de energietransitie in gesprek met de Jonge Klimaatbeweging en bedrijven en brancheverenigingen om een extra klimaatakkoord te bedenken. En ze werken aan een voorstel voor een Outbreak Management Team voor het klimaat, zoals we dat nu ook voor corona hebben. Ook werken we samen met onderwijsinstellingen om meer jongeren te betrekken. Tijdens de InnovatieExpo presenteren ze die ideeën aan ondernemers en beleidsmakers. Jongeren hebben zulke verrassende ideeën en invalshoeken, dat geeft me heel veel energie! Ik ben benieuwd waar ze op de InnovatieExpo allemaal mee komen.’

Met de waterstofchallenge focust de InnovatieExpo 2021 op het belang van de Nederlandse maakindustrie van elektrolyse. Uit onderzoek van kennisinstituut TNO en ondernemersorganisatie FME blijkt dat Nederland de mogelijkheid heeft koploper te worden als leverancier van (componenten van) elektrolysers. Om dit te bewerkstelligen, zijn concrete plannen nodig. Daaraan werken bedrijfsleven, kennisinstellingen én overheden samen in aanloop naar de InnovatieExpo 2021.

De productie van groene elektriciteit gaat de goede kant op, al zijn er nog voldoende uitdagingen voor een volledige energietransitie. Zo wordt het lastig om op termijn steeds grotere hoeveelheden elektriciteit te vervoeren en op te slaan; daarnaast is de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie op dit moment nog onvoldoende voor de zware industrie. Door deze groene energie middels bijvoorbeeld elektrolyse om te zetten in waterstof kan elektriciteit worden opgeslagen. Uit waterstof is het vervolgens weer mogelijk om elektriciteit te maken. Daarnaast wordt waterstof veel gebruikt als grondstof binnen de chemische industrie. Vooralsnog wordt waterstof wel geproduceerd op een manier waarbij CO2 vrijkomt.

Waterstof kan dus, net als fossiele brandstoffen, benut en vervoerd worden. Door de hoge energiedichtheid is waterstof ook bruikbaar waar de huidige duurzame energievoorziening tekortschiet, zoals in de staalindustrie of luchtvaart. Tevens is waterstof een energiedrager. Windstilte kan bijvoorbeeld zorgen voor een energietekort, dat nu nog wordt opgevangen met elektriciteit geproduceerd door aardgas. In de toekomst zou dit met elektriciteit uit waterstof kunnen.

De grote uitdaging is het maakproces van waterstof: de elektrolyser. De installaties om dit proces op schaal uit te voeren (elektrolyser) moeten gemaakt worden. ‘De hele sector is nog heel klein’, vertelt Lennart van der Burg, waterstofexpert bij TNO. ‘Die staat nu waar zonne-energie 20 jaar geleden was. De internationale markt van elektrolyserproductie is ook nog heel klein.’ En daar zou Nederland dus van kunnen profiteren.

Uit het rapport van TNO en FME blijkt dat er 80 Nederlandse bedrijven al actief zijn of kunnen worden in de elektrolyserproductieketen. Ook biedt de Noordzee mogelijkheden om groene energie op te wekken, en kan de gasinfrastructuur gebruikt worden om waterstof te transporteren. ‘We hebben potentie,’ zegt Van der Burg, ‘maar we lopen achter op Duitsland. Dit is het moment om in actie te komen.’

Er lijkt dus veel (relatief onbenutte) potentie te zijn in Nederland. TNO pleit ervoor om die potentie te gaan benutten. In de eerste plaats adviseert het een makersplatform op te zetten, waar kennisuitwisseling en samenwerking tussen makers en andere ketenpartners kan plaatsvinden. Dit makersplatform wordt op de InnovatieExpo 2021 gepresenteerd.

Omdat de markt voor elektrolyzers nog zo klein is, benadrukken FME en TNO het belang van vraagbundeling. Zowel overheidsorganen als bedrijven kunnen hun vraag bundelen om zo het aanbod op de markt te stimuleren. Hierbij is het belangrijk dat ook kleinere bedrijven de mogelijkheid krijgen om pilots op te zetten, om zo het vertrouwen van afnemers te winnen.

Dat waterstof een plek heeft in de energietransitie, is duidelijk. Hoe die eruit ziet kunnen we nu bepalen. ‘We kunnen miljarden investeren in niet-Nederlandse of niet-Europese technologie,’ zegt Van der Burg. ‘Of we zorgen ervoor dat het Europese technologie wordt, met onze normering en standaarden. Dan kunnen we ernaartoe werken dat het duurzaam en circulair wordt.’

Wanneer is waterstof nou echt duurzaam? Bij het gebruik komt geen uitstoot vrij, maar dat wil niet zeggen dat waterstof per definitie duurzaam is. Uiteindelijk bepaalt wat voor elektriciteit er wordt gebruikt hoe duurzaam de brandstof wordt. Hier kun je een korte uitleg over de verschillende soorten waterstof vinden.

26 augustus 2020: De Innovatie-estafette versnelt innovatie en draagt zo bij aan de economie en leefbaarheid van Nederland. Het is een veelzijdig netwerk en podium voor innovatie in Nederland.

Op de InnovationExpo tonen we tweejaarlijks de Nederlandse innovatiekracht in duurzame, slimme en sociale doorbraken voor de maatschappelijke uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor komen te staan. De eerstvolgende InnovationExpo is in 2021.

26 maart 2020: De afgelopen maanden hebben vier ministeries hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de InnovatieExpo2020.

Deze staat vooralsnog gepland op donderdag 1 oktober aanstaande op het Hembrugterrein te Zaandam. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond het Covid19-virus wordt de komende weken besloten of de InnovatieExpo2020 doorgang kan vinden.

25 juli 2019: De Innovatie-estafette versnelt innovatie en draagt zo bij aan de economie en leefbaarheid van Nederland. Het is een veelzijdig netwerk en podium voor innovatie in Nederland.

