Anders Bekeken

Het Energieakkoord Voor Duurzame Groei: Slechts 14% Duurzame Energie in 2020

Geschreven op 28-8-2013 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing
Pin It

13 oktober 2015: De doelstelling van het kabinet om in 2023 16% duurzame energie op te wekken wordt naar verwachting gehaald. Dat laat minister Henk Kamp van Economische Zaken weten naar aanleiding van de publicatie van de Nationale Energieverkenning (NEV) 2015.

Ook het doel van 14% duurzame energie in 2020 is binnen bereik. Daarvoor wordt de komende tijd ingezet op maatregelen die nog niet in deze energieverkenning zijn meegerekend. Inmiddels zijn er 47 partijen die het Energieakkoord steunen en uitvoeren.

Om de omslag naar een duurzame energievoorziening te versnellen, kondigt minister Henk Kamp een intensivering van de inzet aan. In 2016 komt er 8 miljard euro subsidie beschikbaar voor de opwek van hernieuwbare energie via de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)-regeling. Dit was afgelopen jaar nog 3,5 miljard euro. Tevens wordt de komende maanden met de provincies intensiever gewerkt aan het tijdig realiseren van windparken op land.

Burgers en ondernemers die zelf duurzame energie willen opwekken hebben vanaf volgend jaar de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor bijvoorbeeld zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen. Hiervoor wordt 70 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De regeling voor het gezamenlijk lokaal opwekken van duurzame energie wordt in 2016 bovendien verruimd. Deze regeling stelt burgers in staat op lokaal niveau een energiecoöperatie op te richten waarmee ze met gunstige belastingvoorwaarden hun eigen duurzame energie kunnen opwekken. De korting op de energiebelasting die voor deze regeling geldt, stijgt van 7,5 cent per kWh naar 9 cent per kWh in 2016.

9 oktober 2015: Tja, dat verbaasd mij nou helemaal niet. Het Kabinet haalt de energiedoelen bij lange na niet, zo kopt de NOS. De verduurzaming van de energievoorziening gaat veel langzamer dan is afgesproken in het Energieakkoord.

Iets meer dan twee jaar geleden leek het allemaal nog wat. Zo’n 40 partijen kwamen er na lang, heel lang onderhandelen en praten, praten en nog eens praten eindelijk uit: 14% duurzame energie in 2020. Een weinig ambitieus en mager doel en niet in lijn met de eisen die Brussel stelt voor 2020. Nu al blijkt dat zelfs 14% te hoog gegrepen is en dat Nederland als we zo door gaan, uit gaat komen op slechts 11,9% duurzame energie in 2020. Het is en blijft natuurlijk een raming en wie weet, gaat de praktijk de raming overtreffen. De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Het grote probleem blijken de lange en ingewikkelde procedures voor de bouw van windmolens op land en de aanleg van warmtenetten. Geen idee wat de windteams doen danwel hebben gedaan. We kunnen in elk geval niet spreken van een succes. Zie: Windteams gaan windenergie op land nieuw leven inblazen

Om het Energieakkoord drama te completeren, is het goed om te weten dat het ook met de energiebesparing in Nederland verre van goed gaat. Zoals het er nu uitziet zal de energiebesparing door industrie, de transportsector en huishoudens in 2020 slechts uitkomen op iets meer dan de helft van de afgesproken besparingen.

Regelgeving provincie Groningen verbiedt windmolens op Milieuboulevard gemeente Groningen – Geen windmolens bij Woerden Wageningen schrapt plannen WindmolensKampen in de ban van windmolens langs de N50 ! Geen windmolens langs de N11 Urk in verzet tegen windmolens enUrk vecht tegen windmolens

Aardwarmte in Nederland: Het Geothermisch Informatiesysteem ThermoGIS by TNO – Aardwarmte Den Haag: Duurzame Warmte voor Den Haag Zuidwest – Escamp Festival: Gratis Energie Kwartetspel Aardwarmte Den Haag – Aardwarmte in de Tuinbouwkas: Koekoekspolder IJsselmuiden by Greenhouse Geo Power

De Energiebespaartip van de Week – De Beste Energiebespaartip: Koop een Energiemeter Want Meten Is Weten Waar te Besparen – Smappee: ‘s-Werelds Slimste Energiemonitor Maakt Energieverbruik Inzichtelijk – Energiebesparing: Zie meer… en verbruik minder met de EnyMate – Google PowerMeter geeft inzicht in energieverbruik – Onvoldoende kennis over energiebesparing bij verhuurders en huurders – De Subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame Energie Sportaccommodaties

6 september 2013: Zo, het is gelukt. Het kabinet, milieuorganisaties, vakbonden, werkgevers en tientallen andere organisaties hebben in Den Haag het Nationaal Energieakkoord voor Duurzame Groei ondertekend. Dat is het goede nieuws.

