Anders Bekeken

Het Energieakkoord Voor Duurzame Groei: Slechts 14% Duurzame Energie in 2020

Geschreven op 28-8-2013 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing
Pin It

9 december 2017: Minister van Klimaat Eric Wiebes Wil Klimaat- en Energieakkoord in 2018

Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes wil volgend jaar zomer met het bedrijfsleven en milieuorganisaties al tot de hoofdlijnen van een klimaat- en energieakkoord komen.

Behalve de sluiting van de kolencentrales en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgas met 49 procent is alles bespreekbaar.

19 oktober 2017: De hernieuwbare energieopwekking in Nederland gaat sneller groeien, de energiebesparing neemt toe en het energieverbruik neemt af. De uitstoot van broeikasgassen daalt tot 2030 substantieel. De werkgelegenheid in duurzame energieactiviteiten neemt toe. Op decentraal niveau werken gemeenten en provincies steeds meer samen aan plannen voor de energietransitie.

De praktijk blijkt desalniettemin weerbarstig want verschillende doelen voor energie en klimaat worden in 2020 niet gehaald. Ook is duidelijk dat de ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector en haar uitstoot lastig te sturen zijn omdat de sector onlosmakelijk is verbonden met het buitenland. De horden op weg naar 2020 en naar een duurzame energievoorziening op termijn vragen de komende periode om heldere beleidskeuzes.

Dit zijn de belangrijkste conclusies en observaties uit de nieuwe Nationale Energieverkenning (NEV). Dit rapport, opgesteld door ECN, Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS, geeft jaarlijks de feitenbasis voor de politieke besluitvorming en het maatschappelijk debat in Nederland over energie en klimaat.

Het aandeel hernieuwbare energie groeit volgens de verkenning van 6 procent in 2016 naar 12,4 procent in 2020 en 16,7 procent in 2023. Het doel van 14 procent voor 2020 wordt daarmee niet gehaald, maar het doel van 16 procent voor 2023 wel. Tot 2030 kan het aandeel hernieuwbare energie toenemen tot circa 24 procent.

De Nationale Energieverkenning laat zien dat de groei in hernieuwbare elektriciteit snel gaat. Deze kan in 2025 al ongeveer de helft uitmaken van de totale Nederlandse elektriciteitsproductie en in 2030 zelfs ongeveer twee-derde. De groei in hernieuwbare warmte en duurzame (bio)brandstoffen gaat veel langzamer.

De verwachte reductie van de uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2020 komt net als de vorige NEV uit op 23 procent. Dit is niet genoeg om te voldoen aan het rechterlijke vonnis van 25 procent in de Urgenda-zaak.

Het energiebesparingseffect in 2020, door de maatregelen uit het Energieakkoord, komt uit op 75 petajoule. Daarmee wordt het doel van 100 petajoule zeer waarschijnlijk niet gehaald.

Door de inperking van de aardgaswinning zal Nederland naar verwachting rond 2025 een netto-importeur van aardgas worden. Net als in de vorige NEV blijft de verwachting dat Nederland ergens tussen 2020 en 2025 netto elektriciteit gaat exporteren.

De werkgelegenheid uit duurzame energieactiviteiten is tussen 2014 en 2016 gestegen van 46 naar 52 duizend arbeidsjaren en neemt naar verwachting toe tot ongeveer 64 duizend arbeidsjaren in 2020.

13 oktober 2015: De doelstelling van het kabinet om in 2023 16% duurzame energie op te wekken wordt naar verwachting gehaald. Dat laat minister Henk Kamp van Economische Zaken weten naar aanleiding van de publicatie van de Nationale Energieverkenning (NEV) 2015.

Ook het doel van 14% duurzame energie in 2020 is binnen bereik. Daarvoor wordt de komende tijd ingezet op maatregelen die nog niet in deze energieverkenning zijn meegerekend. Inmiddels zijn er 47 partijen die het Energieakkoord steunen en uitvoeren.