Op de Innovation Expo tonen we tweejaarlijks de Nederlandse innovatiekracht in duurzame, slimme en sociale doorbraken voor de maatschappelijke uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor komen te staan.

De eerstvolgende Innovation Expo is in 2020.

21 oktober 2018: De Innovation Expo 2018 zit erop. Het was een prachtige zevende editie. Op 4 oktober maakten meer dan 6.000 bezoekers kennis met 230 enthousiaste exposanten op het RDM-terrein in Rotterdam.

Bezoekers lieten zich inspireren bij de keynote sessies, en gingen de verdieping in bij stevige inhoudelijke sessies. En, niet onbelangrijk, er zijn mooie deals gesloten en bij bezoekers onderling veel matches gemaakt.

Verspreid over het RDM terrein waren talloze interactieve innovaties te vinden. In de Onderzeebootloods, het Expo Paviljoen, de Ocean Diva, het Innovation Dock, het Congrescentrum en de RDM-kantine toonden exposanten hun innovaties op het gebied van water, energie, gezondheid, voedsel, mobiliteit, circulaire economie, de gebouwde omgeving en sleuteltechnologieën.

Exposanten lieten zien  hoe afvalplastic werd omgetoverd in stoelen en vazen, bezoekers testten de nieuwste modellen van elektrische fietsen en konden een blik werpen de eerste Nederlandse vliegende auto. Op de expovloeren werd plantaardige biefstuk gegeten, vielen bezoeker met een airbag om hun heupen en gingen ze in gesprek met de makers van drones, modulaire huizen en de weg van de toekomst. In de haven lag het duurzame schip Ecolution naast het zelfvarende schip van de toekomst. Met een oud marineschip konden bezoekers meevaren naar de Floating Farm in de Rotterdamse haven, de drijvende boerderij van de toekomst. En ze konden kennis maken met de Hyperloop: the next mode of transportation.

26 september 2018: Wat zijn Nederlandse topinnovaties die wereldwijde problemen oplossen én bijdragen aan onze economie? De antwoorden zijn donderdag 4 oktober te vinden op het Rotterdamse RDM-terrein tijdens de Innovation Expo.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat start tijdens de Expo de zoektocht naar de nieuwe Nationale Iconen.

Het kabinet gaat voor de derde keer op zoek naar baanbrekende innovaties waar Nederland in de toekomst de wereld mee kan veranderen. De verkiezing van de Nationale Iconen onderstreept de Nederlandse ambities om als Europees innovatieleider toonaangevend te blijven.

Bij de Nationale Iconen editie in 2016 werden Blue Energy (energie uit water), Growboxx (beplanting in droge gebieden) en Lighthouse (medische isotopen) benoemd tot Nationaal Icoon. In 2014 werd de Nationale Iconen verkiezing voor het eerst georganiseerd. Toen werden in de Ridderzaal vier innovaties benoemd: gekweekte stamcellen, Quantum Technologies, Hybride aardappels en de Bioneedle.

De jury die de Nationale Iconen aan het kabinet voordraagt staat net als in 2016 onder leiding van voorzitter Hans Weijers.

Op de Innovation Expo laten meer dan 230 toonaangevende ondernemers en onderzoekers hun ideeën voor de toekomst zien. Bijvoorbeeld hoe we de zorg van de toekomst betaalbaar houden, slim met digitalisering omgaan of hoe we duurzaam en energiezuinig kunnen produceren.

Hoe brengen we innovaties verder, realiseren we internationale doorbraken en dragen we hiermee bij aan de uitdagingen waar we wereldwijd voor staan. Dat is de ambitie van de Rijksoverheid op de Innovation Expo 2018 (IE2018). De RDM-Onderzeebootloods in Rotterdam-Zuid wordt op donderdag 4 oktober omgevormd tot één grote uitvinding waar duizenden bezoekers samenkomen. De Innovation Expo 2018 laat de meest actuele en spraakmakende ontwikkelingen zien die Nederland te bieden heeft.

26 februari 2018: Mooi hoor. Extra geld voor de innovatiekracht van het MKB (18 miljoen euro), het verder bevorderen van samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid (15 miljoen euro) en meer mogelijkheden voor toegepast onderzoek (42 miljoen euro).

Deze drie maatregelen leiden tot toegevoegde waarde voor onze economie en bevorderen het toepassen van kennis door innovatieve bedrijven.

15 februari 2018: De Innovation Expo van 2018 komt steeds dichterbij. Op donderdag 4 oktober 2018 wordt de Innovation Expo één groot living lab. Alle bezoekers, uit Nederland en buitenland, werken die dag samen aan het versnellen van innovaties.

De overweldigende reacties op onze oproep voor aanmeldingen van exposanten belooft veel goeds. Meer dan 200 inspirerende voorbeelden van innovatie hebben zich aangemeld als exposant voor de Innovation Expo 2018 (IE2018).  Daar zit veel moois tussen: van de hyperloop en innovatieve drones tot een drijvend mega eiland. Ook deelnemers van vorige edities tonen interesse. Sunfloat bijvoorbeeld is inmiddels weer een flinke stap verder en laat dat graag zien op de Innovation Expo 2018.

De Innovation Expo is hét epicentrum van innovatie in Nederland. Samen met verschillende partners werken we op dit moment verder aan een inspirerend en interactief programma. Zo werken we samen met netwerken en partijen zoals de topsectoren, diverse steden, Kamer van Koophandel, de Vereniging van Hogescholen, universiteiten en toegepaste kennisinstellingen, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, RVO en RWS. Samen met deze partners zorgen we dat belangrijke innovatieve doorbraken die bijdragen aan onze maatschappelijke uitdagingen aanwezig zijn.