Minder goed nieuws is het feit dat de energiebesparingseis die Brussel voor 2020 stelt niet wordt gehaald. Op verzoek van de SER hebben het Energieonderzoek Centrum Nederland en het Planbureau voor de Leefomgeving een inschatting (PDF) gemaakt van de effecten van de in het Energieakkoord voor Duurzame Groei afgesproken maatregelen. De doelstelling van veertien procent duurzame energie in 2020 is alleen haalbaar als alles meezit. Bovendien blijkt dat er nog heel veel afspraken moeten worden uitgewerkt. Kortom een slap papieren akkoord, waarvan we nog maar moeten afwachten wat er in de praktijk van terecht gaat komen. We blijven het uiteraard met grote belangstelling volgen.

Omdat de doelstellingen mogelijk niet worden gehaald en er dan aanvullende maatregelen kunnen volgen, doet de Vereniging Eigen Huis niet mee.

28 augustus 2013: Nou, het is eindelijk zover. Er is overeenstemming bereikt tussen de onderhandelaars over een Energieakkoord Voor Duurzame Groei. Het kabinet en de deelnemende organisaties gaan de komende dagen de uitkomsten van de onderhandelingen in eigen kring bespreken. Op 4 september moeten de organisaties aangeven of zij het akkoord (of de voor hen relevante onderdelen hiervan) ondersteunen. Daarnaast kijkt de Autoriteit Consument en Markt nog even naar de mededingingsaspecten van het Energieakkoord Voor Duurzame Groei.

Een slap akkoord wat mij betreft. Heel veel zaken zijn al vele malen eerder geroepen en hebben geen resultaat opgeleverd. Tuurlijk moeten we energie gaan besparen. De doelstelling is mooi, nu de uitvoering nog. De doelstellingen voor duurzame energie, hernieuwbare energie zoals we dat tegenwoordig noemen zijn om te huilen. Alweer een stap terug. Ooit was het doel 20% in 2020. Nu slechts 14 procent. Mooi is de sluiting van oude kolencentrales. Bedroevend is het uitgangspunt dat fossiele brandstoffen tot en met 2050 nog een belangrijk onderdeel vormen van het energiegebruik  in Nederland. Ook bedroevend is het feit dat CCS weer van stal wordt gehaald en zelfs als onvermijdelijk wordt gezien. Nee, echt vrolijk kan ik van dit Energieakkoord Voor Duurzame Groei niet worden. U wel?

Het akkoord bestaat uit tien pijlers. Deze tien pijlers vormen een onderling versterkend geheel, en daarmee een integraal pakket. De betrokken partijen leggen met dit akkoord hun betrokkenheid vast op de doelstellingen, de aangegeven maatregelen, en de bijbehorende borging. De tien pijlers van het energieakkoord:

Pijler   1: Energiebesparing
Pijler   2: Opschalen van hernieuwbare energieopwekking
Pijler   3: Stimuleren van decentrale duurzame energie
Pijler   4: Het energietransportnetwerk gereed maken
Pijler   5: Een goed functionerend Europees systeem voor emissiehandel
Pijler   6: Kolencentrales en CCS
Pijler   7: Mobiliteit en transport
Pijler   8: Arbeidsmarktarrangementen rond werkgelegenheid en scholing
Pijler   9: Stimulering commercialisering voor groei en export
Pijler 10: Financiering van duurzame investeringen

De belangrijkste punten van energieakkoord (PDF) dat is gesloten door bedrijfsleven, milieubeweging en vakbonden, onder leiding van de de Sociaal-Economische Raad (SER). Bron: SER (PDF).

Het energieverbruik in Nederland moet gemiddeld 1,5 procent per jaar omlaag. Dat betekent 100 PJ (petajoule) aan besparing in het finale energieverbruik van Nederland per 2020, oftewel 100 biljard joule. Deze doelstelling wordt gekoppeld aan twee ijkmomenten: eind 2016 zal ten minste 35% zijn bereikt en eind 2018 zal ten minste 65% zijn bereikt.