Om de omslag naar een duurzame energievoorziening te versnellen, kondigt minister Henk Kamp een intensivering van de inzet aan. In 2016 komt er 8 miljard euro subsidie beschikbaar voor de opwek van hernieuwbare energie via de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)-regeling. Dit was afgelopen jaar nog 3,5 miljard euro. Tevens wordt de komende maanden met de provincies intensiever gewerkt aan het tijdig realiseren van windparken op land.

Burgers en ondernemers die zelf duurzame energie willen opwekken hebben vanaf volgend jaar de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor bijvoorbeeld zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen. Hiervoor wordt 70 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De regeling voor het gezamenlijk lokaal opwekken van duurzame energie wordt in 2016 bovendien verruimd. Deze regeling stelt burgers in staat op lokaal niveau een energiecoöperatie op te richten waarmee ze met gunstige belastingvoorwaarden hun eigen duurzame energie kunnen opwekken. De korting op de energiebelasting die voor deze regeling geldt, stijgt van 7,5 cent per kWh naar 9 cent per kWh in 2016.

9 oktober 2015: Tja, dat verbaasd mij nou helemaal niet. Het Kabinet haalt de energiedoelen bij lange na niet, zo kopt de NOS. De verduurzaming van de energievoorziening gaat veel langzamer dan is afgesproken in het Energieakkoord.

Iets meer dan twee jaar geleden leek het allemaal nog wat. Zo’n 40 partijen kwamen er na lang, heel lang onderhandelen en praten, praten en nog eens praten eindelijk uit: 14% duurzame energie in 2020. Een weinig ambitieus en mager doel en niet in lijn met de eisen die Brussel stelt voor 2020. Nu al blijkt dat zelfs 14% te hoog gegrepen is en dat Nederland als we zo door gaan, uit gaat komen op slechts 11,9% duurzame energie in 2020. Het is en blijft natuurlijk een raming en wie weet, gaat de praktijk de raming overtreffen. De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Het grote probleem blijken de lange en ingewikkelde procedures voor de bouw van windmolens op land en de aanleg van warmtenetten. Geen idee wat de windteams doen danwel hebben gedaan. We kunnen in elk geval niet spreken van een succes. Zie: Windteams gaan windenergie op land nieuw leven inblazen

Om het Energieakkoord drama te completeren, is het goed om te weten dat het ook met de energiebesparing in Nederland verre van goed gaat. Zoals het er nu uitziet zal de energiebesparing door industrie, de transportsector en huishoudens in 2020 slechts uitkomen op iets meer dan de helft van de afgesproken besparingen.

Regelgeving provincie Groningen verbiedt windmolens op Milieuboulevard gemeente Groningen – Geen windmolens bij Woerden Wageningen schrapt plannen WindmolensKampen in de ban van windmolens langs de N50 ! Geen windmolens langs de N11 Urk in verzet tegen windmolens enUrk vecht tegen windmolens

Aardwarmte in Nederland: Het Geothermisch Informatiesysteem ThermoGIS by TNO – Aardwarmte Den Haag: Duurzame Warmte voor Den Haag Zuidwest – Escamp Festival: Gratis Energie Kwartetspel Aardwarmte Den Haag – Aardwarmte in de Tuinbouwkas: Koekoekspolder IJsselmuiden by Greenhouse Geo Power

De Energiebespaartip van de Week – De Beste Energiebespaartip: Koop een Energiemeter Want Meten Is Weten Waar te Besparen – Smappee: ‘s-Werelds Slimste Energiemonitor Maakt Energieverbruik Inzichtelijk – Energiebesparing: Zie meer… en verbruik minder met de EnyMate – Google PowerMeter geeft inzicht in energieverbruik – Onvoldoende kennis over energiebesparing bij verhuurders en huurders – De Subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame Energie Sportaccommodaties

6 september 2013: Zo, het is gelukt. Het kabinet, milieuorganisaties, vakbonden, werkgevers en tientallen andere organisaties hebben in Den Haag het Nationaal Energieakkoord voor Duurzame Groei ondertekend. Dat is het goede nieuws.