Wereldwijd zorgt plasticafval voor grote problemen voor mens en natuur. Plastic is niet biologisch afbreekbaar, waardoor er bijvoorbeeld in zeeën en oceanen steeds meer afval drijft. In 2016 begonnen Nout Kooij en Sam van Til daarom vanPLestik. Hun bedrijf is gericht op een duurzame oplossing: ze gebruiken plasticafval als grondstof voor 3D-printers. Zo kan het afval gerecycled worden, en wordt het omgezet in unieke objecten. Van plantenpotjes tot meubels en zelfs kunstwerken. Door lokaal te recyclen op een betaalbare manier, wil vanPlestik wereldwijd bijdragen aan het reduceren van het plasticafvalprobleem. VanPlestik staat dit jaar op de Innovation Expo 2018. Daar hopen ze vooral nieuwe partners voor samenwerking te ontmoeten.

10 september 2017: In 2018 vindt de zevende editie van het grootste innovatie-evenement van Nederland plaats: De Innovation Expo. Iedere twee jaar vindt dit evenement plaats, met elke keer een ander thema en een andere locatie. In het najaar van 2018 is het weer zover: de Innovation Expo 2018. Het thema deze keer is: Global Challenges, Dutch Solutions.

Op de Innovation Expo 2018 beleven, horen, zien en voelen we met elkaar de meest spraakmakende innovaties. We stimuleren ontmoetingen en geven een impuls aan de benodigde innovaties. We laten zien wat Nederland te bieden heeft aan technische en sociale innovaties en vergroten het bewustzijn over de rol van innovaties bij de oplossing van maatschappelijke uitdagingen.

Een verschil maken met innovaties is hard nodig en voorwaarde voor vooruitgang. In de hele wereld trekken steeds meer mensen naar de stad. Klimaatverandering vraagt om vernieuwingen op het gebied van water en energie, moderne manieren van wonen en werken vereist een innovatieve infrastructuur. We moeten voor meer mensen beter eten produceren. Het samenspel tussen innovatoren en overheid is onderdeel van de Nederlandse succesformule. Hierdoor werken we aan Nederlandse oplossingen die ook interessant zijn voor nieuwe groeimarkten.

De Innovation Expo 2018 in Rotterdam zal plaatsvinden op donderdag 4 oktober 2018 in de RDM Onderzeebootloods en het RDM Congrescentrum in Rotterdam Zuid.

18 april 2016: Sustainable Urban Delta was het thema van de Innovation Expo 2016, die op 14 april 2016 plaatsvond. Onder deze noemer daagt de Innovation Expo innovatieve mensen uit om antwoorden te geven op de maatschappelijke vragen die er liggen. Denk aan waterbeheer, energie, voedselvoorziening, mobiliteit, logistiek, zorg, life sciences, circulair bouwen, connectiviteit, ict, robotica, personalized medicine, biobased producten, sociale innovaties en natuurvraagstukken.

Megasteden zijn de voornaamste aanjagers van economische groei. Nederland kent geen megastad maar is wel één groen, waterrijk, stedelijk netwerk. Om wereldwijd concurrerend te zijn, moeten we inzetten op onze agglomeratievoordelen en op innovatie. Er is internationaal vraag naar de kennis die we als stedelijke delta hebben opgebouwd en de innovaties die we ontwikkelen. Innovaties bieden oplossingen voor stedelijke maatschappelijke uitdagingen en door te innoveren creëren we nieuwe banen.

Zie ook: De Frisse Dingen Innovation Award 2017: Duurzame Innovators Gezocht by N&M en Liander – Mission Innovation: Accelerating The Clean Energy Revolution –Accenture Innovation Awards 2017 #AIA17 – The Circulair Design Award: Circulair Interieur & Product Design by Rabobank and Desko – Innovatie-Estafette: De Innovatie Expo 2016 – Sustainable Urban Delta Nederland

51 Reacties

 1. Erik van Erne zegt:

  10 september 2017 om 15:51 | Permalink

  Innovatie Spreekt by Klaas van Egmond

  Klaas van Egmond is bijzonder hoogleraar Milieukunde aan de Universiteit van Utrecht. ‘We lopen als kinderen in verdwazing en bewondering achter de techniek aan en verwachten dáár de oplossing van. We moeten als overheid de voorwaarden stellen en de prijs van energie en grondstoffen verhogen, dan gaat de markt vanzelf zijn werk doen als het gaat om innovatie.

 2. Erik van Erne zegt:

  10 september 2017 om 15:53 | Permalink

  Innovatie Spreekt by Lot van Hooijdonk

  Lot van Hooijdonk is wethouder in de gemeente Utrecht, ze heeft onder andere verkeer en mobiliteit, duurzaamheid en milieu in haar portefeuille. Voor energietransitie hebben we innovatie nodig, op de techniek, maar ook: hoe is het te financieren, hoe doen we het met het gedrag en de psychologie. Het móet van innovatie komen.

 3. Erik van Erne zegt:

  10 september 2017 om 15:54 | Permalink

  Innovatie Spreekt by Paul Hekkert

  Paul Hekkert is hoogleraar vormtheorie aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de Technische Universiteit van Delft. We proberen met dát wat we in de wereld zetten, mensen te motiveren om iets te doen wat ze daarvoor niet deden, ze te verrijken of te betoveren, ze te verleiden, bescherming en troost te bieden. Alle innovaties hebben uiteindelijk een doel: het beeld van wat mensen nodig hebben zit in dat product of systeem besloten. Daarmee geven wij richting aan hoe de wereld verandert.

 4. Erik van Erne zegt:

  10 september 2017 om 15:57 | Permalink

  Innovatie Spreekt by Ruud Koornstra

  Ruud Koornstra is duurzame ondernemer, en nét benoemd tot eerste Energiecommissaris van Nederland. Ruud noemt zich ondernemende activist, ‘Circus Ruud’. We hebben de oplossingen om het tij te keren, om het paradijs op aarde te hebben voor tien miljard mensen. Onze wapens zijn innovatiekracht, creativiteit en ondernemerschap.