Zie ook: Het Jaar van de Gedragsverandering – Minister Jacqueline Cramer kondigt subsidieregeling energiebesparende maatregelen aan ! en Lenen tegen 2% voor energiebesparende maatregelen !  – Lenen tegen lage rente voor energiebesparende maatregelen !  – Eindhoven maakt werk van klimaatbeleid  – Neelie Kroes akkoord met staatssteun aan energiebesparingsprojecten – Doorbraak Energiebesparing in Woningen Noodzakelijk: Het Wiel Opnieuw Uitvinden Is Niet Nodig – Energiebesparing in huurwoningen van start

Er komt een revolverend fonds voor energiebesparing in de gebouwde omgeving van circa € 600 mln. Dit nationaal energiebespaarfondszal nog in 2013 van start gaan met het gedeelte dat zich richt op eigenaar-bewoners (en dus komen ook eigenaars van monumenten in aanmerking voor financiering uit het revolverend fonds), zodat het voor deze grote groep burgers mogelijk wordt om rendabele besparingsmaatregelen te nemen. Zie ook: Het National Sustainability Fund en het Energiebesparingsfonds

Alle woningeigenaren en (ver)huurders die nog geen energielabel hebben, krijgen in 2014 en 2015 een indicatief energielabel van hun woning, op basis van een landelijke uniforme methodiek. Dit energielabel is een indicatie van de energieprestatie van een woning en dient voor bewustwording. Zie ook: Het Energielabel Woning, Energielabel Gebouw en het Energieprestatiecertificaat (EPC)

Het rijk stelt € 400 miljoen subsidie beschikbaar voor verhuurders in de sociale huursector ten behoeve van investeringen in energiebesparing voor de periode 2014-2017 met als doel een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het Convenant. Deze maatregel stimuleert een substantiële investeringsgolf op korte termijn om huurwoningen energie-efficiënt te maken. De € 400 miljoen komt ter beschikking van de verhuurders in 2018 en 2019 en wordt gedekt door een tijdelijke verhoging van de energiebelasting.

Er moet een toename zijn van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking van de huidige 4 procent naar 14 procent in 2020. Dit aandeel moet in 2023 verder stijgen naar 16 procent. Het kabinet wilde in 2020 uitkomen op 16 procent duurzame energie, maar dat lukte niet. Omdat het even duurt voor windmolenparken op zee bijdragen aan duurzame energie, is dat pas in 2023 mogelijk. In 2016 wordt de voortgang met betrekking tot de realisatie van de 14%-doelstelling in 2020 en 16% in 2023 op basis van een set duidelijk gedefinieerde criteria beoordeeld. Ook wordt over het vervolg van het traject richting de 14% en 16% besloten, mede in het licht van internationale ontwikkelingen en mogelijkheden.

Zie ook: Nieuwste Cijfers Duurzame Energie in Nederland: 9% geproduceerd, 4% verbruik – Nederland krijgt nieuwe energie: 100% duurzame energie in 2050 – Het Jaar van de Duurzame Energie wordt Hernieuwbare Energie – International Year of Sustainable Energy for All: Duurzame Energie Voor Iedereen – Nieuwe Energie: Nederland na het Fossiele Tijdperk by Anne-Marie RakhorstBurgerinitiatief Nederland krijgt Nieuwe Energie: 100% Hernieuwbare Energie in 2050

Opschaling van wind op zee naar 4450 Mw operationeel in 2023. De reeds bestaande parken en hetgeen in de pijplijn zit tellen op tot circa 1000 Mw. Hier bovenop komen de aanbestedingen van in totaal 3450 Mw, door een gefaseerde aanbesteding vanaf 2015 in oplopende stappen: 450 Mw (2015), 600 Mw (2016), 700 Mw (2017), 800 Mw (2018) en 900 Mw (2019). Bij wind op land wordt binnen de kaders die met provincies zijn afgesproken geïnvesteerd om te komen tot 6000 Mw in 2020.