Minder goed nieuws is het feit dat de energiebesparingseis die Brussel voor 2020 stelt niet wordt gehaald. Op verzoek van de SER hebben het Energieonderzoek Centrum Nederland en het Planbureau voor de Leefomgeving een inschatting (PDF) gemaakt van de effecten van de in het Energieakkoord voor Duurzame Groei afgesproken maatregelen. De doelstelling van veertien procent duurzame energie in 2020 is alleen haalbaar als alles meezit. Bovendien blijkt dat er nog heel veel afspraken moeten worden uitgewerkt. Kortom een slap papieren akkoord, waarvan we nog maar moeten afwachten wat er in de praktijk van terecht gaat komen. We blijven het uiteraard met grote belangstelling volgen.

Omdat de doelstellingen mogelijk niet worden gehaald en er dan aanvullende maatregelen kunnen volgen, doet de Vereniging Eigen Huis niet mee.

28 augustus 2013: Nou, het is eindelijk zover. Er is overeenstemming bereikt tussen de onderhandelaars over een Energieakkoord Voor Duurzame Groei. Het kabinet en de deelnemende organisaties gaan de komende dagen de uitkomsten van de onderhandelingen in eigen kring bespreken. Op 4 september moeten de organisaties aangeven of zij het akkoord (of de voor hen relevante onderdelen hiervan) ondersteunen. Daarnaast kijkt de Autoriteit Consument en Markt nog even naar de mededingingsaspecten van het Energieakkoord Voor Duurzame Groei.

Een slap akkoord wat mij betreft. Heel veel zaken zijn al vele malen eerder geroepen en hebben geen resultaat opgeleverd. Tuurlijk moeten we energie gaan besparen. De doelstelling is mooi, nu de uitvoering nog. De doelstellingen voor duurzame energie, hernieuwbare energie zoals we dat tegenwoordig noemen zijn om te huilen. Alweer een stap terug. Ooit was het doel 20% in 2020. Nu slechts 14 procent. Mooi is de sluiting van oude kolencentrales. Bedroevend is het uitgangspunt dat fossiele brandstoffen tot en met 2050 nog een belangrijk onderdeel vormen van het energiegebruik  in Nederland. Ook bedroevend is het feit dat CCS weer van stal wordt gehaald en zelfs als onvermijdelijk wordt gezien. Nee, echt vrolijk kan ik van dit Energieakkoord Voor Duurzame Groei niet worden. U wel?

Het akkoord bestaat uit tien pijlers. Deze tien pijlers vormen een onderling versterkend geheel, en daarmee een integraal pakket. De betrokken partijen leggen met dit akkoord hun betrokkenheid vast op de doelstellingen, de aangegeven maatregelen, en de bijbehorende borging. De tien pijlers van het energieakkoord:

Pijler   1: Energiebesparing
Pijler   2: Opschalen van hernieuwbare energieopwekking
Pijler   3: Stimuleren van decentrale duurzame energie
Pijler   4: Het energietransportnetwerk gereed maken
Pijler   5: Een goed functionerend Europees systeem voor emissiehandel
Pijler   6: Kolencentrales en CCS
Pijler   7: Mobiliteit en transport
Pijler   8: Arbeidsmarktarrangementen rond werkgelegenheid en scholing
Pijler   9: Stimulering commercialisering voor groei en export
Pijler 10: Financiering van duurzame investeringen

De belangrijkste punten van energieakkoord (PDF) dat is gesloten door bedrijfsleven, milieubeweging en vakbonden, onder leiding van de de Sociaal-Economische Raad (SER). Bron: SER (PDF).

Het energieverbruik in Nederland moet gemiddeld 1,5 procent per jaar omlaag. Dat betekent 100 PJ (petajoule) aan besparing in het finale energieverbruik van Nederland per 2020, oftewel 100 biljard joule. Deze doelstelling wordt gekoppeld aan twee ijkmomenten: eind 2016 zal ten minste 35% zijn bereikt en eind 2018 zal ten minste 65% zijn bereikt.