 5. Erik van Erne zegt:

  9 november 2017 om 11:08 | Permalink

  Innovatie spreekt by Jan-Willem Kanters van Cirkellab

  Jan-Willem Kanters is één van de vier oprichters van Cirkellab. Cirkellab maakte deel uit van de Innovation Expo van 2016 met de Regiotoolbox, en specialiseert zich in regionale samenwerking en innovatie in de transitie naar een circulaire economie. ‘In de nieuwe industriële revolutie zijn nieuwe verbindingen nodig: nieuwe, duurzame en circulaire, energie, materialen en werkwijzen vragen om ideeën en ontwikkelingen die dwars door bestaande ketens en structuren gaan. Juist cross-over samenwerkingen leiden daarbij vaak tot inspirerende innovaties.’

 6. Erik van Erne zegt:

  9 november 2017 om 11:21 | Permalink

  Innovatie spreekt by John Butter

  John Butter is programmamanager van Ruimte in Regels, een samenwerking van onder andere de ministeries van Economische Zaken en dat van Infrastructuur en Milieu. Regels kunnen voor innovaties worden aangepast, verruimd of anders geïnterpreteerd. ‘We hebben soms regels gemaakt die niet de innovatie van de ondernemer steunen. We kijken nu juist naar regels die hun wél passen, zonder dat we daar een dikke portemonnee bij nodig hebben.’

 7. Erik van Erne zegt:

  9 november 2017 om 11:23 | Permalink

  Innovatie spreekt by Stefan Kuks

  Stefan Kuks is Watergraaf van het waterschap Vechtstromen. Hij is lid van het Innovatie Beraad van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. ‘Innovatie kun je niet van bovenaf verzinnen, het moet ook van onderaf komen. Uit het échte leven.’

 8. Erik van Erne zegt:

  9 november 2017 om 11:25 | Permalink

  Innovatie spreekt by Jeff Gaspersz

  Prof.dr. Jeff Gaspersz is hoogleraar innovatie aan Nyenrode Business Universiteit. Hij is spreker en adviseur op het gebied van innovatiemanagement en business creativiteit. Op zijn naam staan verschillende boeken en artikelen over innovatie en kansgericht denken. Via http://www.ideebrief.nl kunt u een van zijn innovatieboeken gratis verkrijgen. ‘We leven in een tijd waarin we onszelf moeten herdefiniëren en dat vraagt innovatiekracht, flexibiliteit en creativiteit. Het gaat daarbij niet alleen om doen, maar ook om zijn.’

 9. Erik van Erne zegt:

  5 december 2017 om 13:58 | Permalink

  Innovatie spreekt by Jacqueline Cramer

  Jacqueline Cramer was onder andere Minister van het ministerie van VROM. Ze is regisseur Circulaire Economie van de Metropoolregio Amsterdam. ‘In mijn hart denk ik: zijn we wel op tijd om het tij te keren? … in ieder geval is gelánd dat wij als mensheid voor een gigantische opgave staan. Daar put ik mijn hoop uit.’

 10. Erik van Erne zegt:

  5 februari 2018 om 13:28 | Permalink

  Innovatie spreekt by Johann van den Noort

  Johann van den Noort is beeldend kunstenaar én ingenieur. Hij bedacht een zelfsluitende waterkering die vele steden beschermt tegen overstromingen. Onlangs is ook in Spakenburg zijn uitvinding geplaatst. Hij ontving voor zijn innovatie The Best Civil Technical Invention of the World. Ook zijn uitvinding om een tsunami te keren, de Twin-Wing Tsunami Barrier, kreeg een prijs: de Edison Award. Daarnaast ontwierp Van den Noort een nog niet in gebruik genomen drijvend vliegveld. ‘Als innovatief land kunnen we wereldwijd een heleboel rampen voorkomen. Er zijn tal van mogelijkheden om met onze waterkeringen hele grote steden te beschermen.’

 11. Erik van Erne zegt:

  5 februari 2018 om 13:30 | Permalink

  Innovatie spreekt by René ten Bos

  René ten Bos is Denker des Vaderlands. Hij is hoogleraar filosofie van de managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen en honorary professor aan de Universiteit van St Andrews in Schotland. Hij schreef verschillende boeken, waaronder Bureaucratie is een inktvis, en Dwalen in het Antropoceen. Hij legt de laatste hand aan het boek Het volk in de grot. ‘Zonder innovatie is er geen enkele vooruitgang denkbaar. Het volk weet heel goed dat er geen enkele innovatie is die tot stand komt zonder dat er bepaalde regels doorbroken worden. Innovatie is altijd disruptief.’

 12. Erik van Erne zegt:

  20 maart 2018 om 12:11 | Permalink

  Innovatie spreekt by Derk Loorbach

  Derk Loorbach is hoogleraar Socio-economic Transitions aan de Erasmus Universiteit en tevens directeur van Drift, Dutch Research Institute for Transitions. Drift is een onderzoeksinstituut dat streeft naar versnellen van transities naar eerlijkere, duurzame en veerkrachtige samenlevingen. ‘Transities gaan altijd gepaard met gevoelens van ongemak en onvoorspelbaarheid. Innovatie heeft een dubbele lading in mijn wereldbeeld. Zonder innovatie geen transitie, maar heel veel innovatie kan transitie in de weg staan.’

 13. Erik van Erne zegt:

  30 april 2018 om 16:00 | Permalink

  Innovatie spreekt by Maarten Hajer

  Maarten Hajer is faculteitshoogleraar Urban Futures aan de Universiteit Utrecht en curator van Places of Hope. ‘Het beste in mensen oproepen is eigenlijk onze plicht. Het je kunnen voorstellen dat iets ánders kan zijn, het onvoorstelbare voorstelbaar maken, dan ben je innovatief bezig.’

 14. Erik van Erne zegt:

  19 mei 2018 om 15:43 | Permalink

  Innovatie spreekt by Tine de Moor

  Tine de Moor is hoogleraar sociale en economische geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Ze onderzoekt instituties van zelforganisatie: burgerinitiatieven als duurzame vorm van instituties van de toekomst. In april 2018 wijdde VPRO’s Tegenlicht een uitzending aan haar. ‘Innovatie betekent voor mij creatiever en wijzer omgaan dan we tot nu toe gedaan hebben met dát wat er al is.’

 15. Erik van Erne zegt:

  19 mei 2018 om 15:46 | Permalink

  Innovation Expo 2018: Wolk, de draagbare heupairbag

 16. Erik van Erne zegt:

  19 mei 2018 om 15:49 | Permalink

  Innovation Expo 2018: Cloud Garden, het binnenklimaat in gebouwen verbeteren

 17. Erik van Erne zegt:

  19 mei 2018 om 15:51 | Permalink

  Innovation Expo 2018: Wellsun,zonwering met energie-opwekking

  Zie ook: Wellsun Winnaar DOEN Energie[s]topper 2018

 18. Erik van Erne zegt:

  15 juli 2018 om 18:46 | Permalink

  Innovatie spreekt by Paul Dekker

  Paul Dekker werkt bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Hij leidt daar het onderzoeksprogramma waarden en zingeving. Ook is hij hoogleraar Civil Society aan de Universiteit van Tilburg. ‘Met het idee van terug naar de Civil Society – men moet meer zelf doen – verliezen we het innovatief vermogen omdat zaken klein blijven. Met wat meer overheidssteun zouden we een grotere impact hebben.’

 19. Erik van Erne zegt:

  15 juli 2018 om 18:47 | Permalink

  Innovatie spreekt by Cindy Pielstroom

  Cindy Pielstroom is ondernemer, voormalig televisiepresentatrice en fotomodel. Ze richtte Globalicious op, een organisatie die streefde naar bewustwording van de milleniumdoelstellingen. Ze werkt nu aan het evenement Sounds like the future. ‘Als wij nou dat evenement kunnen zijn waar alle partijen lijfelijk samen kunnen komen, kunnen we elkaar door al die prachtige innovaties op de hoogte houden tot het volgende evenement.’

 20. Erik van Erne zegt:

  23 augustus 2018 om 20:07 | Permalink

  Innovatie spreekt by Maria Westerbos

  Maria Westerbos is oprichter en directeur van de Plastic Soup Foundation. Ze wil met deze stichting zoveel mogelijk bronnen van plasticsoep stoppen, zoals microplastics in cosmetica. ‘Ik geloof in het feit dat de mensheid zijn lot kan keren en ik heb hoop voor het betere. Innovatie is een synoniem voor Leonardo da Vinci. En daar moeten we naar terug.’

 21. Erik van Erne zegt:

  6 september 2018 om 17:07 | Permalink

  Innovatie Estafette Floating Farm

  In de haven van Rotterdam komt dé boerderij van de toekomst te liggen, Floating Farm. Een high-tech gebouw, drijvende op het water. Benieuwd naar deze innovatie? Kom op 4 oktober naar de Innovation Expo bij de RDM Onderzeeloods in Rotterdam!

 22. Erik van Erne zegt:

  13 september 2018 om 18:05 | Permalink

  Innovation Expo 2018 by Port of Rotterdam

 23. Erik van Erne zegt:

  29 september 2018 om 17:03 | Permalink

  Innovatie Spreekt by Anne-Marie Rakhorst

  Anne-Marie Rakhorst is ondernemer, investeerder en publicist op het gebied van duurzaamheid. Ze richtte het onafhankelijke platform Duurzaamheid.nl op, dat Nederland verder wil verduurzamen. Ook stond ze aan de wieg van het initiatief ’17 doelen die je deelt’ , dat ons land kennis laat maken met de Sustainable Development Goals.

  ‘Innovatie is niets anders dan het vormgeven van de toekomst. Veel blijft hetzelfde of zal soms terugkomen in een andere vorm. We zullen ook dingen verliezen. Maar er komen prachtige nieuwe oplossingen bij.’

 24. Erik van Erne zegt:

  4 oktober 2018 om 16:43 | Permalink

  Innovation Expo 2018 Wereldprimeur: Circuton, De Eerste Mobiele Fabriek Voor Circulair Beton by C2CA Technology

  Tijdens de Innovation Expo 2018 presenteert C2CA Technology ’s werelds eerste mobiele fabriek voor de productie van circulair beton: Circuton. Met deze nieuwe, mobiel inzetbare betonrecyclingtechniek kan gebroken betonpuin on site volledig worden verwerkt.

  Het resultaat? 100% circulaire grondstoffen voor beton. De geavanceerde betonrecyclingtechnologie is ontwikkeld door C2CA Technology; een samenwerkingsverband van GBN Groep – onderdeel van Strukton – en TU Delft. Met de technologie kan gebroken betonpuin op locatie en volledig worden verwerkt tot de volgende direct toepasbare hoogwaardige grondstoffen voor nieuw beton: Circugrind (> 4 mm), Circuzand (< 4 mm) en Circument (< 0,2 mm). Zie ook: De Duurzame Betoncentrale In Almere: Groen Beton by Theo Pouw GroepHet Betonakkoord: Verduurzaming Bouwsector, Recycling en Verlaging CO2-Uitstoot

  Eric van Roekel, directeur GBN: “Samen met TU Delft hebben we verschillende mobiele technieken ontwikkeld om van betonpuin weer nieuw beton te maken. Uniek, omdat we nu – overal ter wereld – beton hoogwaardig kunnen recyclen. Naast de grote CO2-winst, bespaar je zo ook enorm op logistieke kilometers. Voeg een betonbreker en een mobiele mortelcentrale aan de technologie toe, en je maakt ter plekke nieuw beton. Dat is nog niet eerder vertoond.”

  Gerard Sanderink, directeur-eigenaar van onder meer Antea Group, Strukton en GBN: “Het ontwikkelen van innovatieve technologieën is noodzakelijk om de circulaire economie in Nederland en de wereld op gang te krijgen. Met deze betonrecyclingstechniek gaan we waarde toevoegen voor onze klanten. We helpen hen zowel hun duurzaamheidsambities in te vullen als de kostprijs van hun producten te verlagen, omdat we grondstoffen gaan recyclen.

  Peter Rem, hoogleraar aan de TU Delft: “Aan deze installatie is lang gewerkt, waarbij het doel was om ook échte duurzaamheidswinst te behalen. Dat is gelukt: door de cementrecycling kan nu ook het meest kostbare materiaal van beton gerecycled worden.”

  Alleen al in de Europese Unie wordt per jaar maar liefst 460 miljoen ton aan bouw- en sloopafval geproduceerd; meer dan de helft daarvan bestaat uit beton. Met de innovatieve betonrecyclingtechnologie van C2CA kan de (beton)materiaalkringloop in de bouw volledig worden gesloten. Een prachtige stap naar een circulaire economie en een duurzame(re) wereld.

 25. Erik van Erne zegt:

  15 december 2018 om 18:42 | Permalink

  Innovatie Spreekt by Paulien Herder

  Paulien Herder is hoogleraar Engineering Systems Design in Energy aan de Technische Universiteit in Delft. Ze is lid van het Topteam van de Topsector Energie en was in die hoedanigheid Keynote spreker op de Innovation Expo 2018. ‘Ik probeer altijd om me heen te kijken waar ik mensen met elkaar in verbinding kan brengen zodat ze samen de wereld nog mooier kunnen maken. De mooiste innovaties komen uit dat soort koppelingen.’

 26. Erik van Erne zegt:

  15 december 2018 om 18:44 | Permalink

  Innovatie Spreekt by Peter Hinssen

  Peter Hinssen is visionair op het gebied van radicale innovatie, leiderschap en de impact van alles wat digitaal is op de maatschappij en het bedrijfsleven. Hij is niet alleen ondernemer, adviseur en auteur, maar doceert ook aan verschillende universiteiten, waaronder London Business School en MIT in Boston. Met zijn bedrijf nexxworks helpt hij organisaties te innoveren en floreren in wat hij de ‘Day After Tomorrow’ noemt. Bovendien was Hinssen een van de keynote sprekers op de Innovation Expo 2018. ‘Technische disruptie is een virus aan het worden, en dat is fascinerend. Innovatie is het overstijgen vanwaar we dingen gaan opsluiten. We moeten uit de silo’s treden.’

 27. Erik van Erne zegt:

  17 januari 2019 om 15:44 | Permalink

  Innovatie Spreekt by Michel Peters

  Michel Peters is directeur van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Het NLR ontwikkelt nieuwe technologieën voor de lucht- en ruimtevaart. ‘Het ultieme doel is de luchtvaart totaal emissievrij te maken. Dat gaat nog via evolutionaire stappen zoals lichtere vliegtuigen en nieuwe motoren die minder brandstof gebruiken. Revolutionaire stappen zijn bij voorbeeld de circular runways waarbij een vliegtuig in elke windrichting kan starten en landen.’

 28. Erik van Erne zegt:

  17 januari 2019 om 15:49 | Permalink

  Innovatie Spreekt by Bas Luiting

  Bas Luiting is circulair ondernemer pur sang. Hij is één van de kwartiermakers op het Eindhovense Strijp – S en eigenaar van NEXT CIRCLE, dat circulaire vraagstukken aanpakt. ‘Verspilling en welvaart zitten redelijk dicht bij elkaar. We hebben de innovatie en de wetenschap nodig om te bedenken hoe je het de komende vijftig jaar wél goed kunt doen.’

 29. Erik van Erne zegt:

  17 februari 2019 om 18:10 | Permalink

  Innovatie Spreekt by Jeroen van den Hoven

  Jeroen van den Hoven is hoogleraar Ethiek & Technologie aan de TU Delft, en wetenschappelijk directeur van Delft Design for Values Institute. Hij schreef verschillende boeken, waaronder Designing in Ethics en Evil Online. Prof.dr. Van den Hoven in een mini college: ‘De les is dat wij onszelf beperkingen moeten opleggen daar waar we makkelijk te ver zouden kunnen gaan omdat we nu zo machtig zijn geworden. Door hetzelfde verstand en technologie is het mogelijk geworden de aarde ultiem te exploiteren.’

 30. Erik van Erne zegt:

  31 mei 2019 om 20:39 | Permalink

  Innovatie spreekt by Tracy Metz

  Tracy Metz is een Amerikaans journalist die in Nederland woont en werkt. Ze was lid van de Deltacommissie en schreef verschillende boeken, waaronder Zoet&Zout: Water en de Nederlanders. ‘Innovatie is een dubbelzijdig zwaard. Enerzijds zien we problemen en gaan we aan de slag om ze op te lossen. Tegelijkertijd is het de mens eigen om bang te zijn voor innovatie. Als het aankomt op implementatie van al dat moois, nou … dan is het toch een stuk moeilijker dan het leek.’

 31. Erik van Erne zegt:

  27 september 2019 om 19:33 | Permalink

  Innovatie spreekt by Hedwig te Molder

  Hedwig te Molder is hoogleraar Wetenschapscommunicatie bij de leerstoel Strategische Communicatie aan de Wageningen Universiteit. ‘Innoveren is vaak gewenst in situaties die muurvast lijken te zitten. In mijn werk is juist gebleken dat in die vastgeroeste situaties de dialoog wél een opening kan bieden. Dan komen de verborgen moraliteiten naar voren. Waarden binden en feiten scheiden.’

 32. Erik van Erne zegt:

  27 september 2019 om 19:35 | Permalink

  Innovatie spreekt by Johan Jacobs

  Johan Jacobs is kwartiermaker Innovatie in Mobiliteit bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ‘We zouden een meer zelfbewuste overheid moeten hebben die richting geeft aan innovatie. Dat hebben we te veel overgelaten aan bedrijven, als overheid moeten we daar steviger in zitten.’

 33. Erik van Erne zegt:

  27 september 2019 om 19:37 | Permalink

  Innovatie spreekt by André Lardinois

  André Lardinois is hoogleraar Griekse taal en cultuur aan de Radboud Universiteit. Hij geeft, samen met Ineke Sluiter van de Universiteit Leiden, leiding aan een groot onderzoeksproject, Anchoring Innovation. Ze bestuderen innovatieprocessen in de Griekse en Romeinse oudheid om een nieuw licht te werpen op innovaties in het heden. ‘Als je gebruik maakt van ankers, dan wordt het veel makkelijker voor mensen om nieuwe dingen te accepteren en daarmee ook een innovatie te accepteren.’

 34. Erik van Erne zegt:

  27 september 2019 om 19:39 | Permalink

  Innovatie spreekt by Daan Roovers

  Daan Roovers is Denker des Vaderlands, filosoof en docent publieksfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Technologische en sociale innovaties hebben een oorsprong in een samenklontering van groepen mensen die opeens op een slimme manier dingen gaan uitwisselen.’

 35. Erik van Erne zegt:

  27 september 2019 om 19:40 | Permalink

  Innovatie spreekt by Margriet Vonno

  Margriet Vonno is ambassadeur van Nederland in Singapore en Brunei. ‘Er wordt óók geïnnoveerd door iets te doen wat voor ons normaal is, elders. Zo wordt in Singapore de eerste polder in Zuidoost Azië gebouwd. Ik vind dat heel normaal, maar daar vinden ze het heel erg spannend.’

 36. Erik van Erne zegt:

  27 september 2019 om 19:41 | Permalink

  Innovatie spreekt by Lucas De Man

  Lucas De Man is artistiek leider van de Stichting Nieuwe Helden. Hij maakt ‘urban action’ voor de publieke ruimte, vooral als plek voor ontmoeting. Ook onderzoekt hij de toekomst van de democratie, met het project In Search of Democracy 3.0. ‘Innovatie kan alleen maar gebeuren als jij zegt: ik heb vragen, jij hebt ook vragen, dus we gaan zoeken. Het is dus altijd een actie.’

 37. Erik van Erne zegt:

  30 november 2019 om 17:22 | Permalink

  Innovatie Spreekt by Michel van Eeten

  Michel van Eeten is hoogleraar Cybersecurity aan de TU Delft, en lid van de Cyber Security Raad. Zijn onderzoeksveld is risicobeheersing en betrouwbaarheid van de electriciteits-, en telecommunicatie en vervoersnetwerken. Zijn boek Tegennatuur wordt omschreven als een verrassend romandebuut over de oplosbaarheid van onoplosbare problemen. ‘Als de wereld chaotisch is en structuur van onderop ontstaat, is dat al bijna per definitie innovatie. Kijk, vragen kan iedereen stellen, maar waar de innovatie zit is: kun je een manier verzinnen om die vraag te onderzoeken.’

 38. Erik van Erne zegt:

  30 november 2019 om 17:24 | Permalink

  Innovatie Spreekt by Anne-Marije Zwerver

  Anne-Marije Zwerver doet promotieonderzoek naar Quantum Computers bij QuTech aan de Technische Universiteit Delft. ‘Als we naar de hele, hele kleine schaal gaan, dus een miljoen keer kleiner dan de dikte van een haar, dan komen we in de quantummechanische wereld terecht. Daar gebeuren een heleboel tegenintuïtieve dingen. We verwachten dat de Quantum Computer exponentieel sneller kan rekenen dan een normale computer en zo heel grote vraagstukken kan oplossen waar een normale computer miljoenen jaren over zou doen.’

 39. Erik van Erne zegt:

  19 december 2019 om 15:11 | Permalink

  Innovatie Spreekt by Petra de Jongh

  Petra de Jongh is hoogleraar katalyse en energiematerialen aan de Universiteit Utrecht. Zij doet fundamenteel onderzoek naar nanomaterialen die gebruikt kunnen worden als katalysator of voor het opslaan van duurzame energie. Ze werkt aan een nieuwe generatie katalysatoren voor de energietransitie en een nóg veiligere lithium-ion-batterij. ‘Het goede nieuws is dat er meer dan genoeg zon en wind is om fossiel te vervangen, het spannende is hóe we dat gaan doen.’

 40. Erik van Erne zegt:

  28 januari 2020 om 21:43 | Permalink

  Innovatie Spreekt by Eline Hutter

  Eline Hutter is universitair docent aan de Universiteit van Utrecht. Ze onderzoekt mogelijkheden van gebruik van zonne-energie. ‘Ik vind het spannend om in deze tijd te leven, het voelt als een dubbeltje op zijn kant. Kunnen we het tij nog keren? Wat ik wil doen is met behulp van zonlicht CO2 omzetten in brandstoffen. Dit is een ook een oproep aan de Nederlandse politiek, dat wij als Nederland hiermee een voorbeeldrol gaan innemen en durven voorop te gaan lopen.’

 41. Erik van Erne zegt:

  26 augustus 2020 om 15:56 | Permalink

  Innovatie Spreekt by Koert van Mensvoort

  Koert van Mensvoort is kunstenaar, filosoof en wetenschapper. Hij begon met het Next Nature Network, dat met artistieke en wetenschappelijke experimenten de discussie over de technologische toekomst aangaat. ‘We zitten in de fase dat we onze relatie mens, natuur en technologie anders gaan zien. We staan op een kruispunt tussen droom en nachtmerrie.’

 42. Erik van Erne zegt:

  26 augustus 2020 om 15:58 | Permalink

  Innovatie Spreekt by Matthea de Jong

  Matthea de Jong is initiatiefnemer van Warming Up, een platform dat kunst en cultuur verbindt met het klimaatvraagstuk. Ze is tevens directeur van Tolhuistuin, cultuurpodium in Amsterdam-Noord: “Als iedereen in zijn eigen bubbeltje blijft hangen, dan zingt het rond maar gebeurt er niet zo veel. Voor de interactie en innovatie heb je plekken nodig om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan. Die moeten we koesteren.”

 43. Erik van Erne zegt:

  1 december 2020 om 14:44 | Permalink

  Innovatie Spreekt by Arita Baaijens

  Arita Baaijens (bioloog, ontdekkingsreizigster, schrijfster) verkent nieuwe scenario’s voor de toekomst. Ze experimenteert met vernieuwende cartografie en ontwikkelt met behulp van kunstmatige intelligentie een taal waarmee mensen en niet-mensen elkaar kunnen verstaan. ‘Welk wereldbeeld wil je als samenleving omarmen. Zo’n idee leidt tot ander handelen. Je zet als het ware een raam open en daardoor zijn dingen mogelijk die je voorheen niet eens zág.’

 44. Erik van Erne zegt:

  31 maart 2021 om 01:27 | Permalink

  Innovatie Spreekt by Emiel Reiding

  Emiel Reiding is secretaris-directeur van de Metropoolregio Amsterdam. De MRA is het informele samenwerkingsverband van tweeëndertig gemeenten, de Provincies Noord-Holland en Flevoland en de Vervoerregio Amsterdam. ‘Innovatie is wel iets waar ik van hou, en wat we nodig hebben. In deze metropoolregio kunnen we daar nog veel meer mee doen. We zijn zó divers in wat we allemaal kunnen, dat het moeilijk is om er één profiel aan te hangen.’

 45. Erik van Erne zegt:

  31 maart 2021 om 01:32 | Permalink

  Innovatie Spreekt by Bas Haring

  Bas Haring is filosoof en informaticus. Schrijver en televisiepresentator. Hij is hoogleraar aan de Universiteit van Leiden, waar hij de leerstoel ‘ publiek begrip van wetenschap’ bekleedt. ‘Het soort schurende dingen waarmee je als mens écht anders wordt, die vind ik tof.’

 46. Erik van Erne zegt:

  31 maart 2021 om 01:36 | Permalink

  Innovatie Spreekt by Ad van Wijk: Minicollege over waterstof

  Ad van Wijk is professor Toekomstige Energiesystemen aan de TU Delft. Tijdens de InnovatieExpo 2021 vertelt hij je alles over de wetenschappelijke stand van zaken van waterstof. In dit college gaat hij terug naar de basis: wat is waterstof eigenlijk?

 47. Erik van Erne zegt:

  31 maart 2021 om 12:59 | Permalink

  InnovatieExpo 2021: Vermeulen Groep & NETTEnergy

 48. Erik van Erne zegt:

  31 maart 2021 om 13:01 | Permalink

  InnovatieExpo 2021: Mijnwarmtepompadviseur

 49. Erik van Erne zegt:

  31 maart 2021 om 13:04 | Permalink

  InnovatieExpo 2021: Solar Team Eindhoven

 50. Erik van Erne zegt:

  3 april 2021 om 13:06 | Permalink

  InnovatieExpo 2021: Duurzaam asfalt: AsfaltNu voor morgen

 51. Erik van Erne zegt:

  3 april 2021 om 13:09 | Permalink

  InnovatieExpo 2021: Duurzaam asfalt: DuraVermeer – de asfalt recycling train

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (4)
 • Agenda (3.460)
 • Biologisch (121)
 • Blog Action Day (57)
 • Bouwen-Klussen (946)
 • Communicatie (382)
 • Cradle to Cradle – Circulair (1)
 • Design (245)
 • Dieren (182)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (10)
 • Educatie (353)
 • EEN-Armoede (252)
 • Energie en Besparing (3.809)
 • Europa (29)
 • Evenementen (211)
 • Geluid (27)
 • Gezondheid (324)
 • Goed Doel (122)
 • Green Deal (43)
 • Greenwashing (123)
 • Hergebruik-Kringloop (1)
 • Iets anders (458)
 • Int. Samenwerking (195)
 • Investeren (151)
 • Joe Biden – Barack Obama (119)
 • Kerst (125)
 • Klimaat (1.751)
 • Licht (403)
 • Lucht (35)
 • Mensenrechten (176)
 • Milieu (1)
 • MVO (2)
 • Natuur (823)
 • Nederland (46)
 • Olympische Spelen (68)
 • Oranje (158)
 • Oud & Nieuw (133)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (16)
 • Sport (247)
 • Vakantie (73)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (52)
 • Vervoer en OV (1.844)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (317)
 • Welzijnswerk (30)
 • Recente berichten

 • Verduurzaam Jouw Bedrijf En Maak Dat Breed Bekend Bij Gemeenten En Leveranciers
 • Tips Om Een Woning Duurzamer Te Maken: Verlaag Je Energiekosten
 • Conferentie Energieopslag: Ontwikkelingen En Uitdagingen by Klimaatweb
 • Het Merwede NaZomer Festival In De Merwedekanaalzone In Utrecht
 • Drystack Wint ING Circulair Ondernemenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Windpark Met Zes Windmolens Langs De E34 by ENGIE, Storm En Wind4Flanders
 • Netwerkweek Zwerfafval 2022: Samen Op Weg Naar Minder Zwerfafval by RWS
 • Energiedamwand Nederland Wint Greenchoice Energieprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Tiny Forest Amsterdam Ontvangt VHG Groenprijs 2022 Op Duurzame Dinsdag 2022
 • Essent Voorziet 4.000 Woningen In Merwedekanaalzone Utrecht Van Duurzame Energie 
 • Rechtvaardig Mobiliteitsbeleid by KiM
 • Energieketens Voor CO2-Neutrale Mobiliteit In Kaart Gebracht by KiM En TNO
 • Behoud Van Energie En Een Duurzame En Natuurlijke Omgeving In Nederland
 • Op Zoek Naar Een Duurzame Vloer? Kies Voor Een Kurkvloer, Houten Vloer Of Bamboe Vloer
 • Bescherm Je Houten Tafel Duurzaam Tegen Vlekken En Krassen Met Osmo Topoil
 • Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie
 • Zonnedak Met 911 Zonnepanelen Op Zeefgebouw Groningen In Gebruik Genomen
 • Museum of the Future: The Most Beautiful Building On Earth In Dubai
 • Simon Loos Rijdt 1,5 miljoen Km Volledig Elektrisch Met Twintig Elektrische Trucks
 • Vernieuwend Concept Om Rubberafval Te Verwerken Tot Nieuwe Producten by New Born Rubber
 • Links

  Milieunet op..