Zie ook: Eindrapport Taskforce Windenergie op Zee: Overheid moet meer doen – Windteams gaan windenergie op land nieuw leven inblazen – Grootschalige inpassing van windenergie is technisch geen probleem – Het Prinses Amalia Windpark levert Topprestaties – Twee nieuwe windmolenparken met slechts 120 windmolens in Noordzee – Bent u al lid van Club Zeekracht ? – Twee windmolens voor Den Haag

Burgers krijgen meer mogelijkheden om zelf hernieuwbare energie op te wekken en lokale en regionale initiatieven worden waar nodig en mogelijk door gemeenten, provincies en de rijksoverheid ondersteund. Per 1 januari 2014 wordt een belastingkorting van 7,5 ct/kWh ingevoerd voor hernieuwbare energie die in coöperatief verband of door een vereniging van eigenaren (VvE) wordt opgewekt en gebruikt door kleinverbruikers.

Zie ook de SDE+ Subsidieregeling – Het Einde van Duurzame Energie: Tijd voor Hernieuwbare Energie – Nederland wil een Feed-IN Tarief voor Duurzame Energie

Fossiele brandstoffen zullen in de periode tot en met 2050 nog een belangrijk onderdeel vormen van het energiegebruik, ook al richt het akkoord zich op het bereiken van een reductie van een CO2-reductie van 80 tot 95% in 2050, en een aandeel van 16 procent in hernieuwbare opwekking in 2023. De inzet van gascentrales op de NoordwestEuropese elektriciteitsmarkt blijft belangrijk. Partijen komen overeen dat de capaciteit van de jaren tachtig kolencentrales wordt afgebouwd als onderdeel van de transitie naar een duurzame energievoorziening. Deze zesde pijler betekent concreet dat drie kolencentrales per 1 januari 2016 zijn gesloten. De sluiting van de twee resterende centrales volgt per 1 juli 2017.

Zie ook: Toch nieuwe kolencentrales ! – Kolencentrales onder vuur ! – Kolencentrale Essent van de baan ! – Amsterdam wil geen nieuwe kolencentrale ! – Bouw nieuwe kolencentrales stopgezet – Nuon Stopt Met Bouw Kolencentrale in Eemshaven: Nuon Gaat tot 2020 Alleen Gas Stoken – Nederlandse Energiecentrales Verstoken Steeds Meer Kolen: CO2-Uitstoot Fors Hoger

Om op de lange termijn te komen tot een volledig duurzame energievoorziening zal afvang, gebruik en opslag van CO2 (CCS) onvermijdelijk zijn. CCS kan worden toegepast bij de industrie en ook bij gas- en kolencentrales. De rijksoverheid zal het initiatief nemen om te komen tot een lange termijn visie op de positie van CCS in de transitie
naar een volledig duurzame energievoorziening.

Zie ook: CO2 Initiatief Noord-Nederland: Borg – Kabinet ziet CO2 afvang en opslag helemaal zitten en Barendrecht ziet het helemaal niet zitten – Hogedruk CO2-Pijpleiding onder Woonwijk Oosterheem en Station Bleizo Zoetermeer – CO2 Bombe: Bürgerinitiative ContraEndlager Fresh Air Festival – Alles over CO2 afvang en opslag op één website: co2afvangenopslag.nl  – NEAR CO2: Communicatie en participatie rond CO2 afvang en opslag (CCS) projecten – VROM opent Infopunt CO2-opslag in Barendrecht – Shell: communicatie overheid over CO2-opslag onvoldoende – CO2-opslag is geen alles-in-1-oplossing: Risico’s CCS Niet Nauwkeurig te Berekenen

De zevende pijler van het Energieakkoord bestaat uit stappen op het gebied van mobiliteit en transport richting efficiënter verkeer en vervoer en een meer duurzame invulling van mobiliteit. Partijen zijn het eens over ambitieuze doelstellingen, namelijk een reductie van de CO2-uitstoot met 60% per 2050 ten opzichte van 1990 en op weg daarnaar toe een reductie tot 25 Mton (-17%) in 2030.

Beleid Duurzame Mobiliteit is Hip: Verandert Gedrag Medewerkers – Proeftuin Duurzame Mobiliteit: 2,6 miljoen Euro Subsidie voor Rijden op Biogas en Biobrandstoffen – Proeftuinen Duurzame Mobiliteit: 10 miljoen euro voor Hybride en Elektrisch rijden – Proeftuinen Duurzame Mobiliteit: 5 miljoen euro voor Rijden op Waterstof – Duurzaam op Weg: Kennisplatform voor Duurzame Mobiliteit – Elektrisch Rijden in Nederland: Mooie Voorbeelden van Elektrisch Transport – STEM-congres ’n Crash of ‘n Succes: Over Energie-Innovaties, de Mens en Zijn Gedrag

Het Energieakkoord leidt tot aanzienlijke werkgelegenheidskansen in de installatie- en bouwsectoren en op termijn in de duurzame energiesector, de achtste pijler van het akkoord. De ambitie is deze kansen te verzilveren en in de periode 2014-2020 in totaal ten minste 90.000 arbeidsjaren extra te realiseren. Dit komt neer op een werkgelegenheidswinst van gemiddeld ten minste 15.000 extra voltijdsbanen.

De negende pijler richt zich op energie-innovatie en -export. Het streven is dat Nederland in 2030 een top-10 positie inneemt op de mondiale CleanTech Ranking. Er komen overheidsmiddelen beschikbaar voor een innovatieprogramma voor demonstratieprojecten die gericht zijn op versnelling van commercialisering van CleanTech-activiteiten ten behoeve van de export. Het budget hiervoor loopt op van € 25 mln in 2014 tot structureel € 50 mln vanaf 2017. Het budget van de EIA-regeling wordt beperkt om hiervoor financiële ruimte te maken.

De tiende pijler wordt gevormd door een omvangrijk financieringsprogramma gericht op het vrijmaken van de enorme investeringen die nodig zijn voor de transitie zoals beoogd in het Energieakkoord.

Het Rijk reserveert in deze kabinetsperiode circa € 70 miljoen om diverse ondersteunende maatregelen te financieren, zoals de overeenkomst voor het faciliteren van gemeenten bij lokale en regionale energiebesparing en –opwekking, het verstrekken van het indicatief  energielabel, het expertisecentrum voor energiebesparing, betere handhaving van de Wet milieubeheer, de EPK-pilot, het opstarten van het financieringsprogramma en de activiteiten ter bevordering van energie-innovatie en –export. Bron: SER

Zie ook: De Subsidieregeling Energiebesparing en Duurzame Energie Sportaccommodaties voor Sportverenigingen – De Groene Delta van Nijmegen: Zonnepark Nijmegen – Van Kolencentrale naar Duurzame Energie

2 Reacties

 1. Martijn Otten zegt:

  31 oktober 2015 om 14:01 | Permalink

  Jonge Socialisten: “Nijpels, lever je opdracht in!”

  De Jonge Socialisten in de PvdA (JS) vinden dat Ed Nijpels, die toeziet op de uitvoering van het energieakkoord, zijn opdracht moet inleveren. Vandaag bleek opnieuw dat de doelstellingen uit het energieakkoord bij lange na niet gehaald gaan worden. “Voor Nijpels lijkt het me bijzonder frustrerend dat het kabinet zo laks omspringt met het energieakkoord,” Aldus JS-voorzitter Bart van Bruggen. “Bij herhaling toont het kabinet geen verbetering, daarom moet Nijpels de nucleaire optie kiezen: z’n opdracht teruggeven. Zo’n signaal zou het kabinet toch aan het denken moeten zetten.”

  De euforie na het sluiten van het energieakkoord was groot, maar er is bijna niets van de afspraken terecht gekomen. “Het is diep triest dat de al weinig ambitieuze plannen uit het energieakkoord niet tot uitvoer gebracht worden. Het kabinet heeft wel iets om zich voor te schamen als zelfs Ed Nijpels de boel niet in beweging krijgt,” zegt Van Bruggen.

  De Jonge Socialisten vinden het teleurstellend dat zelfs de PvdA zich erg afwachtend opstelt en het kabinet nauwelijks aanspoort tot meer ambitie. Afgelopen maand werd een motie van de JS aangenomen op de PvdA-ledenraad die de fractie opdroeg om met concrete voorstellen te komen. “We kunnen niet langer afwachten en toekijken, het wordt tijd dat Diederik Samsom z’n mooie toespraken in concrete daden omzet,” aldus de voorzitter van de Jonge Socialisten.

  Op 14 november komt de PvdA opnieuw bijeen voor een politieke ledenraad. Duurzaamheid staat daar hoog op de agenda. Van Bruggen: “Als we de komende weken geen beweging vanuit de fractie zien, moeten we op die ledenraad wellicht met scherpere moties komen en zullen we zelf concrete maatregelen formuleren om de fractie op weg te helpen.” De Jonge Socialisten hopen echter dat het niet zover hoeft te komen en dat de fractie zelf aan de slag gaat.

 2. Erik van Erne zegt:

  19 december 2015 om 12:19 | Permalink

  Aanscherpen Nederlands Energieakkoord is Noodzakelijk

  Het Nederlandse energieakkoord moet worden aangescherpt om te voldoen aan de afspraken uit het klimaatakkoord, dat zegt Greenpeace. Anders lukt het Nederland nooit om te voldoen aan de afspraken van Parijs.

Plaats zelf een reactie:

(U heeft ruimte voor 400 tekens)

*

Categorieën

 • Afval (519)
 • Agenda (2.741)
 • Barack Obama (116)
 • Biologisch (113)
 • Blog Action Day (59)
 • Bouwen-Klussen (665)
 • Communicatie (373)
 • Cradle to Cradle (409)
 • Design (224)
 • Dieren (170)
 • Donald Trump (3)
 • Duurzaam (2.102)
 • Educatie (339)
 • EEN-Armoede (251)
 • Energie en Besparing (2.760)
 • English Channel (1)
 • Europa (29)
 • Evenementen (120)
 • Geluid (25)
 • Gezondheid (287)
 • Goed Doel (113)
 • Green Deal (8)
 • Greenwashing (112)
 • Hergebruik-Kringloop (286)
 • Iets anders (340)
 • Int. Samenwerking (186)
 • Investeren (132)
 • Kerst (154)
 • Klimaat (1.586)
 • Licht (357)
 • Lucht (31)
 • Mensenrechten (162)
 • Milieu (732)
 • MVO (105)
 • Natuur (655)
 • Nederland (12)
 • Olympische Spelen (67)
 • Oranje (156)
 • Oud & Nieuw (107)
 • Pasen (2)
 • Sinterklaas (32)
 • Sport (205)
 • Vakantie (76)
 • Valentijn (38)
 • Verkiezingen (62)
 • Vervoer en OV (890)
 • Vrijwilligerswerk (16)
 • Water (274)
 • Welzijnswerk (28)
 • Recente berichten

 • ALDI Duurzaamheidscampagne: Verantwoord Boodschappen Doen – Duurzame Boodschappentas
 • Op Zoek Naar De Duurzame Docent: Zet Een Duurzame Docent In Het Zonnetje
 • Sparta 100 Jaar: De Elektrische Sparta Vedette R1Z Jubileum – Joop Zoetemelk Editie
 • Hoofdkantoor en Distributiecentrum Jumbo in Veghel Met 14.000 Zonnepanelen by KiesZon
 • VSG Jaarcongres 2017: Sport en Bewegen in de Openbare Ruimte een Gamechanger
 • Nationaal Zwembadcongres 2017 by VSG: Zijn Onze Zwembaden Nog Wel Veilig?
 • The Renewable Energy Documentary by Modern Marvels
 • De EcoBeurs Biolicious 2017 met EcoWonen en EcoTuinieren in de Antwerp Expo
 • Search For The Super Battery Documentary by NOVA
 • Power Surge Documentary by NOVA
 • Duurzaam020: Hoe dan? – Samen Naar De Toekomstbestendige Stad Amsterdam
 • The WaveRoller: Renewable Wave Energy by Wärtsilä and AW-Energy
 • Arnold Schwarzenegger Presenteert ’s Werelds Eerste Elektrische Hummer by Kreisel Electric
 • De Tycho Brahe en de Aurora: Twee Volledig Elektrisch Veerponten by HH Ferries Group
 • E-Harbour Amstelkwartier in Amsterdam: Ligplaatsen Voor Elektrische Passagiersvaartuigen
 • The EV100: World’s Biggest Multinationals Are Going to Speed Up Use of Electric Vehicles
 • Creating Shared Value Prize 2018 by Ashoka and Nestle
 • Nationale Energiebesparingscompetitie: De DOEN Energie[s]topper 2018
 • Devon House With a Rotating Roof by D*Haus Company
 • Daimler Delivers First Electric FUSO eCanter Trucks to UPS
 • Links

  Milieunet op..


  Review http://www.stichtingmilieunet.nl/andersbekekenblog/ on alexa.com