Zie ook: Het Jaar van de Gedragsverandering – Minister Jacqueline Cramer kondigt subsidieregeling energiebesparende maatregelen aan ! en Lenen tegen 2% voor energiebesparende maatregelen !  – Lenen tegen lage rente voor energiebesparende maatregelen !  – Eindhoven maakt werk van klimaatbeleid  – Neelie Kroes akkoord met staatssteun aan energiebesparingsprojecten – Doorbraak Energiebesparing in Woningen Noodzakelijk: Het Wiel Opnieuw Uitvinden Is Niet Nodig – Energiebesparing in huurwoningen van start

Er komt een revolverend fonds voor energiebesparing in de gebouwde omgeving van circa € 600 mln. Dit nationaal energiebespaarfondszal nog in 2013 van start gaan met het gedeelte dat zich richt op eigenaar-bewoners (en dus komen ook eigenaars van monumenten in aanmerking voor financiering uit het revolverend fonds), zodat het voor deze grote groep burgers mogelijk wordt om rendabele besparingsmaatregelen te nemen. Zie ook: Het National Sustainability Fund en het Energiebesparingsfonds

Alle woningeigenaren en (ver)huurders die nog geen energielabel hebben, krijgen in 2014 en 2015 een indicatief energielabel van hun woning, op basis van een landelijke uniforme methodiek. Dit energielabel is een indicatie van de energieprestatie van een woning en dient voor bewustwording. Zie ook: Het Energielabel Woning, Energielabel Gebouw en het Energieprestatiecertificaat (EPC)

Het rijk stelt € 400 miljoen subsidie beschikbaar voor verhuurders in de sociale huursector ten behoeve van investeringen in energiebesparing voor de periode 2014-2017 met als doel een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het Convenant. Deze maatregel stimuleert een substantiële investeringsgolf op korte termijn om huurwoningen energie-efficiënt te maken. De € 400 miljoen komt ter beschikking van de verhuurders in 2018 en 2019 en wordt gedekt door een tijdelijke verhoging van de energiebelasting.

Er moet een toename zijn van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking van de huidige 4 procent naar 14 procent in 2020. Dit aandeel moet in 2023 verder stijgen naar 16 procent. Het kabinet wilde in 2020 uitkomen op 16 procent duurzame energie, maar dat lukte niet. Omdat het even duurt voor windmolenparken op zee bijdragen aan duurzame energie, is dat pas in 2023 mogelijk. In 2016 wordt de voortgang met betrekking tot de realisatie van de 14%-doelstelling in 2020 en 16% in 2023 op basis van een set duidelijk gedefinieerde criteria beoordeeld. Ook wordt over het vervolg van het traject richting de 14% en 16% besloten, mede in het licht van internationale ontwikkelingen en mogelijkheden.

Zie ook: Nieuwste Cijfers Duurzame Energie in Nederland: 9% geproduceerd, 4% verbruik – Nederland krijgt nieuwe energie: 100% duurzame energie in 2050 – Het Jaar van de Duurzame Energie wordt Hernieuwbare Energie – International Year of Sustainable Energy for All: Duurzame Energie Voor Iedereen – Nieuwe Energie: Nederland na het Fossiele Tijdperk by Anne-Marie RakhorstBurgerinitiatief Nederland krijgt Nieuwe Energie: 100% Hernieuwbare Energie in 2050

Opschaling van wind op zee naar 4450 Mw operationeel in 2023. De reeds bestaande parken en hetgeen in de pijplijn zit tellen op tot circa 1000 Mw. Hier bovenop komen de aanbestedingen van in totaal 3450 Mw, door een gefaseerde aanbesteding vanaf 2015 in oplopende stappen: 450 Mw (2015), 600 Mw (2016), 700 Mw (2017), 800 Mw (2018) en 900 Mw (2019). Bij wind op land wordt binnen de kaders die met provincies zijn afgesproken geïnvesteerd om te komen tot 6000 Mw in 2020.

Zie ook: Eindrapport Taskforce Windenergie op Zee: Overheid moet meer doen – Windteams gaan windenergie op land nieuw leven inblazen – Grootschalige inpassing van windenergie is technisch geen probleem – Het Prinses Amalia Windpark levert Topprestaties – Twee nieuwe windmolenparken met slechts 120 windmolens in Noordzee – Bent u al lid van Club Zeekracht ? – Twee windmolens voor Den Haag

Burgers krijgen meer mogelijkheden om zelf hernieuwbare energie op te wekken en lokale en regionale initiatieven worden waar nodig en mogelijk door gemeenten, provincies en de rijksoverheid ondersteund. Per 1 januari 2014 wordt een belastingkorting van 7,5 ct/kWh ingevoerd voor hernieuwbare energie die in coöperatief verband of door een vereniging van eigenaren (VvE) wordt opgewekt en gebruikt door kleinverbruikers.

Zie ook de SDE+ Subsidieregeling – Het Einde van Duurzame Energie: Tijd voor Hernieuwbare Energie – Nederland wil een Feed-IN Tarief voor Duurzame Energie

Fossiele brandstoffen zullen in de periode tot en met 2050 nog een belangrijk onderdeel vormen van het energiegebruik, ook al richt het akkoord zich op het bereiken van een reductie van een CO2-reductie van 80 tot 95% in 2050, en een aandeel van 16 procent in hernieuwbare opwekking in 2023. De inzet van gascentrales op de NoordwestEuropese elektriciteitsmarkt blijft belangrijk. Partijen komen overeen dat de capaciteit van de jaren tachtig kolencentrales wordt afgebouwd als onderdeel van de transitie naar een duurzame energievoorziening. Deze zesde pijler betekent concreet dat drie kolencentrales per 1 januari 2016 zijn gesloten. De sluiting van de twee resterende centrales volgt per 1 juli 2017.

Zie ook: Toch nieuwe kolencentrales ! – Kolencentrales onder vuur ! – Kolencentrale Essent van de baan ! – Amsterdam wil geen nieuwe kolencentrale ! – Bouw nieuwe kolencentrales stopgezet – Nuon Stopt Met Bouw Kolencentrale in Eemshaven: Nuon Gaat tot 2020 Alleen Gas Stoken – Nederlandse Energiecentrales Verstoken Steeds Meer Kolen: CO2-Uitstoot Fors Hoger

Om op de lange termijn te komen tot een volledig duurzame energievoorziening zal afvang, gebruik en opslag van CO2 (CCS) onvermijdelijk zijn. CCS kan worden toegepast bij de industrie en ook bij gas- en kolencentrales. De rijksoverheid zal het initiatief nemen om te komen tot een lange termijn visie op de positie van CCS in de transitie
naar een volledig duurzame energievoorziening.

Zie ook: CO2 Initiatief Noord-Nederland: Borg – Kabinet ziet CO2 afvang en opslag helemaal zitten en Barendrecht ziet het helemaal niet zitten – Hogedruk CO2-Pijpleiding onder Woonwijk Oosterheem en Station Bleizo Zoetermeer – CO2 Bombe: Bürgerinitiative ContraEndlager Fresh Air Festival – Alles over CO2 afvang en opslag op één website: co2afvangenopslag.nl  – NEAR CO2: Communicatie en participatie rond CO2 afvang en opslag (CCS) projecten – VROM opent Infopunt CO2-opslag in Barendrecht – Shell: communicatie overheid over CO2-opslag onvoldoende – CO2-opslag is geen alles-in-1-oplossing: Risico’s CCS Niet Nauwkeurig te Berekenen

De zevende pijler van het Energieakkoord bestaat uit stappen op het gebied van mobiliteit en transport richting efficiënter verkeer en vervoer en een meer duurzame invulling van mobiliteit. Partijen zijn het eens over ambitieuze doelstellingen, namelijk een reductie van de CO2-uitstoot met 60% per 2050 ten opzichte van 1990 en op weg daarnaar toe een reductie tot 25 Mton (-17%) in 2030.

Beleid Duurzame Mobiliteit is Hip: Verandert Gedrag Medewerkers – Proeftuin Duurzame Mobiliteit: 2,6 miljoen Euro Subsidie voor Rijden op Biogas en Biobrandstoffen – Proeftuinen Duurzame Mobiliteit: 10 miljoen euro voor Hybride en Elektrisch rijden – Proeftuinen Duurzame Mobiliteit: 5 miljoen euro voor Rijden op Waterstof – Duurzaam op Weg: Kennisplatform voor Duurzame Mobiliteit – Elektrisch Rijden in Nederland: Mooie Voorbeelden van Elektrisch Transport – STEM-congres ’n Crash of ‘n Succes: Over Energie-Innovaties, de Mens en Zijn Gedrag

Het Energieakkoord leidt tot aanzienlijke werkgelegenheidskansen in de installatie- en bouwsectoren en op termijn in de duurzame energiesector, de achtste pijler van het akkoord. De ambitie is deze kansen te verzilveren en in de periode 2014-2020 in totaal ten minste 90.000 arbeidsjaren extra te realiseren. Dit komt neer op een werkgelegenheidswinst van gemiddeld ten minste 15.000 extra voltijdsbanen.

De negende pijler richt zich op energie-innovatie en -export. Het streven is dat Nederland in 2030 een top-10 positie inneemt op de mondiale CleanTech Ranking. Er komen overheidsmiddelen beschikbaar voor een innovatieprogramma voor demonstratieprojecten die gericht zijn op versnelling van commercialisering van CleanTech-activiteiten ten behoeve van de export. Het budget hiervoor loopt op van € 25 mln in 2014 tot structureel € 50 mln vanaf 2017. Het budget van de EIA-regeling wordt beperkt om hiervoor financiële ruimte te maken.

De tiende pijler wordt gevormd door een omvangrijk financieringsprogramma gericht op het vrijmaken van de enorme investeringen die nodig zijn voor de transitie zoals beoogd in het Energieakkoord.

Het Rijk reserveert in deze kabinetsperiode circa € 70 miljoen om diverse ondersteunende maatregelen te financieren, zoals de overeenkomst voor het faciliteren van gemeenten bij lokale en regionale energiebesparing en –opwekking, het verstrekken van het indicatief  energielabel, het expertisecentrum voor energiebesparing, betere handhaving van de Wet milieubeheer, de EPK-pilot, het opstarten van het financieringsprogramma en de activiteiten ter bevordering van energie-innovatie en –export. Bron: SER

Zie ook: De Subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame Energie Sportaccommodaties voor Sportverenigingen – De Groene Delta van Nijmegen: Zonnepark Nijmegen – Van Kolencentrale naar Duurzame Energie

3 Reacties

 1. Martijn Otten zegt:

  31 oktober 2015 om 14:01 | Permalink

  Jonge Socialisten: “Nijpels, lever je opdracht in!”

  De Jonge Socialisten in de PvdA (JS) vinden dat Ed Nijpels, die toeziet op de uitvoering van het energieakkoord, zijn opdracht moet inleveren. Vandaag bleek opnieuw dat de doelstellingen uit het energieakkoord bij lange na niet gehaald gaan worden. “Voor Nijpels lijkt het me bijzonder frustrerend dat het kabinet zo laks omspringt met het energieakkoord,” Aldus JS-voorzitter Bart van Bruggen. “Bij herhaling toont het kabinet geen verbetering, daarom moet Nijpels de nucleaire optie kiezen: z’n opdracht teruggeven. Zo’n signaal zou het kabinet toch aan het denken moeten zetten.”

  De euforie na het sluiten van het energieakkoord was groot, maar er is bijna niets van de afspraken terecht gekomen. “Het is diep triest dat de al weinig ambitieuze plannen uit het energieakkoord niet tot uitvoer gebracht worden. Het kabinet heeft wel iets om zich voor te schamen als zelfs Ed Nijpels de boel niet in beweging krijgt,” zegt Van Bruggen.

  De Jonge Socialisten vinden het teleurstellend dat zelfs de PvdA zich erg afwachtend opstelt en het kabinet nauwelijks aanspoort tot meer ambitie. Afgelopen maand werd een motie van de JS aangenomen op de PvdA-ledenraad die de fractie opdroeg om met concrete voorstellen te komen. “We kunnen niet langer afwachten en toekijken, het wordt tijd dat Diederik Samsom z’n mooie toespraken in concrete daden omzet,” aldus de voorzitter van de Jonge Socialisten.

  Op 14 november komt de PvdA opnieuw bijeen voor een politieke ledenraad. Duurzaamheid staat daar hoog op de agenda. Van Bruggen: “Als we de komende weken geen beweging vanuit de fractie zien, moeten we op die ledenraad wellicht met scherpere moties komen en zullen we zelf concrete maatregelen formuleren om de fractie op weg te helpen.” De Jonge Socialisten hopen echter dat het niet zover hoeft te komen en dat de fractie zelf aan de slag gaat.

 2. Erik van Erne zegt:

  19 december 2015 om 12:19 | Permalink

  Aanscherpen Nederlands Energieakkoord is Noodzakelijk

  Het Nederlandse energieakkoord moet worden aangescherpt om te voldoen aan de afspraken uit het klimaatakkoord, dat zegt Greenpeace. Anders lukt het Nederland nooit om te voldoen aan de afspraken van Parijs.

 3. Erik van Erne zegt:

  19 oktober 2017 om 15:00 | Permalink

  Energieakkoord Niet voldoende Blijkt uit Nationale Energieverkenning 2017 by NVDE

  De Nationale Energieverkenning 2017 laat zien dat het Energieakkoord heeft gezorgd voor een belangrijke groei van duurzame energie in Nederland: van 4% in 2013 naar 17,3% in 2023. Daar kunnen alle deelnemers trots op zijn. Tegelijkertijd dreigt het doel van 14% in 2020 onhaalbaar te worden (13%, zegt de NEV) en is er nog een gat bij energiebesparing: geen 100 pètajoule maar 75.

  Het is tijd voor een groot gevoel van urgentie met extra maatregelen en middelen om alle doelen te realiseren. Er is immers nog maar drie jaar te gaan. Daarom bepleit de NVDE: Zorg dat de subsidies voor duurzame energie (SDE+) realistisch zijn: te lage vergoedingen en beperkende randvoorwaarden maken de doelen onhaalbaar. Benut het gehele budget van de SDE+ voor duurzame energie. Er is geen enkele ruimte om dit geld de komende 4 jaar te benutten voor andere doelen, zoals CCS. Voor de Kerst is er een pakket extra maatregelen nodig voor een eindsprint richting 2020. Het gaat om een combinatie van ‘verleiding’ en verplichtende maatregelen; zowel voor duurzame energie als voor energiebesparing in het MKB.

  Urgenda-rechtszaak: 25 procent minder CO2 in 2020 wordt nog niet gehaald. Nederland moet in 2020 een kwart minder CO2 uitstoten dan in 1990, zo bepaalde de rechter in de Urgenda-zaak. Volgens de NEV wordt dit doel nu nog niet gehaald. Uit een studie van CE Delft iov de NVDE bleek deze zomer al dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat Nederland voldoet aan deze verplichting. Het bereiken van de doelen van het Energie-akkoord is hiervoor noodzakelijk maar ook dan blijft de onzekerheid groot: de bandbreedte is volgens PBL en ECN 19% tot 27%. Daarom zijn er extra acties nodig om op korte termijn te zorgen voor extra CO2-reductie, zoals afspraken over sluiting van kolencentrales.

  Regeerakkoord: Nederland koerst volgens NVDE af op schamele 22% duurzame energie in 2030. De zojuist verschenen NEV 2017 rekent op 23,9 % duurzame energie in 2030 bij voortzetting van het bestaande beleid. Dankzij de dalende kosten van duurzame energie en extra mogelijkheden voor wind op zee is dit beduidend hoger dan de 20,7% uit de vorige NEV.

  De NVDE verwacht helaas dat dit percentage door het kersverse regeerakkoord niet omhoog maar omlaag gaat. Het regeerakkoord bevat enkele goede aanzetten, zoals een voorzichtige vergroening van de belastingen; steun voor energiecoöperaties en een klimaatwet. Maar de stimulering van CO2-opslag (CCS) kost zo één miljard euro per jaar en gaat rechtstreeks ten koste van duurzame energie wanneer dit wordt betaald uit de SDE+ – op kosten van de burger.

  Zonder extra maatregelen komt Nederland daarmee volgens de NVDE op zo’n 22% duurzame energie in 2030. Op deze manier blijft Nederland in 2030 onderaan de Europese lijstjes bungelen en blijven we ver achter de Europese doelstelling van 27% a 35% duurzame energie die nu wordt besproken in de EU. 22% in 2030 is ook in de verste verte niet in lijn met de 100% duurzame energie in 2050, die volgens de NVDE nodig is voor het klimaatakkoord van Parijs.

  Een nieuw energieakkoord zal dus stevige extra maatregelen moeten bevatten en CCS op een andere manier moeten stimuleren. Alle kansen zijn er om de energietransitie wél te versnellen en zo bij te dragen aan een welvarend land dat draait op een schone en moderne energievoorziening.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

Categorieën

 • Afval (523)
 • Agenda (2.812)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (115)
 • Blog Action Day (59)
 • Bouwen-Klussen (683)
 • Communicatie (372)
 • Cradle to Cradle (422)
 • Design (225)
 • Dieren (170)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.118)
 • Educatie (339)
 • EEN-Armoede (250)
 • Energie en Besparing (2.817)
 • Europa (29)
 • Evenementen (121)
 • Geluid (25)
 • Gezondheid (295)
 • Goed Doel (113)
 • Green Deal (8)
 • Greenwashing (112)
 • Hergebruik-Kringloop (287)
 • Iets anders (347)
 • Int. Samenwerking (186)
 • Investeren (132)
 • Kerst (152)
 • Klimaat (1.595)
 • Licht (365)
 • Lucht (30)
 • Mensenrechten (165)
 • Milieu (735)
 • MVO (106)
 • Natuur (664)
 • Nederland (15)
 • Olympische Spelen (67)
 • Oranje (156)
 • Oud & Nieuw (116)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (26)
 • Sport (208)
 • Vakantie (76)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (63)
 • Vervoer en OV (923)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (279)
 • Welzijnswerk (28)
 • Recente berichten

 • The Story of Microfibers by The Story of Stuff
 • The Best All-Electric Cars to Buy in 2018 in The U.S.
 • The Full Electric Byton Concept EV With A Giant Dashboard Display
 • Wonen Zonder Aardgas In De Gemeente Utrecht
 • Animatie Circulaire Economie: Wat Is Circulaire Economie? by Provincie Noord-Brabant
 • Appartementen In Voormalig Postsorteercentrum Jan van Foreest in Dichterswijk in Utrecht
 • Week van de Circulaire Economie: Circulaire Inloop in Social Impact Factory in Utrecht by RIVM
 • Twee Elektrische Iveco Bedrijfswagens Voor Amsterdamse Verhuizer Deudekom
 • Zonnepark Shell Moerdijk Met 50.000 Zonnepanelen op Chemiecomplex in Moerdijk
 • A Decade of Storytelling by The Story of Stuff
 • De Olieworstelaar by Erik van Muiswinkel
 • De Collegereeks Circulaire Economie: Alles Over de Circulaire Economie
 • Toyota e-Palette: An Autonomous, Fully Electric Vehicle – Toyota’s Future Of Mobility
 • World Bio Markets 2018 in Amsterdam: The Biobased Supply Chain
 • De Nieuwe Centrale Bibliotheek Utrecht In Het Voormalige Postkantoor op de Neude in Utrecht
 • De Paardenpoetser by Lebbis
 • Symposium Bestrijdingsmiddelen In Het Milieu: Samenwerken Aan Schoon Drents Water
 • Gemeente Den Haag Kiest Per 1 januari 2019 Voor 100% Duurzame Energie by Eneco en OM
 • Europese Subidie Voor Elektrische Binnenvaartschepen by Port-Liner
 • Zonnepark Zeijen (Ubbena) Op Voormalige Vuilstortplaats Met 2.200 Zonnepanelen in Assen by VON
 • Links

  Milieunet op..


  Review http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/ on alexa.com