Anders Bekeken

Minister Eric Wiebes: 12 Miljard Euro Voor SDE+ Subsidieregeling in 2018

Geschreven op 2-2-2009 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda, Duurzaam, Energie en Besparing
Pin It

euro-stapel.jpgUpdate 6 december 2017: In 2018 is er weer 12 miljard euro subsidie beschikbaar voor stimulering van duurzame energie in Nederland via de SDE+ regeling. Dat is evenveel als dit jaar.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt in het voorjaar 6 miljard euro beschikbaar voor nieuwe projecten zoals wind- en zonneparken, biomassa-installaties en waterkrachtcentrales. In het najaar komt er naar verwachting opnieuw 6 miljard euro beschikbaar.

In 2018 vinden er twee openstellingsrondes plaats. De eerste ronde staat open van 13 maart 2018 tot en met 5 april 2018.

Energieopwekking door wind op zee is niet opgenomen in de reguliere SDE+ openstelling. Hiervoor worden aparte tenders uitgezet. Na de tenders van de afgelopen jaren is wind op zee steeds goedkoper geworden. Mogelijk is er bij de komende tender zelfs helemaal geen subsidie meer nodig is. De eerstvolgende tender loopt van 15  tot en met 21 december.

Marktpartijen kunnen een bod uitbrengen voor de realisatie van een windpark (zonder subsidie) in het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) kavels I en II. Van 2 tot en met 18 januari loopt een tender voor de ontwikkeling van Kavel V van het windenergiegebied Borssele. Dit is een kavel waar innovatie en het testen van nieuwe technologie centraal staat.

Aanvankelijk was het de intentie van het nieuwe kabinet Rutte III om ook de opslag en afvang van CO2 te gaan financieren vanuit de SDE+ subsidieregeling. Gelukkig blijkt het juridisch niet haalbaar te zijn om dit onder de huidige ODE (Opslag Duurzame Energie) regeling te laten vallen. De ODE wordt door iedereen in Nederland betaalt via de energierekening. Deze is opgebouwd uit leveringstarieven, energiebelasting, btw en dus sinds 2013 ook de ODE.  De ODE is ingevoerd om maatregelen binnen de SDE+ te financieren en mag dus niet worden aangewend voor andere doeleinden.

18 november 2017: De Nederlandse industrie stoot veel CO2 uit! Een van de middelen om dit te verminderen, is om de CO2 op te slaan. En het nieuwe kabinet Rutte III wil die CO2-opslag bekostigen uit de stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie (SDE+).

Maar de SDE+ subsidies, grotendeels opgebracht door ons via onze energierekening, zijn juist bedoeld voor de ontwikkeling van duurzame energie, zoals zon en wind. Toekomstbestendige vormen van energievoorziening die nodig zijn voor een CO2-arme samenleving!

Kortom een slecht besluit. Geld voor de opwekking van duurzame energie gaat gebruikt worden voor CCS (Carbon Capture and Storage). Teken nu de Petitie Ik Betaal Niet Mee Aan de Opslag van CO2.

14 november 2017: Tijdens de openstelling SDE+ najaar 2017 zijn 5.783 aanvragen voor hernieuwbare energie projecten ingediend. Het totaal aangevraagde subsidiebudget bedraagt ruim 9,9 miljard euro. Er is voor deze subsidieronde 6 miljard euro beschikbaar.

De aanvragen worden op dit moment beoordeeld door de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland op basis van de eisen van de regeling en de projecten worden getoetst op technische, financiële en economische haalbaarheid.

Publicatie van de eindstand van deze openstellingsronde wordt in het februari 2018 verwacht.

De SDE+ is gebaseerd op technologieneutraliteit. Alle toegestane technologieën dingen op basis van de kostprijs mee naar een deel van het budget. Hierdoor is vooraf niet bekend welk bedrag aan projecten met een bepaalde technologie zal worden toegekend. De concurrentie tussen technologieën en projecten zorgt er voor dat de kosten van de energietransitie zo laag mogelijk zijn.

In deze SDE+-ronde is voor ruim 3,2 gigawattpiek SDE+-subsidie zon-pv aangevraagd. Een fors gedeelte van de in totaal 5.456 aanvragen loopt door overtekening een groot risico op afwijzing.

Zie ook: Het Energieakkoord Voor Duurzame Groei: Slechts 14% Duurzame Energie in 2020 – De Subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame Energie Sportaccommodaties – Vereniging Duurzame Energie (VDE) Opgericht: Energievoorziening met 100% Hernieuwbare Energie – Subsidie voor Consumenten: Zonneboilers, Zonnecollectoren, Warmtepompen en Biomassaketels

19 september 2017: Op 3 oktober gaat de landelijke subsidieregeling SDE+ weer open. In deze tweede ronde van 2017 is weer 6 miljard euro beschikbaar voor subsidie aan bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren.

Deze komende ronde wordt de laatste kans voor installaties tot 1 MW om gebruik te maken van een goede subsidieregeling. In 2018 wordt het minder interessant om subsidie aan te vragen voor kleine zonne-energie projecten tot ongeveer 3500 zonnepanelen.

De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en dijk) en zon. De SDE+ categorie wind op zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

5 september 2017: In totaal zijn er in de eerste ronde van 2017 van de SDE+subsidieregeling maar liefst 4.386 zonnestroomprojecten goedgekeurd. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de tweede ronde in 2016 toen 2.197 projecten gehonoreerd werden.

Voor het eerst zijn projecten met duurzaam opgewekte elektriciteit met zonnepanelen koploper. Maar liefst 86,8 procent van de in totaal 4.530 beschikte projecten betreft zon-pv. Er zijn 21 zonnewarmteprojecten gehonoreerd. In totaal gaat het om zo’n 2,8 miljard euro. Windenergie op land krijgt 2,2 miljard euro voor 68 projecten.

Enkele grote projecten die zijn goedgekeurd zijn onder meer een zonnepark van Sunvest in Muntendam (53,4 megawattpiek), Zonnepark Budel in Budel (47,8 megawattpiek), een zonnepark van Enerstroom in Goere-Overflakkee (40 megawattpiek), een zonnepark van GroenLeven in Druten (38,4 megawattpiek), een zonnepark van GroenLeven in Emmen (30,7 megawattpiek), een zonnepark van GroenLeven in Ter Apel (48,7 megawattpiek) en Zonnepark Vloeivelden Hollianda in Borger van Solarfields (69,6 megawattpiek).

Het Ministerie van Economische Zaken ondersteunt duurzaam opgewekte energie uit zon, wind, water, geothermie en biomassa in Nederland via deze SDE+ ronde met maximaal 5,8 miljard euro op een beschikbaar budget van 6 miljard euro. Sinds 2008 is via de SDE-regeling en de SDE+-regeling aan 29.500 projecten subsidie gegeven. Hiervan is volgens minister Henk Kamp inmiddels 24 procent gereed. Van de overige projecten is 62 procent nog in ontwikkeling en 14 procent is onhaalbaar gebleken.

11 juli 2017: De najaarsronde (SDE+ najaar 2017) staat open van 3 oktober tot 26 oktober met een verplichtingenbudget van € 6 miljard. Hiermee komt het totale verplichtingenbudget voor de SDE+ in 2017 uit op € 12 miljard, een verhoging van € 3 miljard ten opzichte van het SDE+ budget voor 2016.

De belangrijkste wijzigingen voor het najaar betreffen een verlaging van het basisbedrag voor zon-PV, het verkorten van de ingebruiknametermijn voor kleinschalig zon-PV van drie naar anderhalf jaar, en het sluiten van de categorie bij- en meestook van biomassa.

Zie ook: Het Energieakkoord Voor Duurzame Groei: Slechts 14% Duurzame Energie in 2020 – De Subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame Energie Sportaccommodaties – Vereniging Duurzame Energie (VDE) Opgericht: Energievoorziening met 100% Hernieuwbare Energie – Subsidie voor Consumenten: Zonneboilers, Zonnecollectoren, Warmtepompen en Biomassaketels

10 juli 2017: Van 7 maart tot en met 30 maart 2017 was de voorjaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+ voorjaar 2017) geopend. Voor de SDE+ voorjaar 2017 is een budget van € 6 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen. Op 28 juni 2017 zijn 3.707 aanvragen voor SDE+ subsidie gehonoreerd. Hiermee is ruim € 4,7 miljard van het beschikbare budget voor de SDE+ voorjaar 2017 aan projecten toegekend.

Er moeten nog 880 aanvragen behandeld worden met een totaal aangevraagd budget van circa € 1,7 miljard. Naar verwachting zal de beoordeling van alle aanvragen in juli worden afgerond.

13 oktober 2015: In 2016 komt er 8 miljard euro subsidie beschikbaar voor de opwek van hernieuwbare energie via de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+-regeling). Dit was afgelopen jaar nog 3,5 miljard euro.

In 2016 stelt de minister van Economische Zaken meer budget beschikbaar voor het stimuleren van hernieuwbare energieprojecten via de subsidieregeling SDE+. Volgend jaar zijn er 2 gefaseerde openstellingen voor SDE+. De eerste ronde zal in maart zijn met een budget van €4 miljard. In september volgt een tweede ronde met een vergelijkbaar bedrag. Door over te gaan van 1 naar 2 tenderrondes hebben projecten meerdere indienmogelijkheden per jaar. Dit komt de doorlooptijd van projecten ten goede.

3 november 2011: Zo, we zijn weer toe aan een nieuw hoofdstuk in de soap duurzame energie subsidie in Nederland. De stimuleringsregeling voor duurzame energie (SDE+) wordt in 2012 aangescherpt, zodat er meer duurzame energie kan worden geproduceerd voor hetzelfde subsidiebedrag, aldus minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Het bedrag dat beschikbaar is voor de SDE regeling in 2012 stijgt naar 1,7 miljard euro.

De stimuleringsregeling is zo opgezet dat verschillende vormen van duurzame energie met elkaar concurreren en producenten worden geprikkeld voor een zo laag mogelijk subsidiebedrag in te schrijven. In 2012 krijgen producenten voorrang als ze genoegen nemen met een subsidie van maximaal 7 €ct/kWh voor elektriciteit, 48,3 €ct/Nm3 voor groen gas en 19,4 €ct/GJ voor warmte. Zolang er budget beschikbaar is, komen in volgende fases duurdere projecten aan bod. De basis van de SDE+ blijft ongewijzigd.

In 2012 komen voor het eerst ook warmteprojecten in aanmerking voor de SDE+. Warmte heeft veel potentieel om goedkoop duurzame energie op te wekken, net als elektriciteit die wordt geproduceerd en gebruikt in het eigen bedrijf. Daarnaast kunnen ook warmtekrachtkoppeling op basis van geothermie en vergassing voor het eerst meedingen. Dit zijn innovatieve technologieën die nog niet eerder in Nederland zijn gerealiseerd.

In 2011 werd al in de eerste twee weken na de openstelling van de SDE+ voor circa 1,5 miljard euro aan aanvragen ingediend. Dit onderstreept de kansen die innovatieve ondernemers zien in de SDE+. Eén miljard euro gaat naar groen gasprojecten. Nagenoeg het volledige beschikbare budget van 1,5 miljard euro wordt toegekend aan projecten die productiekosten kennen van maximaal 9 €ct/kWh voor hernieuwbare elektriciteit.

26 april 2011: Om een subsidieaanvraag te doen voor de SDE+ gaat u naar het eLoket van Agentschap NL. Hier kunt u voor diverse stimuleringsregelingen van Agentschap NL een digitale aanvraag indienen. Bedrijven en (non-profit)instellingen loggen in op het eLoket met eHerkenning. Het digitale aanvraagformulier voor de SDE is beschikbaar zodra de SDE-regeling gepubliceerd is in de Staatscourant.

De SDE+ is dan nog niet geopend, maar u kunt het formulier wel vast inzien of een conceptaanvraag aanmaken. Zo kunt u uw aanvraag rustig voorbereiden. Houdt u er bijvoorbeeld rekening mee dat u een aantal bijlagen mee moet sturen met uw digitale aanvraag, zoals de Omgevingsvergunning als die vereist is voor de productie-installatie. Deze moet u eerst inscannen en vervolgens uploaden in het eLoket.

Om toegang te krijgen tot het eLoket moet u beschikken over eHerkenning. eHerkenning vervangt sinds 1 januari 2011 DigiD voor bedrijven en regelt dat degene die een dienst digitaal wil afnemen, wordt ‘herkend’ bij de overheid. eHerkenning onderscheidt vier niveaus van betrouwbaarheid. Voor een subsidieaanvraag voor de SDE+ is een eHerkenningsmiddel op betrouwbaarheidsniveau 1 vereist. Gebruikers van DigiD voor bedrijven kunnen tot en met 31 mei 2011 gratis overstappen naar eHerkenning.

23 april 2011: Minister Maxime Verhagen maakt er communicatief een chaos van. Vorige week had hij het nog over de start van de SDE+ regeling in 2013 en nu blijkt dat de SDE+ subsidieregeling toch op 1 juli 2011 van start gaat. De nieuwe Stimuleringsregeling voor Duurzame Energie gaat 1 juli 2011 van start. Voor de regeling is dit jaar 1,5 miljard euro beschikbaar, schrijft minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Verhagen in een brief aan de Tweede Kamer. De extra duurzame energie die daardoor kan worden opgewekt, staat gelijk aan het stroomverbruik van 400 duizend huishoudens.

De nieuwe Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) is gericht op bedrijven en niet op particulieren. De regeling wordt stapsgewijs opengesteld. Voor elke vorm van duurzame energie geldt een maximumbijdrage per opgewekte kilowattuur. Bij elke volgende stap wordt deze bijdrage verhoogd. De actuele elektriciteitsprijs wordt steeds van de bijdrage afgetrokken. Zo kunnen de goedkoopste vormen van duurzame energie het eerst profiteren van de regeling. Als het jaarlijkse budget is opgebruikt, wordt geen subsidie meer toegekend.

Bedrijven die innovatieve projecten willen uitvoeren met relatief dure vormen van energie, zoals getijde-energie, grote zonne-installaties, elektriciteit uit geothermie en wind op zee krijgen toegang tot de vrije categorie. Projecten in deze categorie kunnen aanspraak maken op een hogere maximumbijdrage per kilowattuur. Op deze manier stimuleert minister Maxime Verhagen de ontwikkeling van duurzame energietechnologieën die vanwege de hoge kostprijs nog niet geschikt zijn voor toepassing op grote schaal.

De haalbaarheid van de projecten weegt bij de nieuwe SDE+ subsidieregeling mee. Om in aanmerking te komen voor subsidies moeten aanvragers over de benodigde vergunningen beschikken, een goede inschatting hebben gemaakt  van de kosten, en de financiering hebben geregeld.

Minister Verhagen wil de stimuleringsregeling betalen uit een opslag op de energierekening van huishoudens van gemiddeld 8 euro per jaar in 2013 tot 25 euro per jaar in 2015. Het huidige Kabinet streeft er naar dat in 2020 14 procent van de energiebehoefte op een duurzame manier geproduceerd wordt. Het vorige Kabinet ging nog voor 20 procent duurzame energie in 2020. Krijg de indruk dat dit Kabinet de term hernieuwbare energie weer overboord heeft gekieperd want die kom ik nergens meer tegen. Zie: Het Einde van Duurzame Energie: Tijd voor Hernieuwbare Energie

Overigens, het zal wel aan mij liggen, is de nieuwe SDE+ subsidieregeling er wel iets eenvoudiger op geworden, maar om nu te zeggen dat het er makkelijker op geworden is voor subsidieaanvragers lijkt mij zeer ver gezocht. Ik wens bedrijven die een poging gaan doen om wat geld binnen te slepen uit de beschikbare 1,5 miljard euro voor dit jaar dan ook veel succes, sterkt en vooral geluk toe in deze nieuwe tombola.

SDE+ 2011De SDE+ subsidieregeling in het kort:
• Eén integraal budgetplafond voor alle categorieën in plaats van verschillende subsidieplafonds per technologie, zoals tot nu toe in de SDE gebruikelijk was. Alle technologieën concurreren dus met elkaar voor hetzelfde budget.
• Een maximum basisbedrag van 15 ct/kWh (omgerekend 104 ct/Nm3). De technieken binnen de SDE+ die voor dit bedrag duurzame
energie kunnen produceren en die volgens Maxime Verhagen geschikt zijn voor grootschalige uitrol van duurzame energie komen in beginsel in aanmerking voor subsidie.
• Gefaseerde openstelling. In de eerste fase kunnen projecten met een basisbedrag dat lager is dan of gelijk is aan 9 ct/kWh (omgerekend 62 ct/ Nm3) subsidie aanvragen en hebben daarmee een grotere kans dat er voldoende budget beschikbaar is. In elke
opeenvolgende fase gaat, met het overgebleven budget, deze bovengrens een stap omhoog, tot het maximum basisbedrag van 15 ct/kWh (omgerekend 104 ct/ Nm3) in de vierde fase is bereikt. Via de gefaseerde indiening kan het beschikbare budget op een kosteneffectieve wijze inzetten. Nog steeds zal het systeem gelden van ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’, zodat binnen de
voorgeschreven termijn van 13 weken uitsluitsel kan worden gegeven over subsidiebeschikkingen. Voor iedere technologie geldt nog steeds dat er een berekend basisbedrag is waarboven geen subsidie zal worden uitgekeerd.
• Introductie van een “vrije categorie” In iedere fase wordt een vrije categorie geopend om ook innovatieve ondernemers die
goedkoper kunnen produceren dan het berekende basisbedrag voor de betreffende technologie, vroegtijdig toegang te bieden. Deze projecten krijgen dan een basisbedrag dat gelijk is aan de bovengrens van de betreffende fase. Het is niet mogelijk om projecten in te dienen in de vrije categorie tegen een basisbedrag dat hoger is dan het berekende basisbedrag van een technologie. Door eerder in te dienen in de vrije categorie, kan een project de kans op een SDE+ subsidiebeschikking vergroten. De vrije categorie biedt daarnaast ook ruimte aan een aantal technologieën waarvoor het berekende basisbedrag hoger is dan 15 ct/kWh (omgerekend 104 ct/ Nm3). Deze technologieën zijn: elektriciteit uit thermische conversie van biomassa < 10MW, zon-PV L15 kWp, vrije stromingsenergie, osmose, elektriciteit uit geothermie, wind in meer, wind op zee en covergisting elektrisch zonder warmtebenutting. Het is te verwachten dat een aantal van deze projecten rendabel kan opereren voor een basisbedrag tot 15 ct/kWh, omdat er immers projecten zijn die rendabeler zijn dan de gemiddelde businesscase van de betreffende technologie.

De eerste fase van de SDE+ 2011 start op 1 juli. Na twee maanden start de tweede fase. Vervolgens start twee maanden later de derde fase. De vierde fase start een maand voor 30 december, het moment dat de regeling sluit. Het voornemen is om de regelingen zo kort mogelijk na het geplande Algemeen Overleg op 19 mei te publiceren, zodat producenten voldoende tijd hebben om hun aanvraag voor te bereiden voor 1 juli. Bron: brief aan de Tweede Kamer

Zie ook: Nieuwste Cijfers Duurzame Energie in Nederland: 9% geproduceerd, 4% verbruik – Nederland krijgt nieuwe energie: 100% duurzame energie in 2050 – 2010: Het Jaar van de Duurzame Energie wordt Hernieuwbare Energie

15 april 2011: Zo, dat is ineens een opmerkelijk uitstel. De nieuwe SDE+ regeling gaat helemaal niet open op 1 juli 2011 maar pas in 2013.  Weer twee jaar vertraging op het gebied van duurzame energieopwekking in Nederland en in 2013 is het budget slechts 100 miljoen euro. Pas in 2028 wordt het  dusdanig dat Nederland er echt verder mee komt op het gebied van duurzame energieopwekking. In 2014 wordt dat € 200 miljoen en in 2015 €300 miljoen. Pas op de hele lange termijn, in 2028, komen we bij een subsidiebedrag van € 1,4 miljard waar Nederland echt verder mee komt, maar wie weet wat er in de tussentijd nog allemaal gaat gebeuren.

De subsidie wordt betaald uit een opslag op de energierekening. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De opslag en de SDE+ regeling gaan in 2013 van start. Door deze heffing, die al in het regeerakkoord was aangekondigd, wordt duidelijker welk bedrag burgers en bedrijven betalen voor de stimulering van duurzame energie.  Voor een huishouden met een gemiddeld jaarverbruik levert dit een verhoging van de energierekening op die oploopt van ongeveer € 8 per jaar in 2013 naar zo’n € 25 per jaar in 2015. De opslag kan in 2028 oplopen tot ongeveer € 120 per jaar.

1 december 2010: Zo, we weten meer en laat ik het maar gelijk zeggen. Slecht nieuws. De plannen van minister Maxime Verhagen met de subsidieregeling duurzame energie zijn rampzalig. Geen subsidie meer voor particulieren, die uiteraard wel gaan meebetalen aan de financiering van subsidie voor bedrijven. De nieuwe regeling gaat op uiterlijk 1 juli 2011 open. Technologieën die in elk geval voor subsidiëring in aanmerking komen zijn wind op land, vergistinginstallaties en afvalverwerkingsinstallaties. Het betreft volgens de minister relatief ‘goedkope’ opties om duurzame energie in Nederland een impuls te geven. Subsidie voor Zonnepanelen: Nieuwe Rondes Geen Nieuwe Kansen in 2011.

Grootschalige warmtekrachtkoppeling ziet minister Maxime Verhagen als een vorm van energiebesparing en dus vervalt subsidie op die projecten. Innovatieve ondernemers krijgen nog wel toegang tot de vrije categorie waar ruimte is voor technologieën die nu gemiddeld nog duurder zijn dan 15 cent per kWh, zoals getijdenenergie en grote zonne-installaties. Voor bijstook van biomassa wordt een andere stimuleringsregeling onderzocht. Grootschalige bij- en meestook van biomassa in kolencentrales is een kosteneffectieve manier om de duurzame energie doelstelling voor 2020 dichterbij te brengen. Maar deze optie legt snel een fors beslag op het beschikbare budget.

12 november 2010: Mooi hoor, alweer nieuws van minister Maxime Verhagen over de nieuwe subsidieregeling voor duurzame energie, de SDE+. Die wordt medio 2011 opengesteld.  De SDE+ moet een kosteneffectievere regeling worden die tegelijkertijd robuust is en flexibel genoeg om technologische ontwikkelingen en ondernemerschap de ruimte te geven. De minister zal de Kamer op korte termijn over de voorgestelde wijzigingen informeren.  De SDE+ zal, zoals ook al in het regeerakkoord is aangegeven, worden gefinancierd uit een opslag op de energierekening van burgers en bedrijven en mogelijk voor een deel uit een kolen- en gasbelasting. Minister Maxime Verhagen bereidt hiertoe een wetsvoorstel voor dat uiterlijk medio 2011 naar de Tweede Kamer gaat. Bron: Rijksoverheid

Zo, dat weten we dan ook weer. In simpel Nederlands: de energierekening van iedereen wordt verhoogd om de nieuwe SDE+ regeling van te kunnen bekostigen en heel misschien komt er nog wat geld uit de kolen- en gasbelasting die uiteraard ook door de burgers en bedrijven wordt opgebracht. Verder blijft het geheel onduidelijk wanneer de nieuwe SDE+ regeling van start gaat. Medio 2011 is wel heel erg ruim. Kan dus nog alle kanten uit. Eém ding is wel zeker. De huidige SDE regeling stopt met ingang van 1 januari 2011. Subsidie voor Zonnepanelen: Geld nieuwe subsidieronde SDE 2010 is op

28 oktober 2010: Minister Maxime Verhagen (van ELenI) wil voorrang duurzame stroom. “Uitgangspunt is en blijft dat voorrang van duurzaam geproduceerde elektriciteit op het elektriciteitsnet in geval van transportschaarste wordt gerealiseerd.” Dat schrijft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)donderdag 28 oktober 2010 in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Verhagen is voorrang voor duurzame stroom belangrijk in combinatie met de nieuwe stimuleringsmaatregelen van het Kabinet (SDE+). “Zo kan groene stroom echt van de grond komen in Nederland en rendabel worden,” aldus Verhagen. Bron: Rijksoverheid

23 december 2009: De bekendmaking van de SDE 2010 is met een maand vertraagd. Enkele moties van de Tweede Kamer zijn volgens SenterNovem de oorzaak van de vertraging.

29 november 2009: Zo, minister Maria van der Hoeven heeft de Tweede Kamer weer geinformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de SDE subsidieregeling (Subsidie Duurzame Energie). In de afgelopen twee jaar is een goede basis gelegd, waar in 2010 op wordt voortgebouwd. Voor de SDE regeling 2010 worden dan ook geen grote wijzigingen doorgevoerd.

Van de op grond van de SDE 2008 beschikte windmolenprojecten (91 MW) is inmiddels 26,4 MW draaiende. De hoeveelheid aanvragen voor wind op land in de 2009-ronde viel in eerste instantie tegen. Dit heeft onder andere te maken met voortgang in de vergunningverlening bij de ontwikkeling van grote parken. Ik heb, samen met andere betrokkenen, acties in gang gezet om de procedures te verkorten. Het project Noordoostpolder is hier het eerste concrete resultaat van. In 2010 en 2011 wordt de aanpak met windteams, die op diverse plaatsen in het land worden ingezet, voortgezet. Extra inzet wordt gepleegd voor grote projecten als Zuidlob, Rotterdam, Wieringenmeer en het project van Prorail, zodat ook deze projecten op termijn tot een SDE-aanvraag kunnen komen.

Net als in 2008 was er in 2009 veel belangstelling voor de categorie zon-pv klein. Doordat de toestroom groter was dan het beoogde groeipad van zon-pv, konden niet alle projecten worden gehonoreerd. Het mogelijk maken van elektronisch indienen, waar circa 40% van de aanvragers gebruik van heeft gemaakt, heeft de aanvraagprocedure duidelijk verbeterd. Waren er in 2008 nog gemiddeld 166 kalenderdagen nodig om een beschikking af te geven voor zon-pv klein, in 2009 waren dit nog maar 104 dagen. Er is echter nog voldoende ruimte voor verdere verbetering. Zo zal circa vier weken vóór openstelling in 2010 het digitale aanvraagformulier beschikbaar worden gesteld, zodat aanvragers vooraf al gegevens kunnen invullen. De categorie zon-pv is onverminderd populair. Voor het tweede jaar op rij heeft de openstelling geleid tot meer aanvragen dan er budget beschikbaar was. Ondanks de verwachting dat ook komend jaar de interesse groot zal zijn, zal er voor 2010 weer een gelimiteerd budget beschikbaar worden gesteld.

SDE gerealiseerd

2 februari 2009: Minister Maria van der Hoeven heeft de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd over de subsidieregeling duurzame energie (SDE-regeling). Daar komt in feite weinig verrrassends uit. Het gaat slecht, heel slecht met windenergie en de subsidiepot voor zonnepanelen is veel te klein en is wel volledig benut. Vanaf 1 april 2009 is het weer mogelijk om subsidie voor zonnepanelen aan te vragen.

Wedstrijd Subsidie voor Zonnepanelen: Geld is alweer op (8 april 2009).

Samengevat: er was budget voor 655 MegaWatt en er is voor bijna 155 MegaWatt aan subsidie toegewezen. Blijft over: voor 500 MegaWatt aan subsidie niet gerealiseerd in 2008. Er lopen nog aanvragen voor ongeveer 155 MegaWatt. Daarbij merkt minister Maria van der Hoeven het volgende op: de realisatie bij de meeste categorieën blijft achter bij de beschikbare middelen.

Bij de categorie wind op land wordt dit vooral veroorzaakt door vertragingen bij de aanvraag van vergunningen. Met de inwerkingtreding van de Rijkscoördinatieregeling wordt getracht dit proces te versnellen. Vergroten van het lokale draagvlak is echter ook van belang. De totale omvang van in voorbereiding zijnde wind op land-projecten is voldoende om de doelstelling (2000 MW extra te committeren vermogen in deze Kabinetsperiode) binnen bereik te houden.

De onderuitputting bij de categorie elektriciteitsproductie op basis van verbranding van vaste biomassa, vergisting van GFT en co-vergisting van mest wordt vooral veroorzaakt door een groot aantal ingetrokken aanvragen bij (mest-)co-vergisting.
Partijen noemden als belangrijkste reden voor deze intrekking het uiteindelijk niet verhogen van het basisbedrag en de kosten van additionele emissie-eisen in de SDE.

Als mogelijke oorzaak voor het niet indienen van aanvragen bij elektriciteit en gas op basis van RWZI, AWZI en stortgas geeft SenterNovem aan dat de betreffende beheerders het investeren in de productie van duurzame energie onvoldoende als
hun kerntaak zien. Ik heb begrepen dat er inmiddels in ieder geval één intermediaire partij actief is met de ontwikkeling van projecten en dat juich ik vanzelfsprekend zeer toe.

Zoals bekend blijven de vrijvallende middelen als gevolg van de onderuitputting beschikbaar voor de SDE. De besluitvorming over de invulling van de SDE 2009 vindt nu plaats. Daarbij neem ik vanzelfsprekend ook de ervaringen van het afgelopen jaar mee. Binnenkort zal ik u hierover per brief uitgebreid informeren. Bron: EZ

Waarom het subsidiebudget voor zonnepanelen niet wat groter maken. Dat is zo’n beetje de enige regeling waar wel veel belangstelling voor is. Het gedoe met het budget in 2008 en de aanvulling van dat budget geeft weinig houvast voor potentiële aanvragers van een subsidie. Ook het feit dat bij de SDE-regeling voor zonnepanelen al heel snel al het geld op was en er nu maanden moet worden gewacht voor er weer aanvragen kunnen worden ingediend is niet echt bevordelijk te noemen.

8 Reacties

 1. polderjongen zegt:

  31 maart 2009 om 01:42 | Permalink

  SDE 2008 succesvol voor PV? Mwagh. Eind februari waren er nog maar 519 nieuwe “PV producenten” bij CertiQ geregistreerd sinds eind maar 2008 (1 april 2008 ging de eerste SDE regeling van start). Er zijn 8.000 aanvragen “beschikt”.

  Schiet dus nog niet zo op met de “eerste lucratieve regeling”.

  Maar: wat niet is, kan nog komen, zullen we dan maar denken…

 2. Erik van Erne zegt:

  4 juni 2009 om 20:30 | Permalink

  Eindelijk heeft Maria van de Hoeven een besluit genomen:

  Minister Maria van de Hoeven is van plan om 250 miljoen euro uit het windenergiepotje over te hevelen naar biomassa en zonenergie.

  Dat is op zich mooi, maar het parlement wil dat het geld voor 1 juli, wanneer de loting plaatsheeft, wordt overgeheveld en dat is volgens Maria van der Hoeven niet mogelijk. De SDE is tot eind oktober opengesteld en theoretisch is het mogelijk dat er voor die tijd nog aanvragen voor subsidie op windenergie binnenkomen.

  http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/?p=2832

 3. Erik van Erne zegt:

  31 maart 2010 om 08:42 | Permalink

 4. Erik van Erne zegt:

  9 december 2015 om 13:47 | Permalink

  In 2015 slechts 11 megawatt aan projecten met zonnepanelen goedgekeurd via SDE+ regeling

  Werd in 2014 nog 882,6 megawatt beschikt aan projecten met zonnepanelen, dit jaar daalde het gigantisch. “Zon-PV heeft in 2015 48 positieve beschikkingen gekregen. Deze beschikkingen betreffen met name relatief kleine projecten, die bij elkaar goed zijn voor 0,04 petajoule (circa 11 megawattpiek) per jaar. In 2015 zijn er geen beschikkingen voor zonthermie afgegeven. Het aandeel zonne-energie is in 2015 een stuk lager dan de 3,2 petajoule (882,6 megawattpiek) per jaar in 2014. Dit omdat in 2015 aanzienlijk meer projecten voor een lager basisbedrag hebben ingediend”, aldus Minister Henk Kamp

 5. Erik van Erne zegt:

  16 december 2015 om 16:43 | Permalink

  SDE+-regeling: sinds 2008 34 procent van projecten gebouwd, helft nog in ontwikkeling en 16 procent gesneuveld

  Op het moment dat aanvragers een SDE(+)-beschikking ontvangen, hebben zij in de regel maximaal 4 jaar de tijd om het project te realiseren. Op 1 november 2015 zijn alle projecten uit de SDE 2008, die niet definitief zijn ingetrokken, gerealiseerd. In totaal is er met de SDE en de SDE+-rondes tot en met 2015 voor een jaarproductie van 107 petajoule aan beschikkingen afgegeven.

 6. Erik van Erne zegt:

  18 november 2017 om 14:05 | Permalink

  Petitie Ik Betaal Niet Mee Aan de Opslag van CO2

  De Nederlandse industrie stoot veel CO2 uit! Een van de middelen om dit te verminderen, is om de CO2 op te slaan. En het nieuwe kabinet Rutte III wil die CO2-opslag bekostigen uit de stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie (SDE+).

  Maar de SDE+ subsidies, grotendeels opgebracht door ons via onze energierekening, zijn juist bedoeld voor de ontwikkeling van duurzame energie, zoals zon en wind. Toekomstbestendige vormen van energievoorziening die nodig zijn voor een CO2-arme samenleving!

  Er is veel minder subsidie beschikbaar voor echte duurzame technieken zoals zonne- en windenergie. Jij en ik draaien dan op voor de vervuiling van de industrie. Deze subsidie wordt namelijk opgebracht door alle energiegebruikers via de energierekening. De hoeveelheid CO2 die de industrie uitstoot verandert niet. De industrie moet juist minder CO2 uitstoten, door energie te besparen en over te stappen op duurzame grondstoffen.

  Met jouw handtekening gaan we het kabinet oproepen om de opslag van CO2 niet te financieren vanuit de SDE+ en dit idee te schrappen.

  Zie ook: Carbon Capture Is Essential To Limiting Global Warming, But No One Knows How To Do It Or How Much It Will Cost

 7. Bert van der Winden zegt:

  8 december 2017 om 10:14 | Permalink

  Opslag van CO2 is slechts symptoombestrijding, we moeten aan bronbestrijding doen. Omdat de opslagcapaciteit beperkt is, kan met opslag alleen maar tijd gekocht worden. Als er een goede toepassing is voor voldoende gebruik van CO2 kan er over gedacht worden en als de risico’s voldoende klein lijken, kunnen er proeven gedaan worden.
  De SDE-subsidie is voor duurzame energie en mag dus niet voor CO2-opslag gebruikt worden.

 8. Erik van Erne zegt:

  8 december 2017 om 11:25 | Permalink

  @Bert,
  Helemaal mee eens.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (535)
 • Agenda (2.834)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (115)
 • Blog Action Day (59)
 • Bouwen-Klussen (688)
 • Communicatie (372)
 • Cradle to Cradle (424)
 • Design (226)
 • Dieren (170)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.124)
 • Educatie (340)
 • EEN-Armoede (250)
 • Energie en Besparing (2.839)
 • Europa (29)
 • Evenementen (121)
 • Geluid (25)
 • Gezondheid (297)
 • Goed Doel (116)
 • Green Deal (8)
 • Greenwashing (112)
 • Hergebruik-Kringloop (288)
 • Iets anders (349)
 • Int. Samenwerking (186)
 • Investeren (132)
 • Kerst (152)
 • Klimaat (1.598)
 • Licht (367)
 • Lucht (30)
 • Mensenrechten (165)
 • Milieu (734)
 • MVO (106)
 • Natuur (669)
 • Nederland (15)
 • Olympische Spelen (67)
 • Oranje (156)
 • Oud & Nieuw (116)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (26)
 • Sport (208)
 • Vakantie (76)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (63)
 • Vervoer en OV (948)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (282)
 • Welzijnswerk (28)
 • Recente berichten

 • TED Talks: Transition To A World Without Oil by Rob Hopkins
 • The Fight For The Arctic by DW Documentary
 • Duurzame Energiezuinige LED-Verlichting Op Perrons Van 250 NS-Stations by Prorail
 • De Duurzame Energietransitie in Hart van Brabant by MOED
 • InnovA58: De Brabantse Energiecorridor Langs De A58 by MOED
 • Startschot Voor Klimaatakkoord Nederland: Uitstoot Van Broeikasgassen Met 49% Verminderen
 • China’s New Silk Road by DW Documentary
 • Our Oceans And Seas Documentary 2018 by First Documentary
 • How to Beat Your Meat by Amanda Cerny
 • Studium Generale Universiteit Utrecht: Redden We de Aarde Met een Vegetarisch Dieet?
 • De Zevende Editie van de ABN AMRO Duurzame 50: Nomineer Uw Favoriet
 • Het Werkprogramma Maritieme Strategie 2018-2021 Voor Een Duurzame Toekomst
 • CarbonKiller: Website Voor Het Kopen en Vernietigen van CO2-Rechten by WISE
 • De Elektrische Mercedes eActros Vrachtwagen by Mercedes-Benz Trucks
 • Nederlandse Natuur by Vroege Vogels
 • Smeltend Zwitserleven by VPRO Tegenlicht
 • Spectaculaire Afvalvermindering Bevrijdingsfestival Flevoland in Almere Door Statiegeldbekers
 • Het Limburgs Energie Akkoord: Energieslurpende Bedrijven Gaan Uitstoot Verminderen
 • Geen Wegwerpplastic Meer Op Glastonbury MuziekFestival 2019
 • Lectoraat Energietransitie by Hanzehogeschool Groningen
 • Links

  Milieunet op..


  Review http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/ on alexa